Άρθρο 81 – Τροποποίηση άρθρου 23 ν. 2725/1999

Το άρθρο 23 του ν. 2725/1999 αντικαθίστανται ως εξής:
« 1. Η γενική συνέλευση των μελών κάθε αθλητικής ομοσπονδίας συνέρχεται στην έδρα της ομοσπονδίας ή σε άλλο τόπο, αν αυτό προβλέπεται ρητά στο καταστατικό της (α) τακτικά εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους και (β) έκτακτα, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες το απαιτούν. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), αν αυτό προβλέπεται ρητά στο καταστατικό της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.
2. Η γενική συνέλευση συγκαλείται με πρόσκληση του δ.σ., στην οποία αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η οποία κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στα μέλη της οργάνωσης τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη συνεδρίαση, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο καταστατικό της.
3. Το δ.σ. υποχρεούται να συγκαλεί την έκτακτη γενική συνέλευση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την υποβολή σχετικής έγγραφης αίτησης του 1/10 των μελών της, στην οποία πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα προς συζήτηση θέματα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση μπορούν να συγκαλέσουν τη γενική συνέλευση, συντάσσοντας και κοινοποιώντας σχετική πρόσκληση, κατά τις ειδικότερες διατυπώσεις του καταστατικού.
4. Εκτός αν ο νόμος ή το Καταστατικό απαιτεί αυξημένη απαρτία ή και πλειοψηφία, η γενική συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται σε αυτήν το ήμισυ πλέον ενός των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου και αποφασίζει έγκυρα με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της.
5. Με εξαίρεση τις αρχαιρεσίες και τα θέματα για τα οποία το καταστατικό ορίζει ρητά ότι διεξάγεται μυστική ψηφοφορία, οι ψηφοφορίες της γενικής συνέλευσης είναι φανερές και γίνονται είτε με ανάταση χειρός είτε με ονο¬μα¬στι¬κή κλή¬ση, απαγορευμένης σε κάθε περίπτωση της δια βο¬ής ψηφοφορίας.
6. α. Με την επιφύλαξη της παρ. 7, στη γενική συνέλευση αθλητικής ομοσπονδίας συμμετέχουν, με δικαίωμα μίας ψήφου έκαστο, τα αθλητικά σωματεία – μέλη της ομοσπονδίας τα οποία (α) έχουν λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση και (β) στο προ της γενικής συνέλευσης ημερολογιακό έτος συμμετείχαν σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις με δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα ή με είκοσι (20) τουλάχιστον αθλητές αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα.
β. Τα σωματεία – μέλη της ομοσπονδίας που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη γενική συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5)τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση της συνέλευσης, να καταθέσουν στο δ.σ.της ομοσπονδίας τα επίσημα φύλλα αγώνων από τα οποία αποδεικνύεται η προαπαιτούμενη αγωνιστική τους δράση. Το δ.σ., μετά από έλεγχο των αποδεικτικών, συντάσσει πίνακα των αθλητικών σωματείων που δικαιούνται να συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, στην επικείμενη συνέλευση, τον οποίο και αναρτά σε εμφανή σημείο στην έδρα της ομοσπονδίας την προηγουμένη της συνεδρίασης.
γ. Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση της ομοσπονδίας από τον Πρόεδρο του δ.σ. του (τακτικός εκπρόσωπος) ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, από άλλο μέλος του δ.σ. ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο με απόφαση του δ.σ. (αναπληρωτής εκπρόσωπος)
7. α. Αν α) πρόκειται για αθλητική ομοσπονδία στην οποία συμμετέχουν αθλητικά σωματεία και αθλητικές ενώσεις και β) ο αριθμός των αθλητικών σωματείων υπερβαίνει τα χίλια (1.000), το καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι στη γενική συνέλευση συμμετέχουν, με δικαίωμα μίας ψήφου έκαστος, αντιπρόσωποι των αθλητικών ενώσεων – μελών της ομοσπονδίας, οι οποίοι εκλέγονται σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον παρόντα νόμο και όχι αντιπρόσωποι των σωματείων – μελών των ενώσεων.
β. Ο αριθμός των αντιπροσώπων κάθε αθλητικής ένωσης, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση της ομοσπονδίας, είναι ανάλογος με τον αριθμό των αθλητικών σωματείων – μελών της ένωσης, που πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. α΄ της παρ. 6. Η ποσοστιαία αναλογία ορίζεται σε έναν (1) αντιπρόσωπο για κάθε δέκα (10) σωματεία – μέλη της ένωσης. Αν, κατά τον προαναφερόμενο υπολογισμό, απομένουν περισσότερα από πέντε (5) σωματεία, εκλέγεται άλλος ένας (1) αντιπρόσωπος.
