• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ' | 1 Δεκεμβρίου 2014, 10:28

    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Άρθρο 107 Τήρηση Φιλάθλου Πνεύματος-Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. Όσοι ασχολούνται με τα κάθε είδους αθλήματα και τις εν γένει αθλητικές, αγωνιστικές, ή γυμναστικές εκδηλώσεις, ή παρακολουθούν τις εκδηλώσεις αυτές, οφείλουν να τηρούν τις αρχές του φιλάθλου πνεύματος και των παραδόσεων του αθλητισμού και του ολυμπιακού ιδεώδους. 2. Η παράβαση των ανωτέρω αρχών επισύρει στους παραβάτες ως κύρωση την οριστική ή για ορισμένη χρονική διάρκεια απαγόρευση παρακολούθησης οποιασδήποτε αθλητικής εκδήλωσης, συμμετοχής τους υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, ως διοικούντων, μελών, αθλητών προπονητών, γυμναστών στα κάθε είδους αθλητικά, γυμναστικά και αγωνιστικά σωματεία, ενώσεις, επαγγελματικούς συνδέσμους ή ομοσπονδίες, καθώς και της συμμετοχής τους ως διαιτητών, παρατηρητών ή ιατρών αγώνων. Η ποινή αυτή επιβάλλεται από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.) που λειτουργεί ως Επιτροπή της Γ.Γ.Α γενικής γραμματείας Αθλητισμού του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΙΤΙΣΜΟΥ. Η Ε.ΦΙ.Π. επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας και, σε χρονικό διάστημα το αργότερο δύο (2) μηνών από την πειθαρχική δίωξη ή την καταγγελία, εκδίδει απόφαση. 3. Τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Ε.ΦΙ.Π. της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ρυθμίζονται με τον Κανονισμό της, ο οποίος εκδίδεται με απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 4. Οι αποφάσεις της ΕΦΙΠ της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ είναι εκτελεστές, μετά την πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής κατ’ αυτών, ενώπιον της Α.Α.Ε.Δ.