Άρθρο 25 – Διοικητικό Συμβούλιο – Εξελεγκτική Επιτροπή Ομοσπονδίας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (∆.Σ.) της αθλητικής Ομοσπονδίας εκλέγεται για τετραετή θητεία. Οι αρχαιρεσίες γίνονται υποχρεωτικά κάθε φορά εντός του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων, έως την 31η Δεκεμβρίου. Δεν επιτρέπεται η εκλογή κανενός προσώπου σε θέση Προεδρείου ή ως εκτελεστικό μέλος σε Δ.Σ. αθλητικής Ομοσπονδίας περισσότερες από δύο φορές, ανεξάρτητα αν πρόκειται για συνεχόμενες εκλογές ή αν οι δύο θητείες ήταν πλήρεις ή μη. Για την εφαρμογή του παρόντος ως θέσεις Προεδρείου θεωρούνται μόνον αυτές του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή του Γενικού Γραμματέα, ο δε ανωτέρω περιορισμός ισχύει ανεξάρτητα εάν πρόκειται για την ίδια ή άλλη θέση εκ των προαναφερομένων, στις οποίες συνολικά δεν επιτρέπεται η θήτευση περισσότερες από δύο φορές. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει αν πρόκειται για Ομοσπονδίες με λιγότερα από εκατό (100) Σωματεία – μέλη. Όσα πρόσωπα έχουν συμπληρώσει το παραπάνω όριο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δικαιούνται μία ακόμη εκλογή σε οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες θέσεις.

2. Το Δ.Σ. της αθλητικής Ομοσπονδίας αποτελείται:
α) από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη, αν η Ομοσπονδία έχει στη δύναμή της είκοσι (20) μέχρι εκατό (100) Σωματεία,
β) από εννέα (9) έως έντεκα (11) μέλη, αν η Ομοσπονδία έχει στη δύναμή της εκατό (100) έως τριακόσια (300) Σωματεία,
γ) από έντεκα (11) έως δεκαπέντε (15) μέλη, αν η Ομοσπονδία έχει στη δύναμη της τριακόσια (300) ή περισσότερα Σωματεία.
Δεν μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. συγγενείς μεταξύ τους μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

3. Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του αριθμού των μελών της Ομοσπονδίας, μετά την εκλογή των μελών του ∆.Σ και τη συγκρότησή του σε σώμα δεν επηρεάζει την αριθμητική του συγκρότηση, μέχρι τη λήξη της θητείας του, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό της.

4. Στα Διοικητικά Συμβούλια των Ομοσπονδιών αθλημάτων για τα οποία διεξάγονται επαγγελματικά πρωταθλήματα συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του οικείου Συνδέσμου αμειβομένων αθλητών, της οικείας Ομοσπονδίας διαιτητών και της οικείας Ομοσπονδίας ή συνδέσμου προπονητών.

5. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. των αθλητικών Ομοσπονδιών επιτρέπεται να γίνονται και με τηλεδιάσκεψη.

6. Κάθε μέλος Δ.Σ. αθλητικής Ομοσπονδίας υποχρεούται να υποβάλλει κάθε χρόνο, δήλωση της περιουσιακής κατάστασης αυτού, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε σχετικές διατάξεις περί πόθεν έσχες. Την υποχρέωση αυτή έχει και για τρία (5) έτη μετά την απώλεια, για οποιοδήποτε λόγο, της ιδιότητάς του αυτής.

7. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος περί Εξελεγκτικής Επιτροπής εφαρμόζονται ανάλογα για την Εξελεγκτική Επιτροπή της αθλητικής Ομοσπονδίας.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 12:24 | ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΥΠΑΛ. Γ.Γ.Α.

  Τα φαινόμενα κακοδιαχείρισης στις Ομοσπονδίες, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί επανειλημμένως σε Εκθέσεις Ελεγκτικών Οργάνων, πρέπει να εκλείψουν και επιτέλους, τα όποια ζητήματα γύρω από το κάθε άθλημα να αντιμετωπισθούν με επιστημονική γνώση ανθρώπων ειδικών στην Οργάνωση και Διοίκηση του αθλητισμού, προκειμένου να καταρτίζουν και να εισηγούνται προς το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας καθώς και να μεριμνούν για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών. Η εν λόγω διάταξη κινείται προς την σωστή κατεύθυνση καθότι δίνει την δυνατότητα στις Ομοσπονδίες να προσλάβουν ειδικό «επιστημονικό» συνεργάτη, ωστόσο παρέχει παράλληλα και την δυνατότητα να προσλάβουν τον οποιοδήποτε από τον επιχειρηματικό ή επαγγελματικό τομέα ή ακόμη και αυτόν που έχει εμπειρία μόλις δύο (2) ετών σε αθλητικά θέματα γενικώς και αορίστως.

  Ως εκ τούτου, προτείνεται στην παρ.2 να αναδιατυπωθεί η φράση ως εξής: 2. Ο ειδικός συνεργάτης προσλαμβάνεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας χρονικής διάρκειας μέχρι τεσσάρων (4) ετών, που επιτρέπεται να ανανεώνεται ή να παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα κάθε φορά. Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Δ.Σ.. Ως ειδικός συνεργάτης επιλέγεται πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που έχει διακριθεί στο χώρο του αθλητισμού, κατά προτίμηση, ή στον επιχειρηματικό ή επαγγελματικό τομέα, κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πανεπιστημίου της αλλοδαπής «συναφές με τον Αθλητισμό» και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας «στην Οργάνωση και Διοίκηση του Αθλητισμού» και γνωρίζει άριστα δύο (2) ξένες γλώσσες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μία γλώσσα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία τουλάχιστον εκ των ρωσικής ή αραβικής. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του ειδικού συνεργάτη και γενικά κάθε παροχή σε αυτόν καθορίζονται από το Δ.Σ.. σε κάθε όμως περίπτωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις αποδοχές που λαμβάνει ο Γενικός Διευθυντής Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου, έγγαμος με δύο τέκνα και με εικοσαετή προϋπηρεσία. Ο ειδικός συνεργάτης συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με την Ομοσπονδία και η σχετική σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 00:14 | ΠΑΣΑΠ

  Δεδομένου ότι οι Ομοσπονδίες θα πρέπει να λειτουργούν ως «Μητέρες» των αθλημάτων και κάτω από την σκέπη τους περιλαμβάνουν ισότιμα σωματεία, αθλητές, προπονητές κτλ, μήπως θα έπρεπε επιτέλους εκπρόσωποι αυτών (μέσω των Συνδέσμων τους) να συμμετέχουν ex-officio στα ΔΣ, με πλήρη διακαιώματα;
  Διαφορετικά οι Ομοσπονδίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν, δυστυχώς, ως συντεχνίες των Σωματείων, κάτι το οποιο εν έτει 2016 θα πρέπει να αλλάξει.
  Άλλωστε οι όποιες «ισορροπίες» ΄δεν αλλάζουν με την προσθήκη 2-3 αντιπροσώπων (πλην σωματείων), ίσα ίσα προσδίδεται πλουραρισμός και ευκαιρία για εποικοδομητική παρουσία (και ευθύνη θέσεων & προτάσεων) όλων των Φορέων που απαρτίζουν ένα άθλημα.

  Σε ότι αφορά στους αθλητές, η εκπροσώπηση θα πρέπει να γίνεται από εκλεγμένους από τους αθλητές αντιπροσώπους, και όχι από διορισμένους από τις Ομοσπονδίες πρώην αθλητές (όπως αντίστοιχα γίνεται τώρα σε ΕΟΕ, ΕΣΚΑΝ κτλ) όπου οι επιλογές καμία σχέση δεν έχουν με τις επιθυμίες των ίδιων των αθλητών/τριών.

 • 8 Δεκεμβρίου 2016, 20:45 | Αντώνης Παπαδόπουλος

  Στην παράγραφο 1 αναφέρεται το όριο των 100 σωματείων για τον περιορισμό των θητειών του Προεδρείου. Αυτό το όριο σε πια χρονική στιγμή προσδιορίζεται. Το έτος των εκλογών, σε κάποια χρονική στην διάρκεια της θητείας. Η ερώτηση γίνεται για Ομοσπονδίες που έχουν περίπου 100 μέλη και άλλοτε μπορεί να είναι 101 και άλλοτε 99. Αρα ακλό είναι να υπάρχει ο χρονικός αυτός προσδιορισμός του ελέγχου.

  Στην παράγραφο 6 αναφέρεται για το πόθεν έσχες των μελών του ΔΣ κλπ. Αφορά και ΟΟμοσπονδίες που δεν επιχορηγούνται καθόλου?

 • 26 Νοεμβρίου 2016, 11:49 | γιώργος παγουρόπουλος

  Ο περιορισμός εκλογής των μελών του προεδρείου των ΔΣ σε 2 θητείες, θα πρέπει να αφορά όλα τα μέλη του ΔΣ και όχι μόνο τα μέλη του προεδρείου. Εάν πχ ένας πρόεδρος, παραμείνει μέλος του ΔΣ, τι αλλάζει, αφού όλα τα μέλη του ΔΣ είναι ισότιμα; Με τις πρακτικές αλλοίωσης των αποτελεσμάτων της βούλησης των σωματείων που οι αιώνιοι πρόεδροι τις έχουν ανάγει σε επιστήμη, ακόμη και η απλή συμμετοχή τους στο ΔΣ θα έχει τα ίδια αποτελέσματα. Θα πρέπει λοιπόν η διετής θητεία να φορά όλα τα μέλη του ΔΣ και η εφαρμογή του νέου νόμου να είναι άμεση, δηλαδή οι ομοσπονδίες να εναρμονίσουν με τον νέο νόμο τα καταστατικά τους εντός προθεσμίας λίγων μηνών και να προκηρυχθούν εκλογές για το υπόλοιπο της θητείας μέχρι τους επόμενους Ολυμπιακούς αγώνες.

