• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΕΜΕΣΙΣ' | 1 Δεκεμβρίου 2016, 01:44

    τα ΑΡΘΡΑ περι ΔΟΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ συντάχθηκαν με ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΕΣ ΙΔΙΩΤΕΛΕΣ ΣΥΜΦΕΡΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ [ ΔΟΑ ] ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 α ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΛΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΟΕ ζητουν το ιδοωτικό πολιτιστικο σωματείο να στεγαζεται ΚΑΙ επιχορηγείται από τον σκληρα φορολογούμενο ελληνα δωρεαν σε ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ¨: ΛΕΝΕ ΔΗΛΑΔΗ ΟΤΙ 4. α. η επ«∆ιεθνής Ολυµπιακή Ακαδηµία» (∆.Ο.Α.), µε έδρα αυτή της Ε.Ο.Ε., υπάγεται διοικητικά και διαχειριστικά στην Ε.Ο.Ε., ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 2000-2006 ΛΕΝΕ ΔΗΛΑΔΗ σύμφωνα με το ισχύον κατά τη δημοσίευση του παρόντος καθεστώς που το διέπει. ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΥΨΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΥΔΟΣΙΑ Τα όργανα διοίκησης της ∆.Ο.Α. µπορούν να συνέρχονται και στην Αθήνα ή αλλού, µε απόφασή τους. Στους σκοπούς της ∆.Ο.Α. συµπεριλαµβάνονται ιδίως: α) η ίδρυση και λειτουργία στην Αρχαία Ολυµπία, ∆ιεθνούς Πνευµατικού Κέντρου, που θα µεριµνά για τη διατήρηση και διάδοση του Ολυµπιακού Πνεύµατος, β) η µελέτη και εφαρµογή των παιδαγωγικών και κοινωνικών αρχών του Ολυµπιακού κινήµατος, γ) η επιστηµονική θεµελίωση της Ολυµπιακής ιδέας, σύµφωνα προς τις αρχές που έθεσαν οι αρχαίοι Έλληνες και οι αναβιώσαντες τη σύγχρονη Ολυµπιακή κίνηση. ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΕΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΠΩΣ ΘΕΛΟΥΝ β. Όργανα διοίκησης της ∆.Ο.Α. είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή άλλως αποκαλούµενο «Εφορεία» και ο Πρόεδρος. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆.Ο.Α. είναι εννεαµελές, εκλέγεται από την Ολοµέλεια της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής και απαρτίζεται από προσωπικότητες του Αθλητισµού και του πολιτισµού, αναγνωρισµένου κύρους. Πέντε (5) τουλάχιστον µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ο.Α. είναι µέλη της Ε.Ο.Ε., µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας της Ε.Ο.Ε. Το µέλος ή τα µέλη της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής για την Ελλάδα είναι ex officio µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ο.Α. µε δικαίωµα ψήφου. Με την ίδια παραπάνω απόφαση της Ε.Ο.Ε. ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι απαραίτητα µέλος της Ε.Ο.Ε. Χρέη Γραµµατέα ασκεί υπάλληλος της ∆.Ο.Α. ή του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισμού, οριζόµενος µε απόφαση του Προέδρου. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τετραετής και µπορεί να ανανεώνεται. Μέλος διοριζόµενο σε αντικατάσταση άλλου διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. εκπροσωπεί τη ∆.Ο.Α. δικαστικά και εξώδικα, συγκαλεί το ∆.Σ., προεδρεύει των συνεδριάσεών του και καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Ο Πρόεδρος µε απόφασή του µπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της ∆.Ο.Α. κατά περίπτωση στον Αντιπρόεδρο ή σε µέλος του ∆.Σ. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιπροέδρου, ένας σύµβουλος, που ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. Το ∆.Σ. µπορεί να αναθέτει σε οποιοδήποτε από τα µέλη του ειδικά καθήκοντα σχετικά µε τις αρµοδιότητές του, καθώς και καθήκοντα γραµµατέα του Συµβουλίου. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο για όλα γενικώς τα ζητήµατα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση της ∆.Ο.Α., µε εξαίρεση τα θέµατα για τα οποία αποκλειστικά αρµόδια είναι άλλα όργανα που αναφέρονται στον παρόντα νόµο και στον Εσωτερικό Κανονισµό λειτουργίας της ∆.Ο.Α. Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ανήκει ιδίως η αρµοδιότητα για τη χάραξη της εκπαιδευτικής και µορφωτικής πολιτικής της ∆.Ο.