Άρθρο 34 – Προπονητής

1. Προπονητής είναι ο επαγγελματίας που με την επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση, την εμπειρία και την εξειδικευμένη γνώση που διαθέτει σχετικά με άθλημα ή αγώνισμα ή αθλητική δραστηριότητα ή φυσική δραστηριότητα αναψυχής ή ακραία τουριστική αθλητική δραστηριότητα, αναλαμβάνει την προετοιμασία, την καθοδήγηση, την αύξηση της αθλητικής απόδοσης και την πρόοδο των αθλητών, καθώς και όσων αθλούνται σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού ή ασκούνται σε γυμναστήρια, δημόσια και ιδιωτικά, και ταυτόχρονα διαφυλάττει και βελτιώνει την υγεία των παραπάνω προσώπων.
Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο άδειας, που χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η απόφαση χορήγησης της άδειας κοινοποιείται στην οικεία αθλητική Ομοσπονδία, η οποία τηρεί μητρώο προπονητών για κάθε άθλημα, καθώς και στον οικείο σύνδεσμο η ομοσπονδία προπονητών.

2. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή :
α) Οι δικαιούχοι υποβάλλουν, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3919/2011, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών αίτηση αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος προπονητή στο άθλημα που έχουν επάρκεια, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος, όπως ορίζονται στην κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Πολιτισμού και Αθλητισμού με αρ. 364/2013 (ΦΕΚ/Β’/ 18/10-01-2013), όπως ισχύει.
β) Η άπρακτη παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας των τριών (3) μηνών από την υποβολή της ανωτέρω αίτησης δίνει το δικαίωμα στον αιτούντα να προσφύγει κατά της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης στον ΓΓΑ. Αν ούτε η προσφυγή αυτή απαντηθεί εντός 15 ημερών από την κατάθεσή της, η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή είναι ελεύθερη, εφόσον έχουν υποβληθεί με την αίτηση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά της περίπτωσης (α).
γ) Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης κατά τα ανωτέρω διαδικασίας, εφόσον δεν εκδοθεί απορριπτική απόφαση του ΓΓΑ, ο δικαιούχος άσκησης επαγγέλματος προπονητή λαμβάνει ατομικό αριθμό μητρώου και καταχωρείται στο ηλεκτρονικό αρχείο προπονητών που τηρείται στη ΓΓΑ. Η εγγραφή κοινοποιείται στην οικεία αθλητική Ομοσπονδία και στον οικείο σύνδεσμο προπονητών.

3. Για όσους κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού, απαιτείται και γνώμη, για την ισοτιμία, της πενταμελούς Επιτροπής που λειτουργεί για το σκοπό αυτόν στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, στην οποία καθορίζονται τα κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη για την αναγνώριση της ισοτιμίας και αποτελείται από: 1) έναν υπάλληλο ΠΕ φυσικής αγωγής με μεταπτυχιακές σπουδές στον αθλητισμό, με τον αναπληρωτή του, με όμοια προσόντα, ο οποίος ορίζεται από το Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ως Πρόεδρο 2) έναν υπάλληλο ΠΕ φυσικής αγωγής με μεταπτυχιακές σπουδές στον αθλητισμό, με τον αναπληρωτή του, με όμοια προσόντα, ο οποίος ορίζεται από το Διευθυντή Επαγγελματικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, 3) Ένα (1) μέλος ΔΕΠ ΣΕΦΑΑ με τον αναπληρωτή του, 3) έναν εκπρόσωπο του οικείου συνδέσμου προπονητών και 4) έναν επιστήμονα εγνωσμένου κύρους και μεταπτυχιακές σπουδές στον αθλητισμό, που προτείνεται από την οικεία αθλητική Ομοσπονδία, με τον αναπληρωτή του.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ορίζονται οι παθήσεις και οι βλάβες που κωλύουν τη χορήγηση ειδικής άδειας προπονητή.

4. Απαγορεύεται η λειτουργία Τμήματος ή κλάδου αθλήματος αν δεν έχει προσληφθεί για το Τμήμα ή τον κλάδο αθλήματος προπονητής, καθώς και η οργάνωση και διεξαγωγή προγραμμάτων άθλησης ή αθλητικής αναψυχής ή ακραίας τουριστικής δραστηριότητας, χωρίς την πρόσληψη προπονητή του παρόντος άρθρου ή εκπαιδευτή. Ειδικά στα ομαδικά αθλήματα όλων των κατηγοριών, είναι υποχρεωτική η απασχόληση προπονητή.

5. Κάθε προπονητής ή εκπαιδευτής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του, με σύμβαση πλήρους, μερικής ή περιοδικής απασχόλησης εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Η σχετική σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

6. Σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο επιτρέπεται να ανατίθενται καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου για τα ολυμπιακά αθλήματα, με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται το είδος και η διάρκεια άσκησης των καθηκόντων αυτών, η πλήρης ή μερική απαλλαγή από τα καθήκοντα της οργανικής θέσης τους, η διατήρηση της μισθολογικής και ασφαλιστικής κατάστασης των υπαλλήλων αυτών, καθώς επίσης κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση μπορεί να ανακαλείται μερικά ή ολικά η αρχική απόφαση.

7. Η άδεια προπονητή ανακαλείται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από εισήγηση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή του οικείου συνδέσμου προπονητών, για παραβάσεις που εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και για όσους λόγους προβλέπονται στην απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού της παρ. 8 του παρόντος άρθρου.

8. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας και της οικείας Ομοσπονδίας προπονητών ή του συνδέσμου προπονητών μέσα σε ένα (1) χρόνο από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την απασχόληση προπονητών σε αθλητικούς φορείς, ανάλογα με την κατηγορία, τα προσόντα των προπονητών, τις προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος προπονητή των πτυχιούχων της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής, καθώς και των πτυχιούχων των Σ.Ε.Φ.Α.Α. χωρίς ειδικότητα. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται η διαδικασία χορήγησης, οι προϋποθέσεις ανάκλησης της άδειας άσκησης του επαγγέλματός τους, οι όροι πρόσληψης αλλοδαπών προπονητών, οι σχέσεις μεταξύ προπονητών και αθλητικών σωματείων και λοιπών αθλητικών φορέων που απασχολούν προπονητή, οι προϋποθέσεις έκδοσης δελτίου ταυτότητας προπονητή, από την ομοσπονδία ή το σύνδεσμο των προπονητών, οι περιορισμοί, τα ασυμβίβαστα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή, οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους αθλητικούς φορείς και στους προπονητές για παράβαση των διατάξεων του οικείου κανονισμού ή του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα, ως και θέματα που αφορούν όσους ασκούν ήδη το επάγγελμα του προπονητή κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

9. Ο προπονητής δεν μπορεί να είναι μέλος του Αθλητικού Σωματείου στο οποίο εργάζεται ούτε άλλου. Ο προπονητής μπορεί να είναι αθλητής άλλου αθλήματος ακόμη και σε άλλο Αθλητικό Σωματείο από αυτό που εργάζεται.

10. Οι προπονητές διακρίνονται σε:
α) Προπονητές Α΄ κατηγορίας. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:
αα) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) ή αντίστοιχης, αναγνωρισμένης, σχολής της αλλοδαπής, με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα,
αβ) διπλωματούχοι σχολής Α’ κατηγορίας της Γ.Γ.Α.
αγ) οι προπονητές Β’ κατηγορίας της παρούσας παραγράφου που έχουν συμπληρώσει τριετή προϋπηρεσία προπονητή σε αθλητικό φορέα που απασχολεί προπονητή Β’ κατηγορίας, η οποία αποδεικνύεται από αντίγραφο της σχετικής σύμβασης του προπονητή με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρείχε τις υπηρεσίες του, θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ,
β) Προπονητές Β΄ κατηγορίας. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:
βα) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α) ή αντίστοιχης, αναγνωρισμένης, σχολής της αλλοδαπής, με δευτερεύουσα ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα,
ββ) οι πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών της αλλοδαπής, με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, αν με γνωμοδότηση της επιτροπής ισοτιμιών εντάσσονται στη κατηγορία αυτή.
βγ) οι προπονητές Γ΄ κατηγορίας της παρούσας παραγράφου, που έχουν συμπληρώσει πενταετή προϋπηρεσία προπονητή σε αθλητικό φορέα που απασχολεί προπονητή Γ’ κατηγορίας, η οποία αποδεικνύεται από αντίγραφο της σχετικής σύμβασης του προπονητή με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρείχε τις υπηρεσίες του, θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
βδ) οι πτυχιούχοι Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ημεδαπής με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, που είναι και κάτοχοι διπλώματος της σχολής προπονητών Γ’ κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα
βε) οι αθλητές που κατέκτησαν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του παρόντος, που είναι και κάτοχοι διπλώματος της σχολής προπονητών Γ’ κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα. Τα ίδια ισχύουν και για τους αθλητές με αναπηρία, για τα αθλήματα στα οποία σημείωσαν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση.
γ) Προπονητές Γ΄ κατηγορίας. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:
γα) οι κάτοχοι διπλώματος της σχολής προπονητών Γ’ κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα και
γβ) Οι πτυχιούχοι, που έχουν λάβει πτυχίο από Σ.Ε.Φ.Α.Α της ημεδαπής, τα οποία δε χορηγούν ειδικότητα σε άθλημα που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του προπονητή, με την επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων στην αντίστοιχη σχολής Γ’ κατηγορίας της ΓΓΑ που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την ειδικότητα.

11. Τα Αθλητικά Σωματεία, οι αθλητικές Ομοσπονδίες και οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες έχουν την υποχρέωση να απασχολούν προπονητές των κατηγοριών Α΄, Β΄ και Γ΄ σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στους σχετικούς κανονισμούς των οικείων αθλητικών Ομοσπονδιών και των διεθνών Ομοσπονδιών.

12. Εκπαιδευτής συγκεκριμένου αθλήματος ή αγωνίσματος που δεν καλλιεργείται από τις αναγνωρισμένες από τη ΓΓΑ αθλητικές Ομοσπονδίες είναι το φυσικό πρόσωπο με την απαιτούμενη κατάρτιση, το οποίο συνδέεται με συγκεκριμένη αθλητική δραστηριότητα και το οποίο αποκτά άδεια άσκησης επαγγέλματος από την ΓΓΑ, αφού παρακολουθήσει επιτυχώς σχολή εκπαιδευτών της οικείας αθλητικής δραστηριότητας.
Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού προσδιορίζονται α) οι αθλητικές οι κινητικές δραστηριότητες και τα απαιτούμενα προσόντα για τη λήψη άδειας εκπαιδευτή, β) οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας σχολών εκπαιδευτών, γ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στις σχολές. Όσοι κατέχουν διπλώματα εκπαιδευτή από αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού, οφείλουν να τα πιστοποιήσουν στην Επιτροπή ισοτιμιών της παραγράφου 3 του παρόντος.
Ο εκπαιδευτής μεριμνά για την εξασφάλιση της ομαλής εξέλιξης της αθλητικής δράσης και την ασφάλεια των προσώπων που μετέχουν στην εκπαιδευτική δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση, ο προπονητής είναι και εκπαιδευτής.
Η ύπαρξη εκπαιδευτή είναι υποχρεωτική όταν οι αθλητικές δραστηριότητες ασκούνται στο πλαίσιο οργανωμένης δραστηριότητας, με κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα. Αν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή οι φορείς που διοργανώνουν τις ανωτέρω αθλητικές δραστηριότητες παραβούν την υποχρέωσή τους αυτή, επιβάλλεται σε βάρος τους, με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη μετά από προηγούμενη ακρόασή τους, πρόστιμο από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, την πιθανή επανάληψή της, και το βαθμό της υπαιτιότητας του προσώπου ή του φορέα που παραβιάζει τη διάταξη αυτή.

 • Άρθρο 34 – Προπονητής

  Στο άρθρο 34 παράγραφος 9 του Νόμου αναφέρεται ότι: « Ο προπονητής μπορεί να είναι αθλητής άλλου αθλήματος ακόμη και σε άλλο αθλητικό σωματείο από αυτό που εργάζεται.»

  Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας προτείνει την εξαίρεση του αθλήματος της Ιππασίας και οι προπονητές να δύνανται να είναι αθλητές ιππικών αθλημάτων ακόμη και στο σωματείο που εργάζονται.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 14:53 | Βασίλης

  Θα πρεπει η τετραετής φοίτηση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα να μην υποβαθμιζεται με αυτον το τροπο,δίνοντας σχεδόν ίδια δικαιώματα σε αποφοίτους ΙΕΚ ή οποίου άλλου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 13:29 | ΜΑΡΙΑ

  Αυτό που επιθυμούμε ως πτυχιούχοι των Σ.Ε.Φ.Α.Α. είναι να έχουμε την αποκλειστική δυνατότητα να γίνουμε προπονητές Α΄ κατηγορίας με την ειδικότητα μας. Ειδάλλως αφαιρείται το νόημα των σπουδών μας αν μπορεί οποιοσδήποτε να κατέχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με εμάς χωρίς την τετραετή φοίτηση. Επίσης, θα επιθυμούσαμε να γινόμαστε αυτομάτως προπονητές Γ΄ κατηγορίας σε όλα τα αθλήματα του βασικού κύκλου σπουδών αφού την επάρκειά μας την εξασφαλίζει το μάθημα αυτό, το πλήθος των υπολοίπων μαθημάτων πάνω στις αθλητικές επιστήμες αλλά και τα μαθήματα της παιδαγωγικής – διδακτικής φύσεως.

  Οι πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. να μπορούν να εργάζονται μόνο ως βοηθοί προπονητή στο άθλημα που έχουν πάρει ειδικότητα. Αν επιθυμούν να γίνουν προπονητές Β’ ή Γ΄ κατηγορίας και έχουν και την ανάλογη αθλητική εμπειρία να γίνεται μόνο εφόσον έχουν επιτύχει στην ανάλογη σχολή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Επίσης, να μην έχουν την δυνατότητα της εργασίας σε γυμναστήρια γενικού τύπου (μαζικού αθλητισμού) αλλά μόνο σε αθλητικά κέντρα σχετικά με την ειδικότητα τους. Αν κάποιος επιθυμεί να έχει τα ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα θα πρέπει να έχει τις ανάλογες σπουδές. Ζητάμε το αυτονόητο. Δεν γίνεται κάποιος που δεν είναι πολιτικός μηχανικός να μπορεί να χτίσει ένα σπίτι απλά επειδή κατέβαλλε δίδακτρα και έκανε σπουδές μικρής διάρκειας. Δεν μπορεί γιατί απλά δεν έχει τις γνώσεις για να το κάνει.
  Φυσικά να λειτουργούν οι σχολές προπονητών της Γ.Γ.Α. αλλά οι πτυχιούχοι των Σ.Ε.Φ.Α.Α. να μπορούν να συμμετέχουν σε όποια κατηγορία επιθυμούν ανεξάρτητα από την αθλητική τους εμπειρία γιατί έχουν τις γνώσεις και την μεθοδολογία ώστε να προσαρμοστούν ως προπονητές σε οποιοδήποτε άθλημα. Ούτως ή άλλως, προπονητές θα γίνουν, δεν εξετάζουμε την ικανότητα του καθενός στο άθλημα αυτό. Φυσικά τα στοιχεία και η εμπειρία που μπορεί να τους λείπουν επειδή ίσως να μην ήταν αθλητές σε αυτό το άθλημα, να διασφαλίζεται ότι διδάσκονται κατά την εκπαίδευση τους και θα ελέγχεται αν κατέχουν τα στοιχεία αυτά κατά τις εξετάσεις στην σχολή προπονητών της Γ.Γ.Α. Επίσης, κάποιος πρώην αθλητής να μπορεί να παρακολουθήσει την σχολή Γ΄ κατηγορίας αλλά αν επιθυμεί να ανελιχθεί στην Β΄, η οποία θα είναι και η υψηλότερη για αυτόν, θα πρέπει να παρακολουθήσει την σχολή της κατηγορίας αυτής και όχι η προαγωγή του να γίνεται με την πενταετή προϋπηρεσία ως προπονητής στην Γ΄.
  Περαιτέρω, είναι αδιανόητο να εξασφαλίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα του προπονητή μέσω σχολών ολίγων ημερών (π.χ. σχολές UEFA). Επίσης, θα πρέπει να τροποποιηθούν τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις απασχόλησης προσωπικού σε γυμναστήρια και να διασφαλίζεται η επάρκειά τους. Δηλαδή, δεν νοείται κάποιος να έχει την δυνατότητα να εργάζεται σε τέτοιους χώρους χωρίς στοιχειώδεις γνώσεις, οι οποίες φυσικά δεν παρέχονται σε ολιγοήμερες ιδιωτικές σχολές.

