Άρθρο 67 – Άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και άδεια τέλεσης αγώνων

 1. Για τη λειτουργία οποιουδήποτε αγωνιστικού χώρου ή χώρου άθλησης όλων των εθνικών, ολυμπιακών, περιφερειακών, δημοτικών, κοινοτικών ή σωματειακών γυμναστηρίων όλων των κέντρων άθλησης ή χώρων αθλοπαιδιών και εν γένει των αθλητικών εγκαταστάσεων, πλην των υπαγομένων στις διατάξεις του άρθρου 68 του παρόντος νόμου, απαιτείται άδεια για τη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούμενους και θεατές. Η άδεια χορηγείται στη διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης ή στον φορέα στον οποίο αυτή ανήκει από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του. Από τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις εξαιρούνται το ΟΑΚΑ, το Σ.Ε.Φ. και το Ε.Σ. Καυτανζόγλειο Θεσσαλονίκης και το Ε.Α.Κ.Ν. Άγιος Κοσμάς, για τα οποία θα εκδίδει την άδεια λειτουργίας ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, με όρους που θα καθοριστούν με απόφαση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού.

Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. 46596/2004, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ουδεμία αθλητική συνάντηση ή αγώνισμα ή προπόνηση οργανωμένη από φορείς του παρόντος νόμου διεξάγεται σε αθλητική εγκατάσταση που στερείται άδειας λειτουργίας. Η άδεια αυτή περιλαμβάνει: α) την καταλληλότητα των αγωνιστικών χώρων, των χώρων άθλησης και των λοιπών χώρων που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αθλητών, προπονητών, διαιτητών (αποδυτήρια, ιατρεία κ.λπ.) και β) την καταλληλότητα των λοιπών χώρων της αθλητικής εγκατάστασης ιδίως αυτών που προορίζονται για την πρόσβαση, παραμονή και αποχώρηση των θεατών. Η άδεια ισχύει για δύο (2) κάθε φορά έτη από τη χορήγηση της, εφόσον ένα μήνα πριν από τη λήξη του πρώτου από τη χορήγηση της έτους υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες και η ομάδα που αγωνίζεται στην ως άνω εγκατάσταση δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία. Στην προαναφερόμενη άδεια ορίζονται τα αθλήματα που μπορεί να φιλοξενηθούν στην εγκατάσταση, το είδος των δραστηριοτήτων που θα ασκηθούν κατά άθλημα (αγώνες ή προπονήσεις), καθώς επίσης και ο ανώτατος επιτρεπόμενος ή μη αριθμός θεατών που μπορούν να παρευρεθούν ανά κερκίδα ή τμήμα της αθλητικής εγκατάστασης κατά τη διεξαγωγή κάθε αθλητικής συνάντησης ή αγωνίσματος. Αντίγραφο της άδειας, η οποία μπορεί να εκδοθεί υπό όρους, ή της τυχόν ανάκλησης της ή τροποποίησης της κοινοποιείται στην κατά περίπτωση διοργανώτρια αρχή του αθλήματος, στην οικεία αστυνομική αρχή, στην αρμόδια για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στη Δ.Ε.Α.Β. και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού/Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ή στη Δ/νση Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού, αν η εγκατάσταση χρησιμοποιείται από Α.Α.Ε.

 1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή Περιφερειακής Ενότητας, συγκροτούνται υποχρεωτικά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαΐου κάθε έτους μία ή περισσότερες Επιτροπές, ανάλογα με τον αριθμό των υπαρχουσών αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες αποτελούνται από:

ί) έναν υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, κατά προτίμηση με ειδικότητα πολιτικού μηχανικού ή ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου, ως Πρόεδρο,

ιι) έναν ιατρό που υπηρετεί σε Υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κατά προτίμηση με αθλητιατρική ειδικότητα ή εμπειρία,

iii) έναν εκπρόσωπο της Αστυνομικής Αρχής ή, κατά περίπτωση, του Λιμενικού Σώματος και

ίν) έναν εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Για κάθε έλεγχο, η Επιτροπή συμπληρώνεται από έναν (1) εκπρόσωπο της διοίκησης της επιθεωρούμενης αθλητικής εγκατάστασης ή του φορέα στον οποίο αυτή ανήκει.

