• Σχόλιο του χρήστη 'LEROS' | 30 Νοεμβρίου 2016, 22:53

    ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΤΗΝ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΟΑ και οι οποίοι επέτρεψαν την συμπερίληψη άρθρου στο παρον νομοσχέδιο για την ΔΟΑ: Ο τέως και νυν ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ο.Α. που ορίζεται από την Ε.Ο.Ε,? τα μέλη της ΕΦΟΡΕΙΑΣ της Δ.Ο.Α.που ορίζεται από την Ε.Ο.Ε,? ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ της Δ.Ο.Α που ορίζεται από την Ε.Ο.Ε,? ο σύμβουλος εκπαίδευσης και λειτουργίας της Δ.Ο.Α.που ορίζεται από την Ε.Ο.Ε?.......? .....υποβάλλαν ? ως υποχρεούνται ? στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, κάθε χρόνο, δήλωση της περιουσιακής κατάστασης αυτών, της συζύγου των και των ανηλίκων τέκνων των, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε σχετικές διατάξεις. [Την υποχρέωση αυτή έχουν και για πέντε (5) έτη μετά την απώλεια, για οποιοδήποτε λόγο, της ιδιότητάς τους αυτής.] η Δ.Ο.Α δεν μπορούσε να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών, ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ. και ΕΦΟΡΕΙΑΣ της ΔΟΑ, με συγγενείς μέχρι και δευτέρου βαθμού με αυτά, ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα πρόσωπα που προαναφέρονται. Η παράβαση της διάταξης αυτής έχει ως συνέπεια την έκπτωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της ΕΦΟΡΕΙΑΣ της ΔΟΑ, που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Την έκπτωση θα επρεπε αμεσα να αποφασίστει από την ΓΓΑ και η ολομέλεια της Ε.Ο.Ε, η έκπτωση να διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, ο οποίος κηρύσσει, με την ίδια πράξη, έκπτωτα από το αξίωμά τους και τα μέλη του οργάνου που δεν αποφάσισαν την έκπτωση.Οι αποφάσεις του Δ.Σ. και της ΕΦΟΡΕΙΑΣ της ΔΟΑ, είναι άκυρες αν αντιβαίνουν στον παρόντα νόμο ή στο καταστατικό ή και τον ολυμπιακό χάρτη και το κώδικα ηθικής της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΙΚΗΣ της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Την ακυρότητα κηρύσσουν τα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια, ύστερα από αίτηση μέλους ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ της ΕΟΕ ή του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού. Η αίτηση αποκλείεται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη λήψη της απόφασης. Αν οι άκυρες αποφάσεις του Δ.Σ. ή της ΕΦΟΡΕΙΑΣ της ΔΟΑ, υπερβαίνουν τις τρεις (3) κατ’ έτος, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού μπορεί να αποφασίσει την έκπτωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της ΕΦΟΡΕΙΑΣ της ΔΟΑ, που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και μελών της ΕΦΟΡΕΙΑΣ της ΔΟΑ γίνεται με απόφαση του αρμόδιου πολιτικού δικαστηρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της ΕΦΟΡΕΙΑΣ της ΔΟΑ, δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, ή συγγενή του μέχρι και δευτέρου βαθμού. α)ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ, να καταβάλλονται στα μέλη του Δ.Σ.,και της ΕΦΟΡΕΙΑΣ της ΔΟΑ, όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στην ΔΟΑ, έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής, β)ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ, να παρέχεται στα μέλη του Δ.Σ. και της ΕΦΟΡΕΙΑΣ της ΔΟΑ, ή σε κάποιο ή κάποια μέλη ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, αποζημίωση ανάλογη με το χρόνο που αυτά απασχολούνται με τις υποθέσεις της ΔΟΑ, η οποία δεν αποτελεί μισθό ούτε δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, ευθύνονται δε στην περίπτωση αυτή τα μέλη για κάθε πταίσμα.