  Αν θέλουμε το επίπεδο του αθλητισμού της χώρας να εξυψωθεί θα πρέπει να διασφαλίσουμε πως τα άτομα που τον στελεχώνουν θα έχουν τις ανάλογες σπουδές. Είναι άλογο να δύναται κάποιος απλά επειδή καταβάλλει δίδακτρα τελικά να γίνεται αυτό που επιθυμεί χωρίς να εξασφαλίζεται η επάρκεια του. Επίσης η επάρκεια δεν εξασφαλίζεται ούτε από τα χρόνια ως προπονητής ούτε ως αθλητής. Εξασφαλίζεται από τις σπουδές. Ζητάμε τα αυτονόητα να γίνουν πράξη.

  Α)
  αβ) Διπλωματούχοι Α΄ κατηγορίας να είναι μόνο οι πτυχιούχοι των Σ.Ε.Φ.Α.Α. με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα. Είναι άδικο και άνισο οι πτυχιούχοι με τετραετείς σπουδές να έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με κάποιον χωρίς τις ανάλογες σπουδές. Καμία αθλητική εμπειρία όσων ετών και αν είναι αυτή δεν εξασφαλίζει την επάρκεια κάποιου ώστε να είναι προπονητής, αλλά ούτε και η εμπειρία του σε χαμηλότερη κατηγορία το κάνει. Αυτές όμως είναι προϋποθέσεις για να παρακολουθήσει κάποιος τις σχολές της Γ.Γ.Α. αλλά δεν εξασφαλίζουν την επάρκεια του ατόμου σε επίπεδο γνώσεων και σε επιστημονικά τεκμηριωμένων πρακτικών (γνωστό πρόβλημα των εμπειρικών προπονητών οι οποίοι εφαρμόζουν άκριτα ότι έχουν διδαχθεί εκείνοι ως αθλητές). Και οι εμπειρίες αυτές δεν μπορούν φυσικά να συγκριθούν σε κανένα τομέα με το επίπεδο των φοιτητών των Σ.Ε.Φ.Α.Α. που αφιερώνουν τέσσερα έτη και επιτυγχάνουν σε πενήντα τουλάχιστον μαθήματα για να πάρουν το πτυχίο τους. Είμαστε επαγγελματίες υγείας, έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους και την σωματική και την ψυχική τους υγεία άρα πρέπει να διασφαλίζουμε την επάρκεια των εργαζομένων.
  αγ) Η τριετής εμπειρία σε κατηγορία Β΄ σε ουδεμία περίπτωση εξασφαλίζει ότι το άτομο απέκτησε πλέον τις απαραίτητες γνώσεις για την Α΄ κατηγορία. Πρέπει να είναι άλλα τα κριτήρια για να θεωρείται κάποιος επαρκής και όχι η εμπειρία του ως προπονητής ή ως αθλητής. Υπάρχουν αθλητές υψηλού επιπέδου και προπονητές με εμπειρία ετών οι οποίοι δεν έχουν ούτε τις στοιχειώδεις γνώσεις των αθλητικών επιστημών.

  Β)
  βα) Δευτερεύουσες ειδικότητες δεν παρέχονται πλέον στις Σ.Ε.Φ.Α.Α. οπότε είναι άκυρο αυτό που αναγράφεται. Θα επιθυμούσαμε να είχαμε την δυνατότητα επιλογής δευτερεύουσας ειδικότητας.
  βγ) Η πενταετής εμπειρία σε κατηγορία Γ΄ σε ουδεμία περίπτωση εξασφαλίζει ότι το άτομο απέκτησε πλέον τις απαραίτητες γνώσεις για την Β΄ κατηγορία. Θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να παρακολουθήσει την σχολή της Γ.Γ.Α. για να γίνει προπονητής αυτής της κατηγορίας.
  Βδ) Οι πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. να μην γίνονται προπονητές Β΄ κατηγορίας άμα έχουν και το δίπλωμα Γ΄ της Γ.Γ.Α. Άμα επιθυμούν να ανέβουν σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να παρακολουθήσουν την σχολή της Γ.Γ.Α. της Β΄ κατηγορίας.
  βε) Η αγωνιστική διάκριση δεν εξασφαλίζει την επάρκεια ως προπονητής. Άμα επιθυμούν να προαχθούν σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να παρακολουθήσουν την σχολή της Γ.Γ.Α.
  Γ)
  γβ) Οι πτυχιούχοι Σ.Ε.Φ.Α.Α να γίνονται προπονητές Γ΄ κατηγορίας σε όλα τα αθλήματα που έχουν παρακολουθήσει στο βασικό κύκλο σπουδών για τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Οι γνώσεις που έχουν αποκομίσει από τη Σ.Ε.Φ.Α.Α. μαζί με το μάθημα του βασικού κύκλου σπουδών σαφώς εξασφαλίζουν την επάρκεια τους για την κατηγορία αυτή.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 13:42 | Φοιτητής ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

  Οι πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. να μπορούν να εργάζονται μόνο ως βοηθοί
  προπονητή στο άθλημα που έχουν πάρει ειδικότητα. Αν επιθυμούν να
  γίνουν προπονητές Β’ ή Γ΄ κατηγορίας και έχουν και την ανάλογη
  αθλητική εμπειρία να γίνεται μόνο εφόσον έχουν επιτύχει στην
  ανάλογη σχολή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Επίσης, να μην
  έχουν την δυνατότητα της εργασίας σε γυμναστήρια γενικού τύπου
  (μαζικού αθλητισμού) αλλά μόνο σε αθλητικά κέντρα σχετικά με την
  ειδικότητα τους. Αν κάποιος επιθυμεί να έχει τα ανάλογα
  επαγγελματικά δικαιώματα θα πρέπει να έχει τις ανάλογες σπουδές.
  Ζητάμε το αυτονόητο. Δεν γίνεται κάποιος που δεν είναι πολιτικός
  μηχανικός να μπορεί να χτίσει ένα σπίτι απλά επειδή κατέβαλλε
  δίδακτρα και έκανε σπουδές μικρής διάρκειας. Δεν μπορεί γιατί απλά
  δεν έχει τις γνώσεις για να το κάνει.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 13:32 | X.M

  Ακόμα είναι τουλάχιστον αστείο να λέγεται πως οι απόφοιτοι Σ.Ε.Φ.Α.Α. δεν είναι ικανοί να τους εμπιστευτούμε τις τύχες των νέων παιδιών αλλά και των ομάδων των εθνικών κατηγοριών όταν:

  1) Εν έτη 2016 σε όλες τις εθνικές κατηγορίες υπάρχουν ακόμα άτομα με γνώσεις ξεκάθαρα εμπειρικές που ουδεμία σχέση έχουν με την προπονητική.

  2)Σε αυτές κατηγορίες με το Άρθρο 34 θα τοποθετηθούν άτομα με ακόμα λιγότερες γνώσεις, λιγότερα χρόνια σπουδών και πτυχίο ιδιωτικής σχόλης ή παρακολούθησης σεμιναρίων.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 13:24 | ΕΛΠΙΔΑ ΣΙΜΟΡΕΛΗ

  Είναι αδιανόητο πως πάμε διαρκώς από το κακό προς το χειρότερο. Αντί το κράτος να φροντίσει να κάνει σωστές κινήσεις ώστε να καταργήσει δια ροπάλου όλο αυτό το «παρεμπόριο» που αναπτύσσεται στον τομέα του αθλητισμού – βλ. κάθε λογής υποτιθέμενες σχολές, σεμινάρια κ.λ.π. που ξεφυτρώνουν ανεξέλεγκτα και που τα διαχειρίζονται άτομα που απλά αποφάσισαν ότι ο τομέας αυτός έχει χρήματα και άρα θα ασχοληθούν με αυτό – πάμε τώρα να τα νομιμοποιήσουμε και από επάνω!!! Είναι αδιανόητο ενώ υπάρχει Ανωτάτη Σχολή Αθλητικών Επιστημών με αντίστοιχες ειδικότητες, να προσπαθούμε να βρούμε άλλα παραθυράκια για να νομιμοποιήσουμε το παράνομο. Μάλλον προς λάθος κατεύθυνση κινείστε!!! Θα πρέπει πολύ σοβαρά να σκεφτείτε τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε για να βάλετε ένα οριστικό τέλος σε όλη αυτή την παραφιλολογία. Θα πρέπει να δίνεται αυστηρώς επάρκεια εξασκήσεως επαγγέλματος μόνο σε πτυχιούχους του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και μάλιστα της αντίστοιχης ειδικότητας. Αν πάτε στα Γυμναστήρια να κάνετε έναν έλεγχο, θα διαπιστώσετε ότι το 95% του προσωπικού δεν διαθέτει καν πτυχίο!!! Γεγονός που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι παντελώς παράνομο!!! Τι κάνετε για αυτό;;;;;;; Υπάρχει συγκεκριμένη ειδικότητα «Διοίκηση Αθλητισμού και Άσκηση σε Γυμναστήρια» και μόνο οι απόφοιτοι αυτής της ειδικότητας θα πρέπει να παίρνουν και την αντίστοιχη επάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες ειδικότητες π.χ. του Ποδοσφαίρου, Μπάσκετ κ.λ.π. Επίσης θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι ένας άριστος αθλητής δεν σημαίνει ότι αυτόματα μπορεί να γίνει και προπονητής. Είναι άλλη η σκοπιά του αθλητή και άλλη η γνώση και ο ρόλος που πρέπει να έχει ο προπονητής. Ο προπονητής σχεδιάζει και κινεί τα νήματα σύμφωνα με τις επιστημονικές του γνώσεις, ενώ ο αθλητής εκτελεί. Υπό την ίδια έννοια ένα άτομο που γνωρίζει άριστα Αγγλικά σημαίνει αυτόματα ότι μπορεί να είναι καθηγητής Αγγλικών; Δεν πρέπει να έχει ειδική επιστημονική κατάρτιση παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών μεθόδων; Τέλος, επειδή κάθε Επιστήμη εξελίσσεται γιατί υπάρχουν νέα δεδομένα, σαφώς θα πρέπει να υφίστανται και στο χώρο του αθλητισμού ενημερωτικά και εκπαιδευτικά συνέδρια και σεμινάρια. Αυτά όμως θα πρέπει α) να διεξάγονται από συγκεκριμένους αναγνωρισμένους Οργανισμούς και από άτομα που να έχουν την αντίστοιχη ανωτάτη πανεπιστημιακή εκπαίδευση και κατάρτιση και β)η συμμετοχή να επιτρέπεται μόνο σε πτυχιούχους αθλητικών επιστημών του αντίστοιχου κλάδου.
  Διερωτώμαι αν θα έπρεπε να πάτε οι ίδιοι ή το παιδί σας ή ένα πολύ δικό σας άτομο στο γιατρό για μία προσωπική σας υπόθεση και σας έλεγε ότι είναι πολύ καλός στον τομέα του και ότι έχει «πιστοποιήσεις» από χίλια δυο σεμινάρια και ότι τρέχει σε συνέδρια κ.λ.π. αλλά ξαφνικά ανακαλύπτατε μία «μικρή» λεπτομέρεια ότι «απλά» δεν έχει καν πάρει το κύριο πτυχίο της ιατρικής θα τον αφήνατε ατιμώρητο;;;; ΕΛΕΟΣ!!!

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 12:15 | X.M

  Απαράδεκτος ο συμψηφισμός προπονητών ,αποφοίτων Σ.Ε.Φ.Α.Α. με ψεύτο-προπονητές ,αποφοίτους ιδιωτικών πανεπιστημίων .Αφαιρείται το νόημα των σπουδών των πρώτων.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 12:27 | ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΥΠΑΛ. Γ.Γ.Α.

  Πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στο σύνολό τους τα σχόλια και οι προτάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προπονητών Αθλημάτων (ΠΟΠΑ), καθώς επιλύουν χρόνια ζητήματα σχετικά με την εισαγωγή των αποφοίτων των ΣΕΦΑΑ στην προπονητική διαδικασία (σχετ. η 1732/2011 απόφαση του Σ.Τ.Ε. η οποία δεν αναγνωρίζει τις κύριες και δευτερεύουσες ειδικότητες ως τίτλους αλλά μόνο το ενιαίο πτυχίο Φυσικής Αγωγής) και τη διαρκή επιμόρφωση υψηλού επιπέδου των προπονητών (τύπου Κολωνίας).

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 12:10 | Ποφάντης Στέφανος

  Παράγραφος 9:
  Ο αποκλεισμός από μέλος σωματείου κάποιου που έχει συνάψει σύμβαση εργασίας με αυτό συμπεριλαμβάνεται ήδη στα κωλύματα. Γιατί ο προπονητής ειδικά αποκλείεται από τη συμμετοχή σε άλλο εκτός του εργοδοτικού σωματείο, ενώ μπορεί να προσφέρει στον αθλητισμό; Η ιδιότητα του προπονητή δεν μπορεί συμπεριλαμβάνεται στα κωλύματα. Πως είναι δυνατόν ο προπονητής να είναι αφοσιωμένος σε άλλο άθλημα ως αθλητής από αυτό που προπονεί.
  Αυτή η νοοτροπία του διαχωρισμού και των συγκρουόμενων συμφερόντων συντελέι στο ξερίζωμα των δεσμών, της συνοχής και της συνέχειας της αθλητικής διαδικασίας, που διαμορφώνει αθλητικά πρότυπα και στη διάλυση των φυτώριων του αθλητισμού και των σχέσεων που αναπτύσσονται.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 12:32 | Σκόπα Έλενα

  Παράγραφος 2 β & γ:
  Με ποια λογική η παρέλευση της τρίμηνης αποτελεί σιωπηρή απόρριψη ενώ η παρέλευση ενός επιπλέον 15νθημέρου σιωπηρή αποδοχή; Σκοπεύει στην καταβολή παραβόλων; Μετά την παρέλευση όλων των προθεσμιών πως θα ληφθεί ο ατομικός αριθμός μητρώου, ελλείψει απόφασης; Αυτοδίκαια θα γίνει η καταχώρηση στο ηλεκτρονικό μητρώο; Με ποιές ενέργειες;

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 12:43 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Η προπονητική εμπειρία απο μόνη της δεν μπορεί να σε κάνει καλό προπονητή ειδικά στις πρώτες φάσεις προετοιμασίας ενός νεαρού αθλητή..Αν ήταν έτσι όλοι οι καλή αθλητές θα ήταν και καλή προπονητές.. Δηλαδή επειδή μου κάνανε εγχείρηση στο γόνατο (όσες φορές και να μου την κάνουν ) μπορώ να γίνω γιατρός? Χωρίς το ανάλογο θεωρητικό υπόβαθρο? Επίσης αυτό που δεν καταλαβαίνουν πολλοί είναι ότι το θεωρητικό υπόβαθρο σε βοηθάει να πάρεις εμπειρίες προγγούμενων χωρίς να χρειαστεί να κάψεις εσύ αθλητές για να τις αποκτήσεις..μιλάμε για ανθρώπους,δεν είναι δυνατόν ο κάθε μυρωδιάς να δοκιμάζει ότι του περάσει από το κεφάλι πάνω τους επειδή έκνα 1-2-3 μήνες σχολή η σεμινάρια..

