Άρθρο 107 Τήρηση Φιλάθλου Πνεύματος-Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος

1. Όσοι ασχολούνται με τα κάθε είδους αθλήματα και τις εν γένει αθλητικές, αγωνιστικές, ή γυμναστικές εκδηλώσεις, ή παρακολουθούν τις εκδηλώσεις αυτές, οφείλουν να τηρούν τις αρχές του φιλάθλου πνεύματος και των παραδόσεων του αθλητισμού και του ολυμπιακού ιδεώδους.

2. Η παράβαση των ανωτέρω αρχών επισύρει στους παραβάτες ως κύρωση την οριστική ή για ορισμένη χρονική διάρκεια απαγόρευση παρακολούθησης οποιασδήποτε αθλητικής εκδήλωσης, συμμετοχής τους υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, ως διοικούντων, μελών, αθλητών προπονητών, γυμναστών στα κάθε είδους αθλητικά, γυμναστικά και αγωνιστικά σωματεία, ενώσεις, επαγγελματικούς συνδέσμους ή ομοσπονδίες, καθώς και της συμμετοχής τους ως διαιτητών, παρατηρητών ή ιατρών αγώνων. Η ποινή αυτή επιβάλλεται από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.) που λειτουργεί ως Επιτροπή της Ε.Ο.Ε.. Η Ε.ΦΙ.Π. επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας και, σε χρονικό διάστημα το αργότερο δύο (2) μηνών από την πειθαρχική δίωξη ή την καταγγελία, εκδίδει απόφαση.

3. Τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Ε.ΦΙ.Π., ρυθμίζονται με τον Κανονισμό της, ο οποίος εκδίδεται με απόφαση της Ολομέλειας της ΕΟΕ.

4. Οι αποφάσεις της ΕΦΙΠ είναι εκτελεστές, μετά την πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής κατ’ αυτών, ενώπιον της Α.Α.Ε.Δ..

 • 17 Δεκεμβρίου 2014, 11:55 | Κ.Ε.Α. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» Α.Μ.Κ.Ε

  τοποθέτηση της Α.Μ.Κ.Ε.

  «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» Κ.Ε.Α.

  για την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  επί του ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

  σε ότι αφορά το άρθρο 107

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

  Η ανεξάρτητη αυτή Επιτροπή αποτελείται από 11 μέλη,

  με πρόεδρο τον

  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και

  αντιπρόεδρο τον

  ΠΡΟΕΔΡΟ της ΕΟΕ

  και γραμματέα τον

  ΓΓ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  συμπεριλαμβανομένων μελών , εθνικών μη αθλητικών θεσμών και ανεξάρτητων αρχών φορέων και οργανώσεων

  Έχει αποστολή την πρόληψη παραβιάσεων ηθικών αρχών και συμβουλεύει το σύνολο των μετόχων του Ελληνικού Αθλητισμού και Ολυμπισμού, προκειμένου να βοηθήσει με την εφαρμογή των δεοντολογικών αρχών και κανόνων.

  1 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Ε
  2- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ε
  3 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ OLYMPIANS
  4 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
  5 – ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
  6 – ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
  7 – ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
  8 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΑΣ
  9 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΜΚΕ Κ.Ε.Α. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»
  10 -ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Κ.Ε.Α.Δ.Ελληνικού Κέντρου Έρευνας Αθλητικού Δικαίου
  11 -ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ι.Δ.Ε.Α.Δ Ινστιτούτου Διεθνούς και Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου

  Δραστηριότητες της Επιτροπής

  Η Επιτροπή έχει τρεις κρίσιμες λειτουργίες:

  1
  Καταρτίζει και ενημερώνει και ανανεώνει συνεχώς τις ηθικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων ιδίως τον Κώδικα Δεοντολογίας και ηθικής της ΔΟΕ της ΙPC FIFA UEFA FIBA FIVB και άλλων διεθνών οργανισμών που εκδίδουν ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ κώδικες ηθικών αρχών καθώς και ειδικές διατάξεις εφαρμογής που βασίζονται στις αξίες και τις αρχές που κατοχυρώνονται στον Ολυμπιακό Χάρτη και τα καταστατικά της FIFA FIBA FIVB και άλλων διεθνών οργανισμών

  2
  Φροντίζει ώστε τα κείμενα αυτά να διαδίδονται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να εφαρμόζονται από αυτά

  3
  Διεξάγει έρευνες για παραβιάσεις δεοντολογίας και ηθικής, που υποβάλλονται σε αυτήν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και, όπου είναι αναγκαίο, προβαίνει σε συστάσεις για τη λήψη μέτρων ή κυρώσεων στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΟΕ ΕΠΕ ΔΟΕ και IPC FIFA UEFA FIBA FIVB / ή των ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

  Οι συστάσεις αυτές παραμένουν εμπιστευτικές μέχρι η Επιτροπή [μετά από συμφωνία με την ΕΟΕ ή ΕΠΕ] εκδώσει μια απόφαση

  Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται δημοσιεύεται δημόσια στο διαδίκτυο και στις ιστοσελίδες της ΕΟΕ ΕΠΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΓΓΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΥΠΟ Μ.Μ.Ε.

  Η Επιτροπή χρηματοδοτείται από τα ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ και συνέρχεται σε χώρο της ΓΓΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Συνεδριάζει τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο, και πιο συχνά αν το επείγον των ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ το απαιτεί.

  Ο Κώδικας Δεοντολογίας & Ηθικής που εκδίδει και όλες οι διατάξεις εφαρμογής πρέπει να τηρούνται από τους μετόχους του Ελληνικού Αθλητισμού ως ορίζονται παρακάτω:

  Α

  ΕΟΕ ΔΟΑ ΕΘΝΟΑ ΕΠΕ, τα μέλη και τη διοίκηση τους

  των εθνικών αποστολών αθλημάτων, των Ολυμπιακών Αγώνων Παραολυμπιακών Ολυμπιακών Αγώνων Νέων όλοι οι συμμετέχοντες, ιδίως οι αθλητές και του περιβάλλοντός τους, αντιπροσωπείες, οι διαιτητές, οι κριτές προπονητές αρχηγοί chef de mission, κ.λπ.

  Β

  τα μέλη και τη διοίκηση τους :

  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ
  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ
  ΕΝΩΣΕΙΣ
  ΣΩΜΑΤΕΙΑ
  ΠΑΕ ΚΑΕ ΑΑΕ
  ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΔΙΑΤΗΤΕΣ ΚΡΙΤΕΣ και
  ΟΠΟΙΟ άλλο μέλος με θεσμική θέση ή αθλητική ιδιότητα
  μέρη ανά πάσα στιγμή και σε όλες τις περιστάσεις.

  Ποιος μπορεί να παραπέμψει μια υπόθεση

  Η Επιτροπή δεν μπορεί να παραπέμπει νέες υποθέσεις η ίδια, αλλά μπορεί να ενημερώσει τον Πρόεδρο της για την ύπαρξη μιας κατάστασης της οποίας έχει γνώση, ειδικότερα, των καταγγελιών που λαμβάνονται από κάθε μέρος που αφορά παράβαση των κανόνων δεοντολογίας και ηθικής από πρόσωπο η αθλητικό φορέαο.

  Διαδικασίες και τις πιθανές κυρώσεις

  Όταν μία υπόθεση παραπέμπεται στην Επιτροπή ο Πρόεδρος της, προετοιμάζει, αρχείο και ιστορικό, υπό την ευθύνη εισηγητή.

  Μπορεί να ακούσει οποιοδήποτε πρόσωπο είναι απαραίτητο για να κατανοήσουν την κατάσταση.

  Το δικαίωμα ακρόασης του προσώπου ή του οργανισμού που εμπλέκονται είναι πάντα σεβαστή.

  Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει κάθε χρήσιμο μέτρο, επισημαίνοντας τους κανόνες.

  Η Επιτροπή μπορεί επίσης να προτείνει μια κύρωση [ – ως ορίζονται από το άρθρο 59 του Ολυμπιακού Χάρτη – και αντίστοιχων άρθρων της ΔΟΕ [IOC] της IPC FIFA UEFA FIBA FIVB και άλλων διεθνών οργανισμών που εκδίδουν κώδικες ηθικών αρχών ], από μια προειδοποίηση για την απέλαση ή την ανάκληση της διαπίστευσης για τους Ολυμπιακούς Παραολυμπιακούς ή την συμμετοχή σε άλλους Διεθνείς Αγώνες και εγχώρια αθλητικά πρωταθλήματα αγώνες η εκδηλώσεις . Μπορεί επίσης να συστήσει κύρωση που δημοσιεύθηκε στον Κανονισμό 16.3.8. του Ολυμπιακού Χάρτη.

  Με βάση το άρθρο C1 του κώδικα δεοντολογίας της ΔΟΕ ,

  η Επιτροπή εφαρμόζει και επιβάλει στις

  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΑΕ ΚΑΕ ΑΑΕ:

  Διαφάνεια των κανόνων:

  σαφή κείμενα πρέπει να υπάρχουν και να είναι προσβάσιμα και να κυκλοφορήσουν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους

  Δημοσιονομική διαφάνεια:

  ιδίως οικονομικές δεσμεύσεις, η διαδικασία υποβολής προσφορών, η γνωστοποίηση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών, λογαριασμούς σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές, έλεγχος με ειδική, ανεξάρτητη οντότητα.

  Διαφάνεια της διαχείρισης (τεκμηρίωση):

  Διαφάνεια των διαχειριστών
  (περιγραφές θέσεων εργασίας – αντικειμενικά κριτήρια για την πρόσληψη)

  Διαφάνεια της διαχείρισης των κινδύνων

  Αποτελεσματική διάφανη εσωτερική επικοινωνία

  Διανομή αντιπροσωπευτικής ευθύνης:
  σαφές κείμενο σχετικά με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες (αποφάσεις πολιτική / διαχείριση)

  Ελεγχόμενη ευθύνες:
  σαφή και τακτική υποβολή εκθέσεων από τους εκλεγμένους και λειτουργούς επιτροπών

  Τακτικές και νόμιμες μη χειραγωγημένες εκλογές

  Δικαίωμα έφεσης για όλες τις μορφές των πειθαρχικών μέτρων στο CAS & στα πολιτικά δικαστήρια

  Σεβασμός των μειονοτήτων:
  τον σεβασμό του δικαιώματος της έκφρασης (ελευθερία του λόγου)

  Σύγκρουση συμφερόντων [συλλογική και ατομική ευθύνη για να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων], όταν μια απόφαση ή γνώμη μπορεί να θεωρηθεί ως ενδέχεται να επηρεάζεται από τις σχέσεις που άτομο έχει, είχε ή πρόκειται να έχει, με έναν τρίτο.