Σε περίπτωση μη συγκρότησης της ως άνω Επιτροπής από τον οικείο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο τελευταίος ελέγχεται πειθαρχικά.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η στελέχωση της Επιτροπής με υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Περιφερειακής Ενότητας Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, καθώς και με ιατρό που υπηρετεί σε Υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αυτή στελεχώνεται με ιδιώτη μηχανικό και ιατρό.

 1. Στις παραπάνω Επιτροπές ανήκει ο έλεγχος των πάσης φύσεως αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες τελούνται αθλητικές συναντήσεις αθλημάτων ή προπονήσεις οποιασδήποτε κατηγορίας όσον αφορά στη διαπίστωση της συνδρομής των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας αθλουμένων και θεατών. Για το σκοπό αυτόν, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση της παραγράφου 10 του παρόντος, εντός του χρονικού διαστήματος από 1η Ιουνίου έως 15 Αυγούστου κάθε έτους η Επιτροπή διενεργεί τακτικό έλεγχο σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και εντός πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια του ελέγχου υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έκθεση ελέγχου και γνώμη για τη χορήγηση, τη χορήγηση υπό όρους ή τη μη χορήγηση της άδειας λειτουργίας. Έκτακτος έλεγχος μπορεί να διενεργείται οποτεδήποτε.
 2. Η Επιτροπή ελέγχει ιδίως τη δυνατότητα απρόσκοπτης προσέλευσης στην αθλητική εγκατάσταση και εκκένωσης της από τους θεατές και της προσπέλασης οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Επίσης ελέγχει την ύπαρξη και λειτουργία του ελάχιστου απαραίτητου ιατρικού και υγειονομικού εξοπλισμού, τη στατική αντοχή των κερκίδων, την καταλληλότητα των περιφράξεων και των χώρων υγιεινής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που είναι κατά τη γνώμη της αναγκαίο για την ασφαλή διεξαγωγή των αθλητικών εκδηλώσεων, λαμβανομένων υπόψη και των όσων ορίζονται στην κοινή Υπουργική Απόφαση της παρ. 10 του παρόντος. Ειδικός έλεγχος για ατομικά αθλήματα ή αγωνίσματα απαιτείται μόνο εάν η αθλητική εγκατάσταση προορίζεται αποκλειστικώς γι` αυτά. Εφόσον όμως πρόκειται να φιλοξενηθεί η τέλεση (στο πλαίσιο αγώνων, προπόνησης ή εκμάθησης) αθλημάτων ή αγωνισμάτων σχετικών με ρίψεις, σκοποβολή, τοξοβολία, καταδύσεις ή άλλων συναφών, η τήρηση των απαραίτητων σχετικών μ’ αυτά προδιαγραφών ελέγχεται πάντοτε και μνημονεύεται ειδικά.

