Άρθρο 41 – Ειδικά θέµατα της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής

1. Το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την αρχική επωνυµία «Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων» (Ε.Ο.Α.), που μετονομάσθηκε σε «Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή» (Ε.Ο.Ε.), συνεχίζει να λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με το ισχύον κατά τη δημοσίευση του παρόντος καθεστώς που το διέπει. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού είναι δυνατόν να ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία της Ε.Ο.Ε.

2. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού και σύµφωνη γνώµη της Ε.Ο.Ε., ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τους σκοπούς, την οργάνωση, τη διοίκηση, τη λειτουργία, τη διαχείριση, την περιουσία, την υπηρεσιακή κατάσταση και το πειθαρχικό δίκαιο που εφαρµόζεται στο προσωπικό, όπως και κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε τη λειτουργία της Ε.Ο.Ε. και της ∆.Ο.Α. Στο ίδιο διάταγµα περιλαµβάνεται ρύθµιση που καθορίζει τη σύνθεση της Ε.Ο.Ε., σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 32 του Ολυµπιακού Χάρτη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο καταστατικό της Ε.Ο.Ε.

3. Η Ολυµπιακή Φλόγα αποτελεί σύµβολο του αθλητισµού και τελεί υπό την προστασία της Ε.Ο.Ε. και της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής, µε σκοπό την αποτροπή της µε οποιονδήποτε τρόπο νόθευσης και εµπορευµατοποίησής της. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Ε.Ο.Ε., καθορίζονται:
α) Οι όροι και οι προϋποθέσεις της κατοχύρωσης της µοναδικότητας της Ολυµπιακής Φλόγας, καθώς και της προστασίας από κάθε απόπειρα εµπορευµατοποίησής της σύµφωνα µε τις αρχές του Ολυµπιακού Χάρτη της ∆.Ο.Ε..
β) Το διαδικαστικό πλαίσιο σχετικά µε την οργάνωση της τελετής αφής της Ολυµπιακής Φλόγας, η οποία πραγµατοποιείται στην Αρχαία Ολυµπία πριν από την έναρξη των Ολυµπιακών Αγώνων και των χειµερινών Ολυµπιακών Αγώνων.

4. α. Το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «∆ιεθνής Ολυµπιακή Ακαδηµία» (∆.Ο.Α.), µε έδρα αυτή της Ε.Ο.Ε., υπάγεται διοικητικά και διαχειριστικά στην Ε.Ο.Ε., τελεί υπό την αιγίδα της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής και εποπτεύεται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, συνεχίζει δε να λειτουργεί σύμφωνα με το ισχύον κατά τη δημοσίευση του παρόντος καθεστώς που το διέπει.
Τα όργανα διοίκησης της ∆.Ο.Α. µπορούν να συνέρχονται και στην Αθήνα ή αλλού, µε απόφασή τους.
Στους σκοπούς της ∆.Ο.Α. συµπεριλαµβάνονται ιδίως:
α) η ίδρυση και λειτουργία στην Αρχαία Ολυµπία, ∆ιεθνούς Πνευµατικού Κέντρου, που θα µεριµνά για τη διατήρηση και διάδοση του Ολυµπιακού Πνεύµατος,
β) η µελέτη και εφαρµογή των παιδαγωγικών και κοινωνικών αρχών του Ολυµπιακού κινήµατος,
γ) η επιστηµονική θεµελίωση της Ολυµπιακής ιδέας, σύµφωνα προς τις αρχές που έθεσαν οι αρχαίοι Έλληνες και οι αναβιώσαντες τη σύγχρονη Ολυµπιακή κίνηση.

β. Όργανα διοίκησης της ∆.Ο.Α. είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή άλλως αποκαλούµενο «Εφορεία» και ο Πρόεδρος. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆.Ο.Α. είναι εννεαµελές, εκλέγεται από την Ολοµέλεια της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής και απαρτίζεται από προσωπικότητες του Αθλητισµού και του πολιτισµού, αναγνωρισµένου κύρους. Πέντε (5) τουλάχιστον µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ο.Α. είναι µέλη της Ε.Ο.Ε., µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας της Ε.Ο.Ε.
Το µέλος ή τα µέλη της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής για την Ελλάδα είναι ex officio µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ο.Α. µε δικαίωµα ψήφου.
Με την ίδια παραπάνω απόφαση της Ε.Ο.Ε. ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι απαραίτητα µέλος της Ε.Ο.Ε. Χρέη Γραµµατέα ασκεί υπάλληλος της ∆.Ο.Α. ή του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισμού, οριζόµενος µε απόφαση του Προέδρου. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τετραετής και µπορεί να ανανεώνεται. Μέλος διοριζόµενο σε αντικατάσταση άλλου διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του.
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. εκπροσωπεί τη ∆.Ο.Α. δικαστικά και εξώδικα, συγκαλεί το ∆.Σ., προεδρεύει των συνεδριάσεών του και καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Ο Πρόεδρος µε απόφασή του µπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της ∆.Ο.Α. κατά περίπτωση στον Αντιπρόεδρο ή σε µέλος του ∆.Σ. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιπροέδρου, ένας σύµβουλος, που ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. Το ∆.Σ. µπορεί να αναθέτει σε οποιοδήποτε από τα µέλη του ειδικά καθήκοντα σχετικά µε τις αρµοδιότητές του, καθώς και καθήκοντα γραµµατέα του Συµβουλίου.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο για όλα γενικώς τα ζητήµατα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση της ∆.Ο.Α., µε εξαίρεση τα θέµατα για τα οποία αποκλειστικά αρµόδια είναι άλλα όργανα που αναφέρονται στον παρόντα νόµο και στον Εσωτερικό Κανονισµό λειτουργίας της ∆.Ο.Α. Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ανήκει ιδίως η αρµοδιότητα για τη χάραξη της εκπαιδευτικής και µορφωτικής πολιτικής της ∆.Ο.Α. στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας και του Εσωτερικού Κανονισµού, η συνοµολόγηση, υπογραφή και εκτέλεση, µε τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόµο, κάθε σύµβασης απαραίτητης για σύσταση δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων της ∆.Ο.Α., η αποδοχή δωρεών, εισφορών ή χορηγιών, η σύναψη δανείων, η πειθαρχική εξουσία δεύτερου βαθµού για το προσωπικό της ∆.Ο.Α., η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισµού, η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης και του ισολογισµού και η διενέργεια στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης ελέγχου νοµιµότητας του έργου όλων των οργάνων διοίκησης της ∆.Ο.Α.

γ. Οι πόροι της ∆.Ο.Α. είναι:
i.Επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισμού.
ii.Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισµούς.
iii. Επιχορηγήσεις από την Ε.Ο.Ε. και από άλλους δηµόσιους ή µη φορείς και οργανισµούς.
iν. Έσοδα προερχόµενα από δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες, καταπιστεύµατα.
ν. Έσοδα από χορηγίες πάσης φύσεως και κάθε είδους κοινωνικούς πόρους.
νi. Έσοδα από εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων.
νii. Έσοδα από διοργάνωση συνόδων, σεµιναρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
νiii. Έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόµιµη πηγή.

δ. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ορίζεται τριµελής Εξελεγκτική Επιτροπή της Δ.Ο.Α., µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη. Ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ορκωτός ελεγκτής. Ορκωτός ελεγκτής µπορεί να είναι και άλλο ή άλλα µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ενεργεί τον έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης της ∆.Ο.Α. Η θητεία των µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι τριετής και µπορεί να ανανεώνεται.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ορίζεται η αµοιβή των µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός παραγγέλλει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της Δ.Ο.Α., τον οποίο διενεργεί το Ελεγκτικό Συμβούλιο του άρθρου 61 του παρόντος ή αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονοµικών.

ε. Η διαχειριστική χρήση της ∆.Ο.Α. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η ∆εκεµβρίου του ίδιου έτους. Στο τέλος κάθε χρήσης το ∆.Σ. κλείνει τους λογαριασµούς και κάνει απογραφή της περιουσίας. Η ∆.Ο.Α. απολαµβάνει όλων των διοικητικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονοµικών και ουσιαστικών προνοµίων του ∆ηµοσίου.

στ. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµικών και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισµός λειτουργίας της ∆.Ο.Α. Με τον Εσωτερικό Κανονισµό καθορίζονται κατά ειδικότητα οι θέσεις του αναγκαίου για τη ∆.Ο.Α. προσωπικού, η διαδικασία πρόσληψης και τα προσόντα κατά ειδικότητα και ρυθµίζεται κάθε θέµα που αφορά την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της ∆.Ο.Α., όπως η διάρθρωση των υπηρεσιών, η κατανοµή των αρµοδιοτήτων του προσωπικού και η υπηρεσιακή του κατάσταση, οι αποσπάσεις υπαλλήλων, οι πειθαρχικές εξουσίες, τα πειθαρχικά παραπτώµατα και οι ποινές, η διαδικασία πραγµατοποίησης των εσόδων και οι τρόποι διαχείρισής τους. Επιτρέπεται η απόσπαση ή µετάταξη προσωπικού από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισμού ή εποπτευόµενους από αυτό οργανισµούς δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή από άλλους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, µε κοινές αποφάσεις του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού και του οικείου Υπουργού. Επιτρέπεται επίσης η πρόσληψη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή αορίστου χρόνου κατά το Ν. 2527/1997, όπως αυτός ισχύει, για τις ανάγκες λειτουργίας της ∆.Ο.Α. Για όλες τις προσλήψεις προσωπικού που αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση και στο Π.∆. 302/2003 δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν.1232/1982 όπως έχουν τροποποιηθεί και εκάστοτε ισχύουν.

ζ. Μέχρι το τέλος ∆εκεµβρίου κάθε ηµερολογιακού έτους, η ∆.Ο.Α. υποβάλλει στην ολοµέλεια της Ε.Ο.Ε. προς έγκριση αναλυτικό πρόγραµµα των σχεδιαζόµενων εκδηλώσεών της για την περίοδο του επόµενου έτους. Η Ε.Ο.Ε., µετά την έγκριση του προγράµµατος της ∆.Ο.Α., παραχωρεί στη ∆.Ο.Α. τη χρήση εγκαταστάσεων χωρίς αντάλλαγµα.

5. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία» («ΕΘΝ.Ο.Α.») συνεχίζει να λειτουργεί σύμφωνα με το ισχύον κατά τη δημοσίευση του παρόντος καθεστώς που το διέπει, με έδρα αυτή της Ε.Ο.Ε.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΘΝ.Ο.Α., με τον οποίο καθορίζονται κατά ειδικότητα οι θέσεις του προσωπικού, η διαδικασία πρόσληψης και κάθε θέμα που αφορά στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της.
Επιτρέπεται η απόσπαση ή μετάταξη προσωπικού από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή εποπτευόμενους από αυτό φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή από άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με κοινές αποφάσεις του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού και του οικείου Υπουργού.

 • 8 Δεκεμβρίου 2016, 16:09 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  Η ΕΘΝΟΑ ιδρύει υποχρεωτικά σχολεία αθλητικής εκπαίδευσης σε κάθε αθλητική ομοσπονδία. Σε αυτά συμμετέχουν ως μαθητές όλα τα μέλη των προεθνικών και εθνικών ομάδων όλων των ηλικιακών κατηγοριών. Στόχος η εκπαίδευση των εκπροσώπων του έθνους στα αθλητικά ιδεώδη και την ευπρόσωπη εκπροσώπηση της χώρας.

 • 1 Δεκεμβρίου 2016, 11:07 | ΝΕΜΕΣΙΣ

  ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΝΩΝΤΑΙ

  ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :

  Άρθρο 41 – Ειδικά θέµατα της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής

  1. Το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την αρχική επωνυµία «Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων» (Ε.Ο.Α.), που μετονομάσθηκε σε «Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή» (Ε.Ο.Ε.), συνεχίζει να λειτουργεί ως……….

  ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΓΓΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΟΕ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΥΠΑΚΟΥΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΦΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΟΡΓΑΝΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΔΕΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΦΗΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  …….νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, σύμφωνα ΟΧΙ με το ισχύον κατά τη δημοσίευση του παρόντος καθεστώς που το διέπει…. ΑΛΛΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού είναι δυνατόν να ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στη ΔΗΜΟΣΙΑ λειτουργία της Ε.Ο.Ε.

  2. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από ΑΠΟΦΑΣΗ του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού και ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ σύµφωνη γνώµη της Ε.Ο.Ε., ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τους σκοπούς, την οργάνωση, τη διοίκηση, τη λειτουργία, τη διαχείριση, την περιουσία, την υπηρεσιακή κατάσταση και το πειθαρχικό δίκαιο που εφαρµόζεται στο προσωπικό, όπως και κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε τη λειτουργία της Ε.Ο.Ε. και ΟΧΙ ΤΗΣ της ∆.Ο.Α. Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

  Στο ίδιο διάταγµα περιλαµβάνεται ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ρύθµιση που καθορίζει τη σύνθεση της Ε.Ο.Ε., ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ ΤΗΣ ΔΟΕ [παρ. 4 του άρθρου 32 του Ολυµπιακού Χάρτη], ΟΥΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΙΝ ΤΟ καταστατικό της Ε.Ο.Ε. ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΛΥΜΝΠΙΑΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΡΧΩΝ

  3. Η Ολυµπιακή Φλόγα αποτελεί σύµβολο του αθλητισµού και τελεί υπό την προστασία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΣ ΕΟΕ ΟΥΤΕ ΤΗΣ ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής, µε σκοπό την αποτροπή της µε οποιονδήποτε τρόπο νόθευσης και εµπορευµατοποίησής της ΑΠΟ ΙΔΙΟΤΕΛΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΟΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΟΕ

  Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ σύµφωνη γνώµη της Ε.Ο.Ε., καθορίζονται:
  α) Οι όροι και οι προϋποθέσεις της κατοχύρωσης της µοναδικότητας της Ολυµπιακής Φλόγας, καθώς και της προστασίας από κάθε απόπειρα εµπορευµατοποίησής της σύµφωνα µε ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΙΝ ΟΙ αρχές του Ολυµπιακού Χάρτη της ∆.Ο.Ε..

  β) Το διαδικαστικό πλαίσιο σχετικά µε την οργάνωση της τελετής αφής της Ολυµπιακής Φλόγας, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΜΣΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ η οποία πραγµατοποιείται στην Αρχαία Ολυµπία πριν από την έναρξη των Ολυµπιακών Αγώνων και των χειµερινών Ολυµπιακών Αγώνων.

  4. α. Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ την επωνυµία «∆ιεθνής Ολυµπιακή Ακαδηµία» (∆.Ο.Α.),ΔΕΝ ΕΧΕΙ έδρα αυτή της Ε.Ο.Ε., ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ υπάγεται διοικητικά και διαχειριστικά στην Ε.Ο.Ε., ΔΕΝ τελεί υπό την αιγίδα της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής και ΔΕΝ εποπτεύεται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ συνεχίζει δε να λειτουργεί σύμφωνα με το ισχύον κατά τη δημοσίευση του παρόντος καθεστώς που το διέπει.

  Τα όργανα διοίκησης της ∆.Ο.Α. ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΟΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΓΑ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΜΠΙΑ

  Στους σκοπούς της Ε Ο Ε . συµπεριλαµβάνονται ΑΡΘΡΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΟΕ ΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ ως ακολούθως:
  α) η ίδρυση και λειτουργία στην Αρχαία Ολυµπία, ∆ιεθνούς Πνευµατικού Κέντρου, που θα µεριµνά για τη διατήρηση και διάδοση του Ολυµπιακού Πνεύµατος,
  β) η µελέτη και εφαρµογή των παιδαγωγικών και κοινωνικών αρχών του Ολυµπιακού κινήµατος,
  γ) η επιστηµονική θεµελίωση της Ολυµπιακής ιδέας, σύµφωνα προς τις αρχές που έθεσαν οι αρχαίοι Έλληνες και οι αναβιώσαντες τη σύγχρονη Ολυµπιακή κίνηση.

  β. ΤΑ Όργανα διοίκησης της ∆.Ο.Α. ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΟΕ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ:

  το ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩΣ ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή άλλως αποκαλούµενο «Εφορεία» και ο Πρόεδρος ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΟΥΒΕΛΟΣ ,ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΝΕΑ ΜΕΛΗ της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής ΠΟΥ ΛΥΜΑΙΝΟΝΤΑΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕΓΑΡΟ ΕΟΕ αλλα ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΓΓΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

  5. Το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ επωνυμία «Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία» («ΕΘΝ.Ο.Α.») ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΠΑΥΕΙ ΝΑ συνεχίζει να λειτουργεί ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΛΥΜΑΙΝΟΝΤΑΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕΓΑΡΟ ΕΟΕ αλλα ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΓΓΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

 • 1 Δεκεμβρίου 2016, 01:44 | ΝΕΜΕΣΙΣ

  τα ΑΡΘΡΑ περι ΔΟΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ συντάχθηκαν με ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΕΣ ΙΔΙΩΤΕΛΕΣ ΣΥΜΦΕΡΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ [ ΔΟΑ ] ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ
  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 α ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΛΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΟΕ ζητουν το ιδοωτικό πολιτιστικο σωματείο να στεγαζεται ΚΑΙ επιχορηγείται από τον σκληρα φορολογούμενο ελληνα δωρεαν σε ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ¨:

  ΛΕΝΕ ΔΗΛΑΔΗ ΟΤΙ

  4. α. η επ«∆ιεθνής Ολυµπιακή Ακαδηµία» (∆.Ο.Α.), µε έδρα αυτή της Ε.Ο.Ε., υπάγεται διοικητικά και διαχειριστικά στην Ε.Ο.Ε.,

  ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 2000-2006 ΛΕΝΕ ΔΗΛΑΔΗ σύμφωνα με το ισχύον κατά τη δημοσίευση του παρόντος καθεστώς που το διέπει.

  ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΥΨΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΥΔΟΣΙΑ

  Τα όργανα διοίκησης της ∆.Ο.Α. µπορούν να συνέρχονται και στην Αθήνα ή αλλού, µε απόφασή τους.
  Στους σκοπούς της ∆.Ο.Α. συµπεριλαµβάνονται ιδίως:
  α) η ίδρυση και λειτουργία στην Αρχαία Ολυµπία, ∆ιεθνούς Πνευµατικού Κέντρου, που θα µεριµνά για τη διατήρηση και διάδοση του Ολυµπιακού Πνεύµατος,
  β) η µελέτη και εφαρµογή των παιδαγωγικών και κοινωνικών αρχών του Ολυµπιακού κινήµατος,
  γ) η επιστηµονική θεµελίωση της Ολυµπιακής ιδέας, σύµφωνα προς τις αρχές που έθεσαν οι αρχαίοι Έλληνες και οι αναβιώσαντες τη σύγχρονη Ολυµπιακή κίνηση.

  ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΕΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΠΩΣ ΘΕΛΟΥΝ

  β. Όργανα διοίκησης της ∆.Ο.Α. είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή άλλως αποκαλούµενο «Εφορεία» και ο Πρόεδρος. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆.Ο.Α. είναι εννεαµελές, εκλέγεται από την Ολοµέλεια της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής και απαρτίζεται από προσωπικότητες του Αθλητισµού και του πολιτισµού, αναγνωρισµένου κύρους. Πέντε (5) τουλάχιστον µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ο.Α. είναι µέλη της Ε.Ο.Ε., µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας της Ε.Ο.Ε.
  Το µέλος ή τα µέλη της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής για την Ελλάδα είναι ex officio µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ο.Α. µε δικαίωµα ψήφου.
  Με την ίδια παραπάνω απόφαση της Ε.Ο.Ε. ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι απαραίτητα µέλος της Ε.Ο.Ε. Χρέη Γραµµατέα ασκεί υπάλληλος της ∆.Ο.Α. ή του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισμού, οριζόµενος µε απόφαση του Προέδρου. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τετραετής και µπορεί να ανανεώνεται. Μέλος διοριζόµενο σε αντικατάσταση άλλου διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του.
  Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. εκπροσωπεί τη ∆.Ο.Α. δικαστικά και εξώδικα, συγκαλεί το ∆.Σ., προεδρεύει των συνεδριάσεών του και καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Ο Πρόεδρος µε απόφασή του µπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της ∆.Ο.Α. κατά περίπτωση στον Αντιπρόεδρο ή σε µέλος του ∆.Σ. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιπροέδρου, ένας σύµβουλος, που ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. Το ∆.Σ. µπορεί να αναθέτει σε οποιοδήποτε από τα µέλη του ειδικά καθήκοντα σχετικά µε τις αρµοδιότητές του, καθώς και καθήκοντα γραµµατέα του Συµβουλίου.
  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο για όλα γενικώς τα ζητήµατα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση της ∆.Ο.Α., µε εξαίρεση τα θέµατα για τα οποία αποκλειστικά αρµόδια είναι άλλα όργανα που αναφέρονται στον παρόντα νόµο και στον Εσωτερικό Κανονισµό λειτουργίας της ∆.Ο.Α. Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ανήκει ιδίως η αρµοδιότητα για τη χάραξη της εκπαιδευτικής και µορφωτικής πολιτικής της ∆.Ο.Α. στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας και του Εσωτερικού Κανονισµού, η συνοµολόγηση, υπογραφή και εκτέλεση, µε τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόµο, κάθε σύµβασης απαραίτητης για σύσταση δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων της ∆.Ο.Α., η αποδοχή δωρεών, εισφορών ή χορηγιών, η σύναψη δανείων, η πειθαρχική εξουσία δεύτερου βαθµού για το προσωπικό της ∆.Ο.Α., η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισµού, η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης και του ισολογισµού και η διενέργεια στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης ελέγχου νοµιµότητας του έργου όλων των οργάνων διοίκησης της ∆.Ο.Α.

  ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΜΕ ΝΟΜΟ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

  γ. Οι πόροι της ∆.Ο.Α. είναι:
  i.Επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισμού.
  ii.Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισµούς.
  iii. Επιχορηγήσεις από την Ε.Ο.Ε. και από άλλους δηµόσιους ή µη φορείς και οργανισµούς.
  iν. Έσοδα προερχόµενα από δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες, καταπιστεύµατα.

  ΚΡΥΒΟΥΝ ΟΤΙ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΤΟΙΧΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΤΑΣΤΟΦΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΖΟΓΑΔΟΡΟΥΣ

  ν. Έσοδα από χορηγίες πάσης φύσεως και κάθε είδους κοινωνικούς πόρους.

  ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΥΝ ΑΤΕΛΩΣ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΙΚΕΛΑ ΜΕΓΑΡΟ ΕΟΕ και στην ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

  νi. Έσοδα από εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων.
  νii. Έσοδα από διοργάνωση συνόδων, σεµιναρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
  νiii. Έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόµιµη πηγή.

  ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΕΙ

  δ. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ορίζεται τριµελής Εξελεγκτική Επιτροπή της Δ.Ο.Α., µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη. Ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ορκωτός ελεγκτής. Ορκωτός ελεγκτής µπορεί να είναι και άλλο ή άλλα µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ενεργεί τον έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης της ∆.Ο.Α. Η θητεία των µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι τριετής και µπορεί να ανανεώνεται.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ορίζεται η αµοιβή των µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός παραγγέλλει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της Δ.Ο.Α., τον οποίο διενεργεί το Ελεγκτικό Συμβούλιο του άρθρου 61 του παρόντος ή αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονοµικών.

  ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΑ ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΩΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΩΣ ΕΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΝΑ απολαµβάνουν !!!!!!! όλων των διοικητικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονοµικών και ουσιαστικών προνοµίων του ∆ηµοσίου.!!!!!!

  ε. Η διαχειριστική χρήση της ∆.Ο.Α. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η ∆εκεµβρίου του ίδιου έτους. Στο τέλος κάθε χρήσης το ∆.Σ. κλείνει τους λογαριασµούς και κάνει απογραφή της περιουσίας. Η ∆.Ο.Α. απολαµβάνει όλων των διοικητικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονοµικών και ουσιαστικών προνοµίων του ∆ηµοσίου.

  ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΛΟΥΝ : ΜΑ ΠΟΙΟΣ ΕΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ???? ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΕ ΠΛΑΤΕΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ??

  στ. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµικών και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισµός λειτουργίας της ∆.Ο.Α. Με τον Εσωτερικό Κανονισµό καθορίζονται κατά ειδικότητα οι θέσεις του αναγκαίου για τη ∆.Ο.Α. προσωπικού, η διαδικασία πρόσληψης και τα προσόντα κατά ειδικότητα και ρυθµίζεται κάθε θέµα που αφορά την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της ∆.Ο.Α., όπως η διάρθρωση των υπηρεσιών, η κατανοµή των αρµοδιοτήτων του προσωπικού και η υπηρεσιακή του κατάσταση, οι αποσπάσεις υπαλλήλων, οι πειθαρχικές εξουσίες, τα πειθαρχικά παραπτώµατα και οι ποινές, η διαδικασία πραγµατοποίησης των εσόδων και οι τρόποι διαχείρισής τους. Επιτρέπεται η απόσπαση ή µετάταξη προσωπικού από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισμού ή εποπτευόµενους από αυτό οργανισµούς δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή από άλλους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, µε κοινές αποφάσεις του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού και του οικείου Υπουργού. Επιτρέπεται επίσης η πρόσληψη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή αορίστου χρόνου κατά το Ν. 2527/1997, όπως αυτός ισχύει, για τις ανάγκες λειτουργίας της ∆.Ο.Α. Για όλες τις προσλήψεις προσωπικού που αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση και στο Π.∆. 302/2003 δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν.1232/1982 όπως έχουν τροποποιηθεί και εκάστοτε ισχύουν.

  ΖΗΤΟΥΝ ΣΚΛΝΔΑΛΩΔΩΣ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ !!!!!!!!!!! ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΕ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΝΑ ΡΩΤΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΓΓΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ – ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕΓΑΡΟ ΕΟΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΕΙ ???? ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΠΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ???

  ζ. Μέχρι το τέλος ∆εκεµβρίου κάθε ηµερολογιακού έτους, η ∆.Ο.Α. υποβάλλει στην ολοµέλεια της Ε.Ο.Ε. προς έγκριση αναλυτικό πρόγραµµα των σχεδιαζόµενων εκδηλώσεών της για την περίοδο του επόµενου έτους. Η Ε.Ο.Ε., µετά την έγκριση του προγράµµατος της ∆.Ο.Α., παραχωρεί στη ∆.Ο.Α. τη χρήση εγκαταστάσεων χωρίς αντάλλαγµα.

  ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΒΟΛΕΨΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΕΦΕΥΡΗΜΑ ΤΗΝ ΕΘΝ.Ο.Α

  5. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία» («ΕΘΝ.Ο.Α.») συνεχίζει να λειτουργεί σύμφωνα με το ισχύον κατά τη δημοσίευση του παρόντος καθεστώς που το διέπει, με έδρα αυτή της Ε.Ο.Ε.
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΘΝ.Ο.Α., με τον οποίο καθορίζονται κατά ειδικότητα οι θέσεις του προσωπικού, η διαδικασία πρόσληψης και κάθε θέμα που αφορά στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της.
  Επιτρέπεται η απόσπαση ή μετάταξη προσωπικού από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή εποπτευόμενους από αυτό φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή από άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με κοινές αποφάσεις του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού και του οικείου Υπουργού.

  ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΑΜΤΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΩΤΕΛΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΩΝ ΙΔΟΩΤΩΝ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΠΕΡΙ Δ.Ο.Α και ΕΘΝΟΑ και να μην επιτρεψουν την ΑΦΑΙΜΑΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΟΕ ως λεσχη ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ – ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ – γραψαν αυτά τα άρθρα και τα επεβαλαν στην ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ για να ριξουν σταχτη στα ματια των ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ που θα κληθουν να πεσουν στην παγιδα τους όταν θα έρθει η ώρα να ΨΗΦΙΣΟΥΝ την συνεχιση του ΒΟΛΕΜΑΤΟΣ των GOLDEN BOYS EKΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 2004 εις βαρος του ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΣΕ ΔΟΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΑ το παρτυ του ΑΘΗΝΑ 2004 – — ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ!!!!! ΩΣ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΕΣ!!!! ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ!!!!! ΙΔΙΩΤΕΛΕΣ!!! ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ!!!! ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ !!!!!! ΑΙΔΩΣ !!!!!

 • 30 Νοεμβρίου 2016, 23:57 | K.E.A ΑμΚΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ

  ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΚΕΑ «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»

  για την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και την

  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  για το αυτοδιοίκητο

  επί του ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ σε ότι αφορά την αυτονομία της Ε Ο Ε

  και νόμους που θα πρέπει να εξεταστούν από το ΝΟΜΟΘΕΤΗ

  για την ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΟΕ ΕΠΕ και των ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

  Πρέπει να γίνει σαφές ότι ο αθλητισμός, όταν συνιστά οικονομική δραστηριότητα, υπόκειται στη νομοθεσία της ΕΕ.

  Αυτό αποτελεί σαφή περιορισμό της αυτονομίας ΟΛΩΝ των αθλητικών οργανώσεων, δεδομένου ότι κατ ‘αρχήν δεν μπορεί να επινοήσει κανείς κανόνες που είναι αντίθετες προς το δίκαιο της ΕΕ.

  Σε περίπτωση που οι καταστατικοί κανόνες αυτοί επιδιώκουν νόμιμη (αθλητική) αποστολή σκοπό και στόχους, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ, όταν η εφαρμογή των κανόνων αυτών δεν υπερβαίνουν ότι είναι αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

  Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης [ΔΕΚ] παρέχει πολύτιμη καθοδήγηση για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού και ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι ορισμένοι προκλητικοί κανόνες αυτονομίας δεν θα είναι δυνατόν να συνεχίσουν να επιβιώνουν και θα πρέπει πάντα να αναθεωρούνται υπό έλεγχο του Δικαστηρίου.Το ΔΕΚ δεν αποκλείει αρχικά κανενός τύπου αθλητικό κανόνα ακόμη, δεδομένου ότι μπορεί να αποφανθεί μόνο για τις περιπτώσεις που παίρνει και , τότε και μόνο τότε , στο βαθμό που το ζήτημα της συμμόρφωσης τους με τη νομοθεσία της ΕΕ είναι μέρος των συστατικών στοιχείων της αιτήσεως για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως σε αυτό. Αυτό αφήνει πολλά ανεπίλυτα ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τους αθλητικούς κανόνες και, κατά συνέπεια, οδηγεί σε νομική αβεβαιότητα.

  Από τότε που η απόφαση Bosman, εκδόθηκε μαζί με μια σειρά άλλων , [όπως της ΜΟΤΟΕ με την ΕΛΠΑ], οι αθλητικές οργανώσεις συχνά παραπονούνται για την έλλειψη ασφάλειας δικαίου σε σχέση με το δίκαιο της ΕΕ.

  Ανησυχούν ότι οι κανόνες τους, είναι δυνατόν να αμφισβητηθούν ξανά και ξανά από τα ενδιαφερόμενα μέρη του κράτους και, ως εκ τούτου, ζητούν ειδική μεταχείριση του τομέα τους [ειδικά η ΔΟΕ και η FIFA).

  Αυτές οι προσπάθειες εξωθεσμικής και σκιώδους πίεσης έχουν βρει την απήχηση τους με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  Αν και ο αθλητισμός δεν έλαβε ποτέ μια εξαίρεση από το δίκαιο της ΕΕ πιστεύουμε ότι αξίζει περισσότερη ασφάλεια δικαίου από ότι σε άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας

  Για λόγους σαφήνειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να εξηγήσει, με βάση το θέμα, τη σχέση μεταξύ του δικαίου της ΕΕ και των αθλητικών κανόνων στον επαγγελματικό και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό μέσω του διαλόγου με τους αθλητικούς παράγοντες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή]

  Οι εξουσίες της Επιτροπής στον τομέα του δικαίου του ανταγωνισμού, ζητούν την αποκατάσταση από την ιδιωτική επιβολή πειθαρχικών κωδίκων συνομοσπονδιών και ομοσπονδιών δια μέσου των εθνικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

  Μέσω αυτής της οδού, μπορεί να χρειαστούν πολλά χρόνια πριν εκδοθεί η τελική απόφαση και ενστάσεις δεν φθάνουν στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής και τελικά διακανονίζονται εκτός των Δικαστηρίων με διαμεσολάβηση

  Σκάνδαλα από το παρελθόν έχουν δείξει ότι η Επιτροπή είναι επιρρεπής σε πολιτικές πιέσεις και παρασκηνιακές προσπάθειες και, επομένως, δεν κάνει σκληρή χρήση της αρμοδιότητας της και ως εκ τούτου, η εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τον αθλητισμό έχει σαφώς πολιτικοποιηθεί, αν και η Επιτροπή έχει δείξει πάντα μια προθυμία να βρει συμβιβαστικές λύσεις στον τομέα του αθλητισμού. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό.

  Η εφαρμογή για παράδειγμα, του δικαίου του ανταγωνισμού με τα δικαιώματα των αθλητικών μεταδόσεων, πρέπει να προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά του αθλητισμού ως αγορά.

  Τελικά, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μόνη αρμόδια αρχή για να δώσει δεσμευτικές ερμηνείες των διατάξεων της Συνθήκης.

  Η Επιτροπή δεν έχει ούτε τίτλο ούτε είναι σε θέση να τροποποιήσει το περιεχόμενο ή την έννοια των διατάξεων της Συνθήκης με τις ενέργειές της. Ως εκ τούτου, δεν είναι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμη δυνατόν να παράσχει μια ολιστική εικόνα των επιπτώσεων της νομοθεσίας της ΕΕ στους αθλητικούς κανόνες και τα καταστατικά της Δ.Ο.Ε. των Ε.Ο.Ε. Συνομοσπονδιών και εθνικών ομοσπονδιών

  Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι υποθέσεις ελέγχου νομιμότητας καταστατικών κανόνων που σχετίζονται με τον αθλητισμό είναι συχνές, η αλλαγή τους προς διαφάνεια χρηστή διακυβέρνηση και ακεραιότητα δύσκολα θα συμβεί μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια.

  Κι αυτό γιατί εν τω μεταξύ, ο αθλητικός κόσμος έχει σχεδιάσει το δικό της νομικό σύστημα το οποίο επιτρέπει τη διευθέτηση διαφορών στο πλαίσιο του δικού της δικτύου και σύμφωνα με τους δικούς της νόμους και όχι στα εθνικά ή ευρωπαϊκά δικαστήρια. Είναι ασφαλές να πούμε ότι η αυτονομία των αθλητικών οργανώσεων έχει ενισχυθεί και θωρακιστεί τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη του συστήματος των θεσμών αθλητικής διαιτησίας η οποία έχει συμβάλει στη δημιουργία ενός συμπαγούς σώματος των παγκόσμιων αθλητικών ομοσπονδιών σε ότι αφορά το αθλητικό δικαίου [lex sportiva]. Κατά την άποψη των κυβερνήσεων της ΕΕ το [lex sportiva] είναι ένα επικίνδυνο προπέτασμα καπνού για να δικαιολογούν οι διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες την αυτορύθμιση . Αυτοδιορίζεται, ως το παγκόσμιο αθλητικό δίκαιο – μια διακρατική ιδιωτική αυτόνομη έννομη τάξη που δημιουργήθηκε από τις ιδιωτικούς παγκόσμιους αθλητικούς θεσμούς που διέπουν τη διεθνή αθλητισμό κυρίως στην IOC FIFA FIBA FIVB, με κύρια χαρακτηριστικά, ότι δεν διέπεται από τις εθνικές έννομες τάξεις των κρατών μελών, αλλά μια ιδιωτική συμβατική τάξη, με δεσμευτική ισχύ που προέρχεται από συμφωνίες , εξουσία και την δικαιοδοσία των διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών σε αντίθεση με το δίκαιο κρατών.

  Λαμβάνοντας υπόψιν

  τις 40 προτάσεις όπου ο Πρόεδρος της ΔΟΕ Τόμας Μπάχ έφερε προς ψήφιση με σημαντικές αλλαγές που οδηγούν προς το μέλλον το Ολυμπιακό Κίνημα [Μονακό 127η Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής] και οι οποίες ψηφίστηκαν ομόφωνα από τα μέλη της ΔΟΕ [ και ΕΛΛΑΔΑ ] χωρίς τη παραμικρή ένσταση, θέτουμε προς την Ε.Ο.Ε. τις ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ και την Δ.Ο.Α θέματα που πιθανόν στο νέο αθλητικό νόμο θα μπορούσαν να έχουν αναφορά – θέση – δέσμευση και έμπρακτη εφαρμογή:

  ΠΡΟΤΑΣΗ 23. Συνεργασία με κοινότητες.
  ΠΡΟΤΑΣΗ 27. Συμμόρφωση με τις βασικές αρχές χρηστής διακυβέρνησης.
  ΠΡΟΤΑΣΗ 29. Αύξηση της διαφάνειας.
  ΠΡΟΤΑΣΗ 32. Ενίσχυση των ηθικών αξιών.
  ΠΡΟΤΑΣΗ 39. Ενίσχυση του διαλόγου με την κοινωνία

  είναι καθήκον και υποχρέωση πλέον να αυτοαξιολογείται η ΕΟΕ αλλά και να αξιολογεί τη χρηστή διακυβέρνηση του αυτοδιοικητου αθλητισμού με μια σοβαρή δέσμευση , συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων υπαλλήλων, εντός των αθλητικών οργανώσεων ομοσπονδιών – μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Αθλητισμού:

  αξιολόγηση για λογοδοσία, σε ΝΠΙΔ ΝΠΔΔ φορείς του αθλητισμού.

  Με 4 ομάδες κριτηρίων θα επιτρέψει να αναλύσει την ποιότητα διακυβέρνησης στην ΕΟΕ ΔΟΑ και μεγάλες εθνικές αθλητικές οργανώσεις ομοσπονδίες αλλά και ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΝΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑΟΜΑΔΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

  I. Διαφάνεια και δημόσια επικοινωνία

  II. Δημοκρατική διαδικασία

  III. Έλεγχοι και ισορροπίες

  V. Αλληλεγγύη και ΕΚΕ

  Κάθε ομάδα κριτηρίων αποτελείται από ΑΞΙΕΣ των παραγόντων που είναι σημαντικοί δείκτες της χρηστής διακυβέρνησης και για τη βελτίωση της στο πλαίσιο διακυβέρνησης στην ΕΟΕ ΔΟΑ και μεγάλες εθνικές αθλητικές οργανώσεις ομοσπονδίες.

  Οι οργανισμοί αυτοί θα πρέπει να παρέχουν σε εξωτερικούς φορείς ,

  γ.γ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,

  γ.γ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

  Μ.Κ.Ο. – ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ

  Α.Μ.Κ.Ε. – ΚΩΔΙΚΑΣ «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» –[«Κ.Ε.Α»]
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,

  ,πληροφορίες σχετικά με την εσωτερική τους λειτουργία, προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση και να τους βοηθήσει τη βελτίωση της χρηστής διακυβέρνησης τους.

  Ι – Διαφάνεια και δημόσια επικοινωνία

  1. δημοσιεύει το καταστατικό του στην ιστοσελίδα
  2. δημοσιεύει τον Ε.Κ. & Π.Κ στην ιστοσελίδα
  3. δημοσιεύει κανόνες πολιτικές και διαδικασίες στην ιστοσελίδα
  4. δημοσιεύει οργανόγραμμα στην ιστοσελίδα
  5. δημοσιεύει το στρατηγικό της επιχειρηματικό και επιχειρησιακό σχέδιο στην ιστοσελίδα
  6. δημοσιεύει την ημερήσια διάταξη & τα πρακτικά των συνεδριάσεων στην ιστοσελίδα
  7. δίνει την πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης κατά τη Γενική Συνέλευση του στην ιστοσελίδα
  8. δημοσιεύει βασικές βιογραφικές πληροφορίες για τα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου και ανώτερους υπαλλήλους στην ιστοσελίδα
  9. Τα στοιχεία επικοινωνίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτέρων υπαλλήλων στην ιστοσελίδα
  10. δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τις ομοσπονδίες μέλη της στην ιστοσελίδα
  11. δημοσιεύει ετήσια γενική έκθεση δραστηριοτήτων του στην ιστοσελίδα
  12. δημοσιεύει εκθέσεις των μόνιμων επιτροπών της στην ιστοσελίδα
  13. δημοσιεύει ετήσια οικονομική έκθεση και ισολογισμούς στην ιστοσελίδα
  14. δημοσιεύει αμοιβές, για παράδειγμα πληρωμές αποζημιώσεις και τα μπόνους των μελών του διοικητικού της συμβουλίου και ανώτερων αξιωματούχοι στην ιστοσελίδα
  15. δημοσιεύει κύριες εκθέσεις εκδηλώσεων με αναλυτικές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα

  ΙΙ – Δημοκρατική διαδικασία

  1. δημοκρατική με απόλυτη αναλογική εκλογή του Προέδρου και διοικητικών οργάνων και επιτροπών
  2. Οι εκλογές είναι διάφανες δίκαιες και ακέραιες στη βάση της μυστικής ψηφοφορίας με σαφείς διαδικασίες που περιγράφονται σε πολιτικές
  3. προσφέρεται στους υποψηφίους για την εκλογή ευκαιρίες να παρουσιάσουν το Πρόγραμμα τους
  4. Οι αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των σημαντικών γεγονότων ημερήσιας διάταξης πραγματοποιούνται μέσω μιας δημοκρατικής, ανοικτής και διαφανής διαδικασίας
  5. οι σημαντικές αποφάσεις πολιτικής λαμβάνονται με ψηφοφορία στη γενική συνέλευση
  6. ορίζει απαρτία στα μέλη για μια υπογραφή – έγκριση λήψης αποφάσεων της
  7. οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι έχουν ένα όριο χρόνου θητείας τα 8 έτη
  8. η γενική συνέλευση συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο
  9. το διοικητικό όργανο συνεδριάζει τακτικά
  10. έχει κατευθυντήριες γραμμές για την ισότητα των φύλων στα ηγετικά στελέχη του
  11. Τα κριτήρια για μια προσφορά/διαγωνισμό για σημαντικές αποφάσεις γνωστοποιείται στα μέλη της εγκαίρως
  12. παρέχει την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους φορείς και μετόχους να εκπροσωπούνται
  13. Από ποια και πόσα μέλη διορίζεται εκλέγεται ο Γενικός Γραμματέας
  14. Σε ποιον είναι ο Γενικός Γραμματέας υπόλογος
  15. Πόσα είναι τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
  16. Από ποια και πόσα μέλη διορίζονται εκλέγονται τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
  17. Γεωγραφική εξάπλωση των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής
  18. Οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι έχουν ένα όριο ηλικίας και χρόνου
  19. Ποιο σώμα αποφασίζει για την ανάθεση μεγάλων αθλητικών γεγονότων και εκδηλώσεων
  20. Συστήματα και αριθμός των μελών / μονάδων / Μέλη που ψηφίζουν για την ολομέλεια και το Δ.Σ.

  ΙΙΙ – Έλεγχοι και ισορροπίες

  1. έχει μια επιτροπή εσωτερικού ελέγχου
  2. ελέγχεται εξωτερικά μια επιτροπή ελέγχου σύμφωνα με διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα
  3. έχει λογιστικό μηχανισμό ελέγχου
  4. διαχωρίζει πράξεις κανονιστικών και εμπορικών δραστηριοτήτων
  5. έχει ή αναγνωρίζει ένα κώδικα Ηθικής/ Ακεραιότητα ς για όλα τα μέλη και τους υπαλλήλους της
  6. έχει σαφείς κανόνες σύγκρουσης ενδιαφέροντος / συμφερόντων
  7. αναγνωρίζει έναν κώδικα χρηστής διακυβέρνησης ή έχει τα δικά της πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης
  8. διαθέτει ένα ανεξάρτητο όργανο – Επιτροπή Δεοντολογίας – για να την ελέγξει προς εφαρμογή κανόνων που αναφέρονται στα εν λόγω παραπάνω [5 -6 -7]
  9. Οι αποφάσεις δύναται να μπορούν να αμφισβητηθούν με ενστάσεις μέσω εσωτερικών διαδικασιών και πολιτικών
  10. αναγνωρίζει το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) ως εξωτερική κανάλι διαμεσολάβησης για καταγγελίες και επιτρέπει στους αθλητές και τους υπαλλήλους να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις σε αστικά δικαστήρια
  11. αναγνωρίζει και είναι σύμφωνη με την WADA Παγκόσμιο Κώδικα Αντι-Ντόπινγκ
  12. προσφέρει στατιστικά αποτελέσματα σχετικά με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία
  13. δημοσιεύει ετήσιο προϋπολογισμό
  14. δημοσιεύει το μέγεθος του δημοσιονομικού αποθεματικού

  ΙV – Αλληλεγγύη και Ε.Κ.Ε

  1. διαθέτει ειδικούς πόρους για την πανελλαδική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σε επίπεδο βάσης
  2. επιθεωρεί και ελέγχει τη χρήση των κονδυλίων που χορηγούνται σε εσωτερικούς φορείς της
  3. θεσπίζει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO, EMAS236 ή κάτι παρόμοιο) για
  4. σημαντικά αθλητικά γεγονότα της
  5. διαθέτει ένα καλά καθορισμένο πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) με στρατηγική και προγράμματα
  6. ελέγχει τη χρήση των κονδυλίων που χορηγούνται στα προγράμματα ΕΚΕ και εφαρμόζει πρότυπο ISO 26000237
  7. προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στις ομοσπονδίες μέλη της στους τομείς της εκπαίδευση κατάρτισης μεταφοράς τεχνογνωσίας για χρηστή διοίκηση αθλητικών οργανισμών και συμβουλευτική διαφάνειας και ακεραιότητας
  8. Οι αντιπρόσωποι από οικονομικά μειονεκτούσες ομοσπονδίες μέλη μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποστήριξη και να συμμετάσχουν για να παρακολουθήσουν τη γενική συνέλευση ή την συνέλευση του Δ.Σ.
  9. υιοθετεί μια σαφή πολιτική για την καταπολέμηση των διακρίσεων και του ρατσισμού
  10. έχει σχέσεις / συνεργασία με τις αθλητικές οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με ειδικές ανάγκες

  Λαμβάνοντας υπόψιν τις 40 προτάσεις όπου ο Πρόεδρος της Τόμας Μπάχ έφερε προς ψήφιση με σημαντικές αλλαγές που οδηγούν προς το μέλλον το Ολυμπιακό Κίνημα [Μονακό 127η Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής] και οι οποίες ψηφίστηκαν ομόφωνα από τα μέλη της ΔΟΕ [ και ΕΛΛΑΔΑ ] χωρίς τη παραμικρή ένσταση,

  θέτουμε προς την Ε.Ο.Ε. τις ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ και την Δ.Ο.Α θέματα που πιθανόν στο νέο αθλητικό νόμο θα μπορούσαν να έχουν αναφορά – θέση – δέσμευση και έμπρακτη εφαρμογή:

  ΠΡΟΤΑΣΗ 27. Συμμόρφωση με τις βασικές αρχές χρηστής διακυβέρνησης.

  ΠΡΟΤΑΣΗ 29. Αύξηση της διαφάνειας.

  ΠΡΟΤΑΣΗ 32. Ενίσχυση των ηθικών αξιών.

  Σημειώνουμε επίσης ότι ο νέος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ, έχει τονίσει ότι :

  1

  «είναι ανώφελο να προσποιείται κανείς ότι ο αθλητισμός δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική.»

  2

  «η ΔΟΕ οφείλει να προσαρμόζεται και να αντιδρά στα ευρύτερες εξελίξεις ανά τον κόσμο. Κατά το παρελθόν έλεγαν ότι ο αθλητισμός δεν έχει τίποτε να κάνει με την πολιτική, ή με το χρήμα και τις επιχειρήσεις. Η στάση αυτή είναι λανθασμένη και δεν μπορεί να την υποστηρίζει κανείς πια. Οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με τους πολιτικούς που διοικούν αυτόν τον κόσμο, και με τη διεθνή διακυβέρνηση»,

  3

  «Για να εξασφαλίσουμε τη λειτουργία του παγκόσμιου αθλητισμού, οφείλουμε να είμαστε πολιτικώς ουδέτεροι, όμως να κατανοούμε ότι οι αποφάσεις μας έχουν και πολιτικές συνέπειες»

  Η ανοικτή παραδοχή του κορυφαίου ηγέτη του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ότι ο αθλητισμός και ιδιαιτέρως το ολυμπιακό κίνημα επηρεάζονται από την πολιτική (και μπορούν ως ένα βαθμό να την επηρεάσουν) είναι ένα βήμα μπροστά και το υποστηρίζουμε ως ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Ο κόσμος του ελληνικού αθλητισμού [ΕΟΕ ΕΠΕ ΔΟΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ] πρέπει να είναι ευαίσθητος και να μην εθελοτυφλεί προ των πολιτικών ζητημάτων και πιέσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ για:

  Ακεραιότητα

  Διαφάνεια και

  Χρηστή Διακυβέρνηση

  ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΟΕ των ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΟΝΟΣΠΟΝΔΙΩΝ η συμπόρευση με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ την ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

  ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Ένα από τα βασικά στοιχεία της χρηστής διακυβέρνησης στην ΕΟΕ και τις ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ είναι η ύπαρξη αποτελεσματικών διαδικασιών λογοδοσίας.

  Ωστόσο, όπως και με πολλές πτυχές της χρηστής διακυβέρνησης, η έννοια είναι δύσκολο να καθοριστεί και ακόμα πιο δύσκολο να υλοποιηθεί.

  Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η χρηστή διακυβέρνηση δεν είναι μόνο για το άνοιγμα / διαφάνειας και της λογοδοσίας, αλλά επίσης για:

  Απόδοση κατά την άσκηση των οργανωτικών στόχων των ομοσπονδιών

  Μια εταιρική κουλτούρα εμπιστοσύνης, την ειλικρίνεια και τον επαγγελματισμό των στελεχών και μελών EOE & των ομοσπονδιών

  Οργανωτική ανθεκτικότητα στην διαφθορά και χειραγώγηση

  Η διακυβέρνηση σε σχέση με τις διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες και την ΔΟΕ IOC προβλέπει μεγαλύτερη υπευθυνότητα από την ΕΟΕ και τις ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ και για τις ομάδες ενδιαφερομένων STAKEHOLDERS και αναγνωρίζει τη μονοπωλιακή θέση των περισσότερων ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

  Παρά το γεγονός ότι η έννοια της λογοδοσίας είναι πανταχού παρούσα σε ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ σε ότι αφορά τη χρηστή διακυβέρνηση των αθλητικών οργανώσεων CODE OF ETHICS CODE OF CONDUCT —οι ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ έχουν πολύ δρόμο ακόμα για το καθορισμό των στρατηγικών στόχων, το σχεδιασμό των επιχειρησιακών στόχων, για δικαιοσύνη και ακεραιότητα

  Το σημείο εκκίνησης για τη συζήτηση της λογοδοσίας σε σχέση με τις διεθνείς ομοσπονδίες και εθνικές ομοσπονδίες στην απλούστερη μορφή του, συνεπάγεται για τον προσδιορισμό ποιος είναι υπεύθυνος για τι, πώς, σε ποιον και με ποιο αποτέλεσμα.

