Άρθρο 50: Επιχορηγήσεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από εισήγηση του Ε.Σ.Α.Σ. και της Ε.Ο.Ε. επιχορηγούνται, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες, εφόσον διαθέτουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του παρόντος νόμου, καθώς και η Ε.Ο.Ε., η Ε.Π.Ε. και τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από τη ΓΓΑ, για την ανάπτυξη και την ενίσχυση του αθλητισμού και ειδικότερα:
α) για την εκτέλεση προγραμμάτων ανάπτυξης των οικείων αθλημάτων ή κλάδων αυτών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι αμοιβές των αθλητών, των προπονητών, των διαιτητών, οι δαπάνες για αθλητική προετοιμασία, για την κάλυψη των ασφαλίστρων αθλητών, την προμήθεια αθλητικού υλικού και βοηθητικών οργάνων και την επιστημονική υποστήριξη της αθλητικής δραστηριότητας, όπως αμοιβές γιατρών, φυσιοθεραπευτών, δαπάνες για ελέγχους ντόπινγκ και ιατρικές εξετάσεις,
β) για την αντιμετώπιση των δαπανών οργάνωσης ή συμμετοχής σε δραστηριότητες αγωνιστικού αθλητικού χαρακτήρα, στις οποίες περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τη μίσθωση ή τη χρήση αθλητικών χώρων, βοηθητικών αθλητικών χώρων και μόνο,
γ) για την κατασκευή, τη βελτίωση ή τη συντήρηση των αθλητικών έργων ή εγκαταστάσεων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος,
δ) για αθλητικούς σκοπούς που αφορούν την έρευνα και την επιμόρφωση, ειδικά για τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή και άλλα νομικά πρόσωπα που υποβοηθούν στην προαγωγή του αθλητικού σχεδιασμού αυτής,
ε) για την κάλυψη των δαπανών κίνησης, διαμονής, διατροφής, προετοιμασίας, ελέγχων ντόπινγκ, ασφαλίστρων, παραβόλων συμμετοχής σε αγωνιστικές υποχρεώσεις των Εθνικών αποστολών των Ολυμπιακών Αθλημάτων και αγωνισμάτων που ανήκουν στο ισχύον πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων.

2. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει ως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους το ύψος των επιχορηγήσεων.

3. Έκτακτες επιχορηγήσεις προς οποιονδήποτε από τους αθλητικούς φορείς και τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1, επιτρέπονται μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, μια (1) φορά κατ’ έτος, ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Α.Σ. και της Ε.Ο.Ε.. Σε κάθε περίπτωση, η κατ’ έτος έκτακτη επιχορήγηση προς νομικό πρόσωπο που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού χορηγείται μόνο σε αθλητικούς φορείς που διαθέτουν την ειδική αθλητική αναγνώριση, αν πρόκειται για αθλητικά σωματεία, ενώσεις ή ομοσπονδίες και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την αναλογούσα, σ’ αυτόν που τη λαμβάνει, ετήσια τακτική επιχορήγηση. Κατ` εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού η έκτακτη επιχορήγηση μπορεί να υπερβεί το ανώτατο όριο, σε περιπτώσεις αθλητικών έργων, όπως και σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης που οφείλονται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις ενόψει διοργάνωσης αγώνων με παγκόσμια, πανευρωπαϊκή, ή γενικά μεγάλη σημασία.

4. Δεν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε φορέα να διαθέτει την επιχορήγηση της Γ.Γ.Α. για σκοπό διαφορετικό από εκείνον για τον οποίο δόθηκε η επιχορήγηση. Όποιος παραβιάζει την ανωτέρω διάταξη τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών. Αν πέτυχε ή επεδίωξε υπέρ εαυτού ή τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, όφελος που υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€), τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών. Αν η διάπραξη του εγκλήματος εξακολούθησε για μακρύ χρονικό διάστημα, ή το ποσό του οφέλους είναι πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00€), ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη. Το χρηματικό ποσό που δεν διατέθηκε για τον καθορισμένο σκοπό καταλογίζεται σε βάρος των προσώπων που αποφάσισαν και πραγματοποίησαν τη διάθεση αυτή και αποδίδεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Ο καταλογισμός γίνεται από την αρμόδια, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Π.Δ. 107/28-8-2014, Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

5. Με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 51, κάθε φορέας που επιχορηγείται υποβάλλει απολογισμό στη Διεύθυνση της παραγράφου 4 του ανωτέρω άρθρου για τα ποσά της επιχορήγησης που του καταβάλλονται. Τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση δεν χορηγείται αν δεν έχει υποβληθεί απολογισμός για προηγούμενες αντίστοιχες επιχορηγήσεις.