 1. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει τεχνικές ατέλειες ή άλλες ελλείψεις στην αθλητική εγκατάσταση δίνει εύλογη προθεσμία στη διοίκησή της για την αποκατάστασή τους, ορίζοντας ταυτόχρονα νέα ημερομηνία επανελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της Επιτροπής, δύναται να χορηγεί μέχρι την ημερομηνία επανελέγχου άδεια λειτουργίας, μόνο αν κρίνει ότι οι ελλείψεις δεν είναι τόσο σοβαρές, ώστε να τίθενται σε κίνδυνο ουσιώδη έννομα αγαθά των αθλητών και του κοινού, διαφορετικά ανακαλεί την άδεια πριν τον επανέλεγχο. Εάν και κατά τον επανέλεγχο διαπιστωθούν ατέλειες ή ελλείψεις που αφορούν την καταλληλότητα των αγωνιστικών χώρων, των χώρων άθλησης και των λοιπών χώρων που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αθλητών, προπονητών και διαιτητών, η Επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τη μη χορήγηση ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ατελειών ή των ελλείψεων, η οποία διαπιστώνεται με νέο έλεγχο. Εάν οι ατέλειες ή ελλείψεις αφορούν την καταλληλότητα των λοιπών χώρων της αθλητικής εγκατάστασης, ιδίως αυτών που προορίζονται για την πρόσβαση, παραμονή και αποχώρηση των θεατών, η Επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τη χορήγηση υπό όρους ή την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας ή τη χορήγηση άδειας χωρίς την παρουσία θεατών, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ατελειών ή των ελλείψεων, η οποία διαπιστώνεται με νέο έλεγχο.
 2. Η ανάκληση ή η τροποποίηση της άδειας λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης είναι οποτεδήποτε δυνατή με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγησή της, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Εάν διαπιστωθεί ότι η αθλητική εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς άδεια λειτουργίας, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διατάζει με απόφαση του τη σφράγισή της μέχρι την αποκατάσταση των ατελειών ή ελλείψεων και ενημερώνει την αρμόδια Εισαγγελία για την άσκηση ποινικής δίωξης στους υπεύθυνους των εγκαταστάσεων.

Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για μη χορήγηση, τροποποίηση ή για ανάκληση της άδειας λειτουργίας υπόκειται σε αίτηση θεραπείας, που υποβάλλεται ενώπιον του, εντός μηνός από την κοινοποίηση της σε κάθε ενδιαφερόμενο. Οι κερκίδες ή τμήματα των αθλητικών εγκαταστάσεων που προορίζονται για τους θεατές σε περίπτωση ακαταλληλότητας τους σφραγίζονται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέχρι την αποκατάσταση των ατελειών ή ελλείψεων που διαπιστώνεται με νέο έλεγχο. Στους χώρους αυτούς απαγορεύεται η πρόσβαση και παραμονή θεατών και φυλάσσονται με μέριμνα και ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου της αθλητικής εγκατάστασης.

 1. Τα πρακτικά της Επιτροπής, τα αντίγραφα των εκθέσεων της και των σχετικών αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τηρούνται στο αρχείο γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού /Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσίων.

 1. Ουδεμία αθλητική συνάντηση διεξάγεται χωρίς ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης να έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της συνάντησης. Η ως άνω άδεια χορηγείται, εφόσον:

α) η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας της παραγράφου 1

β) η συνάντηση διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής

γ) τηρούνται όλες οι ισχύουσες διατάξεις περί ηλεκτρονικού εισιτηρίου και συστημάτων ηλεκτρονικής εποπτείας των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Την άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγεί ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού Υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, λιμενική Αρχή, για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης.

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος και εξειδικεύονται οι όροι της αδειοδότησης ανά άθλημα και ανά αγωνιστική κατηγορία αθλήματος, καθώς επίσης καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής και η αμοιβή των ιδιωτών που τυχόν συμμετέχουν στην Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, οι οποίες βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
 2. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ τιμωρείται ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης αθλητικής εγκατάστασης που στερείται άδειας λειτουργίας και παραχωρεί ή επιτρέπει τη διενέργεια σε αυτή αθλητικής εκδήλωσης. Οι ως άνω ποινές επιβάλλονται και στον Πρόεδρο Αθλητικού Σωματείου ή Α.Α.Ε. που συμμετέχει στην αθλητική εκδήλωση. Ποινική δίωξη δεν μπορεί να ασκηθεί και ο υπεύθυνος απαλλάσσεται από κάθε ποινή αν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν συγκροτηθεί οι Επιτροπές του παρόντος άρθρου ή δεν είναι εφικτός ο έλεγχος των αθλητικών εγκαταστάσεων από αυτές.
 • Άρθρο 67 – Άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και άδεια τέλεσης αγώνων

  Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας προτείνει:
  α. Τον ακριβή προσδιορισμό των ιππικών αθλητικών εγκαταστάσεων, αποτελούμενες από: χώρους άθλησης (ανοικτά και κλειστά προπονητήρια και αγωνιστικοί χώροι), χώρους εξυπηρέτησης/προσέλευσης κοινού (κερκίδες, υποστηρικτικοί χώροι υγιεινής, στάθμευσης κλπ), χώρους των ίππων/αθλητών (στάβλοι, ιατρείο κλπ), βάσει των εγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφές της ΓΓΑ, με παράλληλη εξαίρεση από την υγειονομική διάταξη που απαγορεύει την εγγύτητα του εντευκτηρίου με τους χώρους διαμονής των ίππων/αθλητών.

  β. Τον ορισμό διαδικασιών για την αδειοδότηση των ιππικών αθλητικών εγκαταστάσεων ως αμιγείς αθλητικοί χώροι, εξαιρούμενοι από τις διαδικασίες του θεσμικού πλαισίου που προκύπτει από την νομοθεσία των χώρων παραμονής ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

 • 8 Δεκεμβρίου 2016, 20:37 | Αντώνης Παπαδόπουλος

  Στην παρ΄γραφο 1 αναφέρει για την αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Στον αεραθλητισμό ο αγωνιστικός χώρος είναι ο ουρανός και δεν είναι συγκεκριμένος και σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να είναι συγκεκριμένος ο χώρος της απογείωσης αλλά απροσδιόριστος ο χώρος της προσγείωσης. Οσες φορές έχουμε προσπαθήσει να λάβουμε άδεια από την Περιφ΄ρερεια δεν έχει προχωρήσει γιατί δεν υπάρχουν προδιαγραφές από την ΓΓΑ επί τούτου. Τους αγώνες μας τους κάνουμε με άδεια από την ΥΠΑ και την Πολεμική αεροπορία. Παρακαλούμε να ληφθεί αυτό υπόψη

 • Οι προτάσεις που υποβάλλουμε είναι αποφάσεις της Γ.Σ. της 27ης Νοεμβρίου 2016
  Άρθρο 67

  Με δεδομένο ότι το άθλημα της ιστιοπλοΐας δεν διεξάγεται σε γήπεδο, γυμναστήριο, χώρο αθλοπαιδιών κλπ, εξαρχής στο συγκεκριμένο άρθρο θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός των σωματείων ανάλογα με το άθλημα που καλλιεργούν ,καθώς ένα ιστιοπλοϊκό σωματείο έχει ιδιαίτερες εγκαταστάσεις που μπορεί να βρίσκονται στον αιγιαλό , στο χερσαίο χώρο των λιμανιών, δίπλα σε λίμνες.
  Προτείνουμε ,λοιπόν, για την αδειοδότηση των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων του σωματείου, η ομοσπονδία να έχει το βασικό ρόλο στην αδειοδότηση λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης του ιστιοπλοϊκού σωματείου.

 • 5 Δεκεμβρίου 2016, 23:02 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ

  Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια έξαρση αγώνων ορεινού τρεξίματος και ορεινού ποδηλάτου. Σε τέτοιους αγώνες δεν υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά χρησιμοποιείται το υπάρχον δίκτυο δρόμων ή μονοπατιών. Θα ήταν καλό να υπάρχει μια πρόβλεψη για αυτού του είδους τους αγώνες, παίρνοντας μάλιστα υπόψη ότι αθλητές αυτού του είδους, ενδεχομένως δεν ανήκουν σε αθλητικά σωματεία.