γ. Δικαίωμα να εκλεγούν αντιπρόσωποι αθλητικής ένωσης έχουν μόνο τα μέλη των αθλητικών σωματείων – μελών της ένωσης που έχουν λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση και τα οποία έχουν αποκτήσει δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Η εκλογιμότητα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με σχετική βεβαίωση του οικείου αθλητικού σωματείου, που κατατίθεται, επί ποινή ακυρότητας της σχετικής υποψηφιότητας, στον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των αντιπροσώπων των αθλητικών ενώσεων διεξάγονται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης της ομοσπονδίας. Οι υποψήφιοι καταχωρούνται σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο και εκλέγονται με σταυρό προτίμησης. Ο συνολικός αριθμός των σταυρών προτίμησης ανά ψηφοδέλτιο αναγράφεται στο ψηφοδέλτιο, και αντιστοιχεί στο 30 % του αριθμού των αντιπροσώπων της ένωσης στη γενική συνέλευση της ομοσπονδίας. Αν κατά τον υπολογισμό αυτό προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και πάνω.
8. Στις συνεδριάσεις των γενικών συνελεύσεων των αθλητικών ομοσπονδιών, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής αρχαιρεσιών, παρίστανται και ψηφίζουν αυτοπροσώπως τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του καταστατικού, απαγορευμένης ρητά της δι’ αντιπροσώπου ή πληρεξουσίου συμμετοχής.
9. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα των αθλητικών ομοσπονδιών διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος διορισμένος στον Άρειο Πάγο, ο οποίος ορίζεται από το Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της ομοσπονδίας. Τα υπόλοιπα μέλη της εφορευτικής επιτροπής εκλέγονται από το σώμα της γενικής συνέλευσης.
10. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο καταστατικό της κάθε αθλητικής ομοσπονδίας, εναλλακτικά ως εξής:
(α) είτε με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο και εκλογή των μελών των οργάνων κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Στην περίπτωση αυτή, το ανώτατο όριο σταυροδοσίας είναι το 30 % των θέσεων εκλογής και, αν προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και πάνω. Ο αριθμός των υποψήφιων από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο.
(β) είτε με το σύστημα των συνδυασμών και ανώτατο όριο σταυροδοσίας ίσο με το 30 % των θέσεων εκλογής, τυχόν κλάσματος προκύπτοντος στρογγυλοποιούμενο κατά τα ανωτέρω. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ελάχιστο αριθμό υποψηφίων κάθε συνδυασμού. Ο αριθμός των υποψήφιων κάθε συνδυασμού από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του συνδυασμού. Επιτυχών θεωρείται ο συνδυασμός που συγκέντρωσε τη σχετική έστω πλειοψηφία του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, στα οποία δεν προσμετρούνται τα λευκά.
11. Στην περίπτωση της περ. β΄ της παρ. 10, η ανάδειξη των υποψηφίων γίνεται ως εξής :
(α) Αν ο επιτυχών συνδυασμός πλειοψήφησε με ποσοστό ίσο ή άνω του 50 % συν ένα (1)του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, οι θέσεις εκλογής κατανέμονται αναλογικά μεταξύ όλων των συνδυασμών που έλαβαν μέρος στις αρχαιρεσίες.
(β) Αν ο επιτυχών συνδυασμός πλειοψήφησε με ποσοστό κάτω του 50 % συν ένα (1) των εγκύρων ψηφοδελτίων, τότε ο συνδυασμός αυτός καταλαμβάνει το ήμισυ (50 %) πλέον μία (1) των θέσεων εκλογής και τις υπόλοιπες θέσεις καταλαμβάνουν οι υπόλοιποι συνδυασμοί, ανάλογα με τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε καθένας από αυτούς. Τις θέσεις που κατέλαβε κάθε συνδυασμός καταλαμβάνουν οι υποψήφιοί του, που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει εφαρμογή του συστήματος απλής αναλογικής και στην παρούσα περίπτωση.
12. Πρόεδρος του δ.σ. ανακηρύσσεται ο επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού, αν και εφόσον πλειοψήφησε με ποσοστό ίσο ή άνω του 50 % συν ένα (1) των εγκύρων ψηφοδελτίων. Αν ο επιτυχών συνδυασμός πλειοψήφησε με μικρότερο ποσοστό, ο Πρόεδρος εκλέγεται, με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων μελών, κατά την πρώτη συνεδρίασή τους με σκοπό τη συγκρότησή τους σε σώμα.
13. Για την εκλογή εκπροσώπων στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε) και στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε) εφαρμόζονται οι διατάξεις των καταστατικών των οικείων αθλητικών ομοσπονδιών.
14. Για τη σύγκληση, συγκρότηση και λειτουργία της γενικής συνέλευσης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο), συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής αρχαιρεσιών, εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του καταστατικού της, ακόμη κι αν παρεκκλίνουν των διατάξεων του παρόντος.»

