• Σχόλιο του χρήστη 'Σκόπα Έλενα' | 9 Δεκεμβρίου 2016, 12:41

    "Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού είναι δυνατόν να προβλέπεται η παροχή τέτοιων υπηρεσιών μόνο από εμπορικές εταιρείες, συγκεκριμένης ή μη εταιρικής μορφής, με δυνατότητα σύστασης τέτοιων εταιρειών γι αυτόν αποκλειστικά το σκοπό και από Αθλητικά Σωματεία. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατόν να προβλέπεται συγκεκριμένη εταιρικής μορφή, καθώς και να ορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για τη λειτουργία αυτών των εταιρειών, όπως και ζητήματα εποπτείας τους και κάθε άλλο συναφές θέμα." Το παρόν σχέδιο νόμου δίνει τη δυνατότητα στο μη κερδοσκοπικό σωματείο να ιδρύσει κερδοσκοπική εταιρεία με τον ίδιο (μη κερδοσκοπικό) σκοπό! Όταν παγκοσμίως προωθείται και επιβραβεύεται η κοινωνική συνεισφορά των εμπορικών εταιριών, η ελληνική νομοθεσία επιχειρεί να εμπορευατοποιήσει τους κοινωνικούς συλλογικούς φορείς. Εντέχνως καταργούνται οι διατάξεις που ισχύουν τις τελευταίες 10ετίες και απαγορεύουν ακόμη και τη συστέγαση σωματείων και εμπορικών επιχειρήσεων επί ποινή ανάκλησης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, ώστε να μην εμπλέκονται οικονομικά συμφέροντα και ερασιτεχνικός αθλητισμός. Η διάταξη προσκρούει και στο άρθρο 1 του ίδιου του σχεδίου νόμου, εκτός κι αν οι συντάκτες ενστερνίζονται την άποψη ότι το αθλητικό ιδεώδες και φίλαθλο πνεύμα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας, ή η εκμάθηση οποιουδήποτε αθλήματος δύναται να μην τα περιλαμβάνει (το αθλητικό ιδεώδες και φίλαθλο πνεύμα).