 • 12 Δεκεμβρίου 2014, 09:48 | Κ.Ε.Α. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» Α.Μ.Κ.Ε

  οι ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ

  ΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝ

  ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  Η γγΑ και τo EΣΑΣ θα πρέπει να αξιολογεί τη χρηστή διακυβέρνηση του αυτοδιοικητου αθλητισμού με μια σοβαρή δέσμευση , συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων υπαλλήλων, εντός των αθλητικών οργανώσεων – μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Αθλητισμού: αξιολόγηση για λογοδοσία, σε ΝΠΙΔ ΝΠΔΔ φορείς του αθλητισμού.

  Με 4 ομάδες κριτηρίων θα επιτρέψει στη ΓΓΑ να αναλύσει την ποιότητα διακυβέρνησης στην ΕΟΕ ΕΠΕ ΔΟΑ και μεγάλες εθνικές αθλητικές οργανώσεις ομοσπονδίες αλλά και ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΝΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

  ΟΜΑΔΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

  I. Διαφάνεια και δημόσια επικοινωνία

  II. Δημοκρατική διαδικασία

  III. Έλεγχοι και ισορροπίες

  IV. Αλληλεγγύη και ΕΚΕ

  Κάθε ομάδα κριτηρίων αποτελείται από ΑΞΙΕΣ των παραγόντων που είναι σημαντικοί δείκτες της χρηστής διακυβέρνησης και για τη βελτίωση της στο πλαίσιο διακυβέρνησης στην ΕΟΕ ΕΠΕ ΔΟΑ και μεγάλες εθνικές αθλητικές οργανώσεις ομοσπονδίες.

  Οι οργανισμοί αυτοί θα πρέπει να παρέχουν σε εξωτερικούς φορείς πληροφορίες σχετικά με την εσωτερική τους λειτουργία, προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση και να τους βοηθήσει τη βελτίωση της διακυβέρνησης τους.

  Ι – Διαφάνεια και δημόσια επικοινωνία

  1. δημοσιεύει το καταστατικό του στην ιστοσελίδα
  2. δημοσιεύει τον Ε.Κ. & Π.Κ στην ιστοσελίδα
  3. δημοσιεύει κανόνες πολιτικές και διαδικασίες στην ιστοσελίδα
  4. δημοσιεύει οργανόγραμμα στην ιστοσελίδα
  5. δημοσιεύει το στρατηγικό της επιχειρηματικό και επιχειρησιακό σχέδιο στην ιστοσελίδα
  6. δημοσιεύει την ημερήσια διάταξη & τα πρακτικά των συνεδριάσεων στην ιστοσελίδα
  7. δίνει την πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης κατά τη Γενική Συνέλευση του στην ιστοσελίδα
  8. δημοσιεύει βασικές βιογραφικές πληροφορίες για τα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου και ανώτερους υπαλλήλους στην ιστοσελίδα
  9. Τα στοιχεία επικοινωνίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτέρων υπαλλήλων στην ιστοσελίδα
  10. δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τις ομοσπονδίες μέλη της στην ιστοσελίδα
  11. δημοσιεύει ετήσια γενική έκθεση δραστηριοτήτων του στην ιστοσελίδα
  12. δημοσιεύει εκθέσεις των μόνιμων επιτροπών της στην ιστοσελίδα
  13. δημοσιεύει ετήσια οικονομική έκθεση και ισολογισμούς στην ιστοσελίδα
  14. δημοσιεύει αμοιβές, για παράδειγμα πληρωμές αποζημιώσεις και τα μπόνους των μελών του διοικητικού της συμβουλίου και ανώτερων αξιωματούχοι στην ιστοσελίδα
  15. δημοσιεύει κύριες εκθέσεις εκδηλώσεων με αναλυτικές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα

  ΙΙ – Δημοκρατική διαδικασία

  1. δημοκρατική με απόλυτη αναλογική εκλογή του Προέδρου και διοικητικών οργάνων και επιτροπών
  2. Οι εκλογές είναι διάφανες δίκαιες και ακέραιες στη βάση της μυστικής ψηφοφορίας με σαφείς διαδικασίες που περιγράφονται σε πολιτικές
  3. προσφέρεται στους υποψηφίους για την εκλογή ευκαιρίες να παρουσιάσουν το Πρόγραμμα τους
  4. Οι αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των σημαντικών γεγονότων ημερήσιας διάταξης πραγματοποιούνται μέσω μιας δημοκρατικής, ανοικτής και διαφανής διαδικασίας
  5. οι σημαντικές αποφάσεις πολιτικής λαμβάνονται με ψηφοφορία στη γενική συνέλευση
  6. ορίζει απαρτία στα μέλη για μια υπογραφή – έγκριση λήψης αποφάσεων της
  7. οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι έχουν ένα όριο χρόνου θητείας τα 8 έτη
  8. η γενική συνέλευση συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο
  9. το διοικητικό όργανο συνεδριάζει τακτικά
  10. έχει κατευθυντήριες γραμμές για την ισότητα των φύλων στα ηγετικά στελέχη του
  11. Τα κριτήρια για μια προσφορά/διαγωνισμό για σημαντικές αποφάσεις γνωστοποιείται στα μέλη της εγκαίρως
  12. παρέχει την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους φορείς και μετόχους να εκπροσωπούνται
  13. Από ποια και πόσα μέλη διορίζεται εκλέγεται ο Γενικός Γραμματέας
  14. Σε ποιον είναι ο Γενικός Γραμματέας υπόλογος
  15. Πόσα είναι τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
  16. Από ποια και πόσα μέλη διορίζονται εκλέγονται τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
  17. Γεωγραφική εξάπλωση των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής
  18. Οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι έχουν ένα όριο ηλικίας και χρόνου
  19. Ποιο σώμα αποφασίζει για την ανάθεση μεγάλων αθλητικών γεγονότων και εκδηλώσεων
  20. Συστήματα και αριθμός των μελών / μονάδων / Μέλη που ψηφίζουν για την ολομέλεια και το Δ.Σ.

  ΙΙΙ – Έλεγχοι και ισορροπίες

  1. έχει μια επιτροπή εσωτερικού ελέγχου
  2. ελέγχεσαι εξωτερικά μια επιτροπή ελέγχου σύμφωνα με διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα
  3. έχει λογιστικό μηχανισμό ελέγχου
  4. διαχωρίζει πράξεις κανονιστικών και εμπορικών δραστηριοτήτων
  5. έχει ή αναγνωρίζει ένα κώδικα Ηθικής/ Ακεραιότητα ς για όλα τα μέλη και τους υπαλλήλους της
  6. έχει σαφείς κανόνες σύγκρουσης ενδιαφέροντος / συμφερόντων
  7. αναγνωρίζει έναν κώδικα χρηστής διακυβέρνησης ή έχει τα δικά της πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης
  8. διαθέτει ένα ανεξάρτητο όργανο – Επιτροπή Δεοντολογίας – για να την ελέγξει προς εφαρμογή κανόνων που αναφέρονται στα εν λόγω παραπάνω [5 -6 -7]
  9. Οι αποφάσεις δύναται να μπορούν να αμφισβητηθούν με ενστάσεις μέσω εσωτερικών διαδικασιών και πολιτικών
  10. αναγνωρίζει το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) ως εξωτερική κανάλι διαμεσολάβησης για καταγγελίες και επιτρέπει στους αθλητές και τους υπαλλήλους να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις σε αστικά δικαστήρια
  11. αναγνωρίζει και είναι σύμφωνη με την WADA Παγκόσμιο Κώδικα Αντι-Ντόπινγκ
  12. προσφέρει στατιστικά αποτελέσματα σχετικά με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία
  13. δημοσιεύει ετήσιο προϋπολογισμό
  14. δημοσιεύει το μέγεθος του δημοσιονομικού αποθεματικού