Α. στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας και του Εσωτερικού Κανονισµού, η συνοµολόγηση, υπογραφή και εκτέλεση, µε τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόµο, κάθε σύµβασης απαραίτητης για σύσταση δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων της ∆.Ο.Α., η αποδοχή δωρεών, εισφορών ή χορηγιών, η σύναψη δανείων, η πειθαρχική εξουσία δεύτερου βαθµού για το προσωπικό της ∆.Ο.Α., η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισµού, η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης και του ισολογισµού και η διενέργεια στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης ελέγχου νοµιµότητας του έργου όλων των οργάνων διοίκησης της ∆.Ο.Α. ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΜΕ ΝΟΜΟ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ γ. Οι πόροι της ∆.Ο.Α. είναι: i.Επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισμού. ii.Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισµούς. iii. Επιχορηγήσεις από την Ε.Ο.Ε. και από άλλους δηµόσιους ή µη φορείς και οργανισµούς. iν. Έσοδα προερχόµενα από δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες, καταπιστεύµατα. ΚΡΥΒΟΥΝ ΟΤΙ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΤΟΙΧΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΤΑΣΤΟΦΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΖΟΓΑΔΟΡΟΥΣ ν. Έσοδα από χορηγίες πάσης φύσεως και κάθε είδους κοινωνικούς πόρους. ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΥΝ ΑΤΕΛΩΣ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΙΚΕΛΑ ΜΕΓΑΡΟ ΕΟΕ και στην ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ νi. Έσοδα από εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων. νii. Έσοδα από διοργάνωση συνόδων, σεµιναρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. νiii. Έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόµιµη πηγή. ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΕΙ δ. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ορίζεται τριµελής Εξελεγκτική Επιτροπή της Δ.Ο.Α., µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη. Ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ορκωτός ελεγκτής. Ορκωτός ελεγκτής µπορεί να είναι και άλλο ή άλλα µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ενεργεί τον έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης της ∆.Ο.Α. Η θητεία των µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι τριετής και µπορεί να ανανεώνεται.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ορίζεται η αµοιβή των µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός παραγγέλλει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της Δ.Ο.Α., τον οποίο διενεργεί το Ελεγκτικό Συμβούλιο του άρθρου 61 του παρόντος ή αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονοµικών. ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΑ ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΩΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΩΣ ΕΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΝΑ απολαµβάνουν !!!!!!! όλων των διοικητικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονοµικών και ουσιαστικών προνοµίων του ∆ηµοσίου.!!!!!! ε. Η διαχειριστική χρήση της ∆.Ο.Α. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η ∆εκεµβρίου του ίδιου έτους. Στο τέλος κάθε χρήσης το ∆.Σ. κλείνει τους λογαριασµούς και κάνει απογραφή της περιουσίας. Η ∆.Ο.Α. απολαµβάνει όλων των διοικητικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονοµικών και ουσιαστικών προνοµίων του ∆ηµοσίου. ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΛΟΥΝ : ΜΑ ΠΟΙΟΣ ΕΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ???? ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΕ ΠΛΑΤΕΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ?? στ. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµικών και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισµός λειτουργίας της ∆.Ο.Α. Με τον Εσωτερικό Κανονισµό καθορίζονται κατά ειδικότητα οι θέσεις του αναγκαίου για τη ∆.Ο.Α. προσωπικού, η διαδικασία πρόσληψης και τα προσόντα κατά ειδικότητα και ρυθµίζεται κάθε θέµα που αφορά την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της ∆.Ο.