 • 18 Νοεμβρίου 2016, 22:14 | Μαρία Τσιγώνη

  Σχόλιο : {…. ή συνδέσμου προπονητών.} ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ το ή και να ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ και
  Σχόλιο ; {..συνδέσμου προπονητών.} ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ Προπονητών/Γυμναστών
  Σχόλιο : {…..χωρίς δικαίωμα ψήφου} ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ και ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ με δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα «vetto» – Άρθρο 25 παράγραφος 4
  ——
  Σχόλιο : ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ αφού προκύψει η νομότυπη πρόσκληση προς όλα τα μέλη και η πλειοψηφία του Δ.Σ. να συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη. – Άρθρο 25 παράγραφος 5

 • 18 Νοεμβρίου 2016, 22:15 | Χαράλαμπος Ρέλλας

  Σχόλιο : {…. ή συνδέσμου προπονητών.} ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ το ή και να ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ και
  Σχόλιο ; {..συνδέσμου προπονητών.} ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ Προπονητών/Γυμναστών
  Σχόλιο : {…..χωρίς δικαίωμα ψήφου} ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ και ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ με δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα «vetto» – Άρθρο 25 παράγραφος 4
  Σχόλιο : ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ αφού προκύψει η νομότυπη πρόσκληση προς όλα τα μέλη και η πλειοψηφία του Δ.Σ. να συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη. – Άρθρο 25 παράγραφος 5

 • 2 Νοεμβρίου 2016, 22:50 | Κωνσταντίνου Ιωνάθαν

  σε πολλές Ομοσπονδίες υπάρχει ένα όργανο που συνήθως ονομάζεται «Εκτελεστική Επιτροπή» και που απαρτίζεται από τρία συνήθως μέλη του ΔΣ τα οποία δικαιούνται να αποφασίζουν για λογαριασμό της Ομοσπονδίας επί παντός επιστητού. Με αυτό τον τρόπο παραγνωκίζονται τα ΔΣ των Ομοσπονδιών και μπορούν οι Πρόεδροι με τον Γραμματέα (συχνά πρόσωπο «σφραγίδα») και ένα μέλος του ΔΣ να διοικούν ανέλεγκτα την Ομοσπονδία. Προτείνω να απαγορευτεί σε αυτό το άρθρο η ίδρυση και λειτουργία τέτοιων «Εκτελεστικών Επιτροπών» ή κάθε οργάνου που υποκαθιστά τα ΔΣ των Ομοσπονδιών.

 • 1 Νοεμβρίου 2016, 14:32 | Γιώργος καρνακης

  Παράγραφος 1.
  Ο περιορισμός όσο αφορά την εκλογή του προεδρείου θα πρέπει να ισχύει και για ομοσπονδίες με λιγότερα από 100 σωματεία.Τα φαινόμενα μονίμων προέδρων και Γ.γραμματέων σε ομοσπονδίες για πάνω από 10 Χρόνια είναι πάρα πολλά και γεννιούνται πολλά ερωτήματα κατά πόσο δημοκρατικό και νόμιμο είναι αυτό..

 • 1 Νοεμβρίου 2016, 13:25 | ΚΡΙΤΩΝ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Σε κάθε Δ.Σ. Ομοσπονδίας, συμμετέχουν ex oficio δύο υπάλληλοι της Γ.Γ.Α., ορισμένοι απο τον Γ.Γ.Α., με γνώση στο άθλημα που η Ομοσπονδία εκπροσωπεί, με δικαίωμα να εκφέρουν γνώμη ή άποψη άν αυτό ζητηθεί, χωρίς δικαίωμα αυτόκλητης παρέμβασης ή ψήφου. Η Ομοσπονδία είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τους υπαλλήλους αυτούς, για την ημερομηνία διεξαγωγής του Δ.Σ. και τα θέματα ημερήσιας διάταξης, σα να είναι μέλη του. Η παρουσία του ενός τουλάχιστον εκ των δύο υπαλλήλων είναι υποχρεωτική για να ξεκινησει το Δ.Σ. Κάθε είδους δαπάνη που προβλέπεται απο τον κανονισμό της οικείας Ομοσπονδίας για τα μέλη του Δ.Σ. καταβάλλεται και στους συμμετέχοντες υπαλλήλους.
  Με το άρθρο αυτό, επιτυγχάνεται η σε πρώτο χρόνο ενημέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας για τα τεκταινόμενα στα Δ.Σ των Ομοσπονδιών, διαφυλάσσεται το κύρος και η νομιμότητα των αποφάσεων,προσφέρεται δε στις Ομοσπονδίες η άμεση και έγκυρη άποψη της Κεντρικής Υπηρεσίας για όλα τα θέματα που τις απασχολούν, χωρίς να επιβάλλεται καμμία απόφαση μιά και οι υπάλληλοι δεν συμμετέχουν στην λήψη αυτής.