  ΙV – Αλληλεγγύη και Ε.Κ.Ε

  1. διαθέτει ειδικούς πόρους για την πανελλαδική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σε επίπεδο βάσης
  2. επιθεωρεί και ελέγχει τη χρήση των κονδυλίων που χορηγούνται σε εσωτερικούς φορείς της
  3. θεσπίζει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO, EMAS236 ή κάτι παρόμοιο) για
  4. σημαντικά αθλητικά γεγονότα της
  5. διαθέτει ένα καλά καθορισμένο πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) με στρατηγική και προγράμματα
  6. ελέγχει τη χρήση των κονδυλίων που χορηγούνται στα προγράμματα ΕΚΕ και εφαρμόζει πρότυπο ISO 26000237
  7. προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στις ομοσπονδίες μέλη της στους τομείς της εκπαίδευση κατάρτισης μεταφοράς τεχνογνωσίας για χρηστή διοίκηση αθλητικών οργανισμών και συμβουλευτική διαφάνειας και ακεραιότητας
  8. Οι αντιπρόσωποι από οικονομικά μειονεκτούσες ομοσπονδίες μέλη μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποστήριξη και να συμμετάσχουν για να παρακολουθήσουν τη γενική συνέλευση ή την συνέλευση του Δ.Σ.
  9. υιοθετεί μια σαφή πολιτική για την καταπολέμηση των διακρίσεων και του ρατσισμού
  10. έχει σχέσεις / συνεργασία με τις αθλητικές οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με ειδικές ανάγκες

  οι ως άνω προτάσεις κατατίθενται προς εκτίμηση για την διαβούλευση του ΝΟΜΟΘΕΤΗ

  του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  και του προέδρου της Ε.Ο.Ε.

  από τους

  ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΡΑΙΣΚΟ

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΔΟΥΡΟΥ

  ΝΙΚΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΙΚΑ

  ΚΩΔΙΚΑΣ «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» –

  [«Κ.Ε.Α.» ]

  AΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  keafairplaycodehellas@outlook.com.gr

 • 11 Δεκεμβρίου 2014, 16:25 | Δημήτρης

  Στην παρ. 3 να προστεθεί ότι «Το ύψος της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης των αθλητικών σωματείων ΑμεΑ που βρίσκονται υπό την Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ) είναι ίσο με το ύψος της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ. Το ύψος της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης των αθλητικών σωματείων ΑμεΑ που βρίσκονται υπό την Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι (ΟΣΕΚΚ) είναι ίσο με το ύψος της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης της ΟΣΕΚΚ».
  Τα σωματεία ΑμεΑ απασχολούν τους αθλητές 365 ημέρες τον χρόνο, ενώ οι Ομοσπονδίες απασχολούν τους αθλητές σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα, Εθνικές αποστολές και meeting 7 ημέρες τον χρόνο. Τουλάχιστον στις τακτικές επιχορηγήσεις πρέπει να επιχορηγούνται (τα σωματεία ΑμεΑ) ισόποσα με τις Ομοσπονδίες. Είναι παράλογο να υπάρχει αντεστραμμένη πυραμίδα, δηλαδή η βάση του αθλητισμού (τα σωματεία ΑμεΑ) να επιχορηγούνται με κλάσμα των ετήσιων επιχορηγήσεων των παραπάνω Ομοσπονδιών.
  Η Πολιτεία πρέπει να διαλέξει με ποιους είναι, με τους πολλούς, τα πάνω απο 85 αθλητικά σωματεία ΑμεΑ ή με τις 2 μόλις Ομοσπονδίες και την 1 Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.), οι ετήσιες επιχορήγησεις των οποίων είναι 20πλάσιες των αθλητικών σωματείων ΑμεΑ. Έλεος.

 • 10 Δεκεμβρίου 2014, 01:37 | Βασίλης Μηνούδης

  1. Να προστεθούν στους επιχορηγούμενους φορείς και αυτοί των πανελλήνιων συνδικαλιστικών οργάνων/συνδέσμων των αμειβόμενων και επαγγελματιών αθλητών.

 • 8 Δεκεμβρίου 2014, 14:42 | ΦΙΛΑΘΛΟΣ

  Με βάση την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία αλλά και με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 του νομοσχεδίου, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στο πλαίσιο της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του Συντάγματος που ορίζει ότι «ο αθλητισμός τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία του κράτους», επιχορηγεί τα αθλητικά σωματεία με πάγια, τακτική κατ’ έτος επιχορήγηση, ανάλογα με τη δραστηριότητά τους, για την ενίσχυση του έργου τους.
  Οι παραπάνω επιχορηγήσεις οι οποίες κατανέμονται από τη ΓΓΑ στα αθλητικά σωματεία και διενεργούνται από την οικεία ομοσπονδία, καλύπτουν ένα ελάχιστο μέρος των λειτουργικών τους δαπανών και συνιστούν μια τυπική και όχι ουσιαστική συμβολή του κράτους στην προσπάθεια που καταβάλλουν.
  Υπάρχει εν τούτοις ένας πολύ μικρός αριθμός αθλητικών σωματείων τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν με τον όρο «ιστορικά ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία» τα οποία: α) έχουν υπερεκατονταετή συνεχή και αξιόλογη αθλητική δραστηριότητα, β) διαθέτουν δικές τους αθλητικές εγκαταστάσεις, γ) καλλιεργούν συστηματικά και αποκλειστικά και μόνο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό σε περισσότερα από οκτώ (8) ολυμπιακά αθλήματα και δ) δεν συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρείες (Α.Α.Ε.) και Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) ούτε διαθέτουν τις εγκαταστάσεις τους σε Α.Α.Ε. ή/και Τ.Α.Α.
  Τα αποκλειστικά ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία αυτής της κατηγορίας, τα οποία δεν έχουν άλλους πόρους πλην των συνδρομών των μελών τους και των εσόδων από τις ακαδημίες των αθλημάτων που καλλιεργούν και σποραδικά, ίσως, κάποιες πενιχρές χορηγίες, οφείλει το κράτος να στηρίξει με ουσιαστικότερη παρέμβαση προκειμένου να συνεχίσουν να είναι χρήσιμα στην κοινωνία και να επιτελούν τον ρόλο τους στην ανάπτυξη του αθλητισμού και ιδιαίτερα του μαζικού αθλητισμού και στη διάπλαση του χαρακτήρα των νέων με την καλλιέργεια των ιδεών του ευ αγωνίζεσθαι και της ευγενούς άμιλλας.
  Με την προτεινόμενη παρακάτω διάταξη, η οποία μπορεί να αποτελέσει την παράγραφο 2 του άρθρου 50 του νομοσχεδίου, η τακτική, κατ’ έτος επιχορήγηση προς τα «ιστορικά ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία» κατανέμεται απευθείας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εγγράφεται κατ΄έτος σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και το ύψος της ορίζεται σε ποσοστό 20% της συνολικής οικονομικής διαχείρισης του σωματείου για το προηγούμενο έτος, με βάση τον εγκεκριμένο απολογισμό και ισολογισμό του σωματείου.

  ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Η κατανομή της επιχορήγησης προς ιστορικά αθλητικά σωματεία διενεργείται απευθείας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ιστορικά αθλητικά σωματεία για την εφαρμογή του παρόντος ορίζονται τα σωματεία που α) έχουν υπερεκατονταετή συνεχή και αξιόλογη αθλητική δραστηριότητα, β) διαθέτουν δικές τους αθλητικές εγκαταστάσεις, γ) καλλιεργούν συστηματικά και αποκλειστικά και μόνο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό σε περισσότερα από οκτώ (8) ολυμπιακά αθλήματα και δ) δεν συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρείες (Α.Α.Ε.) και Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) ούτε διαθέτουν τις εγκαταστάσεις τους σε Α.Α.Ε. ή/και Τ.Α.Α.
  Η επιχορήγηση προς τα ιστορικά αθλητικά σωματεία της παρούσας παραγράφου είναι τακτική, εγγράφεται κατ΄έτος σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και το ύψος της ορίζεται σε ποσοστό 20% της συνολικής οικονομικής διαχείρισης του σωματείου για το προηγούμενο έτος, με βάση τον εγκεκριμένο, από τον οικείο κατά το νόμο φορέα, απολογισμό και ισολογισμό του σωματείου κατά τα ειδικότερον καθοριζόμενα στο άρθρο 51 του παρόντος νόμου. Τα ιστορικά αθλητικά σωματεία καταχωρούνται σε ειδικό πίνακα που τηρεί η Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και η εγγραφή σε αυτόν μπορεί να γίνει και με αίτηση ενδιαφερόμενου σωματείου με την προϋπόθεση τήρησης των κριτηρίων της παρούσας παραγράφου, διαγράφονται δε αυτοδικαίως από τον πίνακα σε περίπτωση που πάψουν να εκπληρώνονται τα παραπάνω συνδεθούν κριτήρια.