 • 15 Νοεμβρίου 2016, 12:05 | Μυρτώ Εξακουστού, Αρχ. Μηχ. ΓΓΑ

  (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΟ)

  Συνεπώς αξιολογώντας τα παραπάνω, και λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν τόσο οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις όσο και οι μελλοντικές, προτείνεται:

  α. Για τα ζητήματα αδειοδότησης των νέων εγκαταστάσεων να γίνεται όπως ορίζει ο αθλητικός νόμος (ΚΥΑ 46596 ΦΕΚ 1793/5-12-04, ΠΔ 219/13-10-06), με τους περιορισμούς των αποστάσεων (από όρια οικισμών και άλλες λειτουργίες) βάσει της νομοθεσίας για κτηνοτροφικά (για να αντιμετωπιστούν τυχόν οχλήσεις) και επίσης τους ίδιους περιβαλλοντικούς αυστηρούς περιορισμούς τήρησης αποστάσεων (πάλι λόγω πιθανών οχλήσεων), όμως με σαφή διατύπωση εξαίρεσης από τις υγειονομικές διατάξεις που απαγορεύουν την εγγύτητα εντευκτηρίου σε στάβλους, καθώς όπως φαίνεται και στις προδιαγραφές της ΓΓΑ για τα αθλήματα της ιππασίας (http://www.gga.gov.gr/athl-egatastaseis/texnika-stoixeia-athli-egkatastaseon), αποτελεί κομβικό σημείο εύρυθμης λειτουργίας του χώρου και παραμονής των αθλητών και ιδιοκτητών αλόγων καθ’ όλη την ημέρα – απολύτως απαραίτητη λειτουργία στις ιππικές εγκαταστάσεις σε όλες τις εθνικές ομοσπονδίες ιππασίας.
  β. Για τις δε αποστάσεις από όρια οικισμών και τους περιβαλλοντικούς όρους για τις υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις, θα πρότεινα να απαλλαγούν από τους ως άνω περιορισμούς με την υποχρέωση να έχουν ακολουθήσει την διαδικασία νομιμοποίησής τους (με τον Ν.4178/2013) προκειμένου να έχουν πληρώσει τα πρόστιμα αυθαιρεσιών τους αλλά και να μπορέσουν να λειτουργήσουν εφεξής νομίμως.

  Ανακεφαλαιώνοντας τα ζητήματα είναι:
  α) υφιστάμενες, β)νέες εγκαταστάσεις, και
  i) Περιβαλλοντικοί όροι, ii) Πολεοδομικοί όροι, iii) Aδειοδοτήσεις, iv) υγειονομικές διατάξεις.

  Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.

  ΜΥΡΤΩ ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΥ Αρχιτέκτων Μηχ/κος, ΓΓΑ
  MSc AAS- Space Syntax/The Bartlett – UCL

 • 15 Νοεμβρίου 2016, 12:56 | Μυρτώ Εξακουστού, Αρχ. Μηχ. ΓΓΑ

  Πρόταση ένταξης διάταξης στον αθλητικό νόμο προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα της εξαίρεσης των αθλητικών εγκαταστάσεων ιππασίας από την νομοθεσία του Υπουργείου Γεωργίας (νυν Αγροτικής Ανάπτυξης) ως βοοστάσια, ιπποστάσια και εν γένει κτηνοτροφικές μονάδες.

  Το ζητούμενο είναι αφενός να ορίζεται σαφώς το άλογο ως αθλητής και όχι ως αναπαραγόμενο είδος και η αδειοδότηση της εγκατάστασης να γίνεται με την διαδικασία που προβλέπεται στο ΠΔ219/13-10-2006 και στην ΚΥΑ 46596/ΦΕΚ 1793/6-12-2004 για τις αθλητικές εγκαταστάσεις και όχι όπως τώρα στην Περιφέρεια στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης.

  Ο ορισμός των σταβλικών εγκαταστάσεων ως «ιπποστάσια» γίνεται βάσει του Ν.4056/2012, όπου ορίζεται η υποχρέωση έκδοσης άδειας λειτουργίας κτηνοτροφικής μονάδας, με όλους τους περιορισμούς και τις υποχρεώσεις σε ότι αφορά σε τήρηση των απαραίτητων προβλεπόμενων αποστάσεων από οικισμούς και διάφορες άλλες λειτουργίες. Ο ως άνω νόμος τροποποιήθηκε με τον Ν.4424/2016, όπου στο άρθρο 4, αναφέρεται ότι οι υφιστάμενες ιππικές εγκαταστάσεις δεν χρειάζεται να έχουν τους περιορισμούς αποστάσεων από όρια οικισμών.
  (ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΟ)

