• Σχόλιο του χρήστη 'LEROS' | 30 Νοεμβρίου 2016, 23:55

    ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ η Ε.Ο.Ε δεν μπορεί να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών, ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Ο.Ε., με συγγενείς μέχρι και δευτέρου βαθμού με αυτά, ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα πρόσωπα που προαναφέρονται. Η παράβαση της διάταξης αυτής έχει ως συνέπεια την έκπτωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής επιτροπής της Ε.Ο.Ε., που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Την έκπτωση αποφασίζει η ολομέλεια της Ε.Ο.Ε, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που το όργανο έλαβε γνώση του κωλύματος. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, η έκπτωση διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, ο οποίος κηρύσσει, με την ίδια πράξη, έκπτωτα από το αξίωμά τους και τα μέλη του οργάνου που δεν αποφάσισαν την έκπτωση. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. και της εκτελεστικής επιτροπής της Ε.Ο.Ε., είναι άκυρες αν αντιβαίνουν στον παρόντα νόμο ή στο καταστατικό ή και τον ολυμπιακό χάρτη και το κώδικα ηθικής της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΙΚΗΣ της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Την ακυρότητα κηρύσσουν τα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια, ύστερα από αίτηση μέλους ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ της ΕΟΕ ή του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού. Η αίτηση αποκλείεται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη λήψη της απόφασης. Αν οι άκυρες αποφάσεις του Δ.Σ. ή της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Ε.Ο.Ε. , υπερβαίνουν τις τρεις (3) κατ’ έτος, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού μπορεί να αποφασίσει την έκπτωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Ε.Ο.Ε. , που έλαβαν τη σχετική απόφαση. 5. Η έκπτωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και μελών της εκτελεστικής επιτροπής της Ε.Ο.Ε. γίνεται με απόφαση του αρμόδιου πολιτικού δικαστηρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Ε.Ο.Ε. , δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, ή συγγενή του μέχρι και δευτέρου βαθμού. 7. Το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. και της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Ε.Ο.Ε., είναι, κατ’ αρχή, τιμητικό και άμισθο. α)ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ, πλην δημοσίων υπαλλήλων της Ε.Ο.Ε. να καταβάλλονται στα μέλη του Δ.Σ.,και της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Ε.Ο.Ε, όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στην Ε.Ο.Ε, έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής, β)ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ, πλην δημόσιων υπαλλήλων της Ε.Ο.Ε., να παρέχεται στα μέλη του Δ.Σ. και της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Ε.Ο.Ε., ή σε κάποιο ή κάποια μέλη της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ή ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, αποζημίωση ανάλογη με το χρόνο που αυτά απασχολούνται με τις υποθέσεις της Ε.Ο.Ε, η οποία δεν αποτελεί μισθό ούτε δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, ευθύνονται δε στην περίπτωση αυτή τα μέλη για κάθε πταίσμα. Κάθε μέλος Ελληνας ή Ελληνίδα στην ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ , τα μέλη του Δ.Σ και της εκτελεστικής επιτροπής της Ε.Ο.Ε, το Δ.Σ.της Ε.Ο.Ε., κάθε μέλος της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. , κάθε μέλος οποιαδήποτε επιτροπής ή ειδικής επιτροπής της Ε.Ο.Ε , οι τεχνικοί σύμβουλοι που προσλαμβάνονται από την Ε.Ο.Ε. , υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, κάθε χρόνο, δήλωση της περιουσιακής κατάστασης αυτών, της συζύγου των και των ανηλίκων τέκνων των, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε σχετικές διατάξεις. Την υποχρέωση αυτή έχουν και για πέντε (5) έτη μετά την απώλεια, για οποιοδήποτε λόγο, της ιδιότητάς τους αυτής. Η θητεία των ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 8 οκτώ Μετά το πέρας των 8 οκτώ ετών δεν μπορεί να ανανεωθεί η θητεία οποιουδήποτε από τους προανφερόμενουν στην Ε.Ο.Ε. Όσον αφορά τη διαδικασία εκλογής των μελών της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ της Ε.Ο.Ε. και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Ε. θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη αναλογικότητα, δηλαδή κάθε σωματείο που είναι εγγεγραμμένο σε ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ που καλλιεργεί ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ να έχει μία ψήφο, δια του Προέδρου του σωματείου, για την εκλογή του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ του ΤΑΜΙΑ του Δ.Σ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και των επιμέρους επιτροπών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΟΕ. Έτσι επιτυγχάνεται ισοτιμία δημοκρατικότητα αποφυγή χειραγώγησης εκλογών και εκλεκτόρων , κοματικοποίηση και κλίκες αλλά και σεβασμό στο fair play του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΗ της ΔΟΕ και της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΙΚΗΣ της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο ΝΈΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ πρέπει να κάνει παρέμβαση προς ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ στο εκλογικό σύστημα της ΕΟΕ και να θεσμοθετήσει περιοριστικά μέτρα και κωλυμάτων με βάση την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ το αστικό και ποινικό δίκαιο Η ΕΟΕ πρέπει να αλλάξει το καταστατικό της με βάση τα σχετικά άρθρα περι ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ του ΝΟΜΟΘΕΤΗ στον παρόν ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ εάν θέλει, ΑΤΕΛΩΣ, να απολαμβάνει την στέγασή και λειτουργία της στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΓΑΡΟ της οδού ΒΙΚΕΛΑ και τις εγκαταστάσεις του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ στην ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, που ανήκει στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ έγκριση από τη ΔΟΕ. Η ΕΟΕ αν θέλει να συνεχίσει να υπάρχει θα δεχθεί αλλαγή καταστατικού σε ότι αφορά την ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΓΚΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΑΧΗ. Η αλλαγή αυτή δεν αντίκεινται οι διατάξεις τον ΚΩΔΙΚΑ ΗΘΙΚΗΣ της ΔΟΕ και τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΑΡΤΗ της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Υπό την έννοια αυτή το ΑΡΘΡΟ του ΝΟΜΟΘΕΤΗ Ρήτρα επιφύλαξης υπέρ των κανονισμών των Διεθνών Αθλητικών Ομοσπονδιών πρέπει να γίνει επίσης σεβαστό από την Ε.Ο.Ε , διότι είναι δικαίωμα και καθήκον της Γ.Γ.Α. να προστατεύσει τα δικαιώματα ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ και ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ αλλά και τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Η ΕΟΕ μαζί με την ΔΟΑ έλαβαν τεράστιες επιχορηγήσεις από το υστέρημα των ΠΤΩΧΩΝ πλέον ΕΛΛΗΝΩΝ φορολογουμένων, σε όλα τα επίπεδα: τους ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004, τη στήριξη για δραστηριότητες σε επίπεδο εκπαίδευσης και αποστολών στο εξωτερικό χρηματοδότηση δωρεάν για τοπικές εγκαταστάσεις σε ΑΘΗΝΑ, ΜΕΓΑΡΟ ΕΟΕ ,ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, επενδύσεις σε εκστρατείες διεκδίκησης μεγάλων αθλητικών γεγονότων SPECIAL OLYMPICS 2012 & ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2013, ανάπτυξη ταλέντων – ολυμπιακή ομάδα και τα λοιπά. Σε αντάλλαγμα, οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ έχουν το δικαίωμα να απαιτούν επαρκή πρότυπα ελέγχου διαφάνειας ακεραιότητας ισονομίας και της λογοδοσίας του που, πως, γιατί, και από ποιον, προς ποιον, ξοδεύτηκαν χρήματα από το υστέρημα των φορολογούμενων πολιτών. Είναι δικαίωμα και καθήκον της Γ.Γ.Α. να διατηρεί μια μόνιμη δημόσια πίεση στην Ε.Ο.Ε και στις αθλητικές ολυμπιακές ομοσπονδίες, επιμένοντας στην αποκάλυψη, πλήρως αποσαφήνιση και τιμωρία υπαίτιων οικονομικών σκανδάλων, που εξετάζονται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, τους ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ της ΓΓΑ, του ΣΔΟΕ την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ και την ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ και διασυρμού του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ από την WADA το 2004 – 2008 – 2012 και του ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ της επιτροπής ΗΘΙΚΗΣ της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Decision with recommendations No. 05 – 2012 CASE No. [3/2012],Lausanne,26/11/2012, ETHICS COMMISSION – INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΥΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε Ο Ε