 • 7 Δεκεμβρίου 2014, 18:10 | Γιώργος Λιανός

  Η απαρίθμηση των περιπτώσεων α΄-δ΄ της παραγράφου 1 έχει κατά την άποψή μου τεράστια και ουσιωδέστατα κενά, είναι τελείως άστοχη και πρέπει να διαγραφεί.

  Αν ήθελε υποτεθεί ότι οι επιχορηγήσεις της Γ.Γ.Α. μπορούν να διατεθούν μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς, θα προκύπτει το παράδοξο οι αθλητικές ομοσπονδίες να πρέπει να βρουν (από πού;) ίδια έσοδα ανερχόμενα για πολλές ομοσπονδίες σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να καλύψουν αφ’ ενός τα έξοδα στέγασης των υπηρεσιών τους και αφ’ ετέρου τις δαπάνες μισθοδοσίας, ασφαλιστικές εισφορές κλπ του προσωπικού τους (διοικητικοί υπάλληλοι, λογιστές, δικηγόροι, δημοσιογράφοι κλπ), για το οποίο εφαρμόζονται πλέον οι διατάξεις περί της πληρωμής του από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών!

  Δηλαδή θα προκύπτει το παράδοξο το προσωπικό των ομοσπονδιών να πρέπει να πληρώνεται υποχρεωτικά μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, η οποία διαχειρίζεται χρήματα του Δημοσίου, και το Δημόσιο να μη δίνει επιχορηγήσεις στις ομοσπονδίες προκειμένου να διατεθούν μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών για την πληρωμή του προσωπικού τους..

 • 2 Δεκεμβρίου 2014, 12:50 | ΗΘΙΚΗ ΘΕΙΑ ΝΕΜΕΣΙΣ

  ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ προτεραιότητα στην διανομή του ετήσιου εγκεκριμένου προυπολογισμού για τον αθλητισμό των Ελληνίδων και των Ελλήνων πολιτών ακολουθεί τα ακόλουθα κριτήρια και σειρά προτεραιότητας με βαθμό σπουδαιότητας

  1 – ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

  [ πρωτοβάθμια – δευτεροβάθμια – τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση ]

  2 – ΜΑΖΙΚΟΣ ΛΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

  [αθλητισμός ευρωστίας και υγείας για όλους τους ΔΗΜΟΤΕΣ άθληση στις γειτονίες , μαζικοί λαϊκοι αγώνες γειτονίας σε αθλοπαιδιές – μαραθώνιοι ημιμαραθώνιοι ορειβατικοί αγώνες – ποδηλατικοί αγώνες – τρίαθλο – ιστιοπλοΐα κωπηλασία]

  3 – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

  [ειδικές ομάδες πληθυσμού – καταπολέμηση παχυσαρκίας καρκίνου διαβήτη προστάτη καρδιοπάθειας – ανάδειξη υγιεινού τρόπου διατροφής και φυσικής αγωγής Οργάνωση χρηματοδοτηση προγραμμάτων αθλητισμού

  4 – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

  [δικαίωμα του εργαζόμενου στην άθληση εντός του ωραρίου εργασίας για αποδοτικότητα – ομαδικότητα – υγεία – αποφυγή εργασιακών ατυχημάτων -ψυχική υγεία και ανάπτυξη συναισθημαστικής νοημοσύνης και ισότητας
  χρηματοδότηση εργασιακών πρωταθληματών ]

  6 – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

  αθλητισμός λοχείας – αθλητισμός εγκύου – αθλητισμός πρόληψης γυναικείων παθήσεων – οστεοπόρωση – καρκίνος μαστου – μήτρας Οργάνωση χρηματοδοτηση προγραμμάτων αθλητισμού

  7- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

  οργανωμένη άθληση για την διατήρηση υγείας και ευρωστίας σε υπερήλικες πολιτες Οργάνωση χρηματοδοτηση προγραμμάτων αθλητισμού

  8 – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

  δικαίωμα στην άθληση των παλινοστουντων – μεταναστών – προσφύγων – ρομα – Οργάνωση χρηματοδοτηση προγραμμάτων αθλητισμού