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 11:25 | Ποφάντης Στέφανος

  Παράγραφος 9:
  Ο αποκλεισμός από μέλος σωματείου κάποιου που έχει συνάψει σύμβαση εργασίας με αυτό συμπεριλαμβάνεται ήδη στα κωλύματα. Γιατί ο προπονητής ειδικά αποκλείεται από τη συμμετοχή σε άλλο εκτός του εργοδοτικού σωματείο, ενώ μπορεί να προσφέρει στον αθλητισμό; Η ιδιότητα του προπονητή δεν μπορεί συμπεριλαμβάνεται στα κωλύματα. Πως είναι δυνατόν ο προπονητής να είναι αφοσιωμένος σε άλλο άθλημα ως αθλητής από αυτό που προπονεί.
  Αυτή η νοοτροπία του διαχωρισμού και των συγκρουόμενων συμφερόντων θα συντελέσει στο ξερίζωμα των δεσμών, της συνοχής και της συνέχειας της αθλητικής διαδικασίας, που διαμορφώνει αθλητικά πρότυπα και στη διάλυση των φυτώριων του αθλητισμού και των σχέσεων που αναπτύσσονται.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 11:02 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Συγκεκριμένα, αυτό που επιθυμούμε ως πτυχιούχοι των Σ.Ε.Φ.Α.Α.
  είναι να έχουμε την αποκλειστική δυνατότητα να γίνουμε προπονητές
  Α΄ κατηγορίας με την ειδικότητα μας. Ειδάλλως αφαιρείταιτο νόημα
  των σπουδών μας αν μπορεί οποιοσδήποτε να κατέχει τα ίδια
  επαγγελματικά δικαιώματα με εμάς χωρίς την τετραετή φοίτηση.
  Επίσης, θα επιθυμούσαμε να γινόμαστε αυτομάτως προπονητές Γ΄
  κατηγορίας σε όλα τα αθλήματα του βασικού κύκλου σπουδών αφού
  την επάρκειά μας την εξασφαλίζει το μάθημα αυτό, το πλήθος των
  υπολοίπων μαθημάτων πάνω στις αθλητικές επιστήμες αλλά και τα
  μαθήματα της παιδαγωγικής – διδακτικής φύσεως.
  Οι πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. να μπορούν να εργάζονται μόνο ως βοηθοί
  προπονητή στο άθλημα που έχουν πάρει ειδικότητα. Αν επιθυμούν να
  γίνουν προπονητές Β’ ή Γ΄ κατηγορίας και έχουν και την ανάλογη
  αθλητική εμπειρία να γίνεται μόνο εφόσον έχουν επιτύχει στην
  ανάλογη σχολή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Επίσης, να μην
  έχουν την δυνατότητα της εργασίας σε γυμναστήρια γενικού τύπου
  (μαζικού αθλητισμού) αλλά μόνο σε αθλητικά κέντρα σχετικά με την
  ειδικότητα τους. Αν κάποιος επιθυμεί να έχει τα ανάλογα
  επαγγελματικά δικαιώματα θα πρέπει να έχει τις ανάλογες σπουδές.
  Ζητάμε το αυτονόητο. Δεν γίνεται κάποιος που δεν είναι πολιτικός
  μηχανικός να μπορεί να χτίσει ένα σπίτι απλά επειδή κατέβαλλε
  δίδακτρα και έκανε σπουδές μικρής διάρκειας. Δεν μπορεί γιατί απλά
  δεν έχει τις γνώσεις για να το κάνει.
  Φυσικά να λειτουργούν οι σχολές προπονητών της Γ.Γ.Α. αλλά οι
  πτυχιούχοι των Σ.Ε.Φ.Α.Α. να μπορούν να συμμετέχουν σε όποια
  κατηγορία επιθυμούν ανεξάρτητα από την αθλητική τους εμπειρία
  γιατί έχουν τις γνώσεις και την μεθοδολογία ώστε να προσαρμοστούν
  ως προπονητές σε οποιοδήποτε άθλημα. Ούτως ή άλλως, προπονητές
  θα γίνουν, δεν εξετάζουμε την ικανότητα του καθενός στο άθλημα
  αυτό. Φυσικά τα στοιχεία και η εμπειρία που μπορεί να τους λείπουν
  επειδή ίσως να μην ήταν αθλητές σε αυτό το άθλημα, να διασφαλίζεται
  ότι διδάσκονται κατά την εκπαίδευση τους και θα ελέγχεται αν
  κατέχουν τα στοιχεία αυτά κατά τις εξετάσεις στην σχολή προπονητών
  της Γ.Γ.Α. Επίσης, κάποιος πρώην αθλητής να μπορεί να
  παρακολουθήσει την σχολή Γ΄ κατηγορίας αλλά αν επιθυμεί να
  ανελιχθεί στην Β΄, η οποία θα είναι και η υψηλότερη για αυτόν, θα
  πρέπει να παρακολουθήσειτην σχολή της κατηγορίας αυτής και όχι η
  προαγωγή του να γίνεται με την πενταετή προϋπηρεσία ως προπονητής
  στην Γ΄.
  Περαιτέρω, είναι αδιανόητο να εξασφαλίζονται τα επαγγελματικά
  δικαιώματα του προπονητή μέσω σχολών ολίγων ημερών (π.χ. σχολές
  UEFA). Επίσης, θα πρέπει να τροποποιηθούν τα κριτήρια και οι
  προϋποθέσεις απασχόλησης προσωπικού σε γυμναστήρια και να
  διασφαλίζεται η επάρκειά τους. Δηλαδή, δεν νοείται κάποιος να έχει
  την δυνατότητα να εργάζεται σε τέτοιους χώρους χωρίς στοιχειώδεις
  γνώσεις, οι οποίες φυσικά δεν παρέχονται σε ολιγοήμερες ιδιωτικές
  σχολές.
  Αν θέλουμε το επίπεδο του αθλητισμού της χώρας να εξυψωθεί θα
  πρέπει να διασφαλίσουμε πως τα άτομα που τον στελεχώνουν θα έχουν
  τις ανάλογες σπουδές. Είναι άλογο να δύναται κάποιος απλά επειδή
  καταβάλλει δίδακτρα τελικά να γίνεται αυτό που επιθυμεί χωρίς να
  εξασφαλίζεται η επάρκεια του. Επίσης η επάρκεια δεν εξασφαλίζεται
  ούτε από τα χρόνια ως προπονητής ούτε ως αθλητής. Εξασφαλίζεται
  από τις σπουδές. Ζητάμε τα αυτονόητα να γίνουν πράξη.
  Συγκεκριμένα σχόλια και προτάσεις στο Άρθρο 34 – Προπονητής,
  παράγραφος 10 της διαβούλευσης :
  Α)
  αβ) Διπλωματούχοι Α΄ κατηγορίας να είναι μόνο οι πτυχιούχοι των
  Σ.Ε.Φ.Α.Α. με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα. Είναι άδικο και
  άνισο οι πτυχιούχοι με τετραετείς σπουδές να έχουν τα ίδια
  επαγγελματικά δικαιώματα με κάποιον χωρίς τις ανάλογες σπουδές.
  Καμία αθλητική εμπειρία όσων ετών και αν είναι αυτή δεν εξασφαλίζει
  την επάρκεια κάποιου ώστε να είναι προπονητής, αλλά ούτε και η
  εμπειρία του σε χαμηλότερη κατηγορία το κάνει. Αυτές όμως είναι
  προϋποθέσεις για να παρακολουθήσει κάποιος τις σχολές της Γ.Γ.Α.
  αλλά δεν εξασφαλίζουν την επάρκεια του ατόμου σε επίπεδο γνώσεων
  και σε επιστημονικά τεκμηριωμένων πρακτικών (γνωστό πρόβλημα των
  εμπειρικών προπονητών οι οποίοι εφαρμόζουν άκριτα ότι έχουν
  διδαχθεί εκείνοι ως αθλητές). Και οι εμπειρίες αυτές δεν μπορούν
  φυσικά να συγκριθούν σε κανένα τομέα με το επίπεδο των φοιτητών
  των Σ.Ε.Φ.Α.Α. που αφιερώνουν τέσσερα έτη και επιτυγχάνουν σε
  πενήντα τουλάχιστον μαθήματα για να πάρουν το πτυχίο τους. Είμαστε
  επαγγελματίες υγείας, έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους και την
  σωματική και την ψυχική τους υγεία άρα πρέπει να διασφαλίζουμε την
  επάρκεια των εργαζομένων.
  αγ) Η τριετής εμπειρία σε κατηγορία Β΄ σε ουδεμία περίπτωση
  εξασφαλίζει ότι το άτομο απέκτησε πλέον τις απαραίτητες γνώσεις για
  την Α΄ κατηγορία. Πρέπει να είναι άλλα τα κριτήρια για να θεωρείται
  κάποιος επαρκής και όχι η εμπειρία του ως προπονητής ή ως αθλητής.
  Υπάρχουν αθλητές υψηλού επιπέδου και προπονητές με εμπειρία ετών
  οι οποίοι δεν έχουν ούτε τις στοιχειώδεις γνώσεις των αθλητικών
  επιστημών.
  Β)
  βα) Δευτερεύουσες ειδικότητες δεν παρέχονται πλέον στις Σ.Ε.Φ.Α.Α.
  οπότε είναι άκυρο αυτό που αναγράφεται. Θα επιθυμούσαμε να είχαμε
  την δυνατότητα επιλογής δευτερεύουσας ειδικότητας.
  βγ) Η πενταετής εμπειρία σε κατηγορία Γ΄ σε ουδεμία περίπτωση
  εξασφαλίζει ότι το άτομο απέκτησε πλέον τις απαραίτητες γνώσεις για
  την Β΄ κατηγορία. Θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να παρακολουθήσει την
  σχολή της Γ.Γ.Α. για να γίνει προπονητής αυτής της κατηγορίας.
  Βδ) Οι πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. να μην γίνονται προπονητές Β΄ κατηγορίας άμα
  έχουν και το δίπλωμα Γ΄ της Γ.Γ.Α. Άμα επιθυμούν να ανέβουν σε αυτή
  την κατηγορία θα πρέπει να παρακολουθήσουν την σχολή της Γ.Γ.Α.της
  Β΄ κατηγορίας.
  βε) Η αγωνιστική διάκριση δεν εξασφαλίζει την επάρκεια ως
  προπονητής. Άμα επιθυμούν να προαχθούν σε αυτή την κατηγορία θα
  πρέπει να παρακολουθήσουν την σχολή της Γ.Γ.Α.
  Γ)
  γβ) Οι πτυχιούχοι Σ.Ε.Φ.Α.Α να γίνονται προπονητές Γ΄ κατηγορίας σε
  όλα τα αθλήματα που έχουν παρακολουθήσει στο βασικό κύκλο
  σπουδών για τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Οι γνώσεις που έχουν
  αποκομίσει από τη Σ.Ε.Φ.Α.Α. μαζί με το μάθημα του βασικού κύκλου
  σπουδών σαφώς εξασφαλίζουν την επάρκεια τους για την κατηγορία
  αυτή.
  Ευχαριστώ και ελπίζω να αιτήματα μας να ληφθούν υπόψιν

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 10:22 | Νοτα Παναγουλη

  Αυτό που επιθυμούμε ως πτυχιούχοι των Σ.Ε.Φ.Α.Α. είναι να έχουμε την αποκλειστική δυνατότητα να γίνουμε προπονητές Α΄ κατηγορίας με την ειδικότητα μας. Ειδάλλως αφαιρείται το νόημα των σπουδών μας αν μπορεί οποιοσδήποτε να κατέχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με εμάς χωρίς την τετραετή φοίτηση. Επίσης, θα επιθυμούσαμε να γινόμαστε αυτομάτως προπονητές Γ΄ κατηγορίας σε όλα τα αθλήματα του βασικού κύκλου σπουδών αφού την επάρκειά μας την εξασφαλίζει το μάθημα αυτό, το πλήθος των υπολοίπων μαθημάτων πάνω στις αθλητικές επιστήμες αλλά και τα μαθήματα της παιδαγωγικής – διδακτικής φύσεως.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 10:46 | Σκόπα Έλενα

  Παράγραφος 2 β & γ.
  Με ποια λογική η παρέλευση της τρίμηνης αποτελεί σιωπηρή απόρριψη ενώ η παρέλευση ενός επιπλέον 15νθημέρου σιωπηρή αποδοχή;; Σκοπεύει στην καταβολή παραβόλων;; Μετά την παρέλευση όλων των προθεσμιών πως θα ληφθεί ο ατομικός αριθμός μητρώου, ελλείψει απόφασης;; Αυτοδίκαια θα γίνει η καταχώρηση στο ηλεκτρονικό μητρώο;;; Με ποιές ενέργειες;;

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 09:53 | Γερονικολού Δήμητρα

  Με αυτο το νομοσχέδιο απαξιώνεται πλήρως η ύπαρξη της σχολής (ΣΕΦΑΑ) στην οποια φοιτούμε…αν όντως περάσει, για εμένα απο ντροπή και μονο θα έπρεπε να καταργήσετε την ύπαρξη αυτής της σχολής..δεν ειναι σωστό ουτε δίκαιο να μας έχετε υποβάλει στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πανελληνίων με σκοπό την φοίτηση μας σε αυτη τη σχολη και ύστερα με το ετσι θελω να έρχεστε και να μας λέτε οτι ολοι οι μεχρι τωρα κόποι μας πηγαίνουν ουσιαστικά χαμένοι και οτι ειμαστε τα κορόιδα που υποβληθηκαν σε όλο αυτο τον τεταρτοετη αγωνα..(δεν συμπεριλαμβάνω των αγωνα των πανελληνίων εδω) για να βγουν τελικα στην αγορά εργασίας και να μείνουν άνεργοι εξαιτίας κάποιων οι οποίοι ,στην καλύτερη περιπρωση, πήγαν το πολυ για δυο χρονια σε ενα ΙΕΚ. Το μονο που εχω να πω ειναι ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ..

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 09:30 | Τ.Θ.