Α., όπως η διάρθρωση των υπηρεσιών, η κατανοµή των αρµοδιοτήτων του προσωπικού και η υπηρεσιακή του κατάσταση, οι αποσπάσεις υπαλλήλων, οι πειθαρχικές εξουσίες, τα πειθαρχικά παραπτώµατα και οι ποινές, η διαδικασία πραγµατοποίησης των εσόδων και οι τρόποι διαχείρισής τους. Επιτρέπεται η απόσπαση ή µετάταξη προσωπικού από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισμού ή εποπτευόµενους από αυτό οργανισµούς δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή από άλλους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, µε κοινές αποφάσεις του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού και του οικείου Υπουργού. Επιτρέπεται επίσης η πρόσληψη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή αορίστου χρόνου κατά το Ν. 2527/1997, όπως αυτός ισχύει, για τις ανάγκες λειτουργίας της ∆.Ο.Α. Για όλες τις προσλήψεις προσωπικού που αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση και στο Π.∆. 302/2003 δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν.1232/1982 όπως έχουν τροποποιηθεί και εκάστοτε ισχύουν. ΖΗΤΟΥΝ ΣΚΛΝΔΑΛΩΔΩΣ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ !!!!!!!!!!! ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΕ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΝΑ ΡΩΤΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΓΓΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ - ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕΓΑΡΟ ΕΟΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΕΙ ???? ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΠΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ??? ζ. Μέχρι το τέλος ∆εκεµβρίου κάθε ηµερολογιακού έτους, η ∆.Ο.Α. υποβάλλει στην ολοµέλεια της Ε.Ο.Ε. προς έγκριση αναλυτικό πρόγραµµα των σχεδιαζόµενων εκδηλώσεών της για την περίοδο του επόµενου έτους. Η Ε.Ο.Ε., µετά την έγκριση του προγράµµατος της ∆.Ο.Α., παραχωρεί στη ∆.Ο.Α. τη χρήση εγκαταστάσεων χωρίς αντάλλαγµα. ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΒΟΛΕΨΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΕΦΕΥΡΗΜΑ ΤΗΝ ΕΘΝ.Ο.Α 5. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία» («ΕΘΝ.Ο.Α.») συνεχίζει να λειτουργεί σύμφωνα με το ισχύον κατά τη δημοσίευση του παρόντος καθεστώς που το διέπει, με έδρα αυτή της Ε.Ο.Ε. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΘΝ.Ο.Α., με τον οποίο καθορίζονται κατά ειδικότητα οι θέσεις του προσωπικού, η διαδικασία πρόσληψης και κάθε θέμα που αφορά στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της. Επιτρέπεται η απόσπαση ή μετάταξη προσωπικού από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή εποπτευόμενους από αυτό φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή από άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με κοινές αποφάσεις του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού και του οικείου Υπουργού. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΑΜΤΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΩΤΕΛΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΩΝ ΙΔΟΩΤΩΝ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΠΕΡΙ Δ.Ο.Α και ΕΘΝΟΑ και να μην επιτρεψουν την ΑΦΑΙΜΑΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΟΕ ως λεσχη ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ - ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ - γραψαν αυτά τα άρθρα και τα επεβαλαν στην ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ για να ριξουν σταχτη στα ματια των ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ που θα κληθουν να πεσουν στην παγιδα τους όταν θα έρθει η ώρα να ΨΗΦΙΣΟΥΝ την συνεχιση του ΒΟΛΕΜΑΤΟΣ των GOLDEN BOYS EKΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 2004 εις βαρος του ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΣΕ ΔΟΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΑ το παρτυ του ΑΘΗΝΑ 2004 - --- ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ!!!!! ΩΣ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΕΣ!!!! ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ!!!!! ΙΔΙΩΤΕΛΕΣ!!! ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ!!!! ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ !!!!!! ΑΙΔΩΣ !!!!!