• Σχόλιο του χρήστη 'Πατσιαουρας Αστέριος' | 2 Δεκεμβρίου 2016, 22:52

    0. Οι προπονητές διακρίνονται σε: α) Προπονητές Α΄ κατηγορίας. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται: αα) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) ή αντίστοιχης, αναγνωρισμένης, σχολής της αλλοδαπής, με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, αβ) διπλωματούχοι σχολής Α’ κατηγορίας της Γ.Γ.Α. αγ) οι προπονητές Β’ κατηγορίας της παρούσας παραγράφου που έχουν συμπληρώσει τριετή προϋπηρεσία προπονητή σε αθλητικό φορέα που απασχολεί προπονητή Β’ κατηγορίας, η οποία αποδεικνύεται από αντίγραφο της σχετικής σύμβασης του προπονητή με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρείχε τις υπηρεσίες του, θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ,. Δηλαδή ο Νομοθέτης λέει ότι απλά με 3 χρόνια προϋπηρεσία κάποιος γίνεται αυτόματα προπονητής Α΄ χωρίς να υπόκειταισε κανενός είδους αξιολόγηση. Πρέπει να συμπληρωθεί προσθέτοντας και μετά την επιτυχή παρακολούθηση σχολής προπονητών Α΄ Κατηγορίας. Ομοίως να συμπληρωθεί το ίδιο και για τις προυποθέσεις ένταξης προπονητή από την Γ΄κατηγορία στη Β΄ κατηγορία.