Άρθρο 45 – Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας

1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συνιστάται Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ), που αποτελείται από εννέα (9) μέλη ως εξής:
α) τέσσερις (4) επιστήμονες εγνωσμένου κύρους με γνωστικό αντικείμενο τη νομική ή την ψυχολογία ή την κοινωνιολογία ή την πολιτική επιστήμη ή την εγκληματολογία ή την επικοινωνία,
β) δύο (2) εγνωσμένου κύρους στελέχη του αθλητικού χώρου, από τους οποίους ένας μη εν ενεργεία αθλητής,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
δ) έναν (1) ανώτατο αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και
ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.
Τα μέλη της Δ.Ε.Α.Β. με τους αναπληρωτές τους ορίζονται για θητεία τριών ετών με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένα από τα μέλη της ως Πρόεδρος, καθώς επίσης και ο αναπληρωτής του, όπως και ο γραμματέας της Δ.Ε.Α.Β., ο οποίος είναι υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Οι αθλητικές Ομοσπονδίες, επαγγελματικές ενώσεις και συλλογικοί φορείς εκπροσώπησης αθλητών, διαιτητών, προπονητών και φιλάθλων ορίζουν εκπροσώπους τους στη Δ.Ε.Α.Β., οι οποίοι μπορούν να μετέχουν, κατά την κρίση της Επιτροπής ή κατόπιν αιτήσεως τους για θέμα που αφορά στο άθλημα τους, στις συνεδριάσεις και εργασίες της ύστερα από κλήση αυτής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Με αποφάσεις του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται Κανονισμός Λειτουργίας της Δ.Ε.Α.Β., συστήνεται και συγκροτείται Ειδικό Σώμα Παρατηρητών της Δ.Ε.Α.Β., αποτελούμενο από πρόσωπα με εμπειρία στον αθλητισμό, τουλάχιστον αποφοίτους λυκείου, στο πρόσωπο των οποίων δεν συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 3, με διετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται.
Στον Πρόεδρο και στα µέλη της ΔΕΑΒ καταβάλλεται κάθε μήνα αποζημίωση η οποία ανέρχεται στο ήμισυ αυτής που κάθε φορά καταβάλλεται στον Πρόεδρο και στα μέλη αντιστοίχως της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων του ν. 4002/2011. Στους αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το 50% των αντιστοίχων τακτικών. Η καταβολή των παραπάνω βαρύνει κάθε χρόνο τον προϋπολογισμό της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και διενεργείται κατευθείαν από την αρμόδια Υπηρεσία της, με βάση πίνακα που της διαβιβάζεται από τη Γραμματεία της ΔΕΑΒ.
Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ορίζονται οι αποζημιώσεις, τα έξοδα και οι δαπάνες λειτουργίας του Ειδικού Σώματος Παρατηρητών της Δ.Ε.Α.Β. Οι αποζημιώσεις στους Παρατηρητές καταβάλλονται μετά από βεβαίωση του Προέδρου της Δ.Ε.Α.Β. ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου, για την εκτέλεση του έργου τους.

3. Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) έχει ως έργο:
α) τη διαρκή μελέτη του φαινομένου της κάθε μορφής βίας στον αθλητισμό, την αναζήτηση των αιτίων που το προκαλούν και την εισήγηση στα αρμόδια όργανα για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων,
β) την εισήγηση στους αρμόδιους φορείς για τη συνεχή και υπεύθυνη πληροφόρηση της φίλαθλης κοινής γνώμης σχετικά με την έκταση του φαινομένου της βίας στους αθλητικούς χώρους,
γ) τη μέριμνα ώστε να ευαισθητοποιηθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη σπουδαιότητα του ρόλου τους κατά την παρουσίαση των αθλητικών γεγονότων,
δ) τη μέριμνα, την παρακολούθηση, το συντονισμό και τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων που ρυθμίζουν την αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας, την προστασία και την ασφάλεια των αθλουμένων και των θεατών στους αγωνιστικούς χώρους, καθώς και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στα αρμόδια όργανα,
ε) την εισήγηση κάθε άλλου πρόσφορου μέτρου, που κατά τη γνώμη της απαιτείται, για την εξασφάλιση της ευταξίας κατά τις αθλητικές εκδηλώσεις,
στ) τη συνεργασία με τις διοργανώτριες κατά το νόμο αθλητικές Ενώσεις, Ομοσπονδίες ή επαγγελματικούς συνδέσμους, καθώς και με τις αστυνομικές αρχές, αναφορικά με τη λήψη των ειδικότερων μέτρων τάξης στις συναντήσεις που διεξάγονται στη χώρα, στο πλαίσιο των εθνικών πρωταθλημάτων και του κυπέλλου Ελλάδας των ομαδικών αθλημάτων,
ζ) την υποβοήθηση των αστυνομικών αρχών σχετικά με την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των αθλητικών συναντήσεων,
η) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενημερωτικού ή επιμoρφωτικoύ χαρακτήρα με σκοπό την καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος, ιδίως μεταξύ των νέων και την πρόληψη του φαινομένου της βίας στους αγωνιστικούς χώρους,
θ) τη γνωμοδότηση, όταν συντρέχουν λόγοι ιδιαίτερης επικινδυνότητας αθλητικών συναντήσεων, για τη μη χορήγηση εισιτηρίων από το γηπεδούχο Αθλητικό Σωματείο ή την Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Α.Ε.) στο φιλοξενούμενο Σωματείο ή Α.Α.Ε.,
ι) τη γνωμοδότηση, ύστερα από εισήγηση των οικείων αστυνoμικών αρχών, στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, για τη χρονική μετάθεση της διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων.
ια) τη συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές για την αντιμετώπιση του φαινομένου των προσυνεννοημένων αγώνων.
ιβ) την παρακολούθηση της εφαρμογής των νόμων και των Κανονισμών που αφορούν στην αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα και τη σύνταξη ετήσιας σχετικής έκθεσης, η οποία υποβάλλεται, μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων.
ιγ) την εισήγηση, μετά το τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου, προς τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό για την υλική ή/και ηθική επιβράβευση διοργανωτριών αρχών πρωταθλημάτων ομαδικών αθλημάτων, Α.Α.Ε. ή Σωματείων, καθώς και αθλητών που επέδειξαν κατά την οικεία αγωνιστική περίοδο πρότυπη αθλητική συμπεριφορά και έμπρακτη συμμετοχή στην αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα και την καλλιέργεια και διάδοση των ιδεωδών του αθλητισμού.

4. Η Δ.Ε.Α.Β. εκπροσωπεί τη χώρα στη Διαρκή Επιτροπή Καταπολέμησης της Βίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εκπρόσωποί της ορίζονται ο Πρόεδρος ή μέλη της, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού..

5. Για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ενεργειών βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, καθώς και ενεργειών που δυσφημούν τον αθλητισμό, με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που εκδίδεται έπειτα από γνώμη της Δ.Ε.Α.Β., ορίζονται:
α) οι ειδικότερες πρόσθετες υποχρεώσεις των αρχών που διοργανώνουν αθλητικές εκδηλώσεις,
β) οι ειδικότερες πρόσθετες υποχρεώσεις των Αθλητικών Σωματείων, των αθλητικών Ενώσεων, των αθλητικών Ομοσπονδιών, των Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών και των λοιπών αθλητικών φορέων, καθώς και των διαγωνιζομένων, των αθλητών, των προπονητών, των διαιτητών, των θεατών και των συνδέσμων φιλάθλων,
γ) η οργάνωση ειδικών προγραμμάτων και σεμιναρίων,
δ) η συγκρότηση ειδικών εθελοντικών σωμάτων φιλάθλων για την εφαρμογή μέτρων ευταξίας στους αγωνιστικούς χώρους,
ε) τα ειδικότερα πρόσθετα μέτρα αστυνόμευσης των αθλητικών εκδηλώσεων και οι αναγκαίοι πέραν των όσων προβλέπονται απευθείας στο νόμο αυτόν περιορισμοί ή απαγορεύσεις στη μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων, καθώς και στη διάθεση εισιτηρίων για την παρακολούθηση αθλητικών εκδηλώσεων κατά το αναγκαίο μέτρο για τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης.