  ΜΥΡΤΩ ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΥ Αρχιτέκτων Μηχ/κος, ΓΓΑ
  MSc AAS- Space Syntax/The Bartlett – UCL

 • 11 Νοεμβρίου 2016, 14:09 | Δήμος Αθηναίων

  «Για να διασφαλισθεί ότι οι μαζικές αθλητικές εκδηλώσεις εντάσσονται ομαλά στη ζωή των πόλεων και δεν προκαλούν απρογραμμάτιστα κυκλοφοριακά και άλλα προβλήματα, καλό είναι να προστεθεί νέα παράγραφος 8 και ν α αναριθμηθούν οι παράγραφοι που ακολουθούν. Η νέα παράγραφος 8 θα έχει ως εξής:

  8. Για να χορηγηθεί άδεια οποιασδήποτε διοργάνωσης του παρόντος άρθρου, η οποία θα διεξαχθεί σε οδούς, πλατείες, πεζοδρόμους και άλλους κοινόχρηστους χώρους, απαιτείται σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου.

 • 5 Νοεμβρίου 2016, 01:51 | Στέλιος Χριστοδούλου

  Βεβαίως και θα συμφωνήσω με τον κ. Πουλικογιάννη και θα επεκτείνω στο ότι υπάρχουν πολλά αθλήματα, κυρίως ατομικά που διεξάγωνται σε «μη μόνιμους» αγωνιστικούς χώρους και αυτό είναι ένα θέμνα που θα πρέπει να διευθετηθεί. Αλλά πριν και μαζί με αυτό, το αβσικό είναι ότι, από τον ισχύοντα αθλητικό νόμο μέχρι τον τώρα προτεινόμενο, λείπει ένα άρθρο (κατ’ εμέ πρέπει να μπει στην 2η, κατά σειρά, θέσ δλλ αρθρο 2) με ορισμούς, όπου να ορίζεται (ανάμεσα σε άλλα) τι είναι αθλητική εγκατάσταση, τι είναι αγώνας, τι είναι προπόνηση κλπ κλπ.
  Αλλά, δυστυχώς, θα πρέπει για 2η φορά (*) να σχολιάσω το βασικότερο εδώ: Στην Επιτροπή Ελέγχου Αγωνιστικών Εγκαταστάσεων, δεν προβλέπεται συμμετοχή εκπροσώπου της αντίστοιχης Ομοσπονδίας! Και ρωτώ, ποιός θα προτείνει-αποφασίσει μια εγκατάσταση για τι είδος, κατηγορία, κλπ αγώνων κάνει. Επειδή ασχολούμαι με τον μηχανικό (**) αθλητισμό, ένα απλό, ποιός θα αποφασίσει μια πίστα ταχύτητας αν κάνει για καθημερινά αυτοκίνητα ή πλήρως αγωνιστικά Formula 3 κλπ) ακόμα και την επιτρεπόμενη φορά της πίστας;

  Και βεβαίως συμφωνώ με τον κ. Τσώκα, δεν μπορεί ένα άρθρο λίγων προτάσεων και μια ΚΥΑ λίγω σελίδων (η 46596/04) να καλύπτει, στίβο, ποδόσφαριο, κολύμβηση, αναρίχηση, σκοποβολή, ιππασία, μπριτζ, τοξοβολία, χιονοδρομία κλπ.
  Προτάσεις για επίλυση των παραπάνω υπάρχουν αλλά δεν μπορούν να είναι σχόλια σε διαβούλευση.

  (*) το 2η φορά αφορά στο ότι η ίδια έλλειψη υπήρξε και στην πρόταση για νέο Αθλητικό Νόμο του 2014 (υφυπουργός Ι.Ανδριανός)
  (**) το μηχανοκίνητος είναι λάθος όρος

 • 1 Νοεμβρίου 2016, 19:16 | Lazaros Filippidis

  Οι καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα καθιστούν τα στάδια στίβου κατάλληλους χώρους για προπόνηση από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι και πολύ αργά το βράδυ. Όμως πολλά στάδια κλείνουν νωρίς ή κλείνουν μόλις οι ποδοσφαιρικές ομάδες που τα χρησιμοποιούν σταματήσουν το πρόγραμμά τους (πχ στάδιο Βάρης οδού Μουτούση, Αττική). Θα ήταν πολύ καλύτερα αν η χρήση τους δεν περιοριζόταν από παράγοντες άσχετους με το στίβο και αν παρέμεναν ανοιχτά για χρήση για παρατεταμένες ώρες (πχ 7:00 το πρωί , ή και πιο νωρίς, μεχρι και 00:00 το βράδυ ή και γιατί όχι πιο αργά).

  Επίσης σε δημοτικά στάδια που έχουν αποδυτήρια και τουαλέτες θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση τους από το κοινό (πχ στάδιο Γλυφάδας στην οδό Ζέππου όπου προς το παρόν δεν επιτρέπεται η χρήση των αποδυτηρίων από το κοινό) ακόμη και το χειμώνα. Αν κάποιος σύλλογος εχει αποκλειστική χρήση δημοτικού σταδίου τότε θα πρέπει να υπάρξει και μέριμνα για το κοινό.

 • 1 Νοεμβρίου 2016, 19:17 | Πέτρος Τσώκας

  Πραγματικά δεν έχω αντιληφθεί γιατί η διαδικασία αδειοδότησης μιας αθλητικής εγκατάστασης θα πρέπει να γίνεται με το ίδιο τρόπο ανεξάρτητα το άθλημα που θα φιλοξενείται σ’ αυτήν. Και εξηγούμαι, ίδιες είναι οι προδιαγραφές για το ποδόσφαιρο με το μπάντιντον? Επίσης, γιατί δεν μπορεί να να χρησιμοποιηθεί ένας εκθεσιακός ή συνεδριακός χώρος ακόμα και μέσα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες για τα λεγόμενα «μικρά αθλήματα σάλας». Όσο αφορά την ξιφασκία η διπλανή Βουλγαρία και άλλες χώρες εκμεταλλεύονται τις εγκαταστάσεις στις EXPO για την φιλοξενία Ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων event με 2 -3.000 συμμετοχές και άπειρα οφέλη για τις τοπικές οικονομίες. Είναι περισσότερη από αναγκαία η πρόβλεψη αντίστοιχης ρύθμισης, με δεδομένη την έλλειψη αθλητικών χώρων, στον Νέο Αθλητικό Νόμο.

 • 1 Νοεμβρίου 2016, 16:41 | Πουλικόγιαννης Σωτήρης

  Είναι επιβεβλημένο να υπάρξει για πρώτη φορά πρόβλεψη στο νόμο, σχετικά με την αδειοδότηση εποχιακών αθλητικών εγκαταστάσεων οι οποίες φιλοξενούν αθλήματα κατ’εξοχήν καλοκαιρινά όπως το beach volley, το ποδόσφαιρο άμμου (beach soccer) και άλλα. Τα αθλήματα αυτά συγκεντρώνουν πλήθος κόσμου και παρουσιάζουν κάποιες ιδιαιτερότητες ως προς τη διαμόρφωση των εγκαταστάσεων που φιλοξενούνται. Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι σχεδόν στο σύνολό τους προσωρινές και η διάθεση είναι πιο χαλαρή, που σημαίνει ότι προβλέψεις όπως η περίφραξη ή η απαίτηση για σταθερές κατασκευές που απαιτούνται στις μόνιμες εγκαταστάσεις (π.χ. αποδυτήρια) μπορεί να αντικατασταθεί με μη μόνιμες όπως σκηνές, ακριβώς όπως συμβαίνει σε προηγμένες αθλητικά χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Ελβετία κλπ.)