• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Λιανός' | 27 Νοεμβρίου 2014, 11:49

    1) Ορθότερο θα ήταν να προστεθεί εδώ ρητά, εν είδει κωδικοποίησης, η ρύθμιση του άρθρου 18 Ν. 3262/2004: «Απαιτήσεις που προέρχονται από την έκδοση αποφάσεων επιχορηγήσεων προς αθλητικά σωματεία, ομοσπονδίες ή άλλα εποπτευόμενα από τη Γ.Γ.Α. νομικά πρόσωπα με αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία ή βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων, τη μισθοδοσία προσωπικού και την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών είναι ακατάσχετες». 2) Στη «δημόσια περιουσία» ανήκουν πράγματα που έχουν ως προορισμό να εξυπηρετούν με τη χρήση τους ειδικό και συγκεκριμένο σκοπό δημοσίου συμφέροντος και που τυχόν αποστέρηση των δικαιούχων από τη δυνατότητα χρήσης τους θα διατάρασσε την ικανοποίηση του σκοπού αυτού δημοσίου συμφέροντος, ώστε τα πράγματα αυτά είναι εκτός συναλλαγής κατ’ άρθρο 966 ΑΚ και απαγορεύεται λόγω αυτής της ιδιότητάς τους η κατάσχεσή τους (ΟλΑΠ 17/2002, ΕλλΔνη 2003, 1009, ΑΠ 2354/2009, ΝοΒ 2010, 1475, ΜΠρΑθ 4942/2014, ΤΝΠ ΔΣΑ, ΜΠρΠρεβ 223/2012, ΝοΒ 2013, 989, ΜΠρΘηβ 50/2008, ΤΝΠ ΔΣΑ, ΕιρΠρεβ 52/2013, ΕΠολΔ 2014, 119. Βλ. επίσης ΜΠρΘηβ 123/2012, ΜΠρΗρ 1574/2012, ΜΠρΖακ 147/2011). Οι αθλητικές ομοσπονδίες υπηρετούν δημόσιο σκοπό συνιστάμενο στη διάδοση και ανάπτυξη του αθλήματος που καλλιεργούν σε όλη τη χώρα, στην εκπροσώπηση της χώρας μας στο εξωτερικό για το συγκεκριμένο άθλημα και στη συμμετοχή της χώρας μας στις διεθνείς διοργανώσεις του συγκεκριμένου αθλήματος, ιδιαίτερη δε πτυχή του δημοσίου συμφέροντος αποτελεί η διευκόλυνση της συμμετοχής Ελλήνων αθλητών σε διεθνείς αγώνες και η καλή και έγκαιρη προετοιμασία τους για την συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς αγώνες που διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια (ΑΠ 537/2005, ΕλλΔνη 2006, 1402, ΕφΑθ 118/2005, ΕΑΔ 2007, σελ. 289, ΠΠρΘεσ 9774/2008, ΤΝΠ ΔΣΑ, ΣτΕ ΕπΑν 521/2006, ΤΝΠ ΔΣΑ, ΣτΕ ΕπΑν 407/2004, ΤΝΠ ΔΣΑ, ΣτΕ ΕπΑν 694/2001, ΤΝΠ ΔΣΑ). Για τους λόγους αυτούς ορθότερο θα ήταν στην παραπάνω ρύθμιση του άρθρου 50 του νέου αθλητικού νόμου και του άρθρου 18 Ν. 3262/2004 να προστεθεί ρητά ότι είναι ακατάσχετες και οι απαιτήσεις που προέρχονται από την έκδοση αποφάσεων επιχορηγήσεων προς αθλητικές ομοσπονδίες με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών, τη συγκρότηση και λειτουργία των Εθνικών Ομάδων και τη συμμετοχή των Εθνικών Ομάδων στους πάσης φύσεως διεθνείς αγώνες και δη στα Παγκόσμια Κύπελλα και Πρωταθλήματα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ο δημόσιος σκοπός λειτουργίας των αθλητικών ομοσπονδιών που είναι η επιτυχής συγκρότηση και λειτουργία των Εθνικών Ομάδων και η επιτυχής εκπροσώπηση της χώρας μας σε διεθνείς αγώνες.