• Σχόλιο του χρήστη 'Μπεκιάρη Αλεξάνδρα' | 5 Δεκεμβρίου 2016, 14:39

    Για το Άρθρο 45 – Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας α) τέσσερις (4) επιστήμονες εγνωσμένου κύρους με γνωστικό αντικείμενο τη νομική ή την ψυχολογία ή την κοινωνιολογία ή την πολιτική επιστήμη ή την εγκληματολογία ή την επικοινωνία, να, προστεθεί ότι όλοι αυτοί θα πρέπει να έχουν διαφορετικές ειδικότητες μεταξύ τους. Όχι πχ δυο νομικοί ή δυο κοινωνιολόγοι ταυτόχρονα κλπ. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει και στατιστικολόγος, ώστε να παίρνει σοβαρά η επιτροπή την ποσοτική, σοβαρή και υπεύθυνη ανάλυση στοιχείων και την αναγκαιότητα μιας τέτοιας ανάλυσης. Αλλιώς, όλοι μπορεί να πηγαίνουν στις συνεδριάσεις απροετοίμαστοι, να λένε γνώμες που μπορεί σήμερα να τις πει ο καθένας, χωρίς προμελέτη, και να δίνουν απλώς την εντύπωση ότι κάτι κάνουνε. Στον Πρόεδρο και στα µέλη της ΔΕΑΒ καταβάλλεται κάθε μήνα αποζημίωση η οποία ανέρχεται στο ήμισυ αυτής που κάθε φορά καταβάλλεται στον Πρόεδρο και στα μέλη αντιστοίχως της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων του ν. 4002/2011. Στους αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το 50% των αντιστοίχων τακτικών. Η καταβολή των παραπάνω βαρύνει κάθε χρόνο τον προϋπολογισμό της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και διενεργείται κατευθείαν από την αρμόδια Υπηρεσία της, με βάση πίνακα που της διαβιβάζεται από τη Γραμματεία της ΔΕΑΒ. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ορίζονται οι αποζημιώσεις, τα έξοδα και οι δαπάνες λειτουργίας του Ειδικού Σώματος Παρατηρητών της Δ.Ε.Α.Β. Οι αποζημιώσεις στους Παρατηρητές καταβάλλονται μετά από βεβαίωση του Προέδρου της Δ.Ε.Α.Β. ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου, για την εκτέλεση του έργου τους. Αυτό πρέπει να καταργηθεί. Πρόεδρος, μέλη , παρατηρητές σε αυτήν, όπως και σε όλες ανεξαιρέτως τις επιτροπές του δημοσίου, πρέπει να είναι άμισθοι. Να προβλέπεται μόνο τυχόν αποζημίωση μετακίνησης, σε περίπτωση που κάποιοι μένουν μακριά και πρέπει να μετακινούνται για τις συνεδριάσεις. Αλλιώς, θα επιδιώκουν όλοι να γίνουν μέλη για να έχουν ένα εισόδημα παραπάνω και όχι επειδή ενδιαφέρονται για το αντικείμενο. Άλλωστε, υπάρχουν πολλές επιτροπές στο δημόσιο όπου οι μετέχοντες υπάλληλοι δεν πληρώνονται. Λχ επιτροπές παραλαβής έργων, διαχείρισης υλικού κλπ έχουν άμισθη συμμετοχή και ωστόσο σημαντικές ευθύνες και χρονοβόρες εργασίες. Είναι και αυτό όμως μέσα στην ήδη πληρωμένη υπηρεσία των υπαλλήλων. Το πολύ να δικαιολογηθεί συμμετοχή σε μέχρι ένα συνέδριο ετησίως για τα μέλη της, στο οποίο όμως θα πάνε απαραιτήτως για να κάνουν ατομική εισήγηση (μόνος συγγραφέας). α) τη διαρκή μελέτη του φαινομένου της κάθε μορφής βίας στον