  Αυτές οι ερωτήσεις που θέτουμε στο ΝΟΜΟΘΕΤΗ και τους ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΡΧΕΣ μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις ενότητες:

  1 – η πρώτη αφορά το κυρίαρχο χαρακτήρα της σχέσης λογοδοσίας και την ισορροπία της έμφασης μεταξύ της παροχής μιας εξήγησης, την άσκηση του ελέγχου, καθώς και την καθιέρωση της ευθύνης [ ΑΤΟΜΙΚΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ] της ΕΟΕ και των ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ2 –

  Τ2 – ο δεύτερο θέμα αφορά τη στάση απέναντι στη σχέση της λογοδοσίας και το βαθμό στον οποίο θεωρείται ως νόμιμη υποχρέωση από την ΕΟΕ και την ΟΛΥΜΠΙΑΚH ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ να λογοδοτήσουν. Ενώ ορισμένες αθλητικές ομοσπονδίες μπορούν να λειτουργούν μέσα σε ένα περιβάλλον, όπου η λογοδοσία γίνεται αποδεκτή ως φυσιολογική διαδικασία και ως καθήκον προς την ΓΓΑ και τους ΠΟΛΙΤΕΣ, πιθανώς πολλές, αν όχι οι περισσότερες, ομοσπονδίες, μπορεί να δουν τη σχέση διαλόγου με την ελληνική κοινωνία και την ελληνική κοινή γνώμη, ως μια επιβολή που πρέπει να αντισταθεί και, αν είναι δυνατόν, να αποφεύγεται με πρόσχημα το ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ

  3 – Το τελευταίο θέμα αφορά τους μηχανισμούς μέσω των οποίων η σχέση διάλογου θα συγκεκριμενοποιηθεί και θα περιλαμβάνουν από την μεριά της ΕΟΕ και των ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ μηχανισμούς υποβολής εκθέσεων, δημιουργία ακεραιότητας και διαφάνειας, καθώς και την εκπροσώπηση των ενδιαφερομένων μερών [ μετόχων του αθλητισμού ] σχετικά με τη διαχείριση διοίκηση και εκλογή των διοικητικών συμβουλίων, μακριά από χειραγώγηση εκλογικών διαδικασιών

  Κάθε ένα από αυτά τα θέματα διαμορφώνεται από το πρότυπο αξιών και στάσεων στον κυρίαρχο τομέα πολιτικής για τον αθλητισμό, μεταξύ της Ελληνικής κυβέρνησης, της ΓΓΑ και σε ένα βαθύτερο επίπεδο της θεσμοθετημένης αξίας της διαφάνειας στο πλαίσιο των νέων επιταγών και εντολών διεθνών ομοσπονδιών κυρίως της FIFA FIBA FIVB και IOC [ ΔΟΕ].

  Βασικό ερώτημα που θέτουμε προς το ΝΟΜΟΘΕΤΗ την ΕΟΕ και τις ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ προκειμένου να υπάρξει μια εθνική συνεννόηση:

  Ποιος είναι υπεύθυνος για τι, σε ποιον, για ποιον, με ποια μέσα και με ποιο το αναμενόμενο αποτέλεσμα;

  Πόσο η υποχρεωτική και επιτακτική επιταγή της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ για λογοδοσία θα βοηθήσει την ΕΟΕ και τις ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ να διατηρήσουν το ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ άλλα ταυτόχρονα και να αποδείξουν την ακεραιότητα και διαφάνεια τους, στον ελληνικό λαό, χωρίς να βλάπτεται η οργανωτική τους δομή και αυτονομία;

  Πώς θα αποφύγουμε τη λογοδοσία να εκληφθεί από την ΕΟΕ και τις ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ως διακόρευση του ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟΥ μόνο ΚΑΙ μόνο για εκδίκηση και τιμωρία μεμονωμένων διεφθαρμένων διοικήσεων και ομπσπονδιαρχών; [ πως μαζί με τα ξερά να μην καούν και τα χλωρά ]

  Πώς θα κάνουμε τις διαδικασίες λογοδοσίας της ΕΟΕ και της ΕΠΟ ΕΟΚ ΕΟΠΕ ΚΟΕ κλπ να υπακούσουν στις νέες επικαιροποιημένες εντολές της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΙΚΗΣ και της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ της ΔΟΕ και της FIFA FIBA FIVB κλπ σε ότι αφορά την ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και την ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ [ CODE OF CONDUCT] ?

  Πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα σύστημα λογοδοσίας (και σύστημα παρακολούθησης) που δεν ενθαρρύνουν απλώς «αποφυγής ευθυνών», αλλά μια θετική και χρηστή διαχείριση των πόρων που δίδονται από την ΓΓΑ?

  Ας εξεταστεί από τον ΝΟΜΟΘΕΤΗ και την ΓΓΑ μια πιθανή έκδοση του σχετικού ISO ως μέρος της καλής διακυβέρνησης [TQM] της ΕΟΕ και ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ [ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ]

  οι ως άνω προτάσεις κατατίθενται προς εκτίμηση για την διαβούλευση

  του ΝΟΜΟΘΕΤΗ
  του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
  της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
  και του προέδρου της Ε.Ο.Ε.

  απο τους

  ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΡΑΙΣΚΟ

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΔΟΥΡΟΥ

  ΝΙΚΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΙΚΑ

  ΚΩΔΙΚΑΣ «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» –[«Κ.Ε.Α.» ]

  AΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  keafairplaycodehellas@outlook.com.gr

  Α.Μ.Κ.Ε. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» Κ .Ε. Α.

  για την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Λεωνίδας ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ
  Κατερίνα ΜΑΔΟΥΡΟΥ
  Νίκος ΘΕΟΔΩΡΟΥ
  Κατερίνα Τζίκα

  keafairplaycodehellas@outlook.com.gr

 • 30 Νοεμβρίου 2016, 23:26 | LEROS

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΠΩΣ ΟΛΑ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ θα πρέπει να ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ σύμφωνα με τους ΝΟΜΟΥΣ του ΚΡΑΤΟΥΣ που αφορά όλα τα ΝΠΔΔ

  Το ίδιο αφορά και ισχύει για το φιλοξενούμενο ΑΤΕΛΩΣ εντός της ΕΟΕ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ με το Διακριτικό Τίτλο: ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΦΜ: 999498191 με δραστηριότητα 94991601 ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
  Κωδικός ΔΟΥ: 1134

  Οι αποφάσεις του ΝΠΔΔ ΕΟΕ και των ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, καθώς και του ΝΠΙΔ Δ.Ο.Α που φιλοξενείται αυτής, αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην ΓΓΑ και ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, εφόσον αφορούν:

  έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονομικής κατάστασης («πόθεν έσχες»)της ολομέλειας της ΕΟΕ των επιτροπών αυτής και της ΕΦΟΡΕΙΑΣ της ΔΟΑ

  ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου – ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών – αγορά και εκποίηση ακινήτων – επιβολή συνδρομών, τελών, δικαιωμάτων – σύναψη κάθε μορφής συμβάσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και εκείνες που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας – σύναψη δανείων – διενέργεια ψηφισμάτων – διαδικασίες κατάρτισης επιχειρησιακών προγραμμάτων

  Ο Κρατικός Ελεγκτής της ΓΓΑ και του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ μπορεί αυτεπάγγελτα να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων του ΝΠΔΔ ΕΟΕ , του ΝΠΙΔ Δ.Ο.Α.αυτής, για λόγους νομιμότητας και δημοσιου οικονομικού συμφέροντος

  Οι δαπάνες και οι λογαριασμοί του ΝΠΔΔ ΕΟΕ υπάγονται υποχρεωτικά στον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

  Να προβλέπεται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε συμβάσεις προμήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματικών συμβάσεων, τις οποίες συνάπτει το ΝΠΙΔ Δ.Ο.Α. με το ΝΠΔΔ ΕΟΕ, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 €

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΟΕ ΑΠΟ ΠΡΟΣΥΝΝΕΝΟΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ – ΚΛΙΚΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ :

  α) Για τις αρχαιρεσίες στην ΕΟΕ κάθε τέσσερα χρόνια – του Δ.Σ. του προέδρου του γενικού γραμματέα του αντιπροέδρου του ταμία της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και της ολομέλειας της Ε.Ο.Ε κάθε σωματείο εγγεγραμμένο στην οικεία του ολυμπιακή αθλητική ομοσπονδία διαθέτει μια μόνο ψήφο στη γενική συνέλευση της ΕΟΕ

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΚΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ:

  β) Τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ε. δεν μπορεί να έχουν θητεία μεγαλύτερη των οκτώ ετών

  ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΟΕ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΙΣΤΙΔΗΝ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΟΕ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ και στους οποίους ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε κακούργημα:

  γ) Δεν μπορεί να είναι μέλος της ΕΟΕ όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για οποιοδήποτε κακούργημα, όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για πλημμέλημα που τελέστηκε από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών και αυτός κατά του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε κακούργημα

  Δεν μπορεί να είναι μέλος της ΕΟΕ όποιος καταδικάστηκε απο την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ IOC ETHICS COMMISSION

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ τελεί υπό τον διαχειριστικό λογιστικό και οικονομικό έλεγχο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και εποπτεύεται από τον αρμόδιο Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.

  Οι δημόσιοι λειτουργοί οικονομικής διαχείρισης και διοίκησης της ΕΟΕ ορίζονται από το τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κατόπιν διαγωνισμού θέσεων ευθύνης υπο την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

 • 30 Νοεμβρίου 2016, 23:55 | LEROS

  ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ

  η Ε.Ο.Ε δεν μπορεί να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών, ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Ο.Ε., με συγγενείς μέχρι και δευτέρου βαθμού με αυτά, ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα πρόσωπα που προαναφέρονται.

  Η παράβαση της διάταξης αυτής έχει ως συνέπεια την έκπτωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής επιτροπής της Ε.Ο.Ε., που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Την έκπτωση αποφασίζει η ολομέλεια της Ε.Ο.Ε, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που το όργανο έλαβε γνώση του κωλύματος. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, η έκπτωση διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, ο οποίος κηρύσσει, με την ίδια πράξη, έκπτωτα από το αξίωμά τους και τα μέλη του οργάνου που δεν αποφάσισαν την έκπτωση.

  Οι αποφάσεις του Δ.Σ. και της εκτελεστικής επιτροπής της Ε.Ο.Ε., είναι άκυρες αν αντιβαίνουν στον παρόντα νόμο ή στο καταστατικό ή και τον ολυμπιακό χάρτη και το κώδικα ηθικής της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΙΚΗΣ της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Την ακυρότητα κηρύσσουν τα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια, ύστερα από αίτηση μέλους ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ της ΕΟΕ ή του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού. Η αίτηση αποκλείεται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη λήψη της απόφασης. Αν οι άκυρες αποφάσεις του Δ.Σ. ή της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Ε.Ο.Ε. , υπερβαίνουν τις τρεις (3) κατ’ έτος, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού μπορεί να αποφασίσει την έκπτωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Ε.Ο.Ε. , που έλαβαν τη σχετική απόφαση.

  5. Η έκπτωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και μελών της εκτελεστικής επιτροπής της Ε.Ο.Ε. γίνεται με απόφαση του αρμόδιου πολιτικού δικαστηρίου,

  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Ε.Ο.Ε. , δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, ή συγγενή του μέχρι και δευτέρου βαθμού.

  7. Το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. και της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Ε.Ο.Ε., είναι, κατ’ αρχή, τιμητικό και άμισθο.

  α)ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ, πλην δημοσίων υπαλλήλων της Ε.Ο.Ε. να καταβάλλονται στα μέλη του Δ.Σ.,και της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Ε.Ο.Ε, όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στην Ε.Ο.Ε, έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής,
  β)ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ, πλην δημόσιων υπαλλήλων της Ε.Ο.Ε., να παρέχεται στα μέλη του Δ.Σ. και της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Ε.Ο.Ε., ή σε κάποιο ή κάποια μέλη της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ή ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, αποζημίωση ανάλογη με το χρόνο που αυτά απασχολούνται με τις υποθέσεις της Ε.Ο.Ε, η οποία δεν αποτελεί μισθό ούτε δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, ευθύνονται δε στην περίπτωση αυτή τα μέλη για κάθε πταίσμα.

  Κάθε μέλος Ελληνας ή Ελληνίδα στην ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ,

  τα μέλη του Δ.Σ και της εκτελεστικής επιτροπής της Ε.Ο.Ε,

  το Δ.Σ.της Ε.Ο.Ε.,

  κάθε μέλος της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. ,

  κάθε μέλος οποιαδήποτε επιτροπής ή ειδικής επιτροπής της Ε.Ο.Ε ,

  οι τεχνικοί σύμβουλοι που προσλαμβάνονται από την Ε.Ο.Ε. ,

  υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, κάθε χρόνο, δήλωση της περιουσιακής κατάστασης αυτών, της συζύγου των και των ανηλίκων τέκνων των, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε σχετικές διατάξεις.

  Την υποχρέωση αυτή έχουν και για πέντε (5) έτη μετά την απώλεια, για οποιοδήποτε λόγο, της ιδιότητάς τους αυτής.

  Η θητεία των ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 8 οκτώ

  Μετά το πέρας των 8 οκτώ ετών δεν μπορεί να ανανεωθεί η θητεία οποιουδήποτε από τους προανφερόμενουν στην Ε.Ο.Ε.

  Όσον αφορά τη διαδικασία εκλογής των μελών της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ της Ε.Ο.Ε. και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Ε. θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη αναλογικότητα, δηλαδή κάθε σωματείο που είναι εγγεγραμμένο σε ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ που καλλιεργεί ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ να έχει μία ψήφο, δια του Προέδρου του σωματείου, για την εκλογή του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ του ΤΑΜΙΑ του Δ.Σ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και των επιμέρους επιτροπών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΟΕ.

  Έτσι επιτυγχάνεται ισοτιμία δημοκρατικότητα αποφυγή χειραγώγησης εκλογών και εκλεκτόρων , κοματικοποίηση και κλίκες αλλά και σεβασμό στο fair play του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΗ της ΔΟΕ και της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΙΚΗΣ της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Ο ΝΈΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ πρέπει να κάνει παρέμβαση προς ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ στο εκλογικό σύστημα της ΕΟΕ και να θεσμοθετήσει περιοριστικά μέτρα και κωλυμάτων με βάση την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ το αστικό και ποινικό δίκαιο

  Η ΕΟΕ πρέπει να αλλάξει το καταστατικό της με βάση τα σχετικά άρθρα περι ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ του ΝΟΜΟΘΕΤΗ στον παρόν ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ εάν θέλει, ΑΤΕΛΩΣ, να απολαμβάνει την στέγασή και λειτουργία της στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΓΑΡΟ της οδού ΒΙΚΕΛΑ και τις εγκαταστάσεις του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ στην ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, που ανήκει στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ έγκριση από τη ΔΟΕ. Η ΕΟΕ αν θέλει να συνεχίσει να υπάρχει θα δεχθεί αλλαγή καταστατικού σε ότι αφορά την ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΓΚΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΑΧΗ.

  Η αλλαγή αυτή δεν αντίκεινται οι διατάξεις τον ΚΩΔΙΚΑ ΗΘΙΚΗΣ της ΔΟΕ και τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΑΡΤΗ της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Υπό την έννοια αυτή το ΑΡΘΡΟ του ΝΟΜΟΘΕΤΗ

  Ρήτρα επιφύλαξης υπέρ των κανονισμών των Διεθνών Αθλητικών Ομοσπονδιών πρέπει να γίνει επίσης σεβαστό από την Ε.Ο.Ε ,

  διότι είναι δικαίωμα και καθήκον της Γ.Γ.Α. να προστατεύσει τα δικαιώματα ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ και ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ αλλά και τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων.

  Η ΕΟΕ μαζί με την ΔΟΑ έλαβαν τεράστιες επιχορηγήσεις από το υστέρημα των ΠΤΩΧΩΝ πλέον ΕΛΛΗΝΩΝ φορολογουμένων, σε όλα τα επίπεδα:

  τους ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004,
  τη στήριξη για δραστηριότητες σε επίπεδο εκπαίδευσης και αποστολών στο εξωτερικό

  χρηματοδότηση δωρεάν για τοπικές εγκαταστάσεις σε ΑΘΗΝΑ, ΜΕΓΑΡΟ ΕΟΕ ,ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ,

  επενδύσεις σε εκστρατείες διεκδίκησης μεγάλων αθλητικών γεγονότων SPECIAL OLYMPICS 2012 & ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2013,

  ανάπτυξη ταλέντων – ολυμπιακή ομάδα και τα λοιπά.