6. Η έκδοση της κοινής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου δεν συνιστά προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού.

7. α) Στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων της η ΔΕΑΒ δικαιούται να ζητά και να λαμβάνει από οποιονδήποτε εμπλεκόμενο αθλητικό φορέα οποιαδήποτε πληροφορία, στοιχείο ή διευκρίνιση είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του έργου της.
β) Τα μέλη και οι παρατηρητές της ΔΕΑΒ δικαιούνται, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, απρόσκοπτη είσοδο σε οποιοδήποτε χώρο της αθλητικής εγκατάστασης όπου λαμβάνει χώρα η αθλητική συνάντηση (αγωνιστικό χώρο, κερκίδες και λοιπούς χωριστούς χώρους, αποδυτήρια, χώροι γραφείων, εστίασης, δημοσιογραφικά θεωρεία κλπ). Η Αστυνομική Αρχή υποχρεούται να παρέχει συνδρομή στα μέλη ή στους παρατηρητές της ΔΕΑΒ, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 161 του π.δ. 141/1991, όπως αυτά ισχύουν.
γ) Η αδικαιολόγητη άρνηση παροχής στοιχείων, πληροφοριών ή διευκρινίσεων της περίπτωσης α` της παρούσας παραγράφου ή η παρεμπόδιση της απρόσκοπτης
εισόδου των μελών ή παρατηρητών της ΔΕΑΒ στους χώρους της αθλητικής εγκατάστασης της περίπτωσης β` της παρούσας παραγράφου τιμωρείται με:
αα)Πειθαρχικές κυρώσεις κατά τους Κανονισμούς του οικείου αθλήματος, μη αποκλειόμενης της παραπομπής του θέματος στον Αθλητικό Εισαγγελέα μετά από
έκθεση του Προέδρου της ΔΕΑΒ και ββ) φυλάκιση τουλάχιστον δύο μηνών και χρηματική ποινή χιλίων έως δύο χιλιάδων ευρώ.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 09:52 | Χρηστος Κοκκαλης

  Προτεινω και συμμετοχη εκπροσωπου της ΠΟΑΞΙΑ στην ΔΕΑΒ.

  Χρηστος Κοκκαλης
  μελος του ΔΣ της Ενωσης Αξιωματικων Ελληνικης Αστυνομιας Αττικης
  μελος Ανοιχτης Κινησης Δημοκρατων Αξιωματικων (Α.ΚΙ.Δ.Α.)

 • 8 Δεκεμβρίου 2016, 20:45 | Αντώνης Παπαδόπουλος

  Στην παράγραφο ε αναφέρει οτι οι Ομοσπονδίες ορίζουν αντιπροσώπους στην ΔΕΑΒ. Υποχρεωτικά ή όποτε τους ζητηθεί?

 • 8 Δεκεμβρίου 2016, 16:36 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  Η επιτροπή υποδέχεται προτάσεις αντιμετώπισης της βίας από οπουδήποτε και αν προέρχονται, και τις δημοσιεύει υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ, με το όνομα του προτείνοντος στον οποίο αποδίδεται η πατρότητα της πρότασης. Εφόσον η πρόταση χρηματοδοτηθεί από τη πολιτεία ή ιδιωτικό φορέα, υποχρεωτικά (εφόσον το επιθυμεί) ο προτείνων λαμβάνει μέρος στην υλοποίηση της πρότασης και χρηματοδοτείται με το 30% της χορηγίας για τη συμμετοχή του.