αθλητισμό, την αναζήτηση των αιτίων που το προκαλούν και την εισήγηση στα αρμόδια όργανα για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, ζ) την υποβοήθηση των αστυνομικών αρχών σχετικά με την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των αθλητικών συναντήσεων, ια) τη συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές για την αντιμετώπιση του φαινομένου των προσυνεννοημένων αγώνων. Για να γίνουν αυτά ουσιωδώς, θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά στο νόμο ελεύθερη πρόσβαση της επιτροπής αυτής στα αρχεία δικογραφιών κλπ εγγράφων της ΕΛΑΣ, τα οποία σχετίζονται με υποθέσεις είτε αθλητισμού είτε βίας. Επίσης, ειδικά αυτή την αρμοδιότητα για τους προσυνεννοημένους αγώνες, δεν φαίνεται πουθενά στον τίτλο της επιτροπής. Αν γίνει έτσι, τότε ας ονομαστεί Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση Αθλητικής Βίας και Διαφθοράς (ΔΕΑΑΒΔ) (το «αθλητικής» πρέπει να υπάρχει, ούτως ή άλλως, διότι πρόκειται για φαινόμενα εξειδικευμένα στον αθλητισμό και όχι για βία γενικά). καθώς και ενεργειών που δυσφημούν τον αθλητισμό, Είναι ακόμη ένα σημείο γενικό, πέραν της βίας. Αυτό καθιστά αναγκαίο να διευρυνθεί αναλόγως και ο τίτλος της επιτροπής αυτής. γ) Η αδικαιολόγητη άρνηση παροχής στοιχείων, πληροφοριών ή διευκρινίσεων της περίπτωσης α` της παρούσας παραγράφου ή η παρεμπόδιση της απρόσκοπτης εισόδου των μελών ή παρατηρητών της ΔΕΑΒ στους χώρους της αθλητικής εγκατάστασης της περίπτωσης β` της παρούσας παραγράφου τιμωρείται με: αα) Πειθαρχικές κυρώσεις κατά τους Κανονισμούς του οικείου αθλήματος, μη αποκλειόμενης της παραπομπής του θέματος στον Αθλητικό Εισαγγελέα μετά από έκθεση του Προέδρου της ΔΕΑΒ και ββ) φυλάκιση τουλάχιστον δύο μηνών και χρηματική ποινή χιλίων έως δύο χιλιάδων ευρώ. Το «αδικαιολόγητη άρνηση» να γίνει σκέτο «άρνηση». Αλλιώς, διάφοροι μπορεί να επινοούν διάφορες δικαιολογίες και κάποιοι πρόεδροι της επιτροπής, λόγω νωθρότητας, μαλθακότητας, σκοπιμότητας ή ολιγωρίας, να τις δέχονται παθητικά και εύκολα. Αν τυχόν τα ζητούμενα στοιχεία δεν μπορούν να παρασχεθούν για αντικειμενικούς λόγους (πχ αν έχει χαθεί κάποιο αρχείο του φορέα), θα πρέπει να εξηγούνται αυτού από τον φορέα και να αξιολογούνται. Επίσης, το «μη αποκλειόμενης της παραπομπής του θέματος στον Αθλητικό Εισαγγελέα μετά από έκθεση του Προέδρου της ΔΕΑΒ» να γίνει «με υποχρεωτική ταυτόχρονη παραπομπή του θέματος στον αθλητικό εισαγγελέα, από τον πρόεδρο της ΔΕΑΒ ή από οιονδήποτε άλλον αντιληφθεί οτιδήποτε σχετικό με τέτοιο περιστατικό, κατά τις διατάξεις της ΚΠΔ περί αυτεπαγγέλτως διωκόμενων εγκλημάτων». Και αυτή η τροποποίηση αποσκοπεί στο να μην μπορεί ένας πρόεδρος να αποσιωπήσει το περιστατικό παθητικά ή εύκολα λόγω νωθρότητας, μαλθακότητας, σκοπιμότητας ή ολιγωρίας.