  Σε αντάλλαγμα, οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ έχουν το δικαίωμα να απαιτούν επαρκή πρότυπα ελέγχου διαφάνειας ακεραιότητας ισονομίας και της λογοδοσίας του που, πως, γιατί, και από ποιον, προς ποιον, ξοδεύτηκαν χρήματα από το υστέρημα των φορολογούμενων πολιτών.

  Είναι δικαίωμα και καθήκον της Γ.Γ.Α. να διατηρεί μια μόνιμη δημόσια πίεση στην Ε.Ο.Ε και στις αθλητικές ολυμπιακές ομοσπονδίες, επιμένοντας στην αποκάλυψη, πλήρως αποσαφήνιση και τιμωρία υπαίτιων οικονομικών σκανδάλων, που εξετάζονται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, τους ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ της ΓΓΑ, του ΣΔΟΕ την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ και την ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ και διασυρμού του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ από την WADA το 2004 – 2008 – 2012

  και του ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ

  της επιτροπής ΗΘΙΚΗΣ της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Decision with recommendations No. 05 – 2012 CASE No. [3/2012],Lausanne,26/11/2012, ETHICS COMMISSION – INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΥΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε Ο Ε

 • 30 Νοεμβρίου 2016, 23:05 | LEROS

  η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ως έχει και ως λειτουργεί και ως συμπεριφέρεται και ως πράττει,

  θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο το οικοδόμημα του ελληνικού αθλητισμού και κυρίως, δεν προσφέρει ούτε κατ’ ελάχιστον βοήθεια και κίνητρα στην αθλούμενη νεολαία της χώρας

  Τα σχετικά άρθρα του παρόντος προς διαβούλευση νόμου σε ότι αφορά

  την αυτοδιάθεση, το αυτοδιοίκητο, την αντιπροσωπευτικότητα την δημοκρατία και την χρηστή διακυβέρνηση την διαφάνεια την ακεραιότητα και την ηθική, συνάδουν και πιστά ακολουθούν, το ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ και τις αρχές του Ολυμπιακό Χάρτη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής όσο και στους κανονισμούς των Διεθνών Ομοσπονδιών,

  Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έβαλε από το 1992 σε κίνδυνο την υγεία των αθλητών με τα σκάνδαλα φαρμακοδιέγερσης για τα οποία μαζί με τις ολυμπιακές ομοσπονδίες ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΣΕΓΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ είναι αποκλειστικά δική της ΕΥΘΥΝΗ, και τώρα με την κακή οικονομική διαχείριση των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ βάζει σε κίνδυνο ακόμα και τη συμμετοχή Ελλήνων αθλητών και ομάδων σε διεθνείς αγώνες.

  Η εφαρμογή των συγκεκριμένων άρθρων θα οδηγήσουν στην ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΚΕΡΑΙΑ διακυβέρνηση της ΕΟΕ έτσι ώστε να αποβληθούν από το σώμα της η ΔΙΑΦΘΟΡΑ και η ΙΔΙΟΤΈΛΕΙΑ μελών της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ της ΕΟΕ.

  Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή δεν υπηρέτησε ποτέ τον κοινωνικό της ρόλο ως θεματοφύλακας του αθλητισμού και του Ολυμπισμού στη χώρα μας και τώρα είναι υποχρέωσή της και καθήκον να συναινέσει στην εφαρμογή του παρόντος Νόμου που προσφέρει λύσεις και λύνει προβλήματα που η ίδια η ΕΟΕ δημιούργησε

  Επίσης, πρέπει πρόθυμη να συμμετάσχει σε κάθε μορφής εποικοδομητικό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων με την κοινή γνώμη, κοινωνία και το λαό, τους αθλητές τους προπονητές τους γονείς των αθλουμένων παιδιών, που τόσα χρόνια αγνοεί και περιφρονεί, αν ενδιαφέρεται όχι για την ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ της και τα προσωπικά συμφέροντα ομοσπονδιαρχών, αλλά για το παρόν και το μέλλον του αθλητισμού ώστε, μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που θα βάλει τις ρίζες για ένα καλύτερο αύριο στον ελληνικό αθλητισμό.

  Ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Βουλής αλλά και το σύνολο του πολιτικού κόσμου της χώρας, θα πρέπει να μάθει για τον τρέχον οικονομικό διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο που ασκεί και ερευνά :

  η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ,

  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ,

  ΤΟ ΣΔΟΕ,

  η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

  και η ΓΓΑ του Υπουργείου Πολιτισμού

  ΚΑΤΑ της

  Δ.Ο.Α. Ε.Π.Ο. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και άλλες μεγάλες ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ομοσπονδίες για σωρεία παραβάσεων του δημοσίου λογιστικού και προμηθειών και διαγωνισμών αλλά και του Α.Κ & Π.Κ

 • 30 Νοεμβρίου 2016, 23:23 | LEROS

  ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΙ

  Το καταργούμενο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ παύει να διοικεί, να διαχειρίζεται και να μεριμνά για τη συντήρηση των ακόλουθων εγκαταστάσεών, οι οποίες πλέον ανήκουν διοικούνται και συντηρουνται, από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους της ΓΓΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, και το ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ως ακολούθως :

  1]Εγκαταστάσεις στην Αρχαία Ολυμπία [ διαχειρίζεται μεριμνά και συντηρεί ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ σε συνεργασία με τον ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ]

  2]Μουσείο Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Ολυμπία [ διαχειρίζεται μεριμνά και συντηρεί ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΝΜΟΥ σε συνεργασία με τον ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ]

  ΟΜΟΙΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ

  ΤΟ ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  παύει να διοικεί, να διαχειρίζεται και να μεριμνά για τη συντήρηση των ακόλουθων εγκαταστάσεών, οι οποίες πλέον ανήκουν διοικούνται και συντηρουνται, από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους της ΓΓΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, τον ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, τον ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΩΟΣ και το ως ακολούθως:

  1]Παναθηναϊκό Στάδιο [ διαχειρίζεται μεριμνά και συντηρεί η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ μαζί με τον ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ]

  2]Ολυμπιακό Κολυμβητήριο στην Αθήνα [ διαχειρίζεται μεριμνά και συντηρεί η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ]

  3]Νεοκλασικό κτίριο της οδού Καψάλη στο Κολωνάκι [ διαχειρίζεται μεριμνά και συντηρεί ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ως γραφεία της]

  4]Αφετηρία του Μαραθωνίου Δρόμου στον Μαραθώνα [ διαχειρίζεται μεριμνά και συντηρεί ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ σε συνεργασία με τον ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ]

 • 30 Νοεμβρίου 2016, 22:44 | LEROS

  « Η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας ανήκει αποκλειστικά στην Αρχαία Ολυμπία. Απαγορεύεται η τέλεσή της σε οποιονδήποτε άλλο χώρο και για οποιαδήποτε διοργάνωση, ιδιαίτερα εφόσον αυτή φέρει την αιγίδα του Ολυμπιακού Κινήματος»

  Να προβλεφθεί η επιστροφή στο αρχαίο πρότυπο της άσβεστης φλόγας, δηλαδή στη μόνιμη διατήρηση της Ολυμπιακής Φλόγας σε ειδικό βωμό εντός του Πρυτανείου στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας.

  Η πρόταση που ήδη έχει υποστηριχθεί στο πρόσφατο 18ο Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ιστορίας του Αθλητισμού στην Έδεσσα και συνοπτικά προβλέπει: 1.) την μόνιμη παρουσία της Ολυμπιακής Φλόγας στον χώρο της Ολυμπίας 2.) την ανανέωσή της με Αφή που θα τελείται κάθε δυο χρόνια εν όψει των εκάστοτε Θερινών ή Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων και 3.) την «Μεταλαμπάδευση της Ολυμπιακής Φλόγας» δηλ. την αναβίωση ενός ακόμη πανάρχαιου εθίμου, αυτού «της μεταφοράς ή του δανεισμού της φλόγας» για την υλοποίηση των απανταχού αγώνων και εκδηλώσεων με Ολυμπιακό χαρακτήρα που τελούνται υπό την αιγίδα του Ολυμπιακού Κινήματος.

  Προκειμένου να πάψει η επιζήμια, όπως τελικά έχει εξελιχθεί, μονοπωλιακή σχέση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής με το ιερό σύμβολο της Ολυμπίας, θα ήταν σώφρον η άσβεστη Φλόγα της Ολυμπίας να κηρυχθεί Παγκόσμιο Μνημείο της UNESCO και να λάβει τον προσδιορισμό «Φλόγα της Ανθρωπότητας», ώστε να φροντίζουν και μεριμνούν για αυτήν επιστημονικοί φορείς και προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους.

  Η «ολυμπιακή ΦΛΟΓΑ » – olympic flame » αποτελεί κληρονομιά των αρχαίων Ελλήνων προγόνων προς ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ως κληρονόμους, και αυτοδίκαια άυλο περιουσιακό στοιχείο, διανοητική και πνευματική ιδιοκτησία [άρθρο 18 παρ. 18 του Ν.2557/1997]του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. Βάσει τόσο του εθνικού (άρθρο 6 παρ.2 Ν.2121/1993) όσο και του διεθνούς δικαίου (άρθρο 5 παρ.2 Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης) η απόλαυση και η άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας απο το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ δεν υπόκεινται σε καμία διατύπωση.

  Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ από την στιγμή που εφευρέθηκε από αρχαίους Έλληνες πολίτες της ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ μεταβιβάζει αυτοδίκαια σε όλους τους σύγχρονους Ελληνες πολίτες τα δικαιώματα των αρχαίων δημιουργών που προκύπτουν από τη δημιουργία αυτού του μοναδικού και ενός προϊόντος του νου, δηλαδή της διαδικασίας και τελετουργικού της αφής και πυράκτωσης της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ στο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΏΡΟ της ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ και την μεταλαμπάδευση μέσω λαμπαδηδρομίας

  Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας της ολυμπιακής φλόγας είναι
  Περιουσιακό Δικαίωμα και ως τέτοιο δικαιοδοσία στην οικονομική εκμετάλλευση του έχει μόνο το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Κάθε εξουσία απαγόρευσης μιας πράξης ή μιας μορφής εκμετάλλευσης της ολυμπιακής φλόγας σημαίνει ότι ο ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ως φυσικός κληρονόμος μπορεί να αξιώνει δικαιώματα πάσης φύσεως γι’ αυτήν.

  Είναι συνεπώς στην διακριτική ευχέρεια των ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ να μπορούν συνεπώς να μην μεταβιβάσουν ή να παραχωρήσουν άδεια εκμετάλλευσης ή χρήσης της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ

  Ηθικό Δικαίωμα του δημιουργού αρχαίου Έλληνα προέρχεται από την ανθρωπιστική αντίληψη για την πνευματική ιδιοκτησία . Ο δημιουργός πρόγονος αρχαίος έλληνας έχει έναν ιστορικό δεσμό με το δημιούργημά της ολυμπιακής φλογας πέρα από το δικαίωμα οικονομικής εκμετάλλευσης. Η ολυμπιακή φλογα αποτέλεσε εξωτερίκευση της προσωπικότητάς του. Είναι μεταβιβασιμο μόνο σε σύχγρονους ελληνες, αμεταβίβαστο σε αλοδαπούς και ο δημιουργός του ο αρχαίος προγονός δεν μπορεί να παραιτηθεί από αυτό. Το ηθικό δικαίωμα, δεν εξαγοράζεται. Οι επιμέρους εξουσίες που απορρέουν από το ηθικό δικαίωμα που κληρονομήθηκε στους σύγχρονους έλληνες είναι:
  το δικαίωμα να αποφασίζουν αν, πότε και πώς θα χρησιμοποηθεί η ολυμπιακλη φλογα. Οποιαδήποτε πράξη ή συμφωνία που θα τους υποχρεώνει ή θα τους απαγορεύει τη χρήση της ολυμπιακής φλόγας αντίκειται στο ηθικό τους δικαίωμα.
  Η πατρότητα: έχουν πάντοτε οι έλληνες την αξίωση να γίνεται μνεία του ονόματός τους σε κάθε χρήση της ολυμπιακής φλόγας ή σε κάθε δημόσια παρουσίαση/εκτέλεσή της.
  Η ακεραιότητα της ολυμπιακής φλόγας: οι έλληνες έχουν την εξουσία να απαγορεύσουν την αλλοίωση ή μετατροπή της ολυμπιακής φλόγας

  Η Ολυμπιακή Φλόγα αποτελεί σύμβολο του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ και τελεί υπό την προστασία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, με σκοπό την αποτροπή της, με οποιονδήποτε τρόπο, νόθευσης και εμπορευματοποίησής της.

  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ και Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται:

  α) όροι και οι προϋποθέσεις

  κατοχύρωσης της μοναδικότητας της Ολυμπιακής Φλόγας, καθώς και της προστασίας από κάθε απόπειρα χρήσης και εμπορευματοποίησής της, σύμφωνα με τους ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  β) Διαδικαστικό πλαίσιο

  σχετικά με την οργάνωση της τελετής αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, η οποία πραγματοποιείται στην Αρχαία Ολυμπία πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων και των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων αποτελεί διαδικασία η οποία συντελείται ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ και ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ από τα υπουργεία ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και συνεπικουρείται στην υλοποίηση της από τους δημόσιους υπαλλήλους του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΟΕ και της γγ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  γ) ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

  Εφόσον πιθανολογείται προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της ολυμπιακής φλόγας, υφίσταται η δυνατότητα λήψης ασφαλιστικών μέτρων δια των οποίων απαγορεύεται η τέλεση πράξεων που θα αποτελούσαν προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας, χωρίς να είναι αναγκαίος ο ειδικός προσδιορισμός

  Εξάλλου, σε κάθε περίπτωση όπου επίκειται η τέλεση πράξης προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως, όταν χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη άδεια του δημιουργού, πρόκειται να γίνει δημόσια εκτέλεση αφής ολυμπιακής φλόγας, η κατά τόπον αρμόδια αστυνομική αρχή της ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ οφείλει βάσει του Ν.2121/93 (α.63§1) να απαγορεύει την πράξη αυτή ύστερα από αίτηση του των δικαιοδόχων του αρχαίου δημιουργού δηλαδή του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Η εισαγγελική αρχή, εφόσον της ζητηθεί, οφείλει να δώσει σχετική εντολή στην αστυνομική αρχή.

  δ) ΑΣΤΙΚΕΣ & ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

  Στo πλαίσιo του αστικού δικαίου το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ως αυτοδίκαιος δικαιούχος συγγενικού δικαιώματος του αρχαίου Έλληνα δημιουργού της ολυμπιακής φλόγας έχει τη δυνατότητα να καταθέσει :

  αγωγή αναγνωριστική του δικαιώματός του
  αγωγή για την άρση της προσβολής
  αγωγή για την παράλειψη της προσβολής στο μέλλον εφόσον απειλείται προσβολή ή συνέχιση ή επανάληψη προσβολής
  αγωγή για αποζημίωση και ικανοποίηση της ηθικής βλάβης, εφόσον υπάρχει υπαιτιότητα του προσβολέα
  αγωγή για απόδοση αδικαιολόγητου πλουτισμού του προσβολέα
  αγωγή για καταβολή του κέρδους που αποκόμισε από τη διαχείριση της ξένης περιουσίας ο προσβολέας.

  Στις αστικές κυρώσεις προβλέπεται η δυνατότητα λήψης αποζημίωσης του δικαιούχου για την προσβολή των δικαιωμάτων του που δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το διπλάσιο της αμοιβής που συνήθως ή κατά νόμο καταβάλλεται για το είδος της εκμετάλλευσης που έκανε χωρίς την άδεια ο υπόχρεος.

  Ολες οι προσβολές της πνευματικής ιδιοκτησίας της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ και των απόλυτων συγγενικών δικαιωμάτων είναι πράξεις αξιόποινες, α.66 Ν.2121/1993 ΚΑΙ 3524/2007 διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση προσβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

 • 30 Νοεμβρίου 2016, 22:49 | LEROS

  ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ

  η Ελληνική και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε. & Δ.Ο.Ε.) όχι μόνο δεν απέτρεψαν «την, με οποιονδήποτε τρόπο, νόθευση και εμπορευματοποίησή» της Ολυμπιακής Φλόγας, όπως επιβάλλει η Ελληνική Νομοθεσία και ο Διεθνής Ολυμπιακός Καταστατικός Χάρτης, αλλά αντίθετα, πέραν από κάθε έννοια λογικής και νομιμότητας, οι ίδιοι αυτοί οργανισμοί δημιούργησαν μια ψευδεπίγραφη Ολυμπιακή Φλόγα, την οποία ήδη δυο φορές έχουν ανάψει και περιφέρει ανά την υφήλιο ωσάν αυθεντική για τους

  1ους Χειμερινούς και τους
  2ους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο Ίνσμπρουκ (2012) και
  στην Ναντζίν (2014) αντίστοιχα.