 • Για το
  Άρθρο 45 – Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας

  α) τέσσερις (4) επιστήμονες εγνωσμένου κύρους με γνωστικό αντικείμενο τη νομική ή την ψυχολογία ή την κοινωνιολογία ή την πολιτική επιστήμη ή την εγκληματολογία ή την επικοινωνία,

  να, προστεθεί ότι όλοι αυτοί θα πρέπει να έχουν διαφορετικές ειδικότητες μεταξύ τους. Όχι πχ δυο νομικοί ή δυο κοινωνιολόγοι ταυτόχρονα κλπ.
  Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει και στατιστικολόγος, ώστε να παίρνει σοβαρά η επιτροπή την ποσοτική, σοβαρή και υπεύθυνη ανάλυση στοιχείων και την αναγκαιότητα μιας τέτοιας ανάλυσης. Αλλιώς, όλοι μπορεί να πηγαίνουν στις συνεδριάσεις απροετοίμαστοι, να λένε γνώμες που μπορεί σήμερα να τις πει ο καθένας, χωρίς προμελέτη, και να δίνουν απλώς την εντύπωση ότι κάτι κάνουνε.

  Στον Πρόεδρο και στα µέλη της ΔΕΑΒ καταβάλλεται κάθε μήνα αποζημίωση η οποία ανέρχεται στο ήμισυ αυτής που κάθε φορά καταβάλλεται στον Πρόεδρο και στα μέλη αντιστοίχως της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων του ν. 4002/2011. Στους αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το 50% των αντιστοίχων τακτικών. Η καταβολή των παραπάνω βαρύνει κάθε χρόνο τον προϋπολογισμό της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και διενεργείται κατευθείαν από την αρμόδια Υπηρεσία της, με βάση πίνακα που της διαβιβάζεται από τη Γραμματεία της ΔΕΑΒ.
  Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ορίζονται οι αποζημιώσεις, τα έξοδα και οι δαπάνες λειτουργίας του Ειδικού Σώματος Παρατηρητών της Δ.Ε.Α.Β. Οι αποζημιώσεις στους Παρατηρητές καταβάλλονται μετά από βεβαίωση του Προέδρου της Δ.Ε.Α.Β. ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου, για την εκτέλεση του έργου τους.
  Αυτό πρέπει να καταργηθεί. Πρόεδρος, μέλη , παρατηρητές σε αυτήν, όπως και σε όλες ανεξαιρέτως τις επιτροπές του δημοσίου, πρέπει να είναι άμισθοι. Να προβλέπεται μόνο τυχόν αποζημίωση μετακίνησης, σε περίπτωση που κάποιοι μένουν μακριά και πρέπει να μετακινούνται για τις συνεδριάσεις. Αλλιώς, θα επιδιώκουν όλοι να γίνουν μέλη για να έχουν ένα εισόδημα παραπάνω και όχι επειδή ενδιαφέρονται για το αντικείμενο. Άλλωστε, υπάρχουν πολλές επιτροπές στο δημόσιο όπου οι μετέχοντες υπάλληλοι δεν πληρώνονται. Λχ επιτροπές παραλαβής έργων, διαχείρισης υλικού κλπ έχουν άμισθη συμμετοχή και ωστόσο σημαντικές ευθύνες και χρονοβόρες εργασίες. Είναι και αυτό όμως μέσα στην ήδη πληρωμένη υπηρεσία των υπαλλήλων.
  Το πολύ να δικαιολογηθεί συμμετοχή σε μέχρι ένα συνέδριο ετησίως για τα μέλη της, στο οποίο όμως θα πάνε απαραιτήτως για να κάνουν ατομική εισήγηση (μόνος συγγραφέας).

