• Σχόλιο του χρήστη 'LEROS' | 28 Νοεμβρίου 2014, 16:35

    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Με απόφαση του , Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, επιχορηγούνται, κατόπιν ενδελεχώς αιτιολογημένης και λεπτομερώς τεκμηριωμένης ΕΚΘΕΣΗΣ και ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες, εφόσον διαθέτουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του παρόντος νόμου, καθώς και η Ε.Ο.Ε., η Ε.Π.Ε., για την ανάπτυξη και την ενίσχυση του αθλητισμού 3. Έκτακτες επιχορηγήσεις προς οποιονδήποτε από τους αθλητικούς φορείς και τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1, δεν επιτρέπονται. 4. Δεν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε φορέα να διαθέτει την επιχορήγηση της Γ.Γ.Α. για σκοπό διαφορετικό από εκείνον για τον οποίο δόθηκε η επιχορήγηση με βάση την ΕΚΘΕΣΗ και του ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ του άρθρου 1 . Όποιος παραβιάζει την ανωτέρω διάταξη τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τεσσάρων (4) ετών, και δια βίου στέρηση της αθλητικής ιδιότητας. Αν πέτυχε ή επεδίωξε υπέρ εαυτού ή τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, όφελος που υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€), τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών και δια βίου στέρηση της αθλητικής ιδιότητας. Αν η διάπραξη του εγκλήματος εξακολούθησε για μακρύ χρονικό διάστημα, ή το ποσό του οφέλους είναι πάνω από έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00€), ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη και δια βίου στέρηση της αθλητικής ιδιότητας. Το χρηματικό ποσό που δεν διατέθηκε για τον καθορισμένο σκοπό καταλογίζεται σε βάρος των προσώπων που αποφάσισαν και πραγματοποίησαν τη διάθεση αυτή και αποδίδεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Ο καταλογισμός γίνεται από την αρμόδια, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Π.Δ. 107/28-8-2014, Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 5. Κάθε φορέας που επιχορηγείται είναι υποχρεωμένος να δημοσιοποιεί με δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα του και με καταχώρηση στον τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τον ετήσιο ισολογισμό του και τις επιχορηγήσεις δωρεές κληροδοτήματα ή χορηγίες που έλαβε. Με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 51, κάθε φορέας που επιχορηγείται υποβάλλει απολογισμό στη Διεύθυνση της παραγράφου 4 του ανωτέρω άρθρου για τα ποσά της επιχορήγησης που του καταβάλλονται. Τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση δεν χορηγείται αν δεν έχει υποβληθεί απολογισμός για προηγούμενες αντίστοιχες επιχορηγήσεις ή αν δεν δημοσιοποιεί με δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα του και με καταχώρηση στον τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τον ετήσιο ισολογισμό του και τις επιχορηγήσεις δωρεές κληροδοτήματα ή χορηγίες που έλαβε.