• Σχόλιο του χρήστη 'Μυρτώ Εξακουστού, Αρχ. Μηχ. ΓΓΑ' | 15 Νοεμβρίου 2016, 12:56

    Πρόταση ένταξης διάταξης στον αθλητικό νόμο προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα της εξαίρεσης των αθλητικών εγκαταστάσεων ιππασίας από την νομοθεσία του Υπουργείου Γεωργίας (νυν Αγροτικής Ανάπτυξης) ως βοοστάσια, ιπποστάσια και εν γένει κτηνοτροφικές μονάδες. Το ζητούμενο είναι αφενός να ορίζεται σαφώς το άλογο ως αθλητής και όχι ως αναπαραγόμενο είδος και η αδειοδότηση της εγκατάστασης να γίνεται με την διαδικασία που προβλέπεται στο ΠΔ219/13-10-2006 και στην ΚΥΑ 46596/ΦΕΚ 1793/6-12-2004 για τις αθλητικές εγκαταστάσεις και όχι όπως τώρα στην Περιφέρεια στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο ορισμός των σταβλικών εγκαταστάσεων ως «ιπποστάσια» γίνεται βάσει του Ν.4056/2012, όπου ορίζεται η υποχρέωση έκδοσης άδειας λειτουργίας κτηνοτροφικής μονάδας, με όλους τους περιορισμούς και τις υποχρεώσεις σε ότι αφορά σε τήρηση των απαραίτητων προβλεπόμενων αποστάσεων από οικισμούς και διάφορες άλλες λειτουργίες. Ο ως άνω νόμος τροποποιήθηκε με τον Ν.4424/2016, όπου στο άρθρο 4, αναφέρεται ότι οι υφιστάμενες ιππικές εγκαταστάσεις δεν χρειάζεται να έχουν τους περιορισμούς αποστάσεων από όρια οικισμών. (ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΟ) ΜΥΡΤΩ ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΥ Αρχιτέκτων Μηχ/κος, ΓΓΑ MSc AAS- Space Syntax/The Bartlett - UCL