• Σχόλιο του χρήστη 'Δήμος Αθηναίων' | 11 Νοεμβρίου 2016, 14:09

    «Για να διασφαλισθεί ότι οι μαζικές αθλητικές εκδηλώσεις εντάσσονται ομαλά στη ζωή των πόλεων και δεν προκαλούν απρογραμμάτιστα κυκλοφοριακά και άλλα προβλήματα, καλό είναι να προστεθεί νέα παράγραφος 8 και ν α αναριθμηθούν οι παράγραφοι που ακολουθούν. Η νέα παράγραφος 8 θα έχει ως εξής: 8. Για να χορηγηθεί άδεια οποιασδήποτε διοργάνωσης του παρόντος άρθρου, η οποία θα διεξαχθεί σε οδούς, πλατείες, πεζοδρόμους και άλλους κοινόχρηστους χώρους, απαιτείται σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου.