• Σχόλιο του χρήστη 'mikra asia' | 28 Νοεμβρίου 2014, 10:52

    Η παράγραφο 6 να τροποποιηθεί ως ακολούθως: το υπάρχον προσωπικό ως έχει, που υπηρετεί στο Ε.Κ.Α.Ε (που συστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 1646/1986),μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Ε.Κ.Α.Ε.Τ.