  9 – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΩΝ – ΠΤΩΧΩΝ

  δικαίωμα στην άθληση Οργάνωση χρηματοδοτηση προγραμμάτων αθλητισμού

  ΑΦΟΥ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΓΓ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  φροντίσει και μεριμνήσει βάση συντάγματος το ΔΙΚΑΙΩΜΑ στην ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ με βάση το ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟΤΕ ας φροντίσει [ ΕΦΟΣΟΝ ΠΕΡΙΣΣΕΎΟΥΝ ΧΡΉΜΑΤΑ ]

  να χορηγήσει κατ εξαίρεση

  1 – την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΡΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ μόνο για τα έξοδα αποστολής διαμονής και διαβίωσης στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ για τις μέρες των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων

  2- ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΧΡΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΝΘΕΙ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΓΚΡΕΜΟΥΝ

  3 – ΝΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟ ΣΕΓΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΉΡΩΘΕΙ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

  4- ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΩΣ ΤΕΤΟΙΑ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΕΦ ΕΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΣΕ ΑΘΛΗΜΑ

  ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΜΟΝΟ ΤΙΣ 9 ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΣΤΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

 • 28 Νοεμβρίου 2014, 16:35 | LEROS

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

  1. Με απόφαση του , Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, επιχορηγούνται, κατόπιν ενδελεχώς αιτιολογημένης και λεπτομερώς τεκμηριωμένης ΕΚΘΕΣΗΣ και ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες, εφόσον διαθέτουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του παρόντος νόμου, καθώς και η Ε.Ο.Ε., η Ε.Π.Ε., για την ανάπτυξη και την ενίσχυση του αθλητισμού

  3. Έκτακτες επιχορηγήσεις προς οποιονδήποτε από τους αθλητικούς φορείς και τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1, δεν επιτρέπονται.

  4. Δεν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε φορέα να διαθέτει την επιχορήγηση της Γ.Γ.Α. για σκοπό διαφορετικό από εκείνον για τον οποίο δόθηκε η επιχορήγηση με βάση την ΕΚΘΕΣΗ και του ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ του άρθρου 1 . Όποιος παραβιάζει την ανωτέρω διάταξη τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τεσσάρων (4) ετών, και δια βίου στέρηση της αθλητικής ιδιότητας. Αν πέτυχε ή επεδίωξε υπέρ εαυτού ή τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, όφελος που υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€), τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών και δια βίου στέρηση της αθλητικής ιδιότητας. Αν η διάπραξη του εγκλήματος εξακολούθησε για μακρύ χρονικό διάστημα, ή το ποσό του οφέλους είναι πάνω από έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00€), ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη και δια βίου στέρηση της αθλητικής ιδιότητας. Το χρηματικό ποσό που δεν διατέθηκε για τον καθορισμένο σκοπό καταλογίζεται σε βάρος των προσώπων που αποφάσισαν και πραγματοποίησαν τη διάθεση αυτή και αποδίδεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Ο καταλογισμός γίνεται από την αρμόδια, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Π.Δ. 107/28-8-2014, Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

  5. Κάθε φορέας που επιχορηγείται είναι υποχρεωμένος να δημοσιοποιεί με δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα του και με καταχώρηση στον τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τον ετήσιο ισολογισμό του και τις επιχορηγήσεις δωρεές κληροδοτήματα ή χορηγίες που έλαβε. Με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 51, κάθε φορέας που επιχορηγείται υποβάλλει απολογισμό στη Διεύθυνση της παραγράφου 4 του ανωτέρω άρθρου για τα ποσά της επιχορήγησης που του καταβάλλονται. Τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση δεν χορηγείται αν δεν έχει υποβληθεί απολογισμός για προηγούμενες αντίστοιχες επιχορηγήσεις ή αν δεν δημοσιοποιεί με δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα του και με καταχώρηση στον τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τον ετήσιο ισολογισμό του και τις επιχορηγήσεις δωρεές κληροδοτήματα ή χορηγίες που έλαβε.