  Αυτό που επιθυμούμε ως πτυχιούχοι των Σ.Ε.Φ.Α.Α. είναι να έχουμε την αποκλειστική δυνατότητα να γίνουμε προπονητές Α΄ κατηγορίας με την ειδικότητα μας. Ειδάλλως αφαιρείται το νόημα των σπουδών μας αν μπορεί οποιοσδήποτε να κατέχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με εμάς χωρίς την τετραετή φοίτηση. Επίσης, θα επιθυμούσαμε να γινόμαστε αυτομάτως προπονητές Γ΄ κατηγορίας σε όλα τα αθλήματα του βασικού κύκλου σπουδών αφού την επάρκειά μας την εξασφαλίζει το μάθημα αυτό, το πλήθος των υπολοίπων μαθημάτων πάνω στις αθλητικές επιστήμες αλλά και τα μαθήματα της παιδαγωγικής – διδακτικής φύσεως.Οι πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. να μπορούν να εργάζονται μόνο ως βοηθοί προπονητή στο άθλημα που έχουν πάρει ειδικότητα. Αν επιθυμούν να γίνουν προπονητές Β’ ή Γ΄ κατηγορίας και έχουν και την ανάλογη αθλητική εμπειρία να γίνεται μόνο εφόσον έχουν επιτύχει στην ανάλογη σχολή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Επίσης, να μην έχουν την δυνατότητα της εργασίας σε γυμναστήρια γενικού τύπου (μαζικού αθλητισμού) αλλά μόνο σε αθλητικά κέντρα σχετικά με την ειδικότητα τους. Αν κάποιος επιθυμεί να έχει τα ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα θα πρέπει να έχει τις ανάλογες σπουδές. Ζητάμε το αυτονόητο. Δεν γίνεται κάποιος που δεν είναι πολιτικός μηχανικός να μπορεί να χτίσει ένα σπίτι απλά επειδή κατέβαλλε δίδακτρα και έκανε σπουδές μικρής διάρκειας. Δεν μπορεί γιατί απλά δεν έχει τις γνώσεις για να το κάνει.
  Φυσικά να λειτουργούν οι σχολές προπονητών της Γ.Γ.Α. αλλά οι πτυχιούχοι των Σ.Ε.Φ.Α.Α. να μπορούν να συμμετέχουν σε όποια κατηγορία επιθυμούν ανεξάρτητα από την αθλητική τους εμπειρία γιατί έχουν τις γνώσεις και την μεθοδολογία ώστε να προσαρμοστούν ως προπονητές σε οποιοδήποτε άθλημα. Ούτως ή άλλως, προπονητές θα γίνουν, δεν εξετάζουμε την ικανότητα του καθενός στο άθλημα αυτό. Φυσικά τα στοιχεία και η εμπειρία που μπορεί να τους λείπουν επειδή ίσως να μην ήταν αθλητές σε αυτό το άθλημα, να διασφαλίζεται ότι διδάσκονται κατά την εκπαίδευση τους και θα ελέγχεται αν κατέχουν τα στοιχεία αυτά κατά τις εξετάσεις στην σχολή προπονητών της Γ.Γ.Α. Επίσης, κάποιος πρώην αθλητής να μπορεί να παρακολουθήσει την σχολή Γ΄ κατηγορίας αλλά αν επιθυμεί να ανελιχθεί στην Β΄, η οποία θα είναι και η υψηλότερη για αυτόν, θα πρέπει να παρακολουθήσει την σχολή της κατηγορίας αυτής και όχι η προαγωγή του να γίνεται με την πενταετή προϋπηρεσία ως προπονητής στην Γ΄.
  Περαιτέρω, είναι αδιανόητο να εξασφαλίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα του προπονητή μέσω σχολών ολίγων ημερών (π.χ. σχολές UEFA). Επίσης, θα πρέπει να τροποποιηθούν τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις απασχόλησης προσωπικού σε γυμναστήρια και να διασφαλίζεται η επάρκειά τους. Δηλαδή, δεν νοείται κάποιος να έχει την δυνατότητα να εργάζεται σε τέτοιους χώρους χωρίς στοιχειώδεις γνώσεις, οι οποίες φυσικά δεν παρέχονται σε ολιγοήμερες ιδιωτικές σχολές.Αν θέλουμε το επίπεδο του αθλητισμού της χώρας να εξυψωθεί θα πρέπει να διασφαλίσουμε πως τα άτομα που τον στελεχώνουν θα έχουν τις ανάλογες σπουδές. Είναι άλογο να δύναται κάποιος απλά επειδή καταβάλλει δίδακτρα τελικά να γίνεται αυτό που επιθυμεί χωρίς να εξασφαλίζεται η επάρκεια του. Επίσης η επάρκεια δεν εξασφαλίζεται ούτε από τα χρόνια ως προπονητής ούτε ως αθλητής. Εξασφαλίζεται από τις σπουδές. Ζητάμε τα αυτονόητα να γίνουν πράξη.Συγκεκριμένα σχόλια και προτάσεις στο Άρθρο 34 – Προπονητής, παράγραφος 10 της διαβούλευσης :
  Α)
  αβ) Διπλωματούχοι Α΄ κατηγορίας να είναι μόνο οι πτυχιούχοι των Σ.Ε.Φ.Α.Α. με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα. Είναι άδικο και άνισο οι πτυχιούχοι με τετραετείς σπουδές να έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με κάποιον χωρίς τις ανάλογες σπουδές. Καμία αθλητική εμπειρία όσων ετών και αν είναι αυτή δεν εξασφαλίζει την επάρκεια κάποιου ώστε να είναι προπονητής, αλλά ούτε και η εμπειρία του σε χαμηλότερη κατηγορία το κάνει. Αυτές όμως είναι προϋποθέσεις για να παρακολουθήσει κάποιος τις σχολές της Γ.Γ.Α. αλλά δεν εξασφαλίζουν την επάρκεια του ατόμου σε επίπεδο γνώσεων και σε επιστημονικά τεκμηριωμένων πρακτικών (γνωστό πρόβλημα των εμπειρικών προπονητών οι οποίοι εφαρμόζουν άκριτα ότι έχουν διδαχθεί εκείνοι ως αθλητές). Και οι εμπειρίες αυτές δεν μπορούν φυσικά να συγκριθούν σε κανένα τομέα με το επίπεδο των φοιτητών των Σ.Ε.Φ.Α.Α. που αφιερώνουν τέσσερα έτη και επιτυγχάνουν σε πενήντα τουλάχιστον μαθήματα για να πάρουν το πτυχίο τους. Είμαστε επαγγελματίες υγείας, έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους και την σωματική και την ψυχική τους υγεία άρα πρέπει να διασφαλίζουμε την επάρκεια των εργαζομένων.
  αγ) Η τριετής εμπειρία σε κατηγορία Β΄ σε ουδεμία περίπτωση εξασφαλίζει ότι το άτομο απέκτησε πλέον τις απαραίτητες γνώσεις για την Α΄ κατηγορία. Πρέπει να είναι άλλα τα κριτήρια για να θεωρείται κάποιος επαρκής και όχι η εμπειρία του ως προπονητής ή ως αθλητής. Υπάρχουν αθλητές υψηλού επιπέδου και προπονητές με εμπειρία ετών οι οποίοι δεν έχουν ούτε τις στοιχειώδεις γνώσεις των αθλητικών επιστημών.Β)
  βα) Δευτερεύουσες ειδικότητες δεν παρέχονται πλέον στις Σ.Ε.Φ.Α.Α. οπότε είναι άκυρο αυτό που αναγράφεται. Θα επιθυμούσαμε να είχαμε την δυνατότητα επιλογής δευτερεύουσας ειδικότητας.
  βγ) Η πενταετής εμπειρία σε κατηγορία Γ΄ σε ουδεμία περίπτωση εξασφαλίζει ότι το άτομο απέκτησε πλέον τις απαραίτητες γνώσεις για την Β΄ κατηγορία. Θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να παρακολουθήσει την σχολή της Γ.Γ.Α. για να γίνει προπονητής αυτής της κατηγορίας.
  Βδ) Οι πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. να μην γίνονται προπονητές Β΄ κατηγορίας άμα έχουν και το δίπλωμα Γ΄ της Γ.Γ.Α. Άμα επιθυμούν να ανέβουν σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να παρακολουθήσουν την σχολή της Γ.Γ.Α. της Β΄ κατηγορίας.
  βε) Η αγωνιστική διάκριση δεν εξασφαλίζει την επάρκεια ως προπονητής. Άμα επιθυμούν να προαχθούν σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να παρακολουθήσουν την σχολή της Γ.Γ.Α.
  Γ)
  γβ) Οι πτυχιούχοι Σ.Ε.Φ.Α.Α να γίνονται προπονητές Γ΄ κατηγορίας σε όλα τα αθλήματα που έχουν παρακολουθήσει στο βασικό κύκλο σπουδών για τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Οι γνώσεις που έχουν αποκομίσει από τη Σ.Ε.Φ.Α.Α. μαζί με το μάθημα του βασικού κύκλου σπουδών σαφώς εξασφαλίζουν την επάρκεια τους για την κατηγορία αυτή.
  Ευχαριστώ και ελπίζω να αιτήματα μας να ληφθούν υπόψιν.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 09:00 | Ερασιτεχνης Αθλητης

  Συγκρατηθείτε κύριοι και κυρίες και θυμηθείτε τη ρήση του Οττο Φον Μπισμαρκ… Drei professoren, vaterland verloren.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 09:13 | Ελενη

  Είναι απαράδεκτο ανθρωποι οι οποιοι εχουν σπουδασει 4 χρονια και εχουν μάθει τόσα πραγματα για το σώμα και τον αθλητισμό να αντικαθίστανται απο άτομα τα οποία παρακολούθησαν 1 σεμινάριο τριών σαββατοκύριακων και οι γνωσεις τους πάνω στον αθλητισμό είναι σαφως λιγότερες!

  Από που και ως που ένας ερασιτέχνης αθλητής μπορεί να γινει προπονητής φυσικής αγωγής, χωρίς να γνωρίζει πως πρέπει να αντιμετωπίζει τους αθλητές, όπου ειναι βασικές γνωσεις ππυ παρέχονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 09:02 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

  Θεωρώ άδικο και απαράδεκτο για τους φοιτητές της σχολής ΤΕΦΑΑ να αποκτούν τα ίδια δικαιώματα εργασίας και το ίδιο επίπεδο προπονητικής κατηγορίας με τους πτυχιούχους Ι.Ε.Κ. και σχολών προπονητών.Είναι κακτημένο δικαιωμά μας.Πρέπει να το υποστήριξουμε θερμά και πιστεύω πως τα Ι.Ε.Κ. δεν δίνουν ούτε το απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο στην άσκηση του επαγγέλματος του γυμναστή και είναι επικίνδυνο να ασκείται από μη πτυχιούχους των ΤΕΦΑΑ.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 09:21 | Βλασια Ζουγρη

  Απίστευτο μου φαίνεται να ακούω πως οι δύο χρόνων κόποι μου για να μπω στο Τεφαα πήγαν χαμένοι.Αρνουμαι να πιστέψω πως έχασα δυο χρόνια από τη ζωή μου προσπαθώντας να μπω στο ΤΕΦΑΑ ,ένα ΑΕΙ όπου θα ξοδεψω αλλά 4 σίγουρα χρόνια για να πάρω πτυχίο ενώ κάποιος με 2 και 3 χρόνια θα έχει τα ίδια δικαιώματα με εμάς.πριν λοιπόν υποβιβάσετε και απαξιωσετε το επάγγελμα μου,θα σας πρότεινα να παρακολουθησετε μαθηματα και στα ΤΕΦΑΑ Αθηνών και σε καποια σχολη προπονητικης και να κρίνετε.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 08:09 | Εφη σταυριανιδου

  Συμφωνώ σε όλα αρκεί να ισχύσουν για γιατρούς δασκάλους πολιτικούς μηχανικούς αρχιτέκτονες φαρμακοποιούς κτλ.δεν θα ήταν ωραία με σεμινάρια και να βγαίνουν γιατροί α ω και η κατηγορίας? Σε αυτούς δε της η κατηγορίας να πάτε να εξεταστειτε εσείς που δεν ξέρετε τι σας γίνεται.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 07:05 | Προπονητής ποδοσφαίρου

  Είναι εντελώς παράλογο και άδικο άνθρωποι να περνάνε από σεμινάρια 3 εβδομαδων και να θεωρουνται ανώτεροι από τους αποφοίτους ΣΕΦΑΑ οι οποίοι ειδικευονται 2 χρόνια στο αντικείμενο τους. Θα πρέπει όσοι τελειωνουν με ειδικότητα ποδόσφαιρο να παίρνουν το πτυχίο UEFA B χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουν επιπλέον αντίτιμο για να το αποκτήσουν.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 03:27 | ΣΩΤΗΡΙΑ

  Aυτό που επιθυμούμε ως πτυχιούχοι των Σ.Ε.Φ.Α.Α. είναι να έχουμε την αποκλειστική δυνατότητα να γίνουμε προπονητές Α΄ κατηγορίας με την ειδικότητα μας. Ειδάλλως αφαιρείται το νόημα των σπουδών μας αν μπορεί οποιοσδήποτε να κατέχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με εμάς χωρίς την τετραετή φοίτηση. Επίσης, θα επιθυμούσαμε να γινόμαστε αυτομάτως προπονητές Γ΄ κατηγορίας σε όλα τα αθλήματα του βασικού κύκλου σπουδών αφού την επάρκειά μας την εξασφαλίζει το μάθημα αυτό, το πλήθος των υπολοίπων μαθημάτων πάνω στις αθλητικές επιστήμες αλλά και τα μαθήματα της παιδαγωγικής – διδακτικής φύσεως.

  Οι πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. να μπορούν να εργάζονται μόνο ως βοηθοί προπονητή στο άθλημα που έχουν πάρει ειδικότητα. Αν επιθυμούν να γίνουν προπονητές Β’ ή Γ΄ κατηγορίας και έχουν και την ανάλογη αθλητική εμπειρία να γίνεται μόνο εφόσον έχουν επιτύχει στην ανάλογη σχολή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Επίσης, να μην έχουν την δυνατότητα της εργασίας σε γυμναστήρια γενικού τύπου (μαζικού αθλητισμού) αλλά μόνο σε αθλητικά κέντρα σχετικά με την ειδικότητα τους. Αν κάποιος επιθυμεί να έχει τα ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα θα πρέπει να έχει τις ανάλογες σπουδές. Ζητάμε το αυτονόητο. Δεν γίνεται κάποιος που δεν είναι πολιτικός μηχανικός να μπορεί να χτίσει ένα σπίτι απλά επειδή κατέβαλλε δίδακτρα και έκανε σπουδές μικρής διάρκειας. Δεν μπορεί γιατί απλά δεν έχει τις γνώσεις για να το κάνει.
  Φυσικά να λειτουργούν οι σχολές προπονητών της Γ.Γ.Α. αλλά οι πτυχιούχοι των Σ.Ε.Φ.Α.Α. να μπορούν να συμμετέχουν σε όποια κατηγορία επιθυμούν ανεξάρτητα από την αθλητική τους εμπειρία γιατί έχουν τις γνώσεις και την μεθοδολογία ώστε να προσαρμοστούν ως προπονητές σε οποιοδήποτε άθλημα. Ούτως ή άλλως, προπονητές θα γίνουν, δεν εξετάζουμε την ικανότητα του καθενός στο άθλημα αυτό. Φυσικά τα στοιχεία και η εμπειρία που μπορεί να τους λείπουν επειδή ίσως να μην ήταν αθλητές σε αυτό το άθλημα, να διασφαλίζεται ότι διδάσκονται κατά την εκπαίδευση τους και θα ελέγχεται αν κατέχουν τα στοιχεία αυτά κατά τις εξετάσεις στην σχολή προπονητών της Γ.Γ.Α. Επίσης, κάποιος πρώην αθλητής να μπορεί να παρακολουθήσει την σχολή Γ΄ κατηγορίας αλλά αν επιθυμεί να ανελιχθεί στην Β΄, η οποία θα είναι και η υψηλότερη για αυτόν, θα πρέπει να παρακολουθήσει την σχολή της κατηγορίας αυτής και όχι η προαγωγή του να γίνεται με την πενταετή προϋπηρεσία ως προπονητής στην Γ΄.
  Περαιτέρω, είναι αδιανόητο να εξασφαλίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα του προπονητή μέσω σχολών ολίγων ημερών (π.χ. σχολές UEFA). Επίσης, θα πρέπει να τροποποιηθούν τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις απασχόλησης προσωπικού σε γυμναστήρια και να διασφαλίζεται η επάρκειά τους. Δηλαδή, δεν νοείται κάποιος να έχει την δυνατότητα να εργάζεται σε τέτοιους χώρους χωρίς στοιχειώδεις γνώσεις, οι οποίες φυσικά δεν παρέχονται σε ολιγοήμερες ιδιωτικές σχολές.

  Αν θέλουμε το επίπεδο του αθλητισμού της χώρας να εξυψωθεί θα πρέπει να διασφαλίσουμε πως τα άτομα που τον στελεχώνουν θα έχουν τις ανάλογες σπουδές. Είναι άλογο να δύναται κάποιος απλά επειδή καταβάλλει δίδακτρα τελικά να γίνεται αυτό που επιθυμεί χωρίς να εξασφαλίζεται η επάρκεια του. Επίσης η επάρκεια δεν εξασφαλίζεται ούτε από τα χρόνια ως προπονητής ούτε ως αθλητής. Εξασφαλίζεται από τις σπουδές. Ζητάμε τα αυτονόητα να γίνουν πράξη.

  Συγκεκριμένα σχόλια και προτάσεις στο Άρθρο 34 – Προπονητής, παράγραφος 10 της διαβούλευσης :
  Α)
  αβ) Διπλωματούχοι Α΄ κατηγορίας να είναι μόνο οι πτυχιούχοι των Σ.Ε.Φ.Α.Α. με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα. Είναι άδικο και άνισο οι πτυχιούχοι με τετραετείς σπουδές να έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με κάποιον χωρίς τις ανάλογες σπουδές. Καμία αθλητική εμπειρία όσων ετών και αν είναι αυτή δεν εξασφαλίζει την επάρκεια κάποιου ώστε να είναι προπονητής, αλλά ούτε και η εμπειρία του σε χαμηλότερη κατηγορία το κάνει. Αυτές όμως είναι προϋποθέσεις για να παρακολουθήσει κάποιος τις σχολές της Γ.Γ.Α. αλλά δεν εξασφαλίζουν την επάρκεια του ατόμου σε επίπεδο γνώσεων και σε επιστημονικά τεκμηριωμένων πρακτικών (γνωστό πρόβλημα των εμπειρικών προπονητών οι οποίοι εφαρμόζουν άκριτα ότι έχουν διδαχθεί εκείνοι ως αθλητές). Και οι εμπειρίες αυτές δεν μπορούν φυσικά να συγκριθούν σε κανένα τομέα με το επίπεδο των φοιτητών των Σ.Ε.Φ.Α.Α. που αφιερώνουν τέσσερα έτη και επιτυγχάνουν σε πενήντα τουλάχιστον μαθήματα για να πάρουν το πτυχίο τους. Είμαστε επαγγελματίες υγείας, έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους και την σωματική και την ψυχική τους υγεία άρα πρέπει να διασφαλίζουμε την επάρκεια των εργαζομένων.
  αγ) Η τριετής εμπειρία σε κατηγορία Β΄ σε ουδεμία περίπτωση εξασφαλίζει ότι το άτομο απέκτησε πλέον τις απαραίτητες γνώσεις για την Α΄ κατηγορία. Πρέπει να είναι άλλα τα κριτήρια για να θεωρείται κάποιος επαρκής και όχι η εμπειρία του ως προπονητής ή ως αθλητής. Υπάρχουν αθλητές υψηλού επιπέδου και προπονητές με εμπειρία ετών οι οποίοι δεν έχουν ούτε τις στοιχειώδεις γνώσεις των αθλητικών επιστημών.