  α) τη διαρκή μελέτη του φαινομένου της κάθε μορφής βίας στον αθλητισμό, την αναζήτηση των αιτίων που το προκαλούν και την εισήγηση στα αρμόδια όργανα για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων,
  ζ) την υποβοήθηση των αστυνομικών αρχών σχετικά με την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των αθλητικών συναντήσεων,
  ια) τη συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές για την αντιμετώπιση του φαινομένου των προσυνεννοημένων αγώνων.

  Για να γίνουν αυτά ουσιωδώς, θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά στο νόμο ελεύθερη πρόσβαση της επιτροπής αυτής στα αρχεία δικογραφιών κλπ εγγράφων της ΕΛΑΣ, τα οποία σχετίζονται με υποθέσεις είτε αθλητισμού είτε βίας.
  Επίσης, ειδικά αυτή την αρμοδιότητα για τους προσυνεννοημένους αγώνες, δεν φαίνεται πουθενά στον τίτλο της επιτροπής. Αν γίνει έτσι, τότε ας ονομαστεί Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση Αθλητικής Βίας και Διαφθοράς (ΔΕΑΑΒΔ) (το «αθλητικής» πρέπει να υπάρχει, ούτως ή άλλως, διότι πρόκειται για φαινόμενα εξειδικευμένα στον αθλητισμό και όχι για βία γενικά).
  καθώς και ενεργειών που δυσφημούν τον αθλητισμό,
  Είναι ακόμη ένα σημείο γενικό, πέραν της βίας. Αυτό καθιστά αναγκαίο να διευρυνθεί αναλόγως και ο τίτλος της επιτροπής αυτής.
  γ) Η αδικαιολόγητη άρνηση παροχής στοιχείων, πληροφοριών ή διευκρινίσεων της περίπτωσης α` της παρούσας παραγράφου ή η παρεμπόδιση της απρόσκοπτης
  εισόδου των μελών ή παρατηρητών της ΔΕΑΒ στους χώρους της αθλητικής εγκατάστασης της περίπτωσης β` της παρούσας παραγράφου τιμωρείται με:
  αα) Πειθαρχικές κυρώσεις κατά τους Κανονισμούς του οικείου αθλήματος, μη αποκλειόμενης της παραπομπής του θέματος στον Αθλητικό Εισαγγελέα μετά από
  έκθεση του Προέδρου της ΔΕΑΒ και ββ) φυλάκιση τουλάχιστον δύο μηνών και χρηματική ποινή χιλίων έως δύο χιλιάδων ευρώ.
  Το «αδικαιολόγητη άρνηση» να γίνει σκέτο «άρνηση». Αλλιώς, διάφοροι μπορεί να επινοούν διάφορες δικαιολογίες και κάποιοι πρόεδροι της επιτροπής, λόγω νωθρότητας, μαλθακότητας, σκοπιμότητας ή ολιγωρίας, να τις δέχονται παθητικά και εύκολα.
  Αν τυχόν τα ζητούμενα στοιχεία δεν μπορούν να παρασχεθούν για αντικειμενικούς λόγους (πχ αν έχει χαθεί κάποιο αρχείο του φορέα), θα πρέπει να εξηγούνται αυτού από τον φορέα και να αξιολογούνται.
  Επίσης, το «μη αποκλειόμενης της παραπομπής του θέματος στον Αθλητικό Εισαγγελέα μετά από
  έκθεση του Προέδρου της ΔΕΑΒ» να γίνει «με υποχρεωτική ταυτόχρονη παραπομπή του θέματος στον αθλητικό εισαγγελέα, από τον πρόεδρο της ΔΕΑΒ ή από οιονδήποτε άλλον αντιληφθεί οτιδήποτε σχετικό με τέτοιο περιστατικό, κατά τις διατάξεις της ΚΠΔ περί αυτεπαγγέλτως διωκόμενων εγκλημάτων». Και αυτή η τροποποίηση αποσκοπεί στο να μην μπορεί ένας πρόεδρος να αποσιωπήσει το περιστατικό παθητικά ή εύκολα λόγω νωθρότητας, μαλθακότητας, σκοπιμότητας ή ολιγωρίας.