  Αναφερόμε βεβαίως στην Ψευδο – Ολυμπιακή Φλόγα την οποία οι «πάτρωνές» της δεν δίστασαν να ανάψουν στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο της Αθήνας χρησιμοποιώντας την ίδια ακριβώς μέθοδο και ακολουθώντας το ίδιο τελετουργικό με το οποίο γίνεται η Αφή στον ιερό χώρο της Ολυμπίας από το 1936 και εντεύθεν.

  διαφαίνεται από την διατύπωση στο σχετικό άρθρο του Νομοσχεδίου όπου ενώ διατηρείται η πρόβλεψη σχετικά με «..την οργάνωση της Τελετής Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, η οποία πραγματοποιείται στην Αρχαία Ολυμπία πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων και των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων», δεν υπάρχει καμία αναφορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, χειμερινούς και θερινούς.

  Και αν η αδράνεια και απραξία των ιθυνόντων για το θέμα της Ολυμπιακής Φλόγας δεν προκύπτει από τα παραπάνω, σίγουρα αποδεικνύεται από το γεγονός ότι έχει ήδη ανακοινωθεί από τους διοργανωτές η Αφή της Ολυμπιακής (δυστυχώς, έτσι χαρακτηρίζεται) Φλόγας στο Παναθηναϊκό Στάδιο και όχι στην Ολυμπία για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Ολυμπιακού Φεστιβάλ Νεότητος (http://tbilisi2015.com/en/torch-relay) που θα λάβει χώρα στην Τυφλίδα της Γεωργίας το διάστημα 25 Ιουλίου – 1 Αυγούστου 2015.

  Βεβαίως, δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα ανάψει η Φλόγα στο Παναθηναϊκό Στάδιο για τις ανάγκες ενός Ευρωπαϊκού Ολυμπιακού Φεστιβάλ Νεότητος.

  Αντιθέτως, η Ψευδο – ολυμπιακή ή Παναθηναϊκή Φλόγα, εμφανίστηκε χωρίς να ενοχληθεί κανείς και παγιώθηκε στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Φεστιβάλ Νεότητας που έχουν ξεκινήσει από την δεκαετία του ’90 και δεν ήταν μια αιφνιδιαστική απόφαση της Δ.Ο.Ε. για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, όπως κάποιοι μπορεί να πιστεύουν.

  περί ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ και επί του ΑΡΘΡΟΥ προς διαβούλευση:

  Με περίσσια αγωνία, ιδιώτες «καρεκλοκένταυροι» του ΝΠΔΔ «Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή -ΕΟΕ», επιδιώκουν της συνέχιση του ξεπουλήματος και της υποβάθμισης της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ με την ΤΡΑΒΕΣΤΙ – ΨΕΥΔΟΦΛΟΓΑ ΤΟΥ ΚΑΛΙΜΑΡΜΑΡΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ για τους ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΝΕΩΝ – Βρίσκονται σε κρίση ΑΞΙΩΝ τους. ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Η οικονομική κρίση, έχει οδηγήσει τον κόσμο του ελληνικού αθλητισμού σε απόγνωση. Σήμερα όλο και περισσότερο συνειδητοποιείται ότι κρίση του αθλητισμού είναι αποτέλεσμα μιας γενικότερης κοινωνικής κρίσεως, μιας κρίσεως αξιών.

  Αποτελεί συνέπεια μιας αντιλήψεως σχετικά με τον αθλητή και τον ολυμπισμό , η οποία, στην εποχή της ακολασίας της ΔΙΕΥΘΥΝΌΝΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ της Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004 , κινήθηκε σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, από τη αρχαιοελληνική θεωρία του Ολυμπιακού Κύκλου.

  Απωθώντας-με τις ευλογίες της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΔΟΕ)-από τη συνείδηση των Ελλήνων φιλάθλων και της αθλητικής οικογένειας, την πίστη στο αρχαίο πνεύμα των κλασικών αγώνων στα ΝΕΜΕΑ ΙΣΘΜΙΑ ΠΥΘΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ, στο ωραίο και το αληθινό, ο σύγχρονος Έλληνας αθλητής γυμναστής παιδοτρίβης και ολυμπιονίκης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, αφού δεν υφίσταται πια «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ», όλα επιτρέπονται. Ο σεβασμός προς το ανθρώπινο πρόσωπο των Ολυμπιακών αγώνων, αντικαταστάθηκε από τη δυναστεία απρόσωπων θεσμών και σκοτεινών δυνάμεων στην ΕΟΕ την ΔΟΑ και ΔΟΕ.

  Ο τονισμός της ελευθερίας του ανθρώπου να αθλείται αποχώρησε, δίνοντας την έμφαση στην απόλυτη ελευθερία του πρωταθλητισμού, της ολυμπιακής «αγοράς» με κάθε τίμημα με τον σκοπό να αγιάζει τα μέσα. Έτσι, από μια ελληνική κοινωνία φίλων του αθλητισμού και του ολυμπισμού, φθάσαμε στο σημείο να ελεγχόμαστε μέσω του παραρτήματος της ΔΟΕ στην Ελλάδα, από απρόσωπες ομάδες, ανώνυμων του ολυμπισμού, πού ρυθμίζουν το δορυφορικό τους υποκατάστημα ΕΟΕ, και οι οποίοι είναι γνωστοί ως “ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΟΕ”. Αυτοί στην Λοζάννη, με την συνειδητή ανοχή των Ελλήνων ιδιωτών μελών της ΕΟΕ, επικαλούνται «το ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ» αυτονομούνται από την κοινωνία των Εθνών και καταχράζονται τα αμύθητα κέρδη που προκύπτουν από την καταχρηστική εκμετάλλευση των ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ολυμπιακών συμβόλων, « Ιnternational Olympic Committee corporate symbols copyrights & trademarks (όνομα – χώρος – τόπος – αφήγηση – ιστορία – αφή φλόγας – ύμνος ), ως Εταιρικά σύμβολα. Ένας άτυπος «κερδοσκοπικός οργανισμός» με “λογιστική” αξία εμπορεύεται την Ελλάδα αναλόγως μέσω Ελβετίας στην κοινωνία των Εθνών.

  Αυτοί, με την σιωπηλή ανοχή διαχρονικών εγχώριων εθνικών «εφιαλτών» της βασιλικής, χουντικής και μεταπολιτευτικής Ελλάδας, θεσμοποίησαν και θεσμοθέτησαν από το 1896 μέχρι και το 2004, πολυσύνθετους μηχανισμούς, και περίπλοκες πολιτικές και διαδικασίες της παγκοσμιοποιήσεως του Ολυμπιακού κινήματος, δημιουργώντας νέες στεγανές δομές μαφιόζικου συστήματος μιας “εικονικής οικονομίας” πού κανείς κρατικός ἤ άλλος πολιτικός θεσμός δεν ελέγχει. Αντιθέτως, οι αποφάσεις των σκιωδών αυτών παραγόντων, πού δρουν με καλυμμένα πρόσωπα, καρπώθηκαν για πάντα τα ελληνικά αναφαίρετα δικαιώματα στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ και στα διεθνή εταιρικά σύμβολα της ΔΟΕ, εκφύλισαν τον ελληνικό αθλητισμό και το ελληνικό ολυμπιακό κίνημα και σύνθλιψαν το δικαίωμα στην φυσική αγωγή και το αθλητισμό των Ελλήνων. Η αδικία σε παγκόσμιο επίπεδο κορυφώνεται στο γεγονός ότι η ΔΟΕ, μοιράζεται τα αμύθητα χορηγικά κέρδη της COCA COLA SAMSUNG MC DONALDS – κερδών της ΔΟΕ με την εκμετάλλευση της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑΣ , του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ονόματος- λέξης ΟΛΥΜΠΙ-(α) και των παραγώγων της, της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Ολυμπιακής Φλόγας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Ολυμπιακού Ύμνου, της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Ολυμπιακής Ιστορίας, της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ αναβίωσης του σύγχρονου Ολυμπιακού κινήματος του 1896.

  Συγχρόνως, η οικονομική αυθαιρεσία, η διαφθορά, η αδικία και αναλγησία, πού άνθησαν από το 1896 μέχρι και σήμερα στα ολυμπιακά ανάκτορα της ΕΟΕ και ΔΟΑ, έχει οδηγήσει τα νιάτα μας στην αθλητική περιθωριοποίηση και εξαθλίωση και το δικαίωμα του Έλληνα πολίτη στην φυσική αγωγή και υγεία, πολυτέλεια της άρχουσας ελληνικής τάξης

  Χρέος, των “agency problem” ιδιωτών «μνηστήρων» που «φιλοξενούνται» στις χλιδάτες δημόσιες υπηρεσίες-γραφεία του ΝΠΔΔ ΕΟΕ και το παλατάκι ΒΑΤΙΚΑΝΟ στην ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ στην ΔΟΑ και τις Αθλητικές Ομοσπονδίες, δεν είναι η έπαρση και η ξιπασιά , αλλά η δημόσια μετάνοια, συγγνώμη και η σεμνή αυτοκριτική. Λέξη άγνωστη στο λεξιλόγιο τους που κατά τις ασταμάτητες συνεδριάσεις τους, χρησιμοποιείται ως κριτική για να επισημανθούν τα λάθη των άλλων, δηλαδή των Ελλήνων Φορολογουμένων, των Ελλήνων προπονητών, γυμναστών και γονέων και των παιδιών τους που αθλούνται . Όμως, μαζί με τις αναμφισβήτητες συν-ευθύνες της ηγεσίας του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, επιβάλλεται, οι έλληνες ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟΙ της ΔΟΕ εν ΕΛΛΑΔΙ, να συνειδητοποιήσουν τα τραγικά λάθη πού έχουν διαπράξει εις βάρος της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ της Ελληνικής Κοινωνίας των ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ , ως μέλη της ΕΟΕ και ΔΟΑ και ως Έλληνες πολίτες.

  Ασφαλώς, δεν έχουν τις ίδιες ευθύνες όλοι. Πολλά μέλη μικρών ομοσπονδιών της ΕΟΕ αποτέλεσαν θύματα ψηφοθηρικής εκμετάλλευσης και κομματικής υπακοής, «νονών», και δεν έχουν ωφεληθεί από την κραιπάλη και λεηλασία με τα δανεικά και αγύριστα χρήματα των ολυμπιακών αγώνων του 2004. Όμως, αν ψάξουν λίγο, οι περισσότεροι θα ανακαλύψουν και ατομικά σφάλματα και παραλείψεις. Περιπτώσεις στις οποίες δεν αντιστάθηκαν στην δυναστεία της κλίκας, στη διάχυτη ασυδοσία, την κραυγαλέα παραβατικότητα και δεν εξέφρασαν προσωπικό και συλλογικό Λόγο.

  Η αυτοκριτική όμως δεν αρκεί. Ούτε ο ρόλος της Ελληνικής πολιτείας, μέσα από τους θεσμούς της, επιτρέπεται να περιορισθεί, σε περιγραφές πού στηλιτεύουν αόριστα τους παραβάτες. Ο συμπεριφορά για τα μέλη της ΕΟΕ πρέπει, χωρίς περιστροφές, να καλεί σε συνειδητή μετάνοια. Για πολλούς στην ΕΟΕ ἡ λέξη προκαλεί γέλωτα. Αλλά η μετάνοια στην πλεονεξία δεν σημάνει να συνεχίζουν να πρεσβεύουν οι ομοσπονδιάρχες το εκφυλισμένο αυτοδιοίκητο, το στημένο αγώνα, την δωροδοκία και την φαρμακοδιέγερση, αλλά να ακολουθήσουν επιτέλους πιστά το αρχαιοελληνικό «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ».

  Αδιαφόρησαν συστηματικά για τη νομιμότητα των μεθόδων κατάκτησης ενός ολυμπιακού μεταλλείου. Η απληστία τους από το 1992 στην Βαρκελώνη πήρε όλο και νέες ανεξέλεγκτες μορφές με αποκορύφωμα την εθνική ξεφτίλα στην ΑΘΗΝΑ το 2004 το ΠΕΚΙΝΟΥ το 2008 το ΛΟΝΔΙΝΟ το 2012.

  Προϊόν της ματαιοδοξίας και απληστίας τους, το σκάνδαλο των Μεσογειακών Αγώνων του 2013, ο διεθνής διασυρμός της γενέτειρας του ολυμπισμού ,η απαξίωση της ελληνικής κοινωνίας και του φίλαθλου αλλά και κατεστραμμένες ψυχές και σώματα ατιμασμένων Ελλήνων Ολυμπιονικών.

  Ποιος ομοσπονδιάρχης, μέλος της ΕΟΕ κατήγγειλε δημόσια το ολυμπιακό αθλητικό ψέμα στο οποίο στηρίχτηκε το Εθνικό Ολυμπιακό οικοδόμημα των τελευταίων 25 ετών? Αχυράνθρωποι της ΔΟΕ τυφλωμένοι από την πλεονεξία, χωρίς ίχνος αυτοεκτίμησης ως απόρροια του ψεύδους προς τους αθλητές, τους προπονητές τους φιλάθλους , τελικά ψεύτες του εαυτού τους. Όλοι αυτοί που χωρίς τσίπα αυτοεκτίμησης, αλλά και χωρίς σεβασμό, του οβολού του Έλληνα φορολογούμενου γονέα και χωρίς ίχνος αγάπης και ενδιαφέροντος για τα αθλούμενα ελληνόπουλα, καταφεύγουν στο ψέμα και προσβάλλονται πρώτοι απ όλους τους άλλους, για το κακό που τους βρήκε στα άδεια ταμεία των «μαγαζιών-ΓΩΝΊΑ» και τις αθλητικές «παράγκες» των σοκακιών.

  Το «παίζουν» από ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΘΥΤΕΣ του Ελληνικού Αθλητισμού και Ολυμπισμού σε ΘΥΜΑΤΑ, απολαμβάνοντας μαζοχιστικά, αλλά και χαιρέκακα, την αδικία και την προσβολή που τους επιφύλαξε, η ελληνική κοινή γνώμη, η κοινωνία, η πολιτεία. Αιχμαλωτισμένοι στο αυτό-ψεύδος, την φιλαυτία, τον εγωκεντρισμό, συμπεριφέρονται με μισαλλοδοξία.

  Λατρεύουν, μετά μανίας, ιδιοτέλειας, και ματαιοδοξίας μια θέση ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ στην ΔΟΕ εγκλωβισμένοι στο λάγνο ΕΓΩ τους, και την εξυπηρέτηση μόνο αυτών των πολιτικών σκοτεινών παρασκηνιακών κύκλων που τους ανέδειξαν σε μια «δημόσια καρέκλα» της Ολυμπιακής Αυλής ΞΕΠΟΥΛΏΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

  «Καρέκλες», που οι Έλληνες τις πληρώνουν ακριβά χρόνια τώρα με άγρια φορολόγηση, για να μπορούν αυτοί οι δορυφόροι της ΔΟΕ να τρίβονται δίχως αποτελεσματικότητα και έργο.

  Η ελληνική κοινωνία, η κοινή γνώμη, οι γονείς και τα παιδιά τους που αθλούνται, αλλά και οι γυμναστές και προπονητές που μυούν τους νέους στην άθληση, βλέπουν την αδικία, και θέλουν επιτέλους, ως μια αθλητική οικογένεια, την αλληλεγγύη, μέσω της προσφοράς. Το δικαίωμα στην ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ και του ονόματος ΟΛΥΜΠΙΑ και ΟΛΥΜΠIΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ , το αναφέρετο δικαίωμα στην άθληση, την φυσική αγωγή και την υγεία δεν μπορούν, ποτέ πια, να το καρπωθούν θεσμικά και διαχειριστούν οικονομικά, ούτε η ΕΟΕ ούτε η ΔΟΑ, ούτε οι Αθλητικές Ομοσπονδίες επικαλούμενοι το ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ

  Τα υπουργεία Εξωτερικών Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού οφείλουν να εξοστρακίσουν τα μαύρα κοράκια που χρόνια τώρα λουκούλευαν την ολυμπιακή χλιδή και που τώρα λιγουρεύονται τις επιχορηγήσεις της ΓΓΑ, αλλά και τα απομεινάρια ψίχουλα του κρατικού προϋπολογισμού για την Φυσική Αγωγή και Αθλητισμό. Με κριτικό λόγο η πολιτεία οφείλει να τους κόψει την όρεξη, και να θεσμοποιήσει και θεσμοθετήσει την σοφή διαχείριση του συνόλου των χρημάτων που θα διαχυθούν προς όφελος των νέων μας στην προσχολική σχολική και πανεπιστημιακή φυσική αγωγή.

  Στην οδυνηρή οικονομική κρίση, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ δεν μπορεί να μείνει απλός θεατής. Είναι υποχρεωμένοι όλοι οι κρατικοί λειτουργοί, που ασκούν δημόσια κρατική ολυμπιακή διπλωματία, αθλητική πολιτική διοίκηση, και ολυμπιακή παιδεία να πάρουν θέση και λόγο:

  α) Σθεναρή κριτική, οικονομικός-διοικητικός έλεγχος, και απόδοση συγκεκριμένων ευθυνών στα μέλη της ΕΟΕ και της ΔΟΕ για την ασυνεπή προς τις αρχές του ολυμπιακού χάρτη στάση, και για την, τυχών συμμετοχή στην οικονομική αδικία και την αθλητική διαφθορά.