  Β)
  βα) Δευτερεύουσες ειδικότητες δεν παρέχονται πλέον στις Σ.Ε.Φ.Α.Α. οπότε είναι άκυρο αυτό που αναγράφεται. Θα επιθυμούσαμε να είχαμε την δυνατότητα επιλογής δευτερεύουσας ειδικότητας.
  βγ) Η πενταετής εμπειρία σε κατηγορία Γ΄ σε ουδεμία περίπτωση εξασφαλίζει ότι το άτομο απέκτησε πλέον τις απαραίτητες γνώσεις για την Β΄ κατηγορία. Θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να παρακολουθήσει την σχολή της Γ.Γ.Α. για να γίνει προπονητής αυτής της κατηγορίας.
  Βδ) Οι πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. να μην γίνονται προπονητές Β΄ κατηγορίας άμα έχουν και το δίπλωμα Γ΄ της Γ.Γ.Α. Άμα επιθυμούν να ανέβουν σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να παρακολουθήσουν την σχολή της Γ.Γ.Α. της Β΄ κατηγορίας.
  βε) Η αγωνιστική διάκριση δεν εξασφαλίζει την επάρκεια ως προπονητής. Άμα επιθυμούν να προαχθούν σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να παρακολουθήσουν την σχολή της Γ.Γ.Α.
  Γ)
  γβ) Οι πτυχιούχοι Σ.Ε.Φ.Α.Α να γίνονται προπονητές Γ΄ κατηγορίας σε όλα τα αθλήματα που έχουν παρακολουθήσει στο βασικό κύκλο σπουδών για τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Οι γνώσεις που έχουν αποκομίσει από τη Σ.Ε.Φ.Α.Α. μαζί με το μάθημα του βασικού κύκλου σπουδών σαφώς εξασφαλίζουν την επάρκεια τους για την κατηγορία αυτή.
  Ευχαριστώ και ελπίζω να αιτήματα μας να ληφθούν υπόψιν.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 03:24 | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

  Αυτό που επιθυμούμε ως πτυχιούχοι των Σ.Ε.Φ.Α.Α. είναι να έχουμε την αποκλειστική δυνατότητα να γίνουμε προπονητές Α΄ κατηγορίας με την ειδικότητα μας. Ειδάλλως αφαιρείται το νόημα των σπουδών μας αν μπορεί οποιοσδήποτε να κατέχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με εμάς χωρίς την τετραετή φοίτηση. Επίσης, θα επιθυμούσαμε να γινόμαστε αυτομάτως προπονητές Γ΄ κατηγορίας σε όλα τα αθλήματα του βασικού κύκλου σπουδών αφού την επάρκειά μας την εξασφαλίζει το μάθημα αυτό, το πλήθος των υπολοίπων μαθημάτων πάνω στις αθλητικές επιστήμες αλλά και τα μαθήματα της παιδαγωγικής – διδακτικής φύσεως.

  Οι πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. να μπορούν να εργάζονται μόνο ως βοηθοί προπονητή στο άθλημα που έχουν πάρει ειδικότητα. Αν επιθυμούν να γίνουν προπονητές Β’ ή Γ΄ κατηγορίας και έχουν και την ανάλογη αθλητική εμπειρία να γίνεται μόνο εφόσον έχουν επιτύχει στην ανάλογη σχολή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Επίσης, να μην έχουν την δυνατότητα της εργασίας σε γυμναστήρια γενικού τύπου (μαζικού αθλητισμού) αλλά μόνο σε αθλητικά κέντρα σχετικά με την ειδικότητα τους. Αν κάποιος επιθυμεί να έχει τα ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα θα πρέπει να έχει τις ανάλογες σπουδές. Ζητάμε το αυτονόητο. Δεν γίνεται κάποιος που δεν είναι πολιτικός μηχανικός να μπορεί να χτίσει ένα σπίτι απλά επειδή κατέβαλλε δίδακτρα και έκανε σπουδές μικρής διάρκειας. Δεν μπορεί γιατί απλά δεν έχει τις γνώσεις για να το κάνει.
  Φυσικά να λειτουργούν οι σχολές προπονητών της Γ.Γ.Α. αλλά οι πτυχιούχοι των Σ.Ε.Φ.Α.Α. να μπορούν να συμμετέχουν σε όποια κατηγορία επιθυμούν ανεξάρτητα από την αθλητική τους εμπειρία γιατί έχουν τις γνώσεις και την μεθοδολογία ώστε να προσαρμοστούν ως προπονητές σε οποιοδήποτε άθλημα. Ούτως ή άλλως, προπονητές θα γίνουν, δεν εξετάζουμε την ικανότητα του καθενός στο άθλημα αυτό. Φυσικά τα στοιχεία και η εμπειρία που μπορεί να τους λείπουν επειδή ίσως να μην ήταν αθλητές σε αυτό το άθλημα, να διασφαλίζεται ότι διδάσκονται κατά την εκπαίδευση τους και θα ελέγχεται αν κατέχουν τα στοιχεία αυτά κατά τις εξετάσεις στην σχολή προπονητών της Γ.Γ.Α. Επίσης, κάποιος πρώην αθλητής να μπορεί να παρακολουθήσει την σχολή Γ΄ κατηγορίας αλλά αν επιθυμεί να ανελιχθεί στην Β΄, η οποία θα είναι και η υψηλότερη για αυτόν, θα πρέπει να παρακολουθήσει την σχολή της κατηγορίας αυτής και όχι η προαγωγή του να γίνεται με την πενταετή προϋπηρεσία ως προπονητής στην Γ΄.
  Περαιτέρω, είναι αδιανόητο να εξασφαλίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα του προπονητή μέσω σχολών ολίγων ημερών (π.χ. σχολές UEFA). Επίσης, θα πρέπει να τροποποιηθούν τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις απασχόλησης προσωπικού σε γυμναστήρια και να διασφαλίζεται η επάρκειά τους. Δηλαδή, δεν νοείται κάποιος να έχει την δυνατότητα να εργάζεται σε τέτοιους χώρους χωρίς στοιχειώδεις γνώσεις, οι οποίες φυσικά δεν παρέχονται σε ολιγοήμερες ιδιωτικές σχολές.

  Αν θέλουμε το επίπεδο του αθλητισμού της χώρας να εξυψωθεί θα πρέπει να διασφαλίσουμε πως τα άτομα που τον στελεχώνουν θα έχουν τις ανάλογες σπουδές. Είναι άλογο να δύναται κάποιος απλά επειδή καταβάλλει δίδακτρα τελικά να γίνεται αυτό που επιθυμεί χωρίς να εξασφαλίζεται η επάρκεια του. Επίσης η επάρκεια δεν εξασφαλίζεται ούτε από τα χρόνια ως προπονητής ούτε ως αθλητής. Εξασφαλίζεται από τις σπουδές. Ζητάμε τα αυτονόητα να γίνουν πράξη.

  Συγκεκριμένα σχόλια και προτάσεις στο Άρθρο 34 – Προπονητής, παράγραφος 10 της διαβούλευσης :
  Α)
  αβ) Διπλωματούχοι Α΄ κατηγορίας να είναι μόνο οι πτυχιούχοι των Σ.Ε.Φ.Α.Α. με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα. Είναι άδικο και άνισο οι πτυχιούχοι με τετραετείς σπουδές να έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με κάποιον χωρίς τις ανάλογες σπουδές. Καμία αθλητική εμπειρία όσων ετών και αν είναι αυτή δεν εξασφαλίζει την επάρκεια κάποιου ώστε να είναι προπονητής, αλλά ούτε και η εμπειρία του σε χαμηλότερη κατηγορία το κάνει. Αυτές όμως είναι προϋποθέσεις για να παρακολουθήσει κάποιος τις σχολές της Γ.Γ.Α. αλλά δεν εξασφαλίζουν την επάρκεια του ατόμου σε επίπεδο γνώσεων και σε επιστημονικά τεκμηριωμένων πρακτικών (γνωστό πρόβλημα των εμπειρικών προπονητών οι οποίοι εφαρμόζουν άκριτα ότι έχουν διδαχθεί εκείνοι ως αθλητές). Και οι εμπειρίες αυτές δεν μπορούν φυσικά να συγκριθούν σε κανένα τομέα με το επίπεδο των φοιτητών των Σ.Ε.Φ.Α.Α. που αφιερώνουν τέσσερα έτη και επιτυγχάνουν σε πενήντα τουλάχιστον μαθήματα για να πάρουν το πτυχίο τους. Είμαστε επαγγελματίες υγείας, έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους και την σωματική και την ψυχική τους υγεία άρα πρέπει να διασφαλίζουμε την επάρκεια των εργαζομένων.
  αγ) Η τριετής εμπειρία σε κατηγορία Β΄ σε ουδεμία περίπτωση εξασφαλίζει ότι το άτομο απέκτησε πλέον τις απαραίτητες γνώσεις για την Α΄ κατηγορία. Πρέπει να είναι άλλα τα κριτήρια για να θεωρείται κάποιος επαρκής και όχι η εμπειρία του ως προπονητής ή ως αθλητής. Υπάρχουν αθλητές υψηλού επιπέδου και προπονητές με εμπειρία ετών οι οποίοι δεν έχουν ούτε τις στοιχειώδεις γνώσεις των αθλητικών επιστημών.

  Β)
  βα) Δευτερεύουσες ειδικότητες δεν παρέχονται πλέον στις Σ.Ε.Φ.Α.Α. οπότε είναι άκυρο αυτό που αναγράφεται. Θα επιθυμούσαμε να είχαμε την δυνατότητα επιλογής δευτερεύουσας ειδικότητας.
  βγ) Η πενταετής εμπειρία σε κατηγορία Γ΄ σε ουδεμία περίπτωση εξασφαλίζει ότι το άτομο απέκτησε πλέον τις απαραίτητες γνώσεις για την Β΄ κατηγορία. Θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να παρακολουθήσει την σχολή της Γ.Γ.Α. για να γίνει προπονητής αυτής της κατηγορίας.
  Βδ) Οι πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. να μην γίνονται προπονητές Β΄ κατηγορίας άμα έχουν και το δίπλωμα Γ΄ της Γ.Γ.Α. Άμα επιθυμούν να ανέβουν σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να παρακολουθήσουν την σχολή της Γ.Γ.Α. της Β΄ κατηγορίας.
  βε) Η αγωνιστική διάκριση δεν εξασφαλίζει την επάρκεια ως προπονητής. Άμα επιθυμούν να προαχθούν σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να παρακολουθήσουν την σχολή της Γ.Γ.Α.
  Γ)
  γβ) Οι πτυχιούχοι Σ.Ε.Φ.Α.Α να γίνονται προπονητές Γ΄ κατηγορίας σε όλα τα αθλήματα που έχουν παρακολουθήσει στο βασικό κύκλο σπουδών για τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Οι γνώσεις που έχουν αποκομίσει από τη Σ.Ε.Φ.Α.Α. μαζί με το μάθημα του βασικού κύκλου σπουδών σαφώς εξασφαλίζουν την επάρκεια τους για την κατηγορία αυτή.
  Ευχαριστώ και ελπίζω να αιτήματα μας να ληφθούν υπόψιν.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 02:06 | Γεώργιος Αραχωβίτης, Οργανωτικός Γραμματέας ΠΟΠΑ ,πρόεδρος προπονητών Χιονοδρομίας

  παράγραφος 3.
  Σχετικά με την συγκρότηση της επιτροπής ισοτιμιών προτείνω:
  Όταν δεν υπάρχει εκπρόσωπος συνδέσμου του αθλήματος λόγω μη ύπαρξης συνδέσμου, τότε να καλείται εκπρόσωπος από την Πανελλήνια
  Ομοσπονδία Προπονητών Αθλημάτων (ΠΟΠΑ) και επειδή δεν υπάρχουν σύνδεσμοι προπονητών σ΄όλα τα αθλήματα, η θέση αυτή καλό είναι να μην μένει κενή και να μην υπάρχει εκπρόσωπος των προπονητών στην επιτροπή.

  παράγραφος 9.
  Ο προπονητής να μην είναι και αθλητής.
  Αν θέλει να ΄΄τρέχει ΄΄ σε αγώνες ας λαμβάνει μέρος εκτός συναγωνισμού ή να συμμετέχει στις κατηγορίες των ΄΄βετεράνων, παλαιμάχων ή 35+ ετών) ώστε να μην στερεί από νεώτερους κάποια θέση-διάκριση που ο νέος αθλητής θα την έχει »ανάγκη».

 • 8 Δεκεμβρίου 2016, 20:21 | Αντώνης Παπαδόπουλος

  Στο άρθρο αυτό υπάρχει αναφορά για εκπαιδευτές. Δεν υπάρχει ορισμός του τι σημαίνει εκπαιδευτής. Στον αεραθλητισμό λειτουργούν σχολές με εκπαιδευτές που έχουν αναγνώρσιη από κρατική υπηρεσία την ΥΠΑ. Θα θεωρείται αυτό ισοδύναμο με άδεια προπονητή της ΓΓΑ αφού χοηγείται από ΄κρατική υπηρεσία?

 • 8 Δεκεμβρίου 2016, 12:09 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ

  Άρθρο 34

  α)Τα κριτήρια για την ισοτιμία των διπλωμάτων θα πρέπει να προσδιοριστούν στο Νόμο. Εναλλακτική περίπτωση είναι η έκδοση κάποιου Κανονισμού. Αν γίνει κατ’αυτόν τον τρόπο, αποφεύγονται πολλά προβλήματα και δεν απαιτούνται γνώσεις «διαστημικές» προκειμένου να υπάρξει ισοτιμία ενός διπλώματος από τα μέλη.
  Επειδή είναι άλλο θέμα η ισοτιμία διπλωμάτων και άλλο η απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δεν κρίνεται απαραίτητη η εκπροσώπηση Ομοσπονδιών ή συνδικαλιστικών φορέων.

  β)Στις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος για τους απόφοιτους των ΤΕΦΑΑ, πρέπει να ελεγχθεί και να συνεχιστεί η 1732/2011 απόφαση του Σ.Τ.Ε. (εφόσον εξακολουθεί να ισχύει) η οποία δεν αναγνωρίζει τις κύριες και δευτερεύουσες ειδικότητες ως τίτλους αλλά μόνο το ενιαίο πτυχίο Φυσικής Αγωγής.

 • 8 Δεκεμβρίου 2016, 03:20 | Γεώργιος Αραχωβίτης, Οργανωτικός Γραμματέας ΠΟΠΑ ,πρόεδρος προπονητών Χιονοδρομίας

  άρθρο 34 παρ. 10 Οι προπονητές διακρίνονται σε:

  Εδώ η κατηγοριοποίηση των προπονητών είναι περίεργη !