  Κανόνες σχετικά με τα αθλητικά στοιχήματα:

  Σαφή θέση της επιτροπής να απαγορεύσει σε όλους τους συμμετέχοντες από οποιαδήποτε θεσμική θέση, στους Ολυμπιακούς Παραολυμπιακούς Διεθνείς και Εθνικούς Αγώνες από την κατά οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχής σε αθλητικά στοιχήματα σε αγωνίσματα για να αποφευχθεί κάθε αντιαθλητική συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιοποίησης σε τρίτους εμπιστευτικών πληροφοριών.

  οι ως άνω προτάσεις κατατίθενται προς εκτίμηση για την διαβούλευση

  του ΝΟΜΟΘΕΤΗ

  του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΓΓΑ

  του ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΟΕ & ΕΠΕ

  από τους

  ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΡΑΙΣΚΟ

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΔΟΥΡΟΥ

  ΝΙΚΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΙΚΑ

  ΚΩΔΙΚΑΣ «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» –[«Κ.Ε.Α.» ]

  AΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  keafairplaycodehellas@outlook.com.gr

 • 1 Δεκεμβρίου 2014, 10:28 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

  Άρθρο 107

  Τήρηση Φιλάθλου Πνεύματος-Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  1. Όσοι ασχολούνται με τα κάθε είδους αθλήματα και τις εν γένει αθλητικές, αγωνιστικές, ή γυμναστικές εκδηλώσεις, ή παρακολουθούν τις εκδηλώσεις αυτές, οφείλουν να τηρούν τις αρχές του φιλάθλου πνεύματος και των παραδόσεων του αθλητισμού και του ολυμπιακού ιδεώδους.

  2. Η παράβαση των ανωτέρω αρχών επισύρει στους παραβάτες ως κύρωση την οριστική ή για ορισμένη χρονική διάρκεια απαγόρευση παρακολούθησης οποιασδήποτε αθλητικής εκδήλωσης, συμμετοχής τους υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, ως διοικούντων, μελών, αθλητών προπονητών, γυμναστών στα κάθε είδους αθλητικά, γυμναστικά και αγωνιστικά σωματεία, ενώσεις, επαγγελματικούς συνδέσμους ή ομοσπονδίες, καθώς και της συμμετοχής τους ως διαιτητών, παρατηρητών ή ιατρών αγώνων.

  Η ποινή αυτή επιβάλλεται από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.) που λειτουργεί ως Επιτροπή της Γ.Γ.Α γενικής γραμματείας Αθλητισμού του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΙΤΙΣΜΟΥ. Η Ε.ΦΙ.Π. επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας και, σε χρονικό διάστημα το αργότερο δύο (2) μηνών από την πειθαρχική δίωξη ή την καταγγελία, εκδίδει απόφαση.

  3. Τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Ε.ΦΙ.Π. της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ρυθμίζονται με τον Κανονισμό της, ο οποίος εκδίδεται με απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  4. Οι αποφάσεις της ΕΦΙΠ της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ είναι εκτελεστές, μετά την πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής κατ’ αυτών, ενώπιον της Α.Α.Ε.Δ.

 • 25 Νοεμβρίου 2014, 21:36 | Αγγελική Κατσαντρίδου

  Κατά τη γνώμη μου είναι ντροπή εν έτη 2014 να μην μπορεί η πολιτεία να θέσει τα σωστά μέτρα προστασίας στα γήπεδα και αυτό να οδηγεί στην απαγόρευση φιλοξενουμένων φιλάθλων στα γήπεδα. Το 2004 με τους Ολυμπιακούς η Ελλάδα αγόρασε πόσες από αυτές τις μεταλλικές πόρτες που μπαίνουν ένας ένας στο γήπεδο. Μοιράστε τα σε όλα τα γήπεδα! Επίσης, βάλτε κάμερες παντού, να γίνουμε Αγγλία. Η αποστροφή είναι έτσι κι αλλιώς εμφανής όμως αυτό το πράγμα εκνευρίζει τον κάθε φίλαθλο-οπαδό που θέλει να χαρεί μια ποδοσφαιρική διοργάνωση. Το πρόβλημα δε θα λυθεί με την απαγόρευση είναι τεράστιο λάθος! Η πρόληψη είναι αυτή που θα τα λύσει όλα… Μη γίνεστε εκνευριστικοί όπως κάποιοι παράγοντες που σπίλωσαν το ελληνικό ποδόσφαιρο.