• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΥΠΑΛ. Γ.Γ.Α.' | 9 Δεκεμβρίου 2016, 12:24

    Τα φαινόμενα κακοδιαχείρισης στις Ομοσπονδίες, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί επανειλημμένως σε Εκθέσεις Ελεγκτικών Οργάνων, πρέπει να εκλείψουν και επιτέλους, τα όποια ζητήματα γύρω από το κάθε άθλημα να αντιμετωπισθούν με επιστημονική γνώση ανθρώπων ειδικών στην Οργάνωση και Διοίκηση του αθλητισμού, προκειμένου να καταρτίζουν και να εισηγούνται προς το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας καθώς και να μεριμνούν για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών. Η εν λόγω διάταξη κινείται προς την σωστή κατεύθυνση καθότι δίνει την δυνατότητα στις Ομοσπονδίες να προσλάβουν ειδικό «επιστημονικό» συνεργάτη, ωστόσο παρέχει παράλληλα και την δυνατότητα να προσλάβουν τον οποιοδήποτε από τον επιχειρηματικό ή επαγγελματικό τομέα ή ακόμη και αυτόν που έχει εμπειρία μόλις δύο (2) ετών σε αθλητικά θέματα γενικώς και αορίστως. Ως εκ τούτου, προτείνεται στην παρ.2 να αναδιατυπωθεί η φράση ως εξής: 2. Ο ειδικός συνεργάτης προσλαμβάνεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας χρονικής διάρκειας μέχρι τεσσάρων (4) ετών, που επιτρέπεται να ανανεώνεται ή να παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα κάθε φορά. Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Δ.Σ.. Ως ειδικός συνεργάτης επιλέγεται πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που έχει διακριθεί στο χώρο του αθλητισμού, κατά προτίμηση, ή στον επιχειρηματικό ή επαγγελματικό τομέα, κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πανεπιστημίου της αλλοδαπής "συναφές με τον Αθλητισμό" και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας "στην Οργάνωση και Διοίκηση του Αθλητισμού" και γνωρίζει άριστα δύο (2) ξένες γλώσσες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μία γλώσσα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία τουλάχιστον εκ των ρωσικής ή αραβικής. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του ειδικού συνεργάτη και γενικά κάθε παροχή σε αυτόν καθορίζονται από το Δ.Σ.. σε κάθε όμως περίπτωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις αποδοχές που λαμβάνει ο Γενικός Διευθυντής Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου, έγγαμος με δύο τέκνα και με εικοσαετή προϋπηρεσία. Ο ειδικός συνεργάτης συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με την Ομοσπονδία και η σχετική σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).