• Σχόλιο του χρήστη 'SB' | 2 Νοεμβρίου 2016, 19:35

    ​Καθώς ο προσδιορισμός αποτιμήσης αξίας αθλητών σχετίζεται με τα άρθρα 47 & 48 του ΚΝ2190/1920 και άρα ενδέχεται να προτρέπει σε σχετική απεικόνιση του στις χρηματικοοικονομικές καταστάσεις των Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών προτείνεται πρόβλεψη της απεικόνισής σύμφωνα με το Ν4308/2014 κατόπιν σχετικής γνωμοδώτησης του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποίησης (ΣΛΟΤ) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Όμοια και για τη διαδικασία του σήματος.