Άρθρο 26: Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών και Τεχνολογίας

1.Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών και Τεχνολογίας (Ε.Κ.Α.Ε.Τ), με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2. Ο Ε.Κ.Α.Ε.Τ έχει σκοπό:
α)την προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης στον τομέα της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού έρευνας και την ανάπτυξη των επιστημονικών κλάδων που βρίσκουν εφαρμογή στον αθλητισμό, καθώς και την τεχνολογική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των κάθε είδους ερευνητικών έργων,
β)την προστασία της υγείας, τη διατήρηση της ψυχοσωματικής ισορροπίας, την αξιολόγηση των σωματικών, φυσικών και οργανικών ικανοτήτων και την αθλητιατρική παρακολούθηση των αθλητών και ιδίως των αθλητών υψηλής αγωνιστικής στάθμης, των προπονητών, των διαιτητών ομαδικών αθλημάτων, καθώς και των αθλητών με αναπηρίες,
γ)τη συλλογή, την τεκμηρίωση και τη διάδοση πληροφοριών επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος για αθλητικά θέματα και την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αθλητικών θεμάτων,
δ)την εκπαίδευση και την επιμόρφωση προπονητών, διαιτητών, γυμναστών, γιατρών και γενικά των αθλητικών στελεχών και την πιστοποίηση αυτής,
ε)τη διαρκή μελέτη του φαινομένου της κάθε μορφής βίας στον αθλητισμό, την αναζήτηση των αιτιών που το προκαλούν και την εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενημερωτικού ή επιμορφωτικού χαρακτήρα για την καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος ιδίως μεταξύ των νέων και την πρόληψη του φαινομένου της βίας στους αγωνιστικούς χώρους,

3. Ο Ε.Κ.Α.Ε.Τ προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού και ιδίως:
α)Συνιστά ιατρικές μονάδες αποθεραπείας και καταπολέμησης της χρήσης απαγορευμένων μέσων φαρμακοδιέγερσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, και Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζονται τα ειδικότερα τα θέματα σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία αυτών.
β)Καθορίζει τις εξετάσεις που είναι απαραίτητες για την έκδοση δελτίου υγείας του αθλητή, κατά άθλημα και αγώνισμα, τηρεί φάκελο υγείας αυτού, καταρτίζει κατάλογο πιστοποιημένων γιατρών που θα εξετάζουν αθλητές, προπονητές και διαιτητές. Στο δελτίο υγείας του αθλητή καταχωρείται με λεπτομέρεια κάθε σκεύασμα που χορηγείται σ’ αυτόν.
γ)Συμπράττει και συνεργάζεται με τις Σχολές Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.), οργανισμούς ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), και άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που έχουν ως αντικείμενο την έρευνα στην αθλητιατρική, την πρόληψη ή καταστολή του ντόπινγκ, την πρόληψη τραυματισμών, τη θεραπεία και αποκατάσταση τραυματισμένων αθλητών και συνάπτει συμβάσεις με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά ή επιστημονικά κέντρα ή ινστιτούτα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και με ειδικούς επιστήμονες ή τεχνικούς με ειδικές γνώσεις και εμπειρία για την εκτέλεση έργων ή την εκπόνηση μελετών που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
δ) Υποβάλλει, κάθε χρόνο, στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού την έκθεση δράσης του, η οποία δημοσιεύεται στο διαδίκτυο.

4. Πόροι του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. είναι:
α)η επιχορήγησή του από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μέσω του τακτικού προϋπολογισμού,
β) τα έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών έργων, την παροχή υπηρεσιών και από ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως προβλέπεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις,
γ) τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε άλλου είδους επιχορηγήσεις ή εισπράξεις από κάθε νόμιμη αιτία,
δ) τα έσοδα από τη θεώρηση των δελτίων υγείας αθλητών – διαιτητών-προπονητών.

5. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται από επτά (7) μέλη, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η θητεία των μελών του είναι τετραετής. Το Δ.Σ. συνεδριάζει με την παρουσία τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη του και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.

6. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Παιδείας, και Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διοίκηση, την οργάνωση, τη διαχείριση, τον έλεγχο, τη συγκρότηση, τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης και των επιστημονικών συμβουλίων, την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού, τους όρους, τη διαδικασία και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις για την ένταξη σ’ αυτό και του επιστημονικού προσωπικού που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετεί στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.) στην υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Ε. που συστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 1646/1986, το πειθαρχικό δίκαιο που εφαρμόζεται, ο τρόπος πλήρωσης της θέσης του Διευθυντή του Ε.Κ.Α.Ε.Τ., τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα του τελευταίου, και κάθε άλλο συναφές θέμα.

 • 20 Δεκεμβρίου 2014, 11:10 | Μανώλης Λυρής

  To EKAE (στην τρέχουσα λειτουργία του) αποτελεί Διεύθυνση του ΟΑΚΑ. Ένας από τους τρεις τομείς του ΕΚΑΕ είναι ο Τομέας Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης δηλαδή το Εργαστήριο Ελέγχου Doping, ένα από τα 34 παγκοσμίως αναγνωρισμένα από τη WADA εργαστήρια για την ανάλυση δειγμάτων doping και το μοναδικό με αυτή την αναγνώριση στα βαλκάνια.
  Στο Άρθρο 26 του προσχεδίου ανάμεσα στους σκοπούς λειτουργίας του ΕΚΑΕΤ δεν αναφέρεται o έλεγχος της φαρμακοδιέγερσης (doping), οπότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι πρόθεση του Υπουργείου είναι το Εργαστήριο Ελέγχου Doping να μην αποτελεί μέρος του νέου ΕΚΑΕΤ. Είτε ισχύει το παραπάνω είτε όχι θα πρέπει να υπάρχει σαφής πρόβλεψη για το που θα υπάγεται τελικά το Εργαστήριο και το κυριότερο υπό ποιες συνθήκες.
  Η νέα έκδοση το Διεθνούς Προτύπου για τα Εργαστήρια της WADA (International Standard for Laboratories, ISL, ver. 8) το οποίο τίθεται σε ισχύ από την 1/1/2015 και του οποίου η εφαρμογή είναι υποχρεωτική ώστε μία χώρα να είναι συμμορφωμένη με τον Παγκόσμιο Κώδικα του Αντι-Ντόπινγκ (World Anti-Doping Code, WADC), στη παράγραφο 4.4.3 αναφέρει ότι «Το Εργαστήριο θα πρέπει να είναι λειτουργικά ανεξάρτητο από οποιοδήποτε Οργανισμό Αντιντόπινγκ ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης εμπιστοσύνη στην ικανότητα του, την αμεροληψία του, ή λειτουργική ακεραιότητα… Η λειτουργική ανεξαρτησία συνεπάγεται ότι το Εργαστήριο θα πρέπει να έχει έναν ξεχωριστό προϋπολογισμό που να επιτρέπει στο Εργαστήριο να διαχειρίζεται τις υποθέσεις του χωρίς εμπόδια ή παρεμβάσεις». Με βάση την παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τη λειτουργική ανεξαρτησία του Εργαστηρίου με ξεχωριστό προϋπολογισμό ώστε να μπορεί να διαχειριστεί τα έσοδα από τις αναλύσεις των δειγμάτων και τα έσοδα από τα ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχει.

 • 18 Δεκεμβρίου 2014, 17:05 | Κων/νος Παναγιωτόπουλος, Καρδιολόγος, Πρώην Πρόεδρος ΙΣ Αργολίδος, Εκπρόσωπος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου

  έσοδα από τη θεώρηση των δελτίων υγείας αθλητών – διαιτητών- προπονητών.
  Αυτό είναι επιεικώς απαράδεκτο. Τι χρέωση δηλαδή θα θέσετε? την ίδια σε αθλητές και τη ίδια σε προπονητές? Παρακαλούμε να απαλείψετε αυτήν την παράγραφο. Αντικρούει συνολικά σε όλα όσα σας παραθέσαμε σε προηγούμενο σχόλιο.