 • 3 Δεκεμβρίου 2018, 09:09 | Ιωάννης Ζουμπούλης

  Οι παρατάξεις ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ, αλλιώς εκπίπτει η υποψηφιότητά τους, να δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας μέχρι δύο μήνες πριν τις εκλογές, το στρατηγικό τους πρόγραμμα και σχεδιασμό για τη διοίκηση της ομοσπονδίας και την ανάπτυξη του αθλήματος.

 • 3 Δεκεμβρίου 2018, 08:48 | Ιωάννης Ζουμπούλης

  Κάθε σωματείο ατομικών αθλημάτων πρέπει να υποχρεούται να συμμετέχει σε αγώνες με εθνικό χαρακτήρα της ομοσπονδίας με τουλάχιστον 10 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ σε όνομα αθλητές (πολύαθλα, όπως το έπταθλο και δέκαθλο στο στίβο πρέπει να λαμβάνονται υπ΄ όψη ως ΜΙΑ ΜΟΝΟ ολοκληρωμένη συμμετοχή και όχι ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ συμμετοχές, αλλιώς η διάταξη καθίσταται στη περίπτωση αυτή ανεφάρμοστη). ΟΙ συμμετοχές αυτές πρέπει να γίνονται δημόσια γνωστές από την ομοσπονδία.

 • 3 Δεκεμβρίου 2018, 08:00 | Ιωάννης Ζουμπούλης

  Στις γενικές συνελεύσεις των ομοσπονδιών συζητούνται εξειδιεκυμένα θέματα που αφορούν οικονομικούς απολογισμούς – προϋπολογισμούς – ισολογισμούς, θέματα που αφορούν την ανάπτυξη των αθλημάτων, θέματα που αφορούν καταστατικές διατάξεις, αλλά ακόμα και απολογισμοί διοικήσεων με την αντίστοιχη διοικητική και οικονομική απαλλαγή τους.
  Όλα αυτά δεν μπορούν εύκολα να γίνουν αντιληπτά και να κριθούν στον απαιτούμενο υψηλό βαθμό από απλά μέλη σωματείων (είτε μέλη Δ.Σ. εξουσιοδοτημένα), παρά μόνο από τα σημαντικά μέλη των διοικήσεων που έχουν τη σχετική πείρα, γνώση και επιχειρηματολογία, και αυτά είναι ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας.
  Συνεπώς μόνο αυτοί μπορούν να εκπροσωπούν με πληρότητα, γνώση και την ικανότητα να παίρνουν το λόγο και να επιχειρηματολογούν τα σωματεία στις γενικές συνελεύσεις των ομοσπονδιών.

  Στις εκλογικές διαδικασίες για τα Δ.Σ. Των ομοσπονδιών πρέπει υποχρεωτικά να εφαρμόζεται η απλή αναλογική και η συμμετοχή ψηφοδελτίων συνδυασμών (εφόσον υπάρχουν), και να μην αφήνεται στην επιλογή της κάθε ομοσπονδίας να εφαρμόζει το κοινό ψηφοδέλτιο.
  Όσο αφορά την υποχρεωτική καταστατική διάταξη για κοινό ψηφοδέλτιο, αυτή οδηγεί μαθηματικά σε ελαχιστοποίηση της συμμετοχής της αντιπολίτευσης.
  Παράδειγμα: Εάν σε κοινό ψηφοδέλτιο οι υποψήφιοι της μιας παράταξης λάβουν την ψήφο 75 σωματείων και της άλλης 25 σωματείων, τότε η μαθηματική ανάλυση μας δίνει ότι υπάρχει δυνατότητα στα 75 σωματεία αυτά που υποστηρίζουν την μία παράταξη να βγάλουν το 95% των μελών στο Δ.Σ. και η παράταξη των 25 σωματείων να εκπροσωπηθεί με ΕΝΑΝ μόνο σύμβουλο, δηλαδή το 25% της μειοψηφίας γίνεται 5%. Αυτό φαίνεται όταν κανείς κάνει έναν απλό πολλαπλασιασμό και αντίστοιχη διαίρεση των ψήφων που είναι δυνατόν να λάβει κάθε παράταξη, με δεδομένο ότι η σταυροδοσία είναι στο 30% των μελών του Δ.Σ.
  Εκ των διατάξεων που τίθενται σε διαβούλευση, θεσπίζεται η πριμοδότηση με τέτοιο αντιδημοκρατικό τρόπο της πλειοψηφίας (περισσότερη πριμοδότηση σε εκλογές με κοινό ψηφοδέλτιο και λιγότερη πριμοδότηση σε εκλογές με διαφορετικά ψηφοδέλτια).

  Δεν υπάρχει στις διατάξεις η πρόβλεψη των θέσεων του αντιπρόεδρου και του ειδικού γραμματέα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται θέμα μη αποτελεσματικής εφαρμογής της διάταξης των 2 και 4 θητειών. Επίσης δεν αναφέρεται συντακτικά ότι όλες οι θέσεις θεωρούνται συνολικά ως υπολογιζόμενες στον αποκλεισμό των 2 και 4 θητειών και όχι ατομικά κάθε θέση, διότι η ερμηνεία μας οδηγεί να έχουμε 6 τουλάχιστον θητείες στις θέσεις Προέδρου, Γραμματέα, Ταμία, και φυσικά με την μη πρόβλεψη των θέσεων αντιπροέδρου, ειδικού γραμματέα κλπ. αυξάνονται σε 12 θητείες, όταν υπάρχει εναλλαγή στις θέσεις που προβλέπονται στον αποκλεισμό και στις θέσεις που δεν προβλέπονται στον αποκλεισμό των 2 και 4 θητειών.

 • 3 Δεκεμβρίου 2018, 01:47 | Βαγγέλης Τζελάτης

  Παράγραφος 3 : Το ΔΣ υποχρεούται να συγκαλεί την ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την υποβολή έγγραφης αίτησης του 1/10 των Μελών. Ποιων Μελών ; Και αυτών που ΔΕΝ έχουν δικαίωμα Ψήφου ;
  Σχόλιο : Το να δοθεί το δικαίωμα σε μικρότερο αριθμό Σωματείων να ζητούν Έκτακτη Γ.Σ. ( τη στιγμή που υπάρχει η ετήσια Τακτική) θα δημιουργεί, πέρα από τα έξοδα και φρένο στη λειτουργία της Ομοσπονδίας, κύρια αν αυτή γίνει σε εποχή κορύφωσης της Αγωνιστικής διαδικασίας.
  Πρόταση
  Πρέπει να διατηρηθεί ότι ορίζεται στο άρθρο 96 Αστικού Κώδικα, όπου προκειμένου για Σωματεία, προβλέπει τον αριθμό 2/10 για τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
  Παράγραφος 6β
  Δεν είναι εφαρμόσιμη τεχνικά η διάταξη όπως προτείνεται και μάλιστα 5 ημέρες πριν την Γ.Σ. Θα δημιουργήσει απέραντη Γραφειοκρατία χωρίς νόημα αφού όλα τα ΄΄ φύλλα ή πινάκια Αγώνων ΄΄ υπάρχουν στην Ομοσπονδία. Σε τι ωφελεί να αλλάξουν τα ισχύοντα ;;
  Πρόταση
  Να διορθωθεί η παράγραφος ως εξής ΄΄ το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να αναρτά τον πίνακα των Σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου ταυτόχρονα με την προκήρυξη των Αρχαιρεσιών, με βάση τα στοιχεία που τηρεί η Ομοσπονδία ΄΄ και η διαδικασία του 6β να ισχύει μόνο ως ένσταση του Σωματείου κατά την οποία θα προσκομίσει φύλλα ή πινάκια Αγώνων κ.τ.λ., για να αποδείξει ότι εσφαλμένα ενδεχομένως αποκλείστηκε από το δικαίωμα ψήφου.
  ΠΑΡ. 6γ:
  Η πρόβλεψη της παραγράφου αυτής το Σωματείο να εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. δεν δείχνει χρήσιμη και κρύβει κινδύνους όπως να ψηφίζει Πρόεδρος Σωματείου με πολλά αθλήματα και ο οποίος δεν θα έχει την απαραίτητη ΄΄επαφή΄΄ με το άθλημα της Ομοσπονδίας που τον υποχρεώνουμε να παραβρεθεί στη Γ.Σ. της – και υπάρχουν πολλά παραδείγματα σε αυτό.
  Πρόταση
  να τροποποιηθεί η παράγραφος αυτή με πρόβλεψη για εκπροσώπηση με τον Έφορο του αθλήματος κατά περίπτωση, αν και η ισχύουσα νομοθεσία για ορισμό δύο εκπροσώπων που είναι μέλη του Σωματείου με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι – μονίμων κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της έδρας του Σωματείου δεν έχει δημιουργήσει εδώ και πολλά χρόνια προβλήματα αρνητικά σχόλια.
  ΠΑΡ. 10 α:
  Η πρόβλεψη της παραγράφου αυτής ότι στις αρχαιρεσίες με ενιαίο ψηφοδέλτιο, … το ανώτατο όριο σταυροδοσίας είναι το 30% των θέσεων εκλογής λειτουργεί ασφυκτικά στη δυνατότητα επιλογής των κατάλληλων κατά τη γνώμη του Σωματείου και δεν είναι κατανοητή η σκοπιμότητα ή η χρησιμότητα του μικρού αυτού ποσοστού. Πρόταση : Το ποσοστό να ανέβει στο 50% + 1 των εκλεγομένων με το σκεπτικό ότι το κάθε Σωματείο έχει το δικαίωμα να καθορίσει τουλάχιστον τα κατά τη γνώμη του ικανά άτομα της ελάχιστης πλειοψηφίας για τη Διοίκηση.