  Η ελληνική ολυμπιακή διπλωματία και η χρήση των ελληνικών εταιρικών συμβόλων του ολυμπισμού ΦΛΟΓΑ ΥΜΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΝΗΜΙΑ ΑΝΑΒΙΩΣΗ είναι πολύ σημαντική και κρίσιμη έτσι ώστε να αφεθεί, ερήμην στα χέρια, ιδιωτών, εφοπλιστών, χρηματιστών, καναλαρχών, δικηγόρων, «αθάνατων» , εξοστρακισμένων βασιλέων της Ελλάδος, «επίτιμων κοσμητόρων» , «εκ προσωπικοτήτων» , «τεχνικών συμβούλων διοίκησης και εκπαίδευσης», διπλο-συνταξιούχων εκπαιδευτικών και προικοθήρες πολιτικών «τζακιών». Επιβάλλεται συντονισμένη θεσμοποιημένη συνέργεια, του Υπουργού Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού με τον Υπουργό Εξωτερικών ενάντια στην κοινωνική ηθική πολιτιστική οικονομική ζημία που υφίσταται η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ και η ΕΛΛΑΣ από την ΔΟΕ, διαμέσου των ιδιωτών « μνηστήρων» της ΕΟΕ και ΔΟΑ.

  β) Άσκηση κριτικής στα ολυμπιακά ιδεώδη και τα ολυμπιακά συστήματα της ΔΟΕ, πού απεργάζονται την αδικία την κλοπή και υποβάθμιση του θεσμού της ΑΦΗΣ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ και ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑΣ και γενικότερα και την οικονομική αδικία ειδικότερα. Προσπάθεια της Ελληνικής πολιτείας να ευαισθητοποιηθούν οι πολιτικές ηγεσίες των ελληνικών κομμάτων . Πρόσκληση σε διακεκριμένους ανεξάρτητους επιστήμονες της ιστορίας της φιλοσοφίας και της κοινωνιολογίας του ολυμπισμού και οικονομολόγους του Αθλητισμού να επεξεργασθούν λύσεις, με σεβασμό στο δικαίωμα του νεοέλληνα & ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ στην ΑΦΗ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ και ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑΣ – συμπαράσταση στις προσπάθειές τους.

  γ) Μόνιμη διακοπή – ειδικού λογαριασμού της Γενικής Κυβέρνησης- της χρηματοδότησης προς την ΕΟΕ. Να απαιτηθεί πλήρη χρηματοδότηση της Αφής της Ολυμπιακής φλόγας και των λειτουργικών εξόδων της ΕΟΕ και ΔΟΑ αποκλειστικά από την ΔΟΕ μέσω του προγράμματος ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Ο πρόεδρος της ΕΟΕ ο πρόεδρος της ΔΟΑ και τα μέλη της ΕΟΕ να κάνουν οι ίδιοι υποχρεωτικές δωρεές, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων προς την ΕΟΕ, όπως έκαναν οι εθνικοί ολυμπιακοί ευεργέτες ΒΙΚΕΛΑΣ ΖΑΠΠΑΣ και ΑΒΕΡΩΦ , αλλιώς να παραιτηθούν άμεσα δίδοντας ΒΗΜΑ και ΛΟΓΟ σε ΑΞΙΟΥΣ και ΚΑΛΟΚΑΓΑΘΟΥΣ.

  1] ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
  Η » ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ » αποτελεί κληρονομιά των αρχαίων Ελλήνων προγόνων πολίτες της ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ προς ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΕΝ ΖΩΗ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ως ΦΥΣΙΚΟΥΣ κληρονόμους, και αυτοδίκαια άυλο περιουσιακό στοιχείο, διανοητική και πνευματική ιδιοκτησία [άρθρο 18 παρ. 18 του Ν.2557/1997] του ΕΛΛΗΝΑ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ & ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ & ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  2] ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
  Βάσει τόσο του εθνικού (άρθρο 6 παρ.2 Ν.2121/1993) όσο και του διεθνούς δικαίου (άρθρο 5 παρ.2 Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης) η απόλαυση και η άσκηση των δικαιωμάτων του άυλου περιουσιακού στοιχείου, πνευματικής, ηθικής, διανοητικής, ιδιοκτησίας της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ δεν υπόκεινται σε καμία διατύπωση.

  3] ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
  Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ από την στιγμή που ΔΙΑΝΗΘΗΚΕ – εφευρέθηκε από αρχαίους Έλληνες πολίτες της ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ μεταβιβάζεται αυτοδίκαια σε όλους τους σύγχρονους Ελληνες πολίτες μαζί με τα δικαιώματα των αρχαίων δημιουργών της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ που προκύπτουν από τη δημιουργία αυτού του μοναδικού και ενός προϊόντος διανόησης, του νου, δηλαδή της νοητικής διαδικασίας και τελετουργικού της αφής και πυράκτωσης της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ στο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΏΡΟ της ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ και την μεταλαμπάδευση της μέσω λαμπαδηδρομίας

  4] ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΙΑ
  Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας της ολυμπιακής φλόγας είναι Περιουσιακό Δικαίωμα και ως τέτοιο δικαιοδοσία στην χρήση – εκμετάλλευση του έχει μόνο το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Κάθε εξουσία απαγόρευσης μιας πράξης ή μιας μορφής εκμετάλλευσης της ολυμπιακής φλόγας σημαίνει ότι ο ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ως φυσικός κληρονόμος ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ μπορεί να αξιώνει δικαιώματα πάσης φύσεως γι’ αυτήν.

  5] ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
  Είναι στην διακριτική ευχέρεια των ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ να μπορούν να μην μεταβιβάσουν ή να παραχωρήσουν άδεια εκμετάλλευσης ή χρήσης της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ

  6] ΗΘΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
  Το Ηθικό Δικαίωμα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ προέρχεται από την ανθρωπιστική αντίληψη για την πνευματική ιδιοκτησία . Ο ‘Ελληνας πολίτης έχει έναν ιστορικό δεσμό με το δημιούργημά της ολυμπιακής φλόγας πέρα από το δικαίωμα όποιας εκμετάλλευσης. Η ολυμπιακή φλόγα αποτέλεσε εξωτερίκευση της προσωπικότητάς του δημιουργού ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ και του κληρονόμου ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Είναι μεταβιβάσιμο μόνο σε σύγχρονους Ελληνες, αμεταβίβαστο σε αλλοδαπούς [μιας και ο δημιουργός του ο αρχαίος Έλληνας προγονός δεν μπορεί να παραιτηθεί από αυτό]. Το ηθικό δικαίωμα, δεν εξαγοράζεται. Οι επιμέρους εξουσίες που απορρέουν από το ηθικό δικαίωμα που κληρονομήθηκε στους σύγχρονους έλληνες είναι:

  7] ΕΞΟΥΣΙΕΣ:
  α] – το δικαίωμα να αποφασίζουν οι ΕΛΛΗΝΕΣ ως ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ αν, πότε και πώς θα χρησιμοποιηθεί η ολυμπιακή φλόγα. Οποιαδήποτε πράξη ή συμφωνία με την ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ή τρίτους που θα τους υποχρεώνει ή θα τους απαγορεύει τη χρήση της ολυμπιακής φλόγας αντίκειται στο ηθικό δικαίωμα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

  β] – Τη πατρότητα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ έχουν πάντοτε οι έλληνες ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ μαζι με την αξίωση να γίνεται μνεία του ονόματός τους σε κάθε χρήση της ολυμπιακής φλόγας ή σε κάθε δημόσια παρουσίαση/εκτέλεσή της.

  γ] – Η ακεραιότητα της ολυμπιακής φλόγας: οι Ελληνες η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έχουν την εξουσία να απαγορεύσουν την αλλοίωση ή μετατροπή της ολυμπιακής φλόγας

  δ] – Η Ολυμπιακή Φλόγα αποτελεί σύμβολο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ και τελεί υπό την προστασία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, με σκοπό την αποτροπή, της, με οποιονδήποτε τρόπο, νόθευσης και εμπορευματοποίησής της.

  8 ] Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ και των Υπουργών Εξωτερικών Παιδείας, Τουρισμού και Πολιτισμού, καθορίζονται:

  α) όροι και οι προϋποθέσεις

  κατοχύρωσης της μοναδικότητας της Ολυμπιακής Φλόγας, καθώς και της προστασίας από κάθε απόπειρα χρήσης και εμπορευματοποίησής της, σύμφωνα με τους ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  β) Διαδικαστικό πλαίσιο

  σχετικά με την οργάνωση της τελετής αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, η οποία πραγματοποιείται στην Αρχαία Ολυμπία πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων και των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς και της ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑΣ σε ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ της ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ , αποτελεί διαδικασία η οποία συντελείται ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ και ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ μέσω ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ των υπουργείων ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και συνεπικουρείται στην υλοποίηση της από τους δημόσιους υπαλλήλους του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ε.Ο.Ε και τους δημόσιους υπαλλήλους της γγ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  γ) ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

  Εφόσον πιθανολογείται προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της ολυμπιακής φλόγας, υφίσταται η δυνατότητα λήψης από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ασφαλιστικών μέτρων δια των οποίων απαγορεύεται η τέλεση πράξεων που θα αποτελούσαν προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας, χωρίς να είναι αναγκαίος ο ειδικός προσδιορισμός

  Σε κάθε περίπτωση όπου επίκειται η τέλεση πράξης προσβολής της ηθικής – πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως, όταν χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη άδεια του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, πρόκειται να γίνει δημόσια εκτέλεση αφής ολυμπιακής φλόγας, η κατά τόπον αρμόδια αστυνομική αρχή της ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ οφείλει βάσει του Ν.2121/93 (α.63§1) να απαγορεύει την πράξη αυτή ύστερα από αίτηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. Η εισαγγελική αρχή, εφόσον της ζητηθεί, οφείλει να δώσει σχετική εντολή στην αστυνομική αρχή Ολυμπίας

  δ) ΑΣΤΙΚΕΣ & ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

  Στo πλαίσιo του αστικού δικαίου το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ως αυτοδίκαιος δικαιούχος της ολυμπιακής φλόγας έχει τη δυνατότητα να καταθέσει ενάντια στην ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – [ΔΟΕ]:

  αγωγή στην ΔΟΕ αναγνωριστική του δικαιώματός του
  αγωγή στην ΔΟΕ για την άρση της προσβολής
  αγωγή στην ΔΟΕ για την παράλειψη της προσβολής στο μέλλον εφόσον απειλείται προσβολή ή συνέχιση ή επανάληψη προσβολής
  αγωγή στην ΔΟΕ για αποζημίωση και ικανοποίηση της ηθικής βλάβης, εφόσον υπάρχει υπαιτιότητα της ΔΟΕ
  αγωγή για απόδοση αδικαιολόγητου πλουτισμού της ΔΟΕ
  αγωγή για καταβολή του κέρδους που αποκόμισε από τη διαχείριση της ξένης περιουσίας η ΔΟΕ

  Στις αστικές κυρώσεις προβλέπεται η δυνατότητα λήψης αποζημίωσης του δικαιούχου ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ για την προσβολή των δικαιωμάτων του που δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το διπλάσιο της αμοιβής που συνήθως ή κατά νόμο καταβάλλεται για το είδος της εκμετάλλευσης που έκανε χωρίς την άδεια ο υπόχρεος ΔΟΕ

  Όλες οι προσβολές της πνευματικής ιδιοκτησίας της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ και των απόλυτων δικαιωμάτων είναι πράξεις αξιόποινες, α.66 Ν.2121/1993 ΚΑΙ 3524/2007 διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση προσβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

  Οι ποινικές κυρώσεις περιλαμβάνουν ποινή φυλάκισης από 1-10 χρόνια και χρηματική ποινή από 2.900 έως 59.000 ευρώ

  ΙΣΧΥΡΟΤΑΤΑ – ΑΚΡΑΔΑΝΤΑ – ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ

  ΤΑ ΟΠΟΙΑ :

  ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ

  ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΉΣΟΥΝ [ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ] ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ
  ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

  1] ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

  Η » ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ » αποτελεί κληρονομιά των αρχαίων Ελλήνων προγόνων πολίτων της ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ προς ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΕΝ ΖΩΗ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ως ΦΥΣΙΚΟΥΣ κληρονόμους, και αυτοδίκαια άυλο περιουσιακό στοιχείο, διανοητική και πνευματική ιδιοκτησία [άρθρο 18 παρ. 18 του Ν.2557/1997] του ΕΛΛΗΝΑ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ & ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ & ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  2] ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
  Βάσει τόσο του εθνικού (άρθρο 6 παρ.2 Ν.2121/1993) όσο και του διεθνούς δικαίου (άρθρο 5 παρ.2 Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης) η απόλαυση και η άσκηση των δικαιωμάτων του άυλου περιουσιακού στοιχείου, πνευματικής, ηθικής, διανοητικής, ιδιοκτησίας της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ δεν υπόκεινται σε καμία διατύπωση.

  3] ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
  Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ από την στιγμή που ΔΙΑΝΟΗΘΗΚΕ και εφευρέθηκε από αρχαίους Έλληνες πολίτες της ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ μεταβιβάζεται αυτοδίκαια σε όλους τους σύγχρονους Ελληνες πολίτες μαζί με τα δικαιώματα των αρχαίων δημιουργών της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ που προκύπτουν από τη δημιουργία αυτού του μοναδικού και ενός προϊόντος διανόησης, του νου, δηλαδή της νοητικής διαδικασίας και τελετουργικού της αφής και πυράκτωσης της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ στο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΏΡΟ της ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ και την μεταλαμπάδευση της μέσω λαμπαδηδρομίας

  4] ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΙΑ
  Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας της ολυμπιακής φλόγας είναι Περιουσιακό Δικαίωμα και ως τέτοιο δικαιοδοσία στην χρήση – εκμετάλλευση του έχει μόνο το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

  Κάθε εξουσία απαγόρευσης μιας πράξης ή μιας μορφής εκμετάλλευσης της ολυμπιακής φλόγας σημαίνει ότι ο ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ως φυσικός κληρονόμος ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ μπορεί να αξιώνει δικαιώματα πάσης φύσεως γι’ αυτήν.

  5] ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
  Είναι στην διακριτική ευχέρεια των ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ να μπορούν να μην μεταβιβάσουν ή να παραχωρήσουν άδεια εκμετάλλευσης ή χρήσης της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ

  6] ΗΘΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
  Το Ηθικό Δικαίωμα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ προέρχεται από την ανθρωπιστική αντίληψη για την πνευματική ιδιοκτησία . Ο ‘Ελληνας πολίτης έχει έναν ιστορικό δεσμό με το δημιούργημά της ολυμπιακής φλόγας πέρα από το δικαίωμα όποιας εκμετάλλευσης. Η ολυμπιακή φλόγα αποτέλεσε εξωτερίκευση της προσωπικότητάς του δημιουργού ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ και του κληρονόμου ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Είναι μεταβιβάσιμο μόνο σε σύγχρονους Ελληνες, αμεταβίβαστο σε αλλοδαπούς [μιας και ο δημιουργός του ο αρχαίος Έλληνας προγονός δεν μπορεί να παραιτηθεί από αυτό]. Το ηθικό δικαίωμα, δεν εξαγοράζεται.

  Οι επιμέρους εξουσίες που απορρέουν από το ηθικό δικαίωμα που κληρονομήθηκε στους σύγχρονους έλληνες είναι:

  7] ΕΞΟΥΣΙΕΣ:

  α] – το δικαίωμα να αποφασίζουν οι ΕΛΛΗΝΕΣ ως ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ αν, πότε και πώς θα χρησιμοποιηθεί η ολυμπιακή φλόγα. Οποιαδήποτε πράξη ή συμφωνία με την ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ή τρίτους που θα τους υποχρεώνει ή θα τους απαγορεύει τη χρήση της ολυμπιακής φλόγας αντίκειται στο ηθικό δικαίωμα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

  β] – Τη πατρότητα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ έχουν πάντοτε οι έλληνες ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ μαζι με την αξίωση να γίνεται μνεία του ονόματός τους σε κάθε χρήση της ολυμπιακής φλόγας ή σε κάθε δημόσια παρουσίαση/εκτέλεσή της.

  γ] – Η ακεραιότητα της ολυμπιακής φλόγας:
  οι Ελληνες η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έχουν την εξουσία να απαγορεύσουν την αλλοίωση ή μετατροπή της ολυμπιακής φλόγας

  δ] – Η Ολυμπιακή Φλόγα αποτελεί σύμβολο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ και τελεί υπό την προστασία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, με σκοπό την αποτροπή, της, με οποιονδήποτε τρόπο, νόθευσης και εμπορευματοποίησής της.