  Αν καταλαβαίνω καλά η εξέλιξη του προπονητή από την Γ΄κατ. στην Β΄ θα γίνεται μετά της παρέλευση 5 ετών και χωρίς την παρακολούθηση μαθημάτων σχολής Β΄κατηγορίας ;
  και αντίστοιχα η εξέλιξη από την Β΄στην Α΄μετά την απασχόληση για τρία χρόνια σε σωματείο χωρίς την παρακολούθηση σχολής Α΄κατ. ;
  άρα δεν χρειάζονται οι σχολές Β΄ και Α΄κατηγορίας .
  Πρέπει να λήξει το θέμα της κατηγοριοποίησης των προπονητών αποφοίτων των ΙΕΚ. Είτε θέλουν είτε δεν θέλουν κάποιοι, τα ΙΕΚ (δημόσια και ιδιωτικά) είναι ευρωπαϊκός θεσμός και παρέχουν εκπαίδευση (δύο έτη).
  Αν ο προπονητής αθλήματος από το ΙΕΚ πρέπει να έχει άδεια προπονητή Γ΄κατ.σχολής προπονητών της ΓΓΑ για να εξελιχθεί σε προπονητή Β΄κατηγορίας δημιουργείται το ερώτημα, ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΤΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΕΚ αρχικά ;;!!
  Ο νομοθέτης-πολιτεία πρέπει να πάρει επιτέλους ξεκάθαρη θέση για την διάκριση των προπονητών των ΙΕΚ.
  Σύντομα η πολιτεία πρέπει να αποφασίσει για την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των σχολών προπονητών ή και την κατάργησή τους.
  Η εμπλοκή των Ομοσπονδιών και ο πρωταγωνιστικός ρόλος τους στην λειτουργία των σχολών μάλλον προβλήματα έχει δημιουργήσει σε κάποιες σχολές (μέχρι τώρα τουλάχιστον).
  Η πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προπονητών Αθλημάτων (ΠΟΠΑ) για ίδρυση Εθνικής Σχολής Προπονητών υψηλού επιπέδου(τύπου Κολωνίας) πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ΄όψη.
  Κάποτε αποκαλούσαμε τις σχολές προπονητών της ΓΓΑ ΄΄παρασχολές΄΄ και τώρα συζητάμε την διατήρησή τους με μικρές βελτιώσεις ;
  Από το 1999 με τον ν.2725 περιμέναμε την ίδρυση του ΕΚΑΕΤ το οποίο θα δημιουργούσε και την Εθνική σχολή προπονητών ….

 • Προτείνουμε την τροποποίηση της παρ.9 του άρθρου 34 του με την συμπλήρωση της φράσης «κατά παρέκκλιση των προπονητών ιστιοπλοΐας αλλου αγωνισματος απο αυτο που οι ιδιοι αγωνιζονται και των προπονητων ιστιοπλοιας ανοιχτης θαλασσης»
  ως ακολούθως:
  «Όποιος κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος προπονητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δεν μπορεί να διατηρεί την αθλητική ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες του αθλήματος για το οποίο κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, εκτός εάν έχει καταθέσει την άδειά του στην οικεία αθλητική ομοσπονδία κατά παρέκκλιση των προπονητών ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης»

  Αιτιολογία τροποποίησης της παρ.11 του άρθρου 31 του ν.2725/1999.

  Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση στο σχέδιο νόμου: «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν.2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις», η προσθήκη της παραγράφου 4 του άρθρο 75 του ν.3057/2002 ως παράγραφος 11 του άρθρου 31 του ν.2725/1999, σκοπό είχε «τη θέσπιση ενός νέου ασυμβίβαστου μεταξύ ιδιότητας του προπονητή και αθλητή στο ίδιο άθλημα, το οποίο επιβάλλει και η αξιοπιστία των πρωταθλημάτων. Ο νομοθέτης, με τη διάταξη αυτή, αποσκοπεί στην κατοχύρωση της διαφάνειας των διοργανώσεων και των αποτελεσμάτων.»

  Η ανωτέρω διάταξη, ως γενική, χωρίς να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα και η ιδιομορφία του αθλήματος της ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης, δεν έκανε καμία πρόβλεψη κάποιας εξαίρεσης για τους προπονητές αυτού του αθλήματος, με συνέπεια να μεταφερθεί και στη με αρ.34137/21.7.2008 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1545/5.8.2008) «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ», η οποία εκδόθηκε κατόπιν της εξουσιοδότησης της παρ.9 του άρθρου 31 του Ν.2725/1999.

  Το εν λόγω ασυμβίβαστο, για το οποίο δεν προβλέφθηκε κάποια εξαίρεση για ερασιτεχνικά αθλήματα, όπως αυτό της ιστιοπλοΐας, αναφερόταν σε αθλήματα στα πλαίσια των οποίων διοργανώνονται πρωταθλήματα με σκοπό κυρίως κερδοσκοπικό. Αντιθέτως, οι ιστιοπλοϊκοί αγώνες δεν αποσκοπούν σε κάποιο χρηματικό όφελος. Αντιθέτως, αποσκοπούν στην προαγωγή του αθλητικού αισθήματος, στη συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών της.
  Το άθλημα της ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης στα πλαίσια του Ράλλυ Αιγαίου που διοργανώνεται κάθε Αύγουστο από το Υπουργείο Τουρισμού προάγει την ανάπτυξη εθνικής συνείδησης, μέσα από την αγάπη για τη θάλασσα και την ακτοπλοΐα, που είναι συνυφασμένα με την ελληνική κουλτούρα, μέσα στα πλαίσια του ευγενούς ανταγωνισμού και μακριά από κάθε είδος χρηματικού οφέλους.
  Επιπροσθέτως, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή των Ελληνικών θαλασσών, του Αιγαίου στην Aegean Regatta, του Ιονίου στο Ράλλυ Ιονίου, των κυκλάδων στο Ράλλυ Κυκλάδων, αναπτύσσει τον Τουρισμό στα ελληνικά νησιά, και μάλιστα στην περίπτωση του Ράλλυ Αιγαίου, στα ακριτικά νησιά.
  Επιπλέον, αυτή η γιορτή, των ιστιοπλοϊκών αγώνων και των ελληνικών νησιών, αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση του ευγενούς αθλητισμού, προάγοντας την δικαιότητα και τον ανοιχτό χαρακτήρα των αθλητικών αναμετρήσεων, ελεύθερες από τον κερδοσκοπισμό και τα χρηματικά οφέλη. Οι αγώνες ιστιοπλοΐας, οι οποίοι είναι ερασιτεχνικοί, προάγουν την ευγενή άμιλλα μεταξύ των πληρωμάτων των σκαφών, τη συνεργασία και την ομαδικότητα των αθλητών που απαρτίζουν τα πληρώματα, υπό τις κατευθύνσεις και οδηγίες που μόνο ο κυβερνήτης είναι ικανός να δώσει, με την ασφάλεια που η εμπειρία του εξασφαλίζει.

  Στους αγώνες ιστιοπλοΐας, οι οποίοι είναι ερασιτεχνικού χαρακτήρα,
  1. η πολύχρονη εμπειρία του κυβερνήτη-προπονητή-αθλητή,
  2. η άρτια γνώση των ελληνικών θαλασσών, του κυβερνήτη-προπονητή-αθλητή,
  3. η και οικειότητα του κυβερνήτη-προπονητή-αθλητή με τα στοιχεία της θάλασσας και του αέρα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα σε περιπτώσεις επικίνδυνων καιρικών φαινομένων,
  4. η ικανότητα πρόβλεψης και αποφυγής ατυχημάτων λόγω σύγκρουσης με άλλα σκάφη ή πρόσκρουσης σε αβαθή σημεία,
  5. η ικανότητα μετεωρολογικής πρόβλεψης λόγω εμπειρίας για την αποφυγή ναυαγίων, από την πλευρά του κυβερνήτη-προπονητή-αθλητή,
  6. η ικανότητα της ταχύτατης επιλογής του καλύτερου τρόπου αντιμετώπισης κάποιου σοβαρού προβλήματος, με ψυχραιμία και χωρίς πανικό, από την πλευρά του κυβερνήτη-προπονητή-αθλητή,
  7. η άριστη γνώση του σκάφους από τον Κυβερνήτη και η ταχύτατη παρέμβαση του σε περίπτωση κάποιας ζημιάς του σκάφους,
  8. ο πλούτος των μηχανολογικών γνώσεων του κυβερνήτη-προπονητή-αθλητή σε περίπτωση κάποιας μηχανολογικής βλάβης του σκάφους,
  9. Η εγρήγορση, η οποία απαιτείται, λόγω των επικίνδυνων στοιχείων της φύσεως (Θάλασσα και αέρας), την οποία είναι ικανός να διαθέτει πάνω στο σκάφος μόνο ένας έμπειρος κυβερνήτης-προπονητής-αθλητής, ο οποίος φέρει την ευθύνη για τις ζωές και τη σωματική ακεραιότητα του υπόλοιπου πληρώματος-συναθλητών του,
  10. Οι κανόνες που ο ίδιος ο Διεθνής Κανονισμός Για Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα επιτάσσει, δεν επιτρέπει την πλοήγηση του σκάφους ανοιχτής θαλάσσης από κανέναν άλλον πέραν του Κυβερνήτη, του σκάφους και λαμβάνει άδεια απόπλου από την εκάστοτε αρμόδια Λιμενική Αρχή.
  11. Η άρτια πρακτική και όχι μόνο θεωρητική γνώση χρήσης των σωστικών μέσων, όπως περισυλλογή ανθρώπου απο την θάλασσα και την πιστοποιήμενη εκπαιδευση στην παροχή πρώτων βοηθείων, η οποία θεωρείται απαραίτητη προυπόθεση για την απόκτηση διπλώματος προπονητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

  Συνηγορούν στην προστασία της σωματικής και ηθικής ακεραιότητας των αθλητών, ιδίως των νεότερων μεταξύ τους κατ’ επιταγήν του άρθρου 165 της Συνθήκης της Λισσαβόνας.

  Σεβόμενοι την προτεραιότητα που η Συνθήκη της Λισσαβόνας επιτάσσει, η οποία δεν είναι άλλη από την ασφάλεια και τη σωματική και ηθική ακεραιότητα των αθλητών που επιβαίνουν πάνω σε ιστιοπλοϊκό σκάφος προτείνουμε την ανωτέρω τροποποίηση,

  Σεβόμενοι τον Διεθνή Κανονισμό Για Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα , σύμφωνα με τον οποίο απαιτείται η πλοήγηση του σκάφους από τον Κυβερνήτη του, ο οποίος και φέρει την ευθύνη για τη ζωή του πληρώματος.,

  Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του αθλήματος της ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης, το οποίο λαμβάνει χώρα πολλές φορές σε συνθήκες επικίνδυνες, που μόνο ένας έμπειρος αθλητής δύναται να αντιμετωπίσει και αυτός δεν μπορεί να είναι άλλο από τον εκπαιδευτή-προπονητή του πληρώματος,

  Λαμβάνοντας υπόψη την επικινδυνότητα των φυσικών στοιχείων της θάλασσας και του αέρα για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται κυρίως εμπειρία που μόνο ένας εκπαιδευτής – προπονητής μπορεί να διαθέτει,

  Λαμβάνοντας υπόψη το καθεστώς των Ιστιοπλοϊκών Ομίλων, στα πλαίσια των οποίων διοργανώνονται, χωρίς χρηματικά έπαθλα, οι διάφορες REGATTAS και οι οποίοι λειτουργούν περισσότερο σαν εκπαιδευτικές σχολές, οι οποίες στην προσπάθεια τους να προάγουν το αίσθημα της ευγενούς άμιλλας διοργανώνουν τα γνωστά σε όλους ράλλυ,

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χαρακτήρας των αγώνων ιστιοπλοΐας ανοιχτής θαλάσσης είναι ερασιτεχνικός και ότι δεν υφίσταται η έννοια των πρωταθλημάτων σε αυτόν το χώρο, όπως ο νομοθέτης το εννοεί στην αιτιολογική του έκθεση, βάσει του οποίου εισήχθη η παρ.11 του άρθρου 31 του ν.2725/1999 με τον ν.3057/02, ως γενική διάταξη και χωρίς να προβλέπει εξαίρεση για αθλήματα όπως η ιστιοπλοΐα ανοιχτής θαλάσσης,

  Λαμβάνοντας υπόψη τα μη διακριτά όρια μεταξύ αθλητή και προπονητή στο συγκεκριμένο άθλημα, καθώς δεν υπάρχει πρωταθλητισμός παρά μόνο ερασιτεχνισμός στην ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης,

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι στους αγώνες λαμβάνουν μέρος ερασιτέχνες κυρίως αθλητές υπό την καθοδήγηση του Κυβερνήτη-Προπονητή-Αθλητή, χωρίς τον οποίο η συμμετοχή θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για την ίδια τους τη ζωή,

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το άθλημα προάγει την αγάπη των Ελλήνων για τη θάλασσα και τα ελληνικά νησιά και ότι η μη συμμετοχή των έμπειρων προπονητών θα είχε ως αποτέλεσμα την περιορισμένη συμμετοχή των ερασιτεχνών αθλητών ενόψει των φυσικών κινδύνων που επιφυλάσσει η θάλασσα,

  Λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση των κερδών των Τουριστικών Επιχειρήσεων στα ελληνικά νησιά – σταθμοί των ιστιοπλοϊκών σκαφών κατά τη διάρκεια των αγώνων που θα προκύψει από τη μείωση των πληρωμάτων που θα συμμετάσχουν στους αγώνες,

  Λαμβάνοντας υπόψη την κατοχύρωση της διαφάνεια των διοργανώσεων και των αποτελεσμάτων στην AEGEAN REGATA, εφόσον διοργανώνεται από το ίδιο το Υπουργείο Τουρισμού,

  Λαμβάνοντας υπόψη την κατοχύρωση της διαφάνεια των αποτελεσμάτων στους ιστιοπλοϊκούς αγώνες , εφόσον λαμβάνονται από πρόγραμμα ισοζυγισμού απο υπολογιστή, το οποίο μάλιστα έχει υλοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο του Harvard και ισχύει Διεθνώς,IMS (INTERNATIONAL MEASURMENT SYSTEM) λαμβάνοντας υπόψη μια πληθώρα παραμέτρων και μεταβλητών, (Πρόκειται για ένα πάρα πολύ εξειδικευμένο πρόγραμμα αφού υπολογίζει την ταχύτητα του αέρα, την πλεύση μέσω δορυφόρου και άλλα στοιχεία, τα οποία μόνο μέσω ενός τέτοιου προγράμματος μπορούν να υπολογιστούν.
  Συνεπώς οι κριτές του αγώνα δεν μπορούν να επέμβουν στα αντικειμενικά και αμερόληπτα στοιχεία που το ίδιο το πρόγραμμα υπολογίζει ανά κατηγορία σκάφους),

  Ζητούμε την τροποποίηση της ανωτέρω διάταξης.

 • 7 Δεκεμβρίου 2016, 18:00 | KONSTANTINOS MANTHOS

  Προτείνουμε την τροποποίηση της παρ.9 του άρθρου 34 του με την συμπλήρωση της φράσης «κατά παρέκκλιση των προπονητών ιστιοπλοΐας αλλου αγωνισματος απο αυτο που οι ιδιοι αγωνιζονται και των προπονητων ιστιοπλοιας ανοιχτης θαλασσης»
  ως ακολούθως:
  «Όποιος κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος προπονητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δεν μπορεί να διατηρεί την αθλητική ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες του αθλήματος για το οποίο κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, εκτός εάν έχει καταθέσει την άδειά του στην οικεία αθλητική ομοσπονδία κατά παρέκκλιση των προπονητών ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης»

  Αιτιολογία τροποποίησης της παρ.11 του άρθρου 31 του ν.2725/1999.

  Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση στο σχέδιο νόμου: «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν.2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις», η προσθήκη της παραγράφου 4 του άρθρο 75 του ν.3057/2002 ως παράγραφος 11 του άρθρου 31 του ν.2725/1999, σκοπό είχε «τη θέσπιση ενός νέου ασυμβίβαστου μεταξύ ιδιότητας του προπονητή και αθλητή στο ίδιο άθλημα, το οποίο επιβάλλει και η αξιοπιστία των πρωταθλημάτων. Ο νομοθέτης, με τη διάταξη αυτή, αποσκοπεί στην κατοχύρωση της διαφάνειας των διοργανώσεων και των αποτελεσμάτων.»

  Η ανωτέρω διάταξη, ως γενική, χωρίς να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα και η ιδιομορφία του αθλήματος της ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης, δεν έκανε καμία πρόβλεψη κάποιας εξαίρεσης για τους προπονητές αυτού του αθλήματος, με συνέπεια να μεταφερθεί και στη με αρ.34137/21.7.2008 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1545/5.8.2008) «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ», η οποία εκδόθηκε κατόπιν της εξουσιοδότησης της παρ.9 του άρθρου 31 του Ν.2725/1999.

  Το εν λόγω ασυμβίβαστο, για το οποίο δεν προβλέφθηκε κάποια εξαίρεση για ερασιτεχνικά αθλήματα, όπως αυτό της ιστιοπλοΐας, αναφερόταν σε αθλήματα στα πλαίσια των οποίων διοργανώνονται πρωταθλήματα με σκοπό κυρίως κερδοσκοπικό. Αντιθέτως, οι ιστιοπλοϊκοί αγώνες δεν αποσκοπούν σε κάποιο χρηματικό όφελος. Αντιθέτως, αποσκοπούν στην προαγωγή του αθλητικού αισθήματος, στη συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών της.
  Το άθλημα της ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης στα πλαίσια του Ράλλυ Αιγαίου που διοργανώνεται κάθε Αύγουστο από το Υπουργείο Τουρισμού προάγει την ανάπτυξη εθνικής συνείδησης, μέσα από την αγάπη για τη θάλασσα και την ακτοπλοΐα, που είναι συνυφασμένα με την ελληνική κουλτούρα, μέσα στα πλαίσια του ευγενούς ανταγωνισμού και μακριά από κάθε είδος χρηματικού οφέλους.
  Επιπροσθέτως, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή των Ελληνικών θαλασσών, του Αιγαίου στην Aegean Regatta, του Ιονίου στο Ράλλυ Ιονίου, των κυκλάδων στο Ράλλυ Κυκλάδων, αναπτύσσει τον Τουρισμό στα ελληνικά νησιά, και μάλιστα στην περίπτωση του Ράλλυ Αιγαίου, στα ακριτικά νησιά.
  Επιπλέον, αυτή η γιορτή, των ιστιοπλοϊκών αγώνων και των ελληνικών νησιών, αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση του ευγενούς αθλητισμού, προάγοντας την δικαιότητα και τον ανοιχτό χαρακτήρα των αθλητικών αναμετρήσεων, ελεύθερες από τον κερδοσκοπισμό και τα χρηματικά οφέλη. Οι αγώνες ιστιοπλοΐας, οι οποίοι είναι ερασιτεχνικοί, προάγουν την ευγενή άμιλλα μεταξύ των πληρωμάτων των σκαφών, τη συνεργασία και την ομαδικότητα των αθλητών που απαρτίζουν τα πληρώματα, υπό τις κατευθύνσεις και οδηγίες που μόνο ο κυβερνήτης είναι ικανός να δώσει, με την ασφάλεια που η εμπειρία του εξασφαλίζει.

  Στους αγώνες ιστιοπλοΐας, οι οποίοι είναι ερασιτεχνικού χαρακτήρα,
  1. η πολύχρονη εμπειρία του κυβερνήτη-προπονητή-αθλητή,
  2. η άρτια γνώση των ελληνικών θαλασσών, του κυβερνήτη-προπονητή-αθλητή,
  3. η και οικειότητα του κυβερνήτη-προπονητή-αθλητή με τα στοιχεία της θάλασσας και του αέρα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα σε περιπτώσεις επικίνδυνων καιρικών φαινομένων,
  4. η ικανότητα πρόβλεψης και αποφυγής ατυχημάτων λόγω σύγκρουσης με άλλα σκάφη ή πρόσκρουσης σε αβαθή σημεία,
  5. η ικανότητα μετεωρολογικής πρόβλεψης λόγω εμπειρίας για την αποφυγή ναυαγίων, από την πλευρά του κυβερνήτη-προπονητή-αθλητή,
  6. η ικανότητα της ταχύτατης επιλογής του καλύτερου τρόπου αντιμετώπισης κάποιου σοβαρού προβλήματος, με ψυχραιμία και χωρίς πανικό, από την πλευρά του κυβερνήτη-προπονητή-αθλητή,
  7. η άριστη γνώση του σκάφους από τον Κυβερνήτη και η ταχύτατη παρέμβαση του σε περίπτωση κάποιας ζημιάς του σκάφους,
  8. ο πλούτος των μηχανολογικών γνώσεων του κυβερνήτη-προπονητή-αθλητή σε περίπτωση κάποιας μηχανολογικής βλάβης του σκάφους,
  9. Η εγρήγορση, η οποία απαιτείται, λόγω των επικίνδυνων στοιχείων της φύσεως (Θάλασσα και αέρας), την οποία είναι ικανός να διαθέτει πάνω στο σκάφος μόνο ένας έμπειρος κυβερνήτης-προπονητής-αθλητής, ο οποίος φέρει την ευθύνη για τις ζωές και τη σωματική ακεραιότητα του υπόλοιπου πληρώματος-συναθλητών του,
  10. Οι κανόνες που ο ίδιος ο Διεθνής Κανονισμός Για Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα επιτάσσει, δεν επιτρέπει την πλοήγηση του σκάφους ανοιχτής θαλάσσης από κανέναν άλλον πέραν του Κυβερνήτη, του σκάφους και λαμβάνει άδεια απόπλου από την εκάστοτε αρμόδια Λιμενική Αρχή.
  11. Η άρτια πρακτική και όχι μόνο θεωρητική γνώση χρήσης των σωστικών μέσων, όπως περισυλλογή ανθρώπου απο την θάλασσα και την πιστοποιήμενη εκπαιδευση στην παροχή πρώτων βοηθείων, η οποία θεωρείται απαραίτητη προυπόθεση για την απόκτηση διπλώματος προπονητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

  Συνηγορούν στην προστασία της σωματικής και ηθικής ακεραιότητας των αθλητών, ιδίως των νεότερων μεταξύ τους κατ’ επιταγήν του άρθρου 165 της Συνθήκης της Λισσαβόνας.

  Σεβόμενοι την προτεραιότητα που η Συνθήκη της Λισσαβόνας επιτάσσει, η οποία δεν είναι άλλη από την ασφάλεια και τη σωματική και ηθική ακεραιότητα των αθλητών που επιβαίνουν πάνω σε ιστιοπλοϊκό σκάφος προτείνουμε την ανωτέρω τροποποίηση,

  Σεβόμενοι τον Διεθνή Κανονισμό Για Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα , σύμφωνα με τον οποίο απαιτείται η πλοήγηση του σκάφους από τον Κυβερνήτη του, ο οποίος και φέρει την ευθύνη για τη ζωή του πληρώματος.,

  Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του αθλήματος της ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης, το οποίο λαμβάνει χώρα πολλές φορές σε συνθήκες επικίνδυνες, που μόνο ένας έμπειρος αθλητής δύναται να αντιμετωπίσει και αυτός δεν μπορεί να είναι άλλο από τον εκπαιδευτή-προπονητή του πληρώματος,

  Λαμβάνοντας υπόψη την επικινδυνότητα των φυσικών στοιχείων της θάλασσας και του αέρα για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται κυρίως εμπειρία που μόνο ένας εκπαιδευτής – προπονητής μπορεί να διαθέτει,

  Λαμβάνοντας υπόψη το καθεστώς των Ιστιοπλοϊκών Ομίλων, στα πλαίσια των οποίων διοργανώνονται, χωρίς χρηματικά έπαθλα, οι διάφορες REGATTAS και οι οποίοι λειτουργούν περισσότερο σαν εκπαιδευτικές σχολές, οι οποίες στην προσπάθεια τους να προάγουν το αίσθημα της ευγενούς άμιλλας διοργανώνουν τα γνωστά σε όλους ράλλυ,

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χαρακτήρας των αγώνων ιστιοπλοΐας ανοιχτής θαλάσσης είναι ερασιτεχνικός και ότι δεν υφίσταται η έννοια των πρωταθλημάτων σε αυτόν το χώρο, όπως ο νομοθέτης το εννοεί στην αιτιολογική του έκθεση, βάσει του οποίου εισήχθη η παρ.11 του άρθρου 31 του ν.2725/1999 με τον ν.3057/02, ως γενική διάταξη και χωρίς να προβλέπει εξαίρεση για αθλήματα όπως η ιστιοπλοΐα ανοιχτής θαλάσσης,

  Λαμβάνοντας υπόψη τα μη διακριτά όρια μεταξύ αθλητή και προπονητή στο συγκεκριμένο άθλημα, καθώς δεν υπάρχει πρωταθλητισμός παρά μόνο ερασιτεχνισμός στην ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης,

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι στους αγώνες λαμβάνουν μέρος ερασιτέχνες κυρίως αθλητές υπό την καθοδήγηση του Κυβερνήτη-Προπονητή-Αθλητή, χωρίς τον οποίο η συμμετοχή θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για την ίδια τους τη ζωή,

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το άθλημα προάγει την αγάπη των Ελλήνων για τη θάλασσα και τα ελληνικά νησιά και ότι η μη συμμετοχή των έμπειρων προπονητών θα είχε ως αποτέλεσμα την περιορισμένη συμμετοχή των ερασιτεχνών αθλητών ενόψει των φυσικών κινδύνων που επιφυλάσσει η θάλασσα,

  Λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση των κερδών των Τουριστικών Επιχειρήσεων στα ελληνικά νησιά – σταθμοί των ιστιοπλοϊκών σκαφών κατά τη διάρκεια των αγώνων που θα προκύψει από τη μείωση των πληρωμάτων που θα συμμετάσχουν στους αγώνες,

  Λαμβάνοντας υπόψη την κατοχύρωση της διαφάνεια των διοργανώσεων και των αποτελεσμάτων στην AEGEAN REGATA, εφόσον διοργανώνεται από το ίδιο το Υπουργείο Τουρισμού,

  Λαμβάνοντας υπόψη την κατοχύρωση της διαφάνεια των αποτελεσμάτων στους ιστιοπλοϊκούς αγώνες , εφόσον λαμβάνονται από πρόγραμμα ισοζυγισμού απο υπολογιστή, το οποίο μάλιστα έχει υλοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο του Harvard και ισχύει Διεθνώς,IMS (INTERNATIONAL MEASURMENT SYSTEM) λαμβάνοντας υπόψη μια πληθώρα παραμέτρων και μεταβλητών, (Πρόκειται για ένα πάρα πολύ εξειδικευμένο πρόγραμμα αφού υπολογίζει την ταχύτητα του αέρα, την πλεύση μέσω δορυφόρου και άλλα στοιχεία, τα οποία μόνο μέσω ενός τέτοιου προγράμματος μπορούν να υπολογιστούν.
  Συνεπώς οι κριτές του αγώνα δεν μπορούν να επέμβουν στα αντικειμενικά και αμερόληπτα στοιχεία που το ίδιο το πρόγραμμα υπολογίζει ανά κατηγορία σκάφους),

  Ζητούμε την τροποποίηση της ανωτέρω διάταξης.

 • 7 Δεκεμβρίου 2016, 18:30 | KONSTANTINOS MANTHOS

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ αρθρο παρ 9
  1.Τροποποίηση με προσθήκη παρέκκλισης για τους προπονητές ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης λόγω του μικρού αριθμού τόσο των μελών των σωματείων όσο και των αθλητών αυτών. Θα πρέπει να παρέχεται στους προπονητές η δυνατότητα να εκλέγονται τόσο στα όργανα (ΔΣ) κλπ του Σωματείου όσο και στα όργανα των υπερκείμενων ενώσεων, υπό την προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών που τίθενται ως προς το όριο ηλικίας
  2. Τροποποίηση με προσθήκη παρέκκλισης για τους προπονητές ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης λόγω του ότι ελάχιστοι γνωρίζουν τα εξειδικευμένα προβλήματα που ανακύπτουν στα σωματεία του συγκεκριμένου αθλήματος

  προτεινεται ο Αθλητής να μπορεί να εγγραφεί ως μέλος σε αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα.
  [Αρχή Τροποποίησης]
  5. Κατ’ εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου, του μπόουλιγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισμού, καθώς επίσης και οι αθλητές των μηχανοκίνητων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο Δ.Σ. και στα άλλα όργανα αυτoύ, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι αθλητές των αθλημάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριντζ και της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, εφόσον είναι ενήλικες – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 73 ΤΟΥ Ν. 3057/02, ΦΕΚ-239 Α’ [Τέλος Τροποποίησης

 • 7 Δεκεμβρίου 2016, 15:32 | Ερασιτεχνης Αθλητης

  Δεν χωράει καμία αμφιβολία, ότι το πτυχίο του Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή Σ.Ε.Φ.Α.Α. , όσον αφορά την ΕΜΠΕΙΡΙΑ των αποφοίτων, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ την ΠΡΟΟΔΟ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ.
  Ότι δηλαδή συμβαίνει με όλα τα πτυχία, όλων των πανεπιστημιακών σχολών.
  Άρα η αυτόματη απόδοση του τίτλου του προπονητή, οποιας κατηγοριας, μόνο κακό μπορεί να κάνει.
  Ο τίτλος θα πρέπει να αποδίδεται μετά από επιτυχή εργασιακή εμπειρία.

 • 7 Δεκεμβρίου 2016, 13:06 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Απαράδεκτο να είναι προπονητές ποδοσφαίρου όσοι δεν έχουν τελειώσει ΣΕΦΑΑ με ειδικότητα ποδόσφαιρο.Τα σεμινάρια ημερών εκμαυλίζουν την ιδέα και την εργασία του προπονητή.

 • 7 Δεκεμβρίου 2016, 00:58 | ΘΑΛΕΙΑ

  Δεν χωράει καμία αμφιβολία, ότι το πτυχίο του Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή Σ.Ε.Φ.Α.Α. , όσον αφορά την ποιότητα,πληρότητα, επιστημονικότητα,των αποφοίτων τους που θα θελήσουν να ασχοληθούν με την προπονητική σε οποιοδήποτε άθλημα έχουν διδαχτεί, είναι η μέγιστη και πάνω από κάθε άλλο αναγνωρισμένο τίτλο που δίνεται μέσα σε λίγες ώρες ή ημέρες ή έστω λίγους μήνες.
  Βάση αυτού, να μπορεί να τους αποδοθεί αυτοδίκαια η ιδιότητα προπονητή αθλήματος. Το ποιας κατηγορίας θα είναι, θα εξαρτάται από το πρόγραμμα σπουδών που ακολούθησε.
  1.Η κύρια ειδικότητα να δίνει άδεια Α’ κατηγορίας.
  2α.Η δευτερεύουσα ειδικότητα όταν θα ακολουθείται και από αθλητική διάκριση ή μεταπτυχιακό τίτλο που να συνάδει με το αντικείμενο της προπονητικής να δίνει άδεια Α΄κατηγοίας.
  2β.Η δευτερεύουσα ειδικότητα σε συγκεκριμένο άθλημα, να δίνει άδεια Β’κατηγορίας.
  3.Η παρακολούθηση τουλάχιστον 2 εξαμήνων βάση του προγράμματος σπουδών των Τ.Ε.Φ.Α.Α.σε συγκεκριμένο άθλημα, να δίνει άδεια Γ΄κατηγορίας.

  Τα πτυχία προπονητών από τα ΙΕΚ να οδηγούν σε άδεια Γ΄κατηγορίας με την προϋπόθεση ότι το πρόγραμμα σπουδών τους θα εκπονείται, θα ελέγχεται και θα αξιολογείται από τις Σ.Ε.Φ.Α.Α.

  Οι αθλητές για να λάβουν άδεια εξασκήσεως προπονητή , θα πρέπει να παρακολουθήσουν ειδικά προγράμματα ΙΕΚ τουλάχιστον 3 εξαμήνων, όπου θα λάβουν την γνώση όχι τόσο της τεχνικής ή ταχτικής του αθλήματος , αλλά όλων των άλλων απαραίτητων για να μπορέσουν να υποστηρίξουν το πτυχίο τους μαθημάτων(ειδικής διδακτικής, προπονητικής,φυσιολογίας, εργοφυσιολογίας,ανατομίας,ειδικής παιδαγωγικής κ.α.).

  Οι Σ.Ε.Φ.Α.Α.θα πρέπει να αναλάβουν όλα τα προγράμματα σπουδών και την εποπτεία , κάθε σχολής της Γ.Γ.Α. και οποιουδήποτε Ι.Ε.Κ.

 • 5 Δεκεμβρίου 2016, 02:39 | Γεώργιος Αραχωβίτης

  άρθρο 34, παρ 12. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ (instructor)

  Είναι θετικό που επιτέλους αναφέρεται ο όρος ΄΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΄΄. Ίσως η Ελλάδα να είναι η μοναδική χώρα παγκοσμίως που δεν έχει εκπαιδευτές.
  Όμως φαίνεται ότι δεν έχει γίνει απόλυτα αντιληπτές οι αρμοδιότητές του εκπαιδευτή.
  Ο εκπαιδευτής απασχολείται στην αναψυχή-τουρισμό και ίσως στα πρώτα στάδια της μύησης νέων αθλητών. Δεν αναλαμβάνει αθλητική ομάδα.
  Ο ορισμός του εκπαιδευτή που δίνεται στην παράγραφο μπερδεύει τα πράγματα.Τι εννοεί όταν λέει ότι ο εκπαιδευτής θα ασχολείται μόνο με αθλήματα ή αγωνίσματα που δεν καλλιεργούνται από αθλητικές ομοσπονδίες και πια είναι αυτά ;
  Θα δώσω κάποια παραδείγματα :
  Στις παραλίες έχουμε τις θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής (θαλάσσιο σκι, γουέημπορντ κλπ). Σαφώς και δεν χρειάζεται ο χειριστής του σκάφους να είναι προπονητής αφού δεν προπονεί αθλητές αλλά έχει να κάνει με τουρίστες που ψυχαγωγούνται.Τα αντικείμενα της δραστηριότητας αυτής είναι όμως και αθλήματα που καλλιεργεί αθλητική ομοσπονδία.
  Τι θα πρέπει να γίνει στην συγκεκριμένη περίπτωση; θα αναγκάζουμε τους χειριστές των σκαφών να γίνονται προπονητές χωρίς να το θέλουν αλλά και χωρίς να προπονούν αθλητές παρά μόνο να έλκουν τα θαλάσσια παιγνίδια
  (μπανάνες,δαχτυλίδια, αλεξίπτωτο κλπ);
  Στα χιονοδρομικά κέντρα υπάρχουν οι »δάσκαλοι » που εκπαιδεύουν τους τουρίστες στην χιονοδρομία.Το άθλημα της χιονοδρομίας καλλιεργείται από την ΕΟΧΑ. Με αυτή την λογική και αυτοί που εκπαιδεύουν τους τουρίστες θα πρέπει να είναι προπονητές ; για ποιόν λόγο ; από την τελευταία σχολή προπονητών χιονοδρομίας αποφοίτησαν περίπου 70 άτομα. Από αυτά τα περισσότερα ασχολούνται με την αναψυχή-τουρισμό. Με λίγα λόγια τους ανάγκασε το σύστημα να γίνουν προπονητές χωρίς να το θέλουν αφού δεν ασχολούνται με αθλητικά σωματεία.
  Το ίδιο παράδειγμα ισχύει και για άλλα πολλά αντικείμενα ( τουριστική ιππασία,κάνοε-καγιάκ κ.α).Γιατί για ένα περίπατο στην φύση με το άλογο ο δάσκαλός σου να είναι προπονητής ;
  Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα και να τα κάνουμε απλά.
  Ο εκπαιδευτής είναι για την αναψυχή-τουρισμό και δεν μπορεί να εκπαιδεύει αθλητές.Κάποτε θα πρέπει να μπει μια σειρά και τάξη σ΄αυτό τον χώρο. Τώρα αν θα έπρεπε η εκπαίδευση των εκπαιδευτών να είναι αρμοδιότητα του υπουργείου Τουρισμού ή της ΓΓΑ δεν είναι τόσο σημαντικό. Αρκεί που κάποιος κρατικός φορέας αποφάσισε να δημιουργήσει αυτή το επάγγελμα.
  Η λειτουργία σχολών εκπαιδευτών,ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ, θα κρατήσει τον κόσμο στην Ελλάδα και θα σταματήσει την εκροή χρημάτων σε ξένους φορείς που έξυπνα λειτουργούντες,μοιράζουν πτυχία ανεξέλεγκτα που η ποιότητά τους αμφισβητείται.

 • 4 Δεκεμβρίου 2016, 12:07 | KN

  Καλησπέρα σας,

  Μιλάνε όλοι για πτυχία, η εμπειρία τι ρόλο παίζει.
  Είναι δυνατόν Πτυχιούχο να τον τοποθετείτε στην κατηγορία Α χωρίς εμπειρία.
  πχ Προπονητής Ποδοσφαίρου.
  Τι Θεωρητική και πρακτική βάση του παρέχουν τα ΤΕΦΑΑ ώστε με την λήψη του πτυχίου του να αναλάβει σαν Προπονητής της Εθνικής μας Ομάδας εφόσον θα έχει καταταχτεί στην Α κατηγορία ;
  Όλοι να πάνε στην Γ κατηγορία και ανάλογα με το είδος του πτυχίου, και με διαφορετική προϋπηρεσία, είτε σαν αθλητές είτε σαν προπονητές να προχωράνε στην Β και Α κατηγορία.

 • 3 Δεκεμβρίου 2016, 04:39 | Α. Π.

  ΑΡΤΙΟΣ ορισμός του προπονητή, σαφέστατη η περιγραφή των προσόντων των διδασκόντων στα ταχύρρυθμα σεμινάρια των σχολών προπονητών, θα τα καθορίζει ο υπουργός, οι Ομοσπονδίες και οι σύνδεσμοι προπονητών, άλλοι ειδικοί δεν χρειάζονται. ΑΡΙΣΤΑ κύριοι που γράψατε το νόμο. Μην ταράξουμε τα νερά, λίγο-πολύ συνεχίζουμε ως έχουμε με την εκπαίδευση προπονητών.

  Σ’ αυτή τη χώρα που γέννησε τον αθλητισμό με κύριο σκοπό την αγωγή και διάπλαση του χαρακτήρα των νέων ώστε να ευδαιμονούν οι ίδιοι και η κοινωνία, σα να σας διέφυγε ότι ο προπονητές συναναστρέφονται με νέους ανθρώπους, ότι γαλουχούν τους χαρακτήρες ανθρώπων στην φάση της ανάπτυξης, τότε ακριβώς που διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους (παιδιά-έφηβοι-νέοι). Ούτε μια αναφορά στις λέξεις «χαρακτήρας», «ηθική», «κοινωνία».

  Αν δεν ενδιαφέρει η εκπαίδευση σε θέματα ηθικής ανάπτυξης των νέων μπορούμε να είμαστε ήσυχοι με το ντοπάρισμα και με το «φτιάξιμο» των αγώνων, με τον αποκλεισμό απ’ το παιχνίδι στους αγώνες των παιδιών που δε συνεισφέρουν στη νίκη της ομάδας, με την αδιαφορία ή και αποδοχή των συγκρούσεων μεταξύ οπαδών και των βρισιών στους αγώνες πολλών έξαλλων γονέων!!! Φαντάζομαι ότι διάσημοι προπονητές Ολυμπιονικών μας που τους αφαιρέθηκε το μετάλλιο ή τους απαγορεύτηκε να συμμετάσχουν σε αγώνες λόγω ντόπινγκ θα είναι οι STARS των σχολών προπονητών, αλλά δύσκολα θα πείσουν ότι είναι οι καταλληλότεροι για εκπαίδευση σε θέματα ηθικής ανάπτυξης.

  Επίσης δύσκολα θα πειστώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία των προπονητών χωρίς εκπαίδευση σε θέματα παιδαγωγικής και ψυχολογίας γνωρίζουν πώς να αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες όπως συνεργασία και επικοινωνία που είναι απαραίτητες για επιτυχία στη ζωή (εκτός από να θεωρούν ότι μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά «ψήνονται» σ’ αυτά τα θέματα …ακόμη κι αν «το ψήσιμο» στην επικοινωνία οδηγεί σε συγκρούσεις).

  Κι ακόμη πιο δύσκολα θα πειστώ ότι οι περισσότεροι διδάσκοντες προπονητικών σχολών θα αντισταθούν στο ρεύμα της εποχής, δίνοντας προτεραιότητα στο πώς τα νέα παιδιά μαθαίνουν να διαχειρίζονται την ήττα και τη νίκη, πώς η ήττα δεν εκλαμβάνεται ως αποτυχία και ντροπή μετά από αγώνες όπου γονείς ωρύονται με διαιτητές, προπονητές, αντιπάλους, συμπαίκτες ακόμη και με το ίδιο τους το παιδί.
  Ψιλοπράγματα; Χιλιάδες περιπτώσεις αυτοκτονιών και εγκλημάτων απ’ αυτά τα θέματα, σ’ όλο τον κόσμο. Εκατοντάδες οι γνωστές περιπτώσεις κορυφαίων αθλητών. Ψάξτε στο internet με λέξεις «athlete» & «suicide» και «athlete» & «crimes» και θα βρείτε περιπτώσεις να γεμίσετε τόμους βιβλίων.
  Και τα εκατομμύρια ανώνυμα παιδιά που εγκαταλείπουν τον αθλητισμό γιατί μισούν το άθλημα που κάποτε αγαπούσαν; Για αυτά τα παιδιά το τρίπτυχο «αθλητισμός, φυσική δραστηριότητα, υγεία» είναι γράμμα κενό.

  Κι αν όλα τα παραπάνω νομίζετε ότι καλύπτονται με ολιγοήμερα σεμινάρια, όπως γίνεται σήμερα, χωρίς βιωματική εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων προπονητών η οποία θα αμφισβητήσει βαθιά εδραιωμένες πεποιθήσεις, ή αστειεύεστε ή υιοθετείτε τον κυνισμό κάποιων μαφιόζων του αθλητισμού που κυνηγάτε.

  Δεν θα αναφερθώ σε άλλες ειδικότητες της επιστήμης του αθλητισμού που πλήρως απουσιάζουν από την κατάρτιση ανθρώπων που ασχολούνται με την υγεία και την ασφάλεια των αθλητών. Ίσως γράψουν άλλοι γι’ αυτά.

  Φυσικά σχολές προπονητών με πενιχρή εκπαίδευση προπονητών συναντώνται παντού στον κόσμο. Τόσα έμαθαν οι Δυτικοί για τον πολιτισμό μας, τέτοια κάνουν και στον αθλητισμό. Η αγωγή των αθλητών έχει δευτερεύουσα σημασία. Το ήθος και το μέτρον άριστον στον αθλητισμό έγινε αγώνας-αγωνία για αδιάκοπο σπάσιμο παγκόσμιων ρεκόρ με ότι αυτό συνεπάγεται. Λες και οι αρχαίοι μας που γέννησαν τον αθλητισμό δεν είχαν μέτρα να μετρούν ρεκόρ, ή τυχαία τους διέφυγε να καταγράφουν ρεκόρ στη διάρκεια των 1100 ετών Ολυμπιακών αγώνων. Τυχαία έδιναν τον κότινο, φύλα δένδρων σε νικητές αγώνων σε Ολυμπία, Δελφούς, Νέμεα, Πύθια.

  Καλά στις ξένες χώρες. Αυτοί τουλάχιστον δεν ξέρουν Ελληνικά, πώς να διαβάσουν τα κείμενά μας; Αλλά είναι ντροπή να μην τονίζονται στη χώρα που γέννησε τον αθλητισμό για να διαμορφώσει το χαρακτήρα των νέων. Για να διδάξει κανόνες και ηθικές συμπεριφορές με παιγνιώδη τρόπο αλλά και με τον προβληματισμό της Σωκρατικής μεθόδου. Για να προάγει την αριστεία-αρετή. Για να ενώσει τους τότε Έλληνες, αυτό που σήμερα θε λέγαμε να ενώσει τους ανθρώπους όλου του κόσμου. Για να δώσει αξία στην ανθρώπινη φύση κι όχι στη σύγχρονη ανοησία του ανθρώπου-μηχανής απόδοσης. Λες και είναι μακριά ο χρόνος που δεν θα χρειαζόμαστε ανθρώπους για κάθε μορφής απόδοση.

  Μ’ αυτό το νόμο λοιπόν θα εξασφαλίσετε την εκπαίδευση για τους παιδοτρίβες μας, συγγνώμη, τους προπονητές εννοώ. Μόνο που εδώ ξεχάσατε την ιστορική μας ευθύνη ως έθνος να τονίζουμε την προώθηση των πανανθρώπινων αξιών μέσα από τον αθλητισμό.

 • 2 Δεκεμβρίου 2016, 22:24 | Πατσιαουρας Αστέριος

  4. Απαγορεύεται η λειτουργία Τμήματος ή κλάδου αθλήματος αν δεν έχει προσληφθεί για το Τμήμα ή τον κλάδο αθλήματος προπονητής, καθώς και η οργάνωση και διεξαγωγή προγραμμάτων άθλησης ή αθλητικής αναψυχής ή ακραίας τουριστικής δραστηριότητας, χωρίς την πρόσληψη προπονητή του παρόντος άρθρου ή εκπαιδευτή. Ειδικά στα ομαδικά αθλήματα όλων των κατηγοριών, είναι υποχρεωτική η απασχόληση προπονητή.
  Πρέπει να προστεθεί η φράση, εάν ομάδα εμφανισθεί να αγωνισθεί στο γήπεδο χωρίς την παρουσία προπονητή με κάρτα στον πάγκο της μηδενίζεται αυτόματα.
  Με αυτόν τον τρόπο θα εκλείψει το φαινόμενο να κοουτσάρουν ομάδες, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, αθλητές/τριες των ομάδων ή απλά άσχετοι με την προπονητική διαδικασία των ομάδων (έφοροι, στατιστικολόγοι κλπ.).

 • 2 Δεκεμβρίου 2016, 22:52 | Πατσιαουρας Αστέριος

  0. Οι προπονητές διακρίνονται σε:
  α) Προπονητές Α΄ κατηγορίας. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:
  αα) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) ή αντίστοιχης, αναγνωρισμένης, σχολής της αλλοδαπής, με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα,
  αβ) διπλωματούχοι σχολής Α’ κατηγορίας της Γ.Γ.Α.
  αγ) οι προπονητές Β’ κατηγορίας της παρούσας παραγράφου που έχουν συμπληρώσει τριετή προϋπηρεσία προπονητή σε αθλητικό φορέα που απασχολεί προπονητή Β’ κατηγορίας, η οποία αποδεικνύεται από αντίγραφο της σχετικής σύμβασης του προπονητή με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρείχε τις υπηρεσίες του, θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ,.
  Δηλαδή ο Νομοθέτης λέει ότι απλά με 3 χρόνια προϋπηρεσία κάποιος γίνεται αυτόματα προπονητής Α΄ χωρίς να υπόκειταισε κανενός είδους αξιολόγηση. Πρέπει να συμπληρωθεί προσθέτοντας και μετά την επιτυχή παρακολούθηση σχολής προπονητών Α΄ Κατηγορίας. Ομοίως να συμπληρωθεί το ίδιο και για τις προυποθέσεις ένταξης προπονητή από την Γ΄κατηγορία στη Β΄ κατηγορία.

 • 2 Δεκεμβρίου 2016, 16:41 | Ερασιτεχνης Αθλητης

  Αν τα (ΑΤΕΙ) Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, λειτουργήσουν σχολές ανάλογες των σχολών ΤΕΦΦΑ, γιατί αραγε δεν θα έπρεπε να έχουν δικαιώματα ανάλογα των ΤΕΦΑΑ;
  Μήπως γιατί η δυσμορφία των σπουδών των Πολυτεχνείων (5 έτη), και η ιστορική αυταρέσκεια των Πανεπιστημίων, θα πρέπει να εξασφαλίζει την απασχόληση όλων των αποφοίτων τους, με εξαφάνιση όλου του ανταγωνισμού Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ κλπ;
  Τα πανεπιστήμια δεν παράγουν παντογνώστες, και επιτέλους κάποτε θα έπρεπε, όλα τα ΑΕΙ, να δώσουν σύγχρονο επαγγελματικό προσανατολισμό στις σπουδές τους, όπως τα κάνουν τα ΑΤΕΙ.