 • 27 Νοεμβρίου 2014, 16:08 | γιωργος

  Προσωπικα σαν μελος ερασιτεχνικου σωματειου θα ηθελα να συγχωνευτουν οι τοπικες ενωσεις Ε.Π.Σ ωστε να λειτουργουν καλυτερα

 • 27 Νοεμβρίου 2014, 11:49 | Γιώργος Λιανός

  1) Ορθότερο θα ήταν να προστεθεί εδώ ρητά, εν είδει κωδικοποίησης, η ρύθμιση του άρθρου 18 Ν. 3262/2004: «Απαιτήσεις που προέρχονται από την έκδοση αποφάσεων επιχορηγήσεων προς αθλητικά σωματεία, ομοσπονδίες ή άλλα εποπτευόμενα από τη Γ.Γ.Α. νομικά πρόσωπα με αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία ή βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων, τη μισθοδοσία προσωπικού και την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών είναι ακατάσχετες».

  2) Στη «δημόσια περιουσία» ανήκουν πράγματα που έχουν ως προορισμό να εξυπηρετούν με τη χρήση τους ειδικό και συγκεκριμένο σκοπό δημοσίου συμφέροντος και που τυχόν αποστέρηση των δικαιούχων από τη δυνατότητα χρήσης τους θα διατάρασσε την ικανοποίηση του σκοπού αυτού δημοσίου συμφέροντος, ώστε τα πράγματα αυτά είναι εκτός συναλλαγής κατ’ άρθρο 966 ΑΚ και απαγορεύεται λόγω αυτής της ιδιότητάς τους η κατάσχεσή τους (ΟλΑΠ 17/2002, ΕλλΔνη 2003, 1009, ΑΠ 2354/2009, ΝοΒ 2010, 1475, ΜΠρΑθ 4942/2014, ΤΝΠ ΔΣΑ, ΜΠρΠρεβ 223/2012, ΝοΒ 2013, 989, ΜΠρΘηβ 50/2008, ΤΝΠ ΔΣΑ, ΕιρΠρεβ 52/2013, ΕΠολΔ 2014, 119. Βλ. επίσης ΜΠρΘηβ 123/2012, ΜΠρΗρ 1574/2012, ΜΠρΖακ 147/2011).
  Οι αθλητικές ομοσπονδίες υπηρετούν δημόσιο σκοπό συνιστάμενο στη διάδοση και ανάπτυξη του αθλήματος που καλλιεργούν σε όλη τη χώρα, στην εκπροσώπηση της χώρας μας στο εξωτερικό για το συγκεκριμένο άθλημα και στη συμμετοχή της χώρας μας στις διεθνείς διοργανώσεις του συγκεκριμένου αθλήματος, ιδιαίτερη δε πτυχή του δημοσίου συμφέροντος αποτελεί η διευκόλυνση της συμμετοχής Ελλήνων αθλητών σε διεθνείς αγώνες και η καλή και έγκαιρη προετοιμασία τους για την συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς αγώνες που διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια (ΑΠ 537/2005, ΕλλΔνη 2006, 1402, ΕφΑθ 118/2005, ΕΑΔ 2007, σελ. 289, ΠΠρΘεσ 9774/2008, ΤΝΠ ΔΣΑ, ΣτΕ ΕπΑν 521/2006, ΤΝΠ ΔΣΑ, ΣτΕ ΕπΑν 407/2004, ΤΝΠ ΔΣΑ, ΣτΕ ΕπΑν 694/2001, ΤΝΠ ΔΣΑ).
  Για τους λόγους αυτούς ορθότερο θα ήταν στην παραπάνω ρύθμιση του άρθρου 50 του νέου αθλητικού νόμου και του άρθρου 18 Ν. 3262/2004 να προστεθεί ρητά ότι είναι ακατάσχετες και οι απαιτήσεις που προέρχονται από την έκδοση αποφάσεων επιχορηγήσεων προς αθλητικές ομοσπονδίες με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών, τη συγκρότηση και λειτουργία των Εθνικών Ομάδων και τη συμμετοχή των Εθνικών Ομάδων στους πάσης φύσεως διεθνείς αγώνες και δη στα Παγκόσμια Κύπελλα και Πρωταθλήματα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ο δημόσιος σκοπός λειτουργίας των αθλητικών ομοσπονδιών που είναι η επιτυχής συγκρότηση και λειτουργία των Εθνικών Ομάδων και η επιτυχής εκπροσώπηση της χώρας μας σε διεθνείς αγώνες.