 • 18 Δεκεμβρίου 2014, 17:55 | Κων/νος Παναγιωτόπουλος, Καρδιολόγος, Πρώην Πρόεδρος ΙΣ Αργολίδος, Εκπρόσωπος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου

  Καθορίζει τις εξετάσεις που είναι απαραίτητες για την έκδοση δελτίου υγείας του αθλητή, κατά άθλημα και αγώνισμα, (1) τηρεί φάκελο υγείας αυτού, (2) καταρτίζει κατάλογο πιστοποιημένων γιατρών που θα εξετάζουν αθλητές, προπονητές και διαιτητές (3). Στο δελτίο υγείας του αθλητή καταχωρείται με λεπτομέρεια κάθε σκεύασμα που χορηγείται σ’ αυτόν (4).
  (1)Τις ελάχιστες απαραίτητες γιατί σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστούν περισσότερες από τις προκαθορισμένες
  (2)λάθος & ενάντια προς τη προστασία προσωπικών δεδομένων, τι θα πει φάκελλος υγείας (φάκελλος τραυματισμών ?) αφού είναι υποτίθεται υγιής.
  (3) Δεν έχετε δικαίωμα να καταρτίσετε κατάλογο πιστοποιημένων ιατρών διότι οι γιατροί έχουν αποκτήσει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και πτυχίο ειδικότητας. Με ποιο δικαίωμα θα τους χωρίσετε σε κατάλληλους & ακατάλληλους. Η Νομοθεσία απαγορεύει τη διακριτική μεταχείριση. Όλοι οι ιατροί είναι ικανοί κατά το νόμο να πιστοποιούν τη υγεία ενός ατόμου.
  (4) Προσκρούει και πάλι στα προσωπικά δεδομένα

 • 18 Δεκεμβρίου 2014, 16:14 | Κων/νος Παναγιωτόπουλος, Καρδιολόγος, Πρώην Πρόεδρος ΙΣ Αργολίδος, Εκπρόσωπος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου

  Τις ελάχιστες απαραίτητες εξετάσεις διότι το τι μπορεί να χρειαστεί ένας αθλητής να εξεταστεί δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί
  ,
  λάθος & ενάντια προς τη προστασία προσωπικών δεδομένων, τι θα πει φάκελλος υγείας (φάκελλος τραυματισμών ?) αφού είναι υποτίθεται υγιής.

  Δεν έχετε δικαίωμα να καταρτίσετε κατάλογο πιστοποιημένων ιατρών και να εξαιρέσετε κάποιους όποια κριτήρια και να χρησιμοποιήσετε διότι οι γιατροί έχουν αποκτήσει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και πτυχίο ειδικότητας και ουσιαστικά θα έχετε πάρει μια απόφαση ενάντια στην επαγγελματική ελευθερία. Με ποιο δικαίωμα θα τους χωρίσετε σε κατάλληλους & ακατάλληλους. Η Νομοθεσία απαγορεύει τη διακριτική μεταχείριση. Όλοι οι ιατροί είναι ικανοί κατά το νόμο να πιστοποιούν τη υγεία ενός ατόμου.

  Προσκρούει και πάλι στα προσωπικά δεδομένα

 • 10 Δεκεμβρίου 2014, 01:01 | Βασίλης Μηνούδης

  Προσθήκη στο 2. δ)»…και την εκπαίδευση των αθλητών και την προετοιμασία τους, για την μετά αθλητισμό ζωή (Διπλή Σταδιοδρομία – Dual Career)

 • 8 Δεκεμβρίου 2014, 23:21 | Ιωάννης Παναγάκος

  Εκτιμώ ότι από τις αρμοδιότητες του ΕΚΑΕΤ πρέπει να εξαιρεθεί το ΣΚΑΚΙ, τόσο για την έκδοση του Δελτίου Αθλητή, όσο και για τα υπόλοιπα.

 • Με το οικονομικό κομμάτι , με τα βιβλιάρια υγείας των αθλητών , περνούν το σύστημα το ΑΜΚΑ τους κλπ, δεν θα χρειαστεί να πληρώσει παράβολο , το ΙΚΑ θα επιστρέψει ένα ποσό το Αθλητικό Κέντρο Έρευνας .

 • Προτείνεται σε αυτό το τομεα , να γίνει κι κέντρο πιστοποιήσεως των αθλητών Α.Μ.Ε.Α. , ώστε οι αθλητές να ελέγχονται σωστά και πιστοποιημένα για τη ικανότητα να λάβει μέρος σε αγώνες της οικείας ομοσπονδίας από ειδικούς επιστήμονες και όχι όπως μέχρι σήμερα , δεν υπάρχει διαφάνεια το ιατρικό πιστοποιητικο απο καθε γονεα , η παράγοντα σωματείου κλπ.
  Δείτε το παράδειγμα της Εθνικής Ομαδας Ισπανιας το μπασκετ τους παραολυμπιακους αγωνες το Σινδευ 2000 ,

  ΄΄Το 1996 στην Ατλάντα ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχαν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες οι καλύτεροι αθλητές με νοητική υστέρηση. Στην κατηγορία αυτή, προκειμένου να συμμετέχει ένας αθλητής στους Παραολυμπιακούς, απαιτούνταν να έχει νοητικό πηλίκο κάτω απο 70 μονάδες. Η σαρωτική νίκη στην καλαθοσφαίριση (μπάσκετ) της ομάδας της Ισπανίας, το 2000 στο Σύνδεϊ, αντικαταστάθηκε με αφαίρεση του τίτλου, όταν η Ισπανική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακάλυψε, ότι μόνο δέκα από τους δώδεκα αθλητές που συμμετείχαν είχαν νοητική υστέρηση. Το σκάνδαλο, που δημιουργήθηκε, κόστισε βαριά στον χώρο του Αθλητισμού των Ατόμων με Αναπηρία. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) απαγόρευσε τη συμμετοχή ατόμων με νοητική υστέρηση στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, με το σκεπτικό, ότι είναι δύσκολη η εκτίμηση του βαθμού της αναπηρίας. Η επιστημονική κοινότητα και παράγοντες του Αθλητισμού βρίσκονται ακόμα σε διαπραγματεύσεις με τη ΔΟΕ, ως προς αυτή την απόφαση.
  και αλλο τουτο
  Η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή επέβαλε διετή αποκλεισμό στον χαλκινο Παραολυμπιονίκη του Λονδίνου στην τοξοβολία Νόρμπερτ Μέρφι.

  Άλλο ένα κρούσμα εξαπάτησης του φίλαθλου πνεύματος εντοπίζεται και τιμωρείται, αυτή την φορά στον Παραολυμπιακό αθλητισμό. Ο Καναδός χάλκινος Παραολυμπιονίκης στην τοξοβολία και την κατηγορία ARW1 που περιλαμβάνει αθλητές με τετραπληγία, κατηγορήθηκε ότι παραπλάνησε εσκεμμένα τους ταξινομητές κατά την αξιολόγηση του στην πόλη του Νόβε Μέστο της Τσεχίας στις 23 Ιουνίου. Μετά την παρατήρηση του βίντεο ο επικεφαλής ταξινομητής της παγκόσμιας ομοσπονδίας τοξοβολίας παρατήρησε ότι ο Μέρφι εσκεμμένα παραποίει τα επίπεδα σωματικής του δύναμης και την κίνηση των μυών του άλλα και την ισορροπία του ώστε να απόκτηση πλεονέκτημα έναντι των συναθλητών του.
  Ο Καναδός Παραολυμπιονίκης ανταγωνίζεται με αθλητές που έχουν προβλήματα και με τα τέσσερα άκρα τους. Χέρια: λειτουργικοί περιορισμοί σε σχέση με την κινητικότητα, τη δύναμη ή τον έλεγχο. Κορμός: ελλιπής ή ανύπαρκτος έλεγχος και /ή ισορροπία, όταν ο αθλητής είναι ακίνητος με το τόξο στραμμένο προς το στόχο. Κάτω άκρα: θεωρούνται μη λειτουργικά λόγω ακρωτηριασμού, περιορισμού σε σχέση με την κινητικότητα, τη δύναμη και /ή τον έλεγχο (σχεδόν μη λειτουργικά μέλη για μετακίνηση σε μακρινές αποστάσεις).

  Ενώ θα έπρεπε να αγωνίζεται και να ανταγωνίζεται αθλητές χωρίς περιορισμό στην κατηγορία ARW2 που περιλαμβάνει τους τοξότες με παραπληγία που αγωνίζονται με αμαξίδιο ή τους αθλητές με ανάλογη αναπηρία. Χέρια: δεν υπάρχουν λειτουργικοί περιορισμοί σε σχέση με την κινητικότητα, τη δύναμη ή τον έλεγχο. Κορμός: καλός έως ιδιαίτερα ελλιπής έλεγχος και /ή ισορροπία, όταν ο αθλητής είναι ακίνητος με το τόξο στραμμένο προς το στόχο. Κάτω άκρα: θεωρούνται μη λειτουργικά λόγω ακρωτηριασμού, περιορισμού σε σχέση με την κινητικότητα, τη δύναμη και /ή τον έλεγχο (σχεδόν μη λειτουργικά μέλη για μετακίνηση σε μακρινές αποστάσεις).

  Σύμφωνα με το άρθρο 11.0 της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής (IPC) Κωδικός ταξινόμησης και της Παγκόσμιας Τοξοβολία άρθρο 1.14.1, το συμβούλιο Δικαιοσύνης και της Ηθικής, αξιολόγησε την υπόθεση και αποφάσισε ότι ο Καναδός αθλητής είχε σπάσει τους κανόνες και επέβαλε ποινή διετούς αποκλεισμού.

  Έτσι σύμφωνα με τα άρθρα 11.1 και 11.3 της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής που «Ένας αθλητής ο οποίος, κατά τη γνώμη του πίνακα κατάταξης, σκόπιμα διαστρεβλώνουν τις δεξιότητες και ικανότητες θεωρούνται παραβάτες των κανόνων ταξινόμησης. Αν ο αθλητής παραποιεί σκόπιμα τις δεξιότητες και ικανότητες, ο αθλητής δεν θα μπορεί, και δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να ανταγωνιστούν σε αυτόν τον ανταγωνισμό στην εν λόγω άθλημα».

  Η πρόταση μου , με αυτή τη κίνηση αναβαθμίζεται και θα τηρείται ο φακελος σε διαφάνεια το αθλητισμό των ΑΜΕΑ , όπως κι οι κωφοί αθλητές για να λάβουν μέρος πρέπει να προσκομίσουν ακουογράμματα και ιατρική γνωμάτευση απο ειδικούς ΩΡΛ , Ακοουλόγους , τουλάχιστον απώλεια το 55% db , τη μέση συχνότητα . (υπάρχει οι πολύμηνες αναμονή σε νοσοκομεία και επιτροπές για τη τελική γνωμάτευση , ενω το κέντρο με μεριμνά της ομοσπονδίας θα έχει πιο καλύτερα αποτελέσματα σε σύντομο διάστημα )

 • 6 Δεκεμβρίου 2014, 04:26 | Νικολούζος Στάθης

  4. Πόροι του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. είναι:

  δ) τα έσοδα από τη θεώρηση των δελτίων υγείας αθλητών – διαιτητών-προπονητών.

  άλλο ένα χαράτσι… αν θέλετε να κλείσετε τα σωματεία δεν χρειάζεται να γράψετε 70 άρθρα απλά 1. σταματάει ο ερασιτεχνικός αθλητισμός εκτός Εκάλης και Πανοράματος…
  αρκούσε.
  το νομοσχέδιο είναι επιπόλαιο δεν λύνει προβλήματα αλλά δημιουργεί πάρα πολά! χρειάζεται πραγματική διαβούλευση!

 • 4 Δεκεμβρίου 2014, 23:32 | Τάσος Φόρος

  Ο αθλητής πρέπει να εξετάζεται αλλά δεν πρέπει τα έξοδα να βαρύνουν τον αθλητή ή το σωματείο του. Οι αθλητές να εξετάζονται στα Νοσοκομεία από ιατρούς που θα ορίσει το Ε.Κ.Α.Ε.Τ. δωρεάν ή με το αντίτιμο των 5Ε. Δεν είναι δυνατόν να πληρώσει ο αθλητής ή το σωματείο του εξετάσεις σε ιδιώτες ιατρούς που θα ορίσει το Ε.Κ.Α.Ε.Τ. ΔΙΌΤΙ είναι ασφαλισμένος και μπορεί να εξεταστεί από τους ιατρούς του Ταμείου του. Το σωματείο δεν μπορεί να επιβαρυνθεί για τις εξετάσεις των αθλητών, ήδη τα σωματεία πληρώνουν 5Ε κάθε δελτίο στην Ομοσπονδία Ε.Ο.Κ και παράβολο 10Ε για κάθε νέο δελτίο. Ένα σωματείο χρειάζεται 70-80 δελτία για να συμμετέχει στα πρωταθλήματα της Ε.Ο.Κ. που κοστίζουν 80 επί 5Ε
  =400Ε και δεν μπορεί να πληρώσει και τις εξετάσεις σε ιδιώτες ιατρούς που θα ορίσει το Ε.Κ.Α.Ε.Τ. διότι αν οι εξετάσεις για κάθε αθλητή κοστίζουν 30Ε είναι 80 *30 =2.400Ε συν τα 400Ε στην ομοσπονδία συν τα παράβολα για νέα δελτία έχουμε 3.000Ε περίπου κάθε έτος μόνο για τα δελτία αθλητών. Τα ερασιτεχνικά σωματεία δεν επιχορηγούνται από το 2008 και από 2011 ο Δήμος απαιτεί ενοίκιο για την χρήση των γηπέδων και των σχολικών γυμναστηρίων, μαζί με τα έξοδα αγώνων, προπονητές, μετακινήσεις και αθλητικό υλικό τα έξοδα είναι πολλά και θα οδηγήσουν τα μικρά σωματεία στην διάλυση ή στο να υπολειτουργούν. ΠΡΟΤΕΊΝΟΥΜΕ οι εξετάσεις των αθλητών να γίνονται στα Νοσοκομεία έτσι ώστε και οι εξετάσεις να είναι αξιόπιστες και να μην επιβαρύνεται ο αθλητής και το σωματείο. Το Ε.Κ.Α.Ε.Τ. να ορίσει τις εξετάσεις που απαιτούνται για κάθε άθλημα. ΕΠΙΣΗΣ δεν πρέπει να υπάρχει παράβολο στο Ε.Κ.Α.Ε.Τ. για το δελτίο κάθε αθλητή.

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 01:56 | Αθανασίου Αγγελική

  Δεν ειναι πρακτικό για 1.000.000 αθλουμενους σε όλη την Ελλάδα να εξαρτώνται απο ένα οργανισμό για την πιστοποίηση της υγείας τους. Ειναι αντισυνταγματικό να μην μπορεί να διαλέξει ο αθλουμενους τον γιατρό που θα τον εξετάσει. Ουσιαστικά απαγορεύουν την άθληση το μοναδικό που μας εχει απομένει σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

 • 28 Νοεμβρίου 2014, 11:09 | mikra asia

  Παρακαλούμε, στο άρθρο 26 παρ.6, να αποσαφηνίσετε την έκφραση….»τη διαδικασία και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις για την ένταξη σ΄ αυτό»….
  Ευχαριστώ πολύ.

 • 28 Νοεμβρίου 2014, 10:52 | mikra asia

  Η παράγραφο 6 να τροποποιηθεί ως ακολούθως: το υπάρχον προσωπικό ως έχει, που υπηρετεί στο Ε.Κ.Α.Ε (που συστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 1646/1986),μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Ε.Κ.Α.Ε.Τ.

 • 26 Νοεμβρίου 2014, 21:36 | Ευάγγ. Βιδάλης

  3.β.: πιστοποιημένοι ιατροί: Δηλαδή ένας αθλητής-σκακιστής χρειάζεται ιατρική εξέταση από πιστοποιημένο ιατρό? Δεν αρκεί ένας καρδιολόγος, ή παθολόγος, ή κάποια εξέταση σε Κέντρο Υγείας ή σε Νοσοκομείο, όπως γίνεται συνήθως σήμερα?

 • 26 Νοεμβρίου 2014, 20:58 | Ευάγγ. Βιδάλης

  Δεν είναι Ο ΕΚΑΕΤ, αλλά ΤΟ ΕΚΑΕΤ (παρ. 2 και 3).

  Παρ.4, σημ. δ’: είναι απαράδεκτο να επιβαρύνεται επιπλέον ο αθλητής ή το σωματείο με τα έξοδα της θεώρησης του δελτίου υγείας, που εκτός από το κόστος διαφαίνεται και χρονοβόρα ως διαδικασία.