  8 ] Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ και των Υπουργών Εξωτερικών Παιδείας, Τουρισμού και Πολιτισμού, καθορίζονται:

  α) όροι και οι προϋποθέσεις κατοχύρωσης της μοναδικότητας της Ολυμπιακής Φλόγας, καθώς και της προστασίας από κάθε απόπειρα χρήσης και εμπορευματοποίησής της, σύμφωνα με τους ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  β) Διαδικαστικό πλαίσιο σχετικά με την οργάνωση της τελετής αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, η οποία πραγματοποιείται στην Αρχαία Ολυμπία πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων και των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς και της ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑΣ σε ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ της ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ , αποτελεί διαδικασία η οποία συντελείται ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ και ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ μέσω ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ των υπουργείων ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και συνεπικουρείται στην υλοποίηση της από τους δημόσιους υπαλλήλους του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ε.Ο.Ε και τους δημόσιους υπαλλήλους της γγ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  γ) ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΕφόσον πιθανολογείται προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της ολυμπιακής φλόγας, υφίσταται η δυνατότητα λήψης από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ασφαλιστικών μέτρων δια των οποίων απαγορεύεται η τέλεση πράξεων που θα αποτελούσαν προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας, χωρίς να είναι αναγκαίος ο ειδικός προσδιορισμός

  Σε κάθε περίπτωση όπου επίκειται η τέλεση πράξης προσβολής της ηθικής – πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως, όταν χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη άδεια του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, πρόκειται να γίνει δημόσια εκτέλεση αφής ολυμπιακής φλόγας, η κατά τόπον αρμόδια αστυνομική αρχή της ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ οφείλει βάσει του Ν.2121/93 (α.63§1) να απαγορεύει την πράξη αυτή ύστερα από αίτηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.

  Η εισαγγελική αρχή, εφόσον της ζητηθεί, οφείλει να δώσει σχετική εντολή στην αστυνομική αρχή Ολυμπίας

  δ) ΑΣΤΙΚΕΣ & ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

  Στo πλαίσιo του αστικού δικαίου το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ως αυτοδίκαιος δικαιούχος της ολυμπιακής φλόγας έχει τη δυνατότητα να καταθέσει ενάντια στην ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – [ΔΟΕ]:

  αγωγή στην ΔΟΕ αναγνωριστική του δικαιώματός του
  αγωγή στην ΔΟΕ για την άρση της προσβολής
  αγωγή στην ΔΟΕ για την παράλειψη της προσβολής στο μέλλον εφόσον απειλείται προσβολή ή συνέχιση ή επανάληψη προσβολής
  αγωγή στην ΔΟΕ για αποζημίωση και ικανοποίηση της ηθικής βλάβης, εφόσον υπάρχει υπαιτιότητα της ΔΟΕ
  αγωγή για απόδοση αδικαιολόγητου πλουτισμού της ΔΟΕ
  αγωγή για καταβολή του κέρδους που αποκόμισε από τη διαχείριση της ξένης περιουσίας η ΔΟΕ

  Στις αστικές κυρώσεις προβλέπεται η δυνατότητα λήψης αποζημίωσης του δικαιούχου ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ για την προσβολή των δικαιωμάτων του που δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το διπλάσιο της αμοιβής που συνήθως ή κατά νόμο καταβάλλεται για το είδος της εκμετάλλευσης που έκανε χωρίς την άδεια ο υπόχρεος ΔΟΕ

  Όλες οι προσβολές της πνευματικής ιδιοκτησίας της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ και των απόλυτων δικαιωμάτων είναι πράξεις αξιόποινες, α.66 Ν.2121/1993 ΚΑΙ 3524/2007 διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση προσβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

  Οι ποινικές κυρώσεις περιλαμβάνουν ποινή φυλάκισης από 1-10 χρόνια και χρηματική ποινή από 2.900 έως 59.000 ευρώ

 • 30 Νοεμβρίου 2016, 22:53 | LEROS

  ΕΡΩΤΗΜΑ

  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗ

  ΤΗΝ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΟΑ και οι οποίοι επέτρεψαν την συμπερίληψη άρθρου στο παρον νομοσχέδιο για την ΔΟΑ:

  Ο τέως και νυν ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ο.Α. που ορίζεται από την Ε.Ο.Ε,?
  τα μέλη της ΕΦΟΡΕΙΑΣ της Δ.Ο.Α.που ορίζεται από την Ε.Ο.Ε,?
  ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ της Δ.Ο.Α που ορίζεται από την Ε.Ο.Ε,?
  ο σύμβουλος εκπαίδευσης και λειτουργίας της Δ.Ο.Α.που ορίζεται από την Ε.Ο.Ε?…….?

  …..υποβάλλαν ? ως υποχρεούνται ? στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, κάθε χρόνο, δήλωση της περιουσιακής κατάστασης αυτών, της συζύγου των και των ανηλίκων τέκνων των, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε σχετικές διατάξεις. [Την υποχρέωση αυτή έχουν και για πέντε (5) έτη μετά την απώλεια, για οποιοδήποτε λόγο, της ιδιότητάς τους αυτής.]

  η Δ.Ο.Α δεν μπορούσε να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών, ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ. και ΕΦΟΡΕΙΑΣ της ΔΟΑ, με συγγενείς μέχρι και δευτέρου βαθμού με αυτά, ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα πρόσωπα που προαναφέρονται.

  Η παράβαση της διάταξης αυτής έχει ως συνέπεια την έκπτωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της ΕΦΟΡΕΙΑΣ της ΔΟΑ, που έλαβαν τη σχετική απόφαση.

  Την έκπτωση θα επρεπε αμεσα να αποφασίστει από την ΓΓΑ και η ολομέλεια της Ε.Ο.Ε, η έκπτωση να διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, ο οποίος κηρύσσει, με την ίδια πράξη, έκπτωτα από το αξίωμά τους και τα μέλη του οργάνου που δεν αποφάσισαν την έκπτωση.Οι αποφάσεις του Δ.Σ. και της ΕΦΟΡΕΙΑΣ της ΔΟΑ, είναι άκυρες αν αντιβαίνουν στον παρόντα νόμο ή στο καταστατικό ή και τον ολυμπιακό χάρτη και το κώδικα ηθικής της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΙΚΗΣ της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

  Την ακυρότητα κηρύσσουν τα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια, ύστερα από αίτηση μέλους ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ της ΕΟΕ ή του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού. Η αίτηση αποκλείεται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη λήψη της απόφασης. Αν οι άκυρες αποφάσεις του Δ.Σ. ή της ΕΦΟΡΕΙΑΣ της ΔΟΑ, υπερβαίνουν τις τρεις (3) κατ’ έτος, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού μπορεί να αποφασίσει την έκπτωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της ΕΦΟΡΕΙΑΣ της ΔΟΑ, που έλαβαν τη σχετική απόφαση.

  Η έκπτωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και μελών της ΕΦΟΡΕΙΑΣ της ΔΟΑ γίνεται με απόφαση του αρμόδιου πολιτικού δικαστηρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της ΕΦΟΡΕΙΑΣ της ΔΟΑ, δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, ή συγγενή του μέχρι και δευτέρου βαθμού.

  α)ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ, να καταβάλλονται στα μέλη του Δ.Σ.,και της ΕΦΟΡΕΙΑΣ της ΔΟΑ, όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στην ΔΟΑ, έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής,

  β)ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ, να παρέχεται στα μέλη του Δ.Σ. και της ΕΦΟΡΕΙΑΣ της ΔΟΑ, ή σε κάποιο ή κάποια μέλη ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, αποζημίωση ανάλογη με το χρόνο που αυτά απασχολούνται με τις υποθέσεις της ΔΟΑ, η οποία δεν αποτελεί μισθό ούτε δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, ευθύνονται δε στην περίπτωση αυτή τα μέλη για κάθε πταίσμα.

 • 30 Νοεμβρίου 2016, 22:02 | LEROS

  Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ με ΑΦΜ: 999498191 ΔΟΥ:
  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ [09/10/2001] Κωδικός ΔΟΥ: 1134 με Κωδικό Δραστηριότητας:94991601

  τελεί σύμφωνα με την ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ως ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ και φιλοξενείται ΑΤΕΛΩΣ με κρατική δαπάνη του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, στα γραφεία του ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΕΟΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ και τις ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΟ. στην ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

  ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΠΩΣ «Η ΚΑΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» για παραδειγμα ΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ – δηλαδη δυνητικα κάθε ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ απο την ΓΓΑ ? ΟΤΙ ΚΑΙ Η ΔΟΑ ? ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΟΥ ΛΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΤΗΝ ΔΟΑ

  Επίσης δεν είναι αληθές ότι τελεί Η ΔΟΑ υπο την ΑΙΓΙΔΑ της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

  ΨΕΥΔΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΛΕΞΗ «ΑΙΓΙΔΑ»

  Σύμφωνα με τον Olympic Charter, η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ απλά υποστηρίζει και ενθαρρύνει ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ-ΣΩΜΑΤΕΙΟ Δ.Ο.Α και άλλα ινστιτούτα τα οποία αφοσιώνονται στην ολυμπιακή παιδεία –

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΣΥΝΗΜΜΈΝΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΉ αποδεικνύει του ΛΟΓΟΥ το ΑΛΗΘΕΣ

  http://www.olympic.org/about-ioc-institution

 • 30 Νοεμβρίου 2016, 22:33 | LEROS

  NA KATAΡΓΗΘΕΙ

  Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

  και να γίνει ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  το ίδιο να γίνει και με την ΕΘΝ.Ο.Α.

  το ίδιο να γίνει με την ΝΠΙΔ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ

  αρκετά χρήματα στερούν [ οι ΙΔΙΩΤΕΣ κύριοι και κυρίες για προσωπική ΠΡΟΒΟΛΗ ] από το υπουργείου ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ –

  η Γ.Γ.Α να τους τα πάρει ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ που ψευτοδικαιολογούν και να τα διαθέσει για τον ΜΑΖΙΚΟ ΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ για ΟΛΟΥΣ

  η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  και η σχετική ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ της ΓΓΑ

  ας συνεργαστούν ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΩΝ και ας αντιμετωπίσουν την ΑΦΑΊΜΑΞΗ των κρατικών χρημάτων από ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΨΕΥΔΟΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ και περιφερόμενες κυρίες ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ επί των τιμών

  Ο ΜΟΝΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  και η σχετική ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ της ΓΓΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

  το κράτος πρέπει το ιδιο να κάνει δράσεις με τα χρήματα του – δεν χρειάζεται τους προαναφερόμενους «ΦΙΛΤΡΑδόρους» των κονδυλίων του ΛΑΟΥ και της νεολαίας μας

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ

  Α ] Η ΔΟΑ καταργείται από τους φορείς που χρηματοδοτεί η ΓΓΑ και λειτουργεί ως ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ με ιδωτική πρωτωβουλια και με ιδία χρηματοδότηση από τα μέλη του σε χώρο ιδιωτικό όχι δημόσιο και με ιδία κάλυψη των λειτουργικων και διαχειριστικών του εξόδων.

  Β] Η ΔΟΑ καταργείται από τους επιχορηγούμενους φορείς του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και με καμία οικονομική επιχορήγηση έκτακτη ή τακτική δεν επιβαρύνει τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του ΚΡΑΤΟΥΣ εφεξής.

  Συνεπώς ως ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ πολιτιστικός ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ δεν δύναται εκ του νόμου να απολαμβάνει καμία διοικητική και δικαστική ατέλεια, καθώς και ουδέν δικονομικό και ουσιαστικό προνόμιο του Δημοσίου.

  Γ] Με την κατάργηση της ΔΟΑ ως χρηματοδοτόυμενος φορέας της ΓΓΑ, δεν δύναται να στεγάζεται να λειτουργεί και να δραστηριοποιείται στο δημόσιο μέγαρο της οδό Δημητρίου Βικέλα 52 στην περιοχή του Χαλανδρίου, στο οποίο στεγάζεται εφ εξής η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ] Οι τυχόν δημόσιοι υπάλληλοι του καταργούμενου από κρατική μισθοδοσία φορέα ΔΟΑ μετατάσσονται στην ΓΓΑ ΑΘλητισμού

  Δ] Το καταργούμενο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ αωματείο ΔΟΑ παύει να διοικεί, να διαχειρίζεται και να μεριμνά για τη συντήρηση των ακόλουθων εγκαταστάσεών, οι οποίες πλέον ανήκουν διοικούνται και συντηρουνται, από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους της ΓΓΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, και το ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ως ακολούθως :

  1] Εγκαταστάσεις ΔΗΜΟΣΙΟΥ στην Αρχαία Ολυμπία [ διαχειρίζεται μεριμνά και συντηρεί ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΝΜΟΥ σε συνεργασία με τον ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

  2]Μουσείο Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Ολυμπία [ διαχειρίζεται μεριμνά και συντηρεί ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ σε συνεργασία με τον ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

 • 30 Νοεμβρίου 2016, 22:38 | LEROS

  αρθρο σχετικο με την ΔΟΑ — Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΚΟΥΒΕΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΑΓΓΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δ Ο Α – ΣΟΒΑΡΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : όπως ίσως γνωρίζετε η Δ.Ο.Α ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ως ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ,[2009-2014] , ως επιτροπή της ΕΟΕ,[2005-2009], [2001-2004] το οποίο επιχορηγείται συνεχώς με αδιαφανείς και μη νόμιμες πολιτικές διαδικασίες κατά παράβαση νόμων και διατάξεων, τουλάχιστον από το 1980, από την Γ.Γ.Α, τώρα, ελέγχεται, επιθεωρείται οικονομικά λογιστικά διαχειριστικά, από τους Ελεγκτικούς μηχανισμούς του Ελληνικού Κράτους, την Οικονομική Αστυνομία, την Γ.Γ.Α. και την ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Από την στιγμή που οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Κράτους εξετάζουν, παράβαση νόμων, καταγγελίες, αναφορές, υπομνήματα, και μαρτυρικές καταθέσεις κατά της Δ.Ο.Α – ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ, ουδεμία αναφορά στο ΝΕΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟ δεν πρέπει αφορά άρθρο, ή να συμπεριλαμβάνει σε παράγραφο τον πολιτιστικό σύλλογο σωματείο με το διακριτικό τίτλο Δ.Ο.Α., προτού τελικό πόρισμα – απόφαση εκδοθεί από το Ελληνικό κράτος και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του.

 • 29 Νοεμβρίου 2016, 13:45 | LEROS

  αρθρο 41 περι ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΟΥ

  ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΜΕΛΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

  α] Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ με το Διακριτικό Τίτλο: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ» ΑΦΜ:999498191 ΔΟΥ:ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Κωδικός ΔΟΥ: 1134 [9/10/2001] Κωδικός Δραστηριότητας:94991601 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ καταργείται από τους επιχορηγούμενους φορείς του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και με καμία οικονομική επιχορήγηση έκτακτη ή τακτική δεν επιβαρύνει τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του ΚΡΑΤΟΥΣ εφεξής.Συνεπώς ως ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ δεν δύναται εκ του νόμου να απολαμβάνει καμία διοικητική και δικαστική ατέλεια, καθώς και ουδέν δικονομικό και ουσιαστικό προνομίο του Δημοσίου, διότι δεν ειναι στο μητρώο φορεων την ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΥΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

  β] Δύναται να συνεχίσει να λειτουργεί με τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη του ως μη κερδοσκοπικό ιδιωτικό νομικό πρόσωπο σύμφωνα με τον ΑΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ περί IΔΙΩΤΙΚΩΝ σωματείων συλλόγων – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ Διακριτικό Τίτλο: ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ χωρίς να επιβαρύνει με καμία οικονομική επιχορήγηση έκτακτη ή τακτική και με κανέναν τρόπο διάταξη ή απόφαση τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ εφεξής.

  γ] Δύναται κατόπιν προτάσεως και αποφάσεως της ολομέλειας της ΕΟΕ με την σύμφωνη γνώμη του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, να ορίζεται και συντίθεται από την ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ της ΕΟΕ, το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΥΤΟ ΩΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΕΟΕ με οριζόμενο πρόεδρο επιτροπής και μέλη από την ολομέλεια της ΕΟΕ χωρίς αποζημίωση.

  δ] Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΟΕ με απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, δύναται έναντι ΝΟΜΙΜΗΣ αποζημιώσεως, να φιλοξενείται και να συνεδριάζει σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της ΕΟΕ, περιστασιακά σε χώρους ή εγκαταστάσεις της ΕΟΕ μετά των οριζόμενων ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ τιμολόγησης χρεώσεως εγκαταστάσεων και παροχής υπηρεσιών, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ανά ώρα και ημέρα χρήσης, ως ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ.

  ε] Η ΧΡΗΣΗ του ονόματος «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» καθώς και η ΧΡΗΣΗ των ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ως σύμβολο, από το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ με το Διακριτικό Τίτλο: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ» ΑΦΜ:999498191 ΔΟΥ:ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Κωδικός ΔΟΥ: 1134 [9/10/2001] Κωδικός Δραστηριότητας:94991601 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ τίθεται σε έλεγχο νόμιμης χρήσης και επιφύλαξη νομιμότητας σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ και ΣΥΜΒΟΛΩΝ της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και της ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΟΠΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ – Ε.Ο.Ε.

  Με απόφαση της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ της ΕΟΕ κατόπιν συστάσεως της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ δύναται ανεπιφύλακτα ρητά και κατηγορηματικά να απαγορεύσει την χρήση του ΟΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ και των ΟΛΥΜΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ από το λογότυπο του εν λόγω ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΙΤΙΚΟΥ Σ