Άρθρο 82 – Ίδια κεφάλαια

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στον ισολογισµό της, γίνει κατώτερο από το µισό (1/2) του µετοχικού κεφαλαίου της, το ∆.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από τη λήξη της χρήσης, προκειµένου αυτή να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου.

2. Στα ίδια κεφάλαια των ΑΑΕ συνυπολογίζονται τόσο η αξία των αθλητών της, όπως αυτή προδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του παρόντος, όσο και η αξία του σήματος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του παρόντος.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 10:55 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ Α.Ε.Κ.

  Στις διατάξεις περί Α.Α.Ε, πρέπει να συμπεριληφθούν και σχετικές διατάξεις συμμετοχής των φιλάθλων, στο κεφάλαιο και τον έλεγχο των Α.Α.Ε. και την εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης
  Η πρότασή μας αυτή στηρίζεται στην εμπειρία από τις ομάδες της Ιβηρικής χερσονήσου, (Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Πόρτο, Μπενφίκα κ.λ.π.), που κυριαρχούν στο Ευρωπαϊκό, αλλά και στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα, οι οποίες εμφανίζονται με την μορφή αθλητικών σωματείων, γιατί τους το επιτρέπει η νομοθεσία των χωρών τους, με χιλιάδες μέλη, που άμεσα εκλέγουν τα όργανα τους, διοίκησης και ελέγχου, δηλαδή, αποτελούν οργανισμούς λαϊκής βάσης.
  Στη χώρα μας, επειδή, από το 1979, που θεσπίσθηκε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, με υποχρεωτική μορφή Αθλητικής Ανωνύμου Εταιρείας (Π.Α.Ε.-Κ.Α.Ε.), είναι αδιανόητη η επαναφορά του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στα Ερασιτεχνικά Σωματεία, πλην όμως, μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις του Ν. 2190/1920, περί Α.Ε, διαπιστώσαμε τη δυνατότητα υλοποιήσεως της ιδέας ευρείας συμμετοχής στην Π.Α.Ε. των φίλων της Α.Ε.Κ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και χωρίς καμία, απολύτως, νέα νομοθετική ρύθμιση, με σκοπό να μεταβληθεί η Π.Α.Ε. σε μορφή εταιρείας Λαϊκής Βάσεως
  Κατ’ αρχήν, πρέπει να διευκρινίσουμε, τι εννοούμε εταιρεία Λαϊκής Βάσης, γιατί έχουν δημοσιοποιηθεί διάφορες περί του θεσμού αυτού απόψεις, που δεν έχουν καμία σχέση, με το προτεινόμενο σχέδιο, όπως π.χ. η περίπτωση του Άρη Θεσσαλονίκης, φίλαθλοι του οποίου ίδρυσαν το Σωματείο «ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ ΑΡΗ», συγκέντρωσαν χρήματα και μετέχει το Σωματείο, στο μετοχικό κεφάλαιο της Π.Α.Ε. ΑΡΗΣ ή δια της εγγραφής χιλιάδων μελών, στην Ερασιτεχνική, η οποία θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο, με μετοχές πλέον του 10%, που κατέχει εκ του νόμου ή με τη δημιουργία ενός κλαμπ φίλων της ομάδας, όπως ήταν οι SUPPORTERS, στην παλαιά Α.Ε.Κ. ή η ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, στον Π.Α.Ο, που θα μετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο κ.λ.π.
  Οι απόψεις και τα παραδείγματα αυτά δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την έννοια της εταιρείας λαϊκής βάσης, βασικά, γιατί η συμμετοχή των φιλάθλων, στη διοίκηση και διαχείριση της Π.Α.Ε. αυτές είναι έμμεση. Στις μορφές αυτές, οι φίλαθλοι συμμετέχουν με εκπροσώπους τους και όχι, άμεσα, οι ίδιοι.
  Η μορφή Εταιρείας Λαϊκής Βάσης, που προτείνουμε, είναι η εταιρεία εκείνη, στην οποία η διοίκηση της εκλέγεται, άμεσα, από τη βάση της και έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
  α) τη μεγάλη διασπορά των μετοχών της και σε μικρομετόχους.
  β) την άμεση συμμετοχή των μετόχων – μελών της, κατόχων έστω και μιας μετοχής, στις Γ.Σ., στην εκλογή της διοίκησής της και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και όχι τη συμμετοχή, μέσω εκπροσώπων σωματείου.
  γ) την εφαρμογή της απλής αναλογικής, στην εκλογή του διοικητικού της συμβουλίου, για να υπάρχει συμμετοχή μετόχου ή ομάδας μετόχων στη διοίκηση, πλουραλισμός απόψεων και άμεσος έλεγχος της διαχειρίσεως (άρθρο 18 Ν.2190/20). Ο μέτοχος ή οι μέτοχοι, που θα συγκεντρώνουν το 51% των μετοχών, δεν θα εκλέγουν το σύνολο των μελών του Δ.Σ., όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά το 51% αυτών.
  δ) μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει τις αιτούμενες πληροφορίες, για τι υποθέσεις της εταιρείας (άρθρο 39 παρ.4). Δηλαδή, μπορεί κάθε φίλαθλος – μέτοχος, κάτοχος μιας μετοχής, να ζητεί πληροφορίες, για τις υποθέσεις της εταιρείας.
  ε) την πρόβλεψη, στο καταστατικό, της δυνατότητας εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία, κατά την Γ.Σ. (άρθρο 28 παρ.7Ν. 2190/20 )
  Για την εφαρμογή των πιο πάνω χαρακτηριστικών βοηθούν οι τροποποιήσεις του νόμου 2180/1920, περί ανωνύμων εταιρειών, που έγιναν, με τον Ν.3604/2007, σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπονται:
  στ) την εναρμόνιση του καταστατικού, σύμφωνα με τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι ένα σύστημα αρχών διοίκησης και οργάνωσης των εταιρειών, για την πλήρη διαφάνεια ενεργειών των οργάνων τους (Δ.Σ.). Βασικές αρχές του συστήματος αυτού είναι: α) ο συνεχής εσωτερικός διαχειριστικός έλεγχος, από φιλάθλους – μετόχους της Π.Α.Ε, που θα εκλέγονται, απευθείας, από τη Γ.Σ. (θα υπάρχει έλεγχος ενεργειών, δαπανών, κλπ) και θα αναφέρονται σε αυτή και β) εσωτερική οργάνωση και λειτουργία των διαφόρων τμημάτων της Π.Α.Ε. σύμφωνα με σύγχρονες αρχές διοίκησης και τις αρχές της UEFA. Ο Εσωτερικός Έλεγχος μπορεί ν’ αποτελέσει τον φύλακα-άγγελο της εταιρείας, έναντι οποιουδήποτε σκεφτεί να την λαφυραγωγήσει και, μετά, να την παρατήσει στην τύχη της.
  Οι αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης καθιερώθηκαν, στη χώρα μας, με τον Ν. 3016/2002 και είναι υποχρεωτικές, για τις εταιρείες, που οι μετοχές τους διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο, είναι όμως προαιρετικές, για όλες τις άλλες Α.Ε. και εφαρμόζονται, με τροποποίηση του καταστατικού τους. Πιστεύουμε, ότι οι αρχές αυτές πρέπει να είναι υποχρεωτικές και για τις Α.Α.Ε.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 09:33 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ Α.Ε.Κ.

  Στα άρθρα 74 και 75 του προτεινόμενου νομοσχεδίου προβλέπεται :
  «…. η εκμετάλλευση του σήματος και των διακριτικών γνωρισμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 75 του παρόντος», στο δε άρθρο 75 παρ. 2 προβλέπεται ότι:
  « Τα σχετικά με την εμπορική εκμετάλλευση του σήματος, από ΑΑΕ, το ποσοστό από τα έσοδα που πρέπει να αποδίδεται στο Αθλητικό Σωματείο, οι διαδικασίες και οι κατανομές, όταν υπάρχουν περισσότερες της μίας ΑΑΕ (για διαφορετικά αθλήματα) από το ίδιο Αθλητικό Σωματείο και κάθε άλλο συναφές θέμα, ρυθμίζονται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται ο τρόπος αποτίμησης της αξίας του σήματος, για κάθε Α.Α.Ε. για τον συνυπολογισμό της στα ίδια κεφάλαια αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 82 του παρόντος, λαμβάνοντας υπόψη το μέσο όρο των διαφόρων εσόδων της, κατά την τελευταία κάθε φορά πενταετία».
  Το σήμα και το έμβλημα είναι δημιουργήματα κάθε αθλητικού σωματείου και αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώρισμά του, που καθιερώθηκε στο κοινό, με μακρούς αγώνες και προσφορά αίματος και θυσιών των αθλητών του, των φιλάθλων του και, γενικά, των φίλων του σωματείου, που αγωνίσθηκαν, από την ίδρυσή του, μέχρι σήμερα, για να το αναδείξουν και να το κατοχυρώσουν, στην αθλητική κοινότητα. Το αθλητικό σωματείο είναι ο μοναδικός ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ του σήματος, όπως έχει αποφανθεί, ήδη, με πολλές αποφάσεις του, το Δ.Ε.Σ και δεν ανήκει σε κανέναν άλλον, ούτε μπορεί να το χρησιμοποιεί οιοσδήποτε τρίτος, χωρίς την προηγούμενη άδεια χρήσης. Δηλαδή, αποτελεί σήμα φήμης, όπως ακριβώς και το σήμα των Ολυμπιακών Αγώνων και, ανεξάρτητα από κάθε νομική κατοχύρωσή του, το σωματείο προστατεύεται, έναντι κάθε τρίτου, που θα το χρησιμοποιήσει, αυτούσιο ή παραποιημένο, χωρίς την προηγούμενη έγκρισή του.
  Ταυτόχρονα, στη σημερινή εποχή, το σήμα έχει και περιουσιακή αξία, για τα σωματεία, από την παραχώρηση της χρήσης του σε τρίτους, η οποία καθορίζεται, είτε συμβατικά, είτε εκ του νόμου, όπως συμβαίνει στην παραχώρηση της χρήσης στην Α.Α.Ε. που ιδρύει το σωματείο, για τη συμμετοχή των αθλητών του, σε επαγγελματικούς αγώνες. Συνεπώς, οι Α.Α.Ε. είναι απλοί ΧΡΗΣΤΕΣ του σήματος του οποίου ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ είναι το αθλητικό σωματείο. Η χρήση του σήματος είναι προσωποπαγές δικαίωμα και δεν δύναται να παραχωρηθεί, από το χρήστη, σε τρίτο, χωρίς την προηγούμαι άδεια του δικαιούχου, γι’ αυτό δεν μπορεί να αποτιμηθεί και να συμπεριληφθεί στα ίδια κεφάλαια των Α.Α.Ε, όπως προβλέπει το άρθρο 82 του προτεινόμενου νομοσχεδίου. Για τους λόγους αυτούς, προτείνουμε την κατάργηση, αλλιώς την τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 74, 75 και 82 παρ.2 του προτεινόμενου νομοσχεδίου.

 • 2 Νοεμβρίου 2016, 19:35 | SB

  ​Καθώς ο προσδιορισμός αποτιμήσης αξίας αθλητών σχετίζεται με τα άρθρα 47 & 48 του ΚΝ2190/1920 και άρα ενδέχεται να προτρέπει σε σχετική απεικόνιση του στις χρηματικοοικονομικές καταστάσεις των Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών προτείνεται πρόβλεψη της απεικόνισής σύμφωνα με το Ν4308/2014 κατόπιν σχετικής γνωμοδώτησης του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποίησης (ΣΛΟΤ) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Όμοια και για τη διαδικασία του σήματος.