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 21:49 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  ΠΑΡ. 6γ: «Το Σωματείο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή σε περίπτωση κωλύματος…»

  Το Δ.Σ. του Σωματείου είναι το ΜΟΝΟ αρμόδιο να ΟΡΙΣΕΙ το πρόσωπο που θα το εκπροσωπήσει στη Γ.Σ. !
  Ειδικά στα Σωματεία που έχουν περισσότερα του ενός αθλήματα, ο Πρόεδρος είναι πολύ πιθανό να προέρχεται από άλλο άθλημα και να μην γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Στην περίπτωση αυτή το πιο κατάλληλο πρόσωπο είναι ο Έφορος κάθε αθλήματος, ο οποίος συχνά δεν είναι μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου.
  Αρκεί να είναι:
  1. Μέλος του Σωματείου και
  2. Κάτοικος της περιοχής της έδρας του Σωματείου ή να ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα εκεί

  Άρα το ποιος θα εκπροσωπεί το Σωματείο ΔΕΝ είναι θέμα του ΝΟΜΟΘΕΤΗ, αλλά του Δ.Σ. του Αθλητικού Σωματείου, που μπορεί να ορίσει τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Σωματείου, σαν εκπρόσωπό του στη Γενική Συνέλευση.

  ΠΑΡ. 10 α: «Στις αρχαιρεσίες με ενιαίο ψηφοδέλτιο, … το ανώτατο όριο σταυροδοσίας είναι το 30% των θέσεων εκλογής»

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα :
  1. Να εκλεγούν άτομα με πολύ χαμηλό ποσοστό αντιπροσωπευτικότητας στο σύνολο του Σώματος της Γ.Σ.
  2. Το Δ.Σ. να έχει χαμηλό ποσοστό συνοχής και αντιπροσωπευτικότητας απόψεων στη διαχείριση των υποθέσεων του αθλήματος.
  3. Δυσκολίες στην ανάδειξη της πιο αντιπροσωπευτικής ηγεσίας του Δ.Σ., με επιπτώσεις στη διαχείριση των υποθέσεων και την λειτουργικότητα του Δ.Σ.
  4. Όταν υπάρχουν περισσότερα ψηφοδέλτια το Νομοσχέδιο προβλέπει ότι το 42% δίνει το 50+1 των θέσεων του Δ.Σ., άρα ενέχει την έννοια της κυβερνησιμότητας. Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο γιατί όχι;
  Είναι δυνατόν να περιορίσουμε τόