ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ – Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)

– Ονομασία: [……]

– Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : […….]

– Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [……]

– Αρμόδιος για πληροφορίες: [……]

– Τηλέφωνο: [……]

– Ηλ. ταχυδρομείο: [……]

– Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

– Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [……]

– Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]

– Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [……]

– Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]

– Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

[11] Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότεροι του ενός θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

  • 14 Σεπτεμβρίου 2016, 08:13 | ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

    Στην περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά τα είδη που αναφέρονται στο αρ. 48 του Ν. 4111/13 (αρ. 4 της Π.Ν.Π.), μόνο ο Δήμος θεωρείται αναθέτουσα αρχή ή και όλα τα Νομικά Πρόσωπα για λογαριασμό των οποίων διενεργεί την διαδικασία ;;;;;;

  • 10 Σεπτεμβρίου 2016, 15:42 | Σ.Δανιήλ

    Να υπάρχει ξεχωριστή αναφορά (πεδίο) στο CPV και όχι μαζί με την περιγραφή της σύμβασης

    Να δημιουργηθεί και επιπλεόν γραμμή στο Πεδίο Β ως κατωτέρω:

    Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί έκαστος οικονομικός φορέας να υποβάλει προσφορά (π.χ 3 από τα 5)