• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΥΠΑΛ. Γ.Γ.Α.' | 9 Δεκεμβρίου 2016, 13:12

    Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη επιτέλους ο όρος «αθλητικό marketing» κατά την διεξαγωγή αγώνων από τις οργανωτικές εκτελεστικές επιτροπές. Η στοχευμένη προβολή χορηγών μέσα από τέτοιες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις δύναται να συμβάλει σημαντικά στα ιδία έσοδα μιας τέτοιας επιτροπής και αντίστοιχα, στην απομείωση ενίσχυσης από τον κρατικό προυπολογισμό. Περαιτέρω με την αξιολόγηση/αποδελτίωση των χορηγιών διαπιστώνουν αφενός οι χορηγοί την αξία της χορηγίας τους (Return of Investment ROI), καθιστώντας τους μόνιμους υποστηρικτές των αθλητικών γεγονότων και αφετέρου, οι χορηγούμενοι την αξία των χορηγιών που έλαβαν τόσο σε χρηματική υποστήριξη όσο και σε είδος/αντάλλαγμα. Ως εκ τούτου, προτείνεται να αναδιατυπωθεί η παρ.3 ως εξής: 3. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού μεταφέρονται οι απαραίτητοι πόροι, από τον κρατικό προϋπολογισμό της Γ.Γ.Α., στις ανωτέρω επιτροπές, για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό τον οποίο καταρτίζουν. "Οι επιτροπές υποχρεούνται να προβούν στην σύνταξη χορηγικού πλάνου και στην υποβολή αυτού στην Γ.Γ.Α. δύο (2) μήνες πριν την έναρξη της διοργάνωσης και αντιστοίχως, στην αξιολόγηση/αποδελτίωση των χορηγιών εντός τριών (3) μηνών απο τη λήξη της." Οι επιτροπές επιτρέπεται να προσλαμβάνουν το αναγκαίο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που οι ίδιες καθορίζουν. Η σύμβαση εργασίας του προσωπικού δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες και επιτρέπεται να καταγγέλλεται ελεύθερα από τις επιτροπές οποτεδήποτε, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης.