• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Δημάκος' | 1 Δεκεμβρίου 2018, 08:45

    α.΄ Προφανώς εκ παραδρομής, γίνεται αναφορά στο άρθρο 23 του Ν. 2725/1999 (που αφορά τον Ειδικό Συνεργάτη Ομοσπονδίας), αντί του άρθρου 24 που αναφέρεται σε θέματα σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση. β.΄ Από και έως που ο Νομοθέτης θα ορίζει που θα γίνει η Γ.Σ.!!!;;; Αυτό είναι αρμοδιότητα του Δ.Σ., αφού λάβει υπ΄ όψη του στοιχεία όπως το εύρος των μετακινήσεων των Αντιπροσώπων, σχετικά κόστη, κατάλληλες εγκαταστάσεις κ.λ.π. Η έκταση της ρύθμισης αναιρεί σε μεγάλο βαθμό την πρόβλεψη της διάταξης του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 2725/1999, η οποία ορίζει ότι η αθλητική Ομοσπονδία λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα και είναι ελεγκτέα και από απόψεως συνταγματικότητας (άρθ. 12 Συντ.), αφού περιορίζει σημαντικά την αυτοτέλεια και ανεξαρτησία του νομικού προσώπου να ρυθμίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας του με το Καταστατικό του. ΠΑΡ. 3: «Το ΔΣ υποχρεούται να συγκαλεί την ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την υποβολή έγγραφης αίτησης του 1/10 των Μελών.» γ΄. Η παροχή δυνατότητος υποβολής αίτησης σύγκλησης έκτακτης γενικής συνέλευσης από το 1/10 των μελών της Ομοσπονδίας (και μάλιστα χωρίς διευκρίνιση αν πρόκεται για μέλη με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου), καθώς και η σύγκληση (πρόσκληση) και διενέργεια αυτής από τα παραπάνω μέλη είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για την ομαλή λειτουργία της Ομοσπονδίας και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την διάταξη του άρθρου 96 του Αστικού Κώδικα, η οποία ρυθμίζει το θέμα με τα εχέγγυα της δικαστικής εξουσιοδότησης. Προτείνεται η συμμόρφωση προς τα οριζόμενα στο άρθρο 96 Αστικού Κώδικα, όπου προκειμένου για Σωματεία, προβλέπει τον αριθμό 2/10. δ.΄ Παράγραφος 6α Προτείνεται η χορήγηση δυνατότητος καθιέρωσης και άλλων (αυστηρότερων) κριτηρίων που θα ορίζει το Καταστατικό. ΠΑΡ. 6β: « Τα Σωματεία που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τα επίσημα φύλλα ( πινάκια; ) Αγώνων, από τα οποία προκύπτει η αγωνιστική τους δράση !!! » Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τα επίσημα φύλλα αγώνων (και τα πινάκια συμμετοχής στα ατομικά αθλήματα) ευρίσκονται στα χέρια της κάθε ομοσπονδίας, η δε απαίτηση κατάθεσης αυτών από τα σωματεία δεν είναι αναγκαία και μόνον προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει, εν όψει και της προθεσμίας που τίθεται. Η προβλεπόμενη ανάρτηση του πίνακα των σωματείων με δικαίωμα ψήφου την προηγούμενη της συνεδρίασης ημέρα, περιορίζει την δυνατότητα διόρθωσης, τυχόν, σφαλμάτων. Η προτεινόμενη τροποποίηση παραβλέπει το γεγονός ότι τα ισχύοντα καταστατικά όλων (σχεδόν) των αθλητικών Ομοσπονδιών περιέχουν άρτιες και δοκιμασμένες διαδικασίες επί του θέματος. Δηλ. το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να αναρτά τον πίνακα των Σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου ταυτόχρονα με την προκήρυξη των Αρχαιρεσιών, με βάση τα στοιχεία που τηρεί η Ομοσπονδία και η διαδικασία του 6β να ισχύει ως ένσταση του Σωματείου κατά την οποία θα προσκομίσει φύλλα ή πινάκια Αγώνων κ.τ.λ., για να αποδείξει ότι εσφαλμένα ενδεχομένως αποκλείστηκε από το δικαίωμα ψήφου. ΠΑΡ. 6γ: «Το Σωματείο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή σε περίπτωση κωλύματος…» Το Δ.Σ. του Σωματείου είναι το ΜΟΝΟ αρμόδιο να ΟΡΙΣΕΙ το πρόσωπο που θα το εκπροσωπήσει στη Γ.Σ. ! Ειδικά στα Σωματεία που έχουν περισσότερα του ενός αθλήματα, ο Πρόεδρος είναι πολύ πιθανό να προέρχεται από άλλο άθλημα και να μην γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Στην περίπτωση αυτή το πιο κατάλληλο πρόσωπο είναι ο Έφορος κάθε αθλήματος, ο οποίος συχνά δεν είναι μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου. Αρκεί να είναι: 1. Μέλος του Σωματείου και 2. Κάτοικος της περιοχής της έδρας του Σωματείου ή να ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα εκεί Άρα το ποιος θα εκπροσωπεί το Σωματείο ΔΕΝ είναι θέμα του ΝΟΜΟΘΕΤΗ, αλλά του Δ.Σ. του Αθλητικού Σωματείου, που μπορεί να ορίσει τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Σωματείου, σαν εκπρόσωπό του στη Γενική Συνέλευση. ΠΑΡ. 10 α: «Στις αρχαιρεσίες με ενιαίο ψηφοδέλτιο, … το ανώτατο όριο σταυροδοσίας είναι το 30% των θέσεων εκλογής» ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα : 1. Να εκλεγούν άτομα με πολύ χαμηλό ποσοστό αντιπροσωπευτικότητας στο σύνολο του Σώματος της Γ.Σ. 2. Το Δ.Σ. να έχει χαμηλό ποσοστό συνοχής και αντιπροσωπευτικότητας απόψεων στη διαχείριση των υποθέσεων του αθλήματος. 3. Δυσκολίες στην ανάδειξη της πιο αντιπροσωπευτικής ηγεσίας του Δ.Σ., με επιπτώσεις στη διαχείριση των υποθέσεων και την λειτουργικότητα του Δ.Σ. 4. Όταν υπάρχουν περισσότερα ψηφοδέλτια το Νομοσχέδιο προβλέπει ότι το 42% δίνει το 50+1 των θέσεων του Δ.Σ., άρα ενέχει την έννοια της κυβερνησιμότητας. Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο γιατί όχι; Είναι δυνατόν να περιορίσουμε τόσο ασφυκτικά τη δυνατότητα του ψηφοφόρου να επιλέγει τα πιο ικανά άτομα να διοικήσουν την Ομοσπονδία; ΠΡΟΤΑΣΗ: Να ισχύσει τουλάχιστον το 50% + 1. Δηλαδή για παράδειγμα στους 21 που είναι τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ να μπαίνουν μέχρι 11 Σταυροί (Σήμερα είναι 13). Το κείμενο στο 10α συνεχίζει: «Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο, πρέπει να ανέρχεται στο 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο.» Ποιος και ΠΩΣ είναι δυνατόν να προκαθορίσει ότι θα υπάρχουν τόσες γυναίκες που αναλογούν στο 1/3 ( Για τον ΣΕΓΑΣ 7), που θα είναι διατεθειμένες να βάλουν υποψηφιότητα; Και αφού βάλουν, τι θα γίνει εάν κάποιες από αυτές πάρουν λίγες ψήφους, ενώ ο τελευταίος επιλέξιμος άνδρας έχει κάποιες δεκάδες ψήφους; Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με Δημοτικές εκλογές που αναζητά κανείς άτομα από τον γενικό πληθυσμό. Στις Ομοσπονδίες τα άτομα πρέπει να ασχολούνται ενεργά σε επίπεδο Σωματείου. ΠΡΟΤΑΣΗ: Να ισχύει το 30%, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν διπλάσιες υποψήφιες (Όπως ισχύει μέχρι σήμερα με ποσοστό 20% στο Άρθρο 24, παρ. 9 του 2725/99).