Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων θέτει προς διαβούλευση το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, που αφορά στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων εφαρμογής των άρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016.

Το ΤΕΥΔ εκπονήθηκε από την Αρχή, κατά το πρότυπο και κατ’ αντιστοιχία με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής, της 5ης Ιανουαρίου 2016, για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας) και αποτελείται από το Τυποποιημένο Έντυπο και τις Οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές, τους αναθέτοντες φορείς και τους οικονομικούς φορείς σχετικά με τη διαμόρφωση και συμπλήρωση του βάσει των απαιτήσεων έκαστης συγκεκριμένης σύμβασης.

Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση του προτεινόμενου ΤΕΥΔ.
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 17/9/2016 ώρα 24:00.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή και συνεργασία σας.

 

Ο Πρόεδρος της

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

 

Γεώργιος Καταπόδης