Άρθρο 63 – Ειδικές επιτροπές

1. Με αποφάσεις του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτούνται οργανωτικές εκτελεστικές επιτροπές, στις οποίες ανατίθεται η διεκδίκηση η προετοιμασία, η οργάνωση και η διεξαγωγή αγώνων συνεδρίων, συνόδων και Ολυμπιακών γεγονότων στη χώρα, που έχουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή ή γενικά ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Οι επιτροπές αυτές αμέσως μετά τη συγκρότησή τους, καταθέτουν προϋπολογισμό, ο οποίος ελέγχεται από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία μπορεί εν όλω ή εν μέρει να τον τροποποιήσει Τα μέλη των επιτροπών αυτών μπορεί να αντικαθίστανται ελεύθερα χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. Οι κανόνες λειτουργίας των επιτροπών αυτών, τα ειδικότερα καθήκοντα και κάθε συναφές θέμα καθορίζονται με την απόφαση συγκρότησής τους. Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση της παρούσας παραγράφου και αφορούν συνέδρια, συνόδους ή Ολυμπιακά γεγονότα ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Οι επιτροπές της προηγούμενης παραγράφου αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δεν υπάγονται στο δημόσιο τομέα και λειτουργούν κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου. Οι επιτροπές αυτές, με απόφασή τους, προσδιορίζουν τα ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προέδρου και των μελών τους.

3. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού μεταφέρονται οι απαραίτητοι πόροι, από τον κρατικό προϋπολογισμό της Γ.Γ.Α., στις ανωτέρω επιτροπές, για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό τον οποίο καταρτίζουν. Οι επιτροπές επιτρέπεται να προσλαμβάνουν το αναγκαίο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που οι ίδιες καθορίζουν. Η σύμβαση εργασίας του προσωπικού δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες και επιτρέπεται να καταγγέλλεται ελεύθερα από τις επιτροπές οποτεδήποτε, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης.

4. Η διάλυση των ανωτέρω επιτροπών γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Από τη δημοσίευση της παραπάνω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι επιτροπές αυτές υφίστανται μόνο για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες. Με κοινές αποφάσεις του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, διατίθεται η περιουσία της επιτροπής για τις ανάγκες του Δημοσίου. Το απασχολούμενο προσωπικό απολύεται αυτοδικαίως, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της επιτροπής, καθορίζεται ο αριθμός του προσωπικού ο οποίος είναι αναγκαίας για την εκκαθάριση. Με την περάτωση της εκκαθάρισης το προσωπικό αυτό απολύεται χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. Οι δαπάνες των επιτροπών ελέγχονται από ορκωτό λογιστή, το πόρισμα του οποίου υποχρεωτικά κοινοποιείται στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

5. Στη Γ.Γ.Α. μπορούν να συνιστώνται, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, επιτροπές που έχουν ως έργο :
α) την άσκηση νομοπαρασκευαστικών και νομοτεχνικών καθηκόντων για θέματα αθλητισμού,
β) την αντιμετώπιση οργανωτικών θεμάτων της Γ.Γ.Α.,
γ) την αντιμετώπιση οποιουδήποτε θέματος άπτεται των σκοπών και αρμοδιοτήτων της Γ.Γ.Α.,
δ) την εκπόνηση προγραμμάτων διάδοσης και προαγωγής της αθλητικής και ολυμπιακής παιδείας και εκπαίδευσης.
Στα μέλη των παραπάνω επιτροπών καταβάλλεται αποζημίωση, που καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΓΓΑ.

  • 9 Δεκεμβρίου 2016, 13:12 | ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΥΠΑΛ. Γ.Γ.Α.

    Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη επιτέλους ο όρος «αθλητικό marketing» κατά την διεξαγωγή αγώνων από τις οργανωτικές εκτελεστικές επιτροπές. Η στοχευμένη προβολή χορηγών μέσα από τέτοιες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις δύναται να συμβάλει σημαντικά στα ιδία έσοδα μιας τέτοιας επιτροπής και αντίστοιχα, στην απομείωση ενίσχυσης από τον κρατικό προυπολογισμό. Περαιτέρω με την αξιολόγηση/αποδελτίωση των χορηγιών διαπιστώνουν αφενός οι χορηγοί την αξία της χορηγίας τους (Return of Investment ROI), καθιστώντας τους μόνιμους υποστηρικτές των αθλητικών γεγονότων και αφετέρου, οι χορηγούμενοι την αξία των χορηγιών που έλαβαν τόσο σε χρηματική υποστήριξη όσο και σε είδος/αντάλλαγμα.

    Ως εκ τούτου, προτείνεται να αναδιατυπωθεί η παρ.3 ως εξής: 3. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού μεταφέρονται οι απαραίτητοι πόροι, από τον κρατικό προϋπολογισμό της Γ.Γ.Α., στις ανωτέρω επιτροπές, για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό τον οποίο καταρτίζουν. «Οι επιτροπές υποχρεούνται να προβούν στην σύνταξη χορηγικού πλάνου και στην υποβολή αυτού στην Γ.Γ.Α. δύο (2) μήνες πριν την έναρξη της διοργάνωσης και αντιστοίχως, στην αξιολόγηση/αποδελτίωση των χορηγιών εντός τριών (3) μηνών απο τη λήξη της.» Οι επιτροπές επιτρέπεται να προσλαμβάνουν το αναγκαίο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που οι ίδιες καθορίζουν. Η σύμβαση εργασίας του προσωπικού δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες και επιτρέπεται να καταγγέλλεται ελεύθερα από τις επιτροπές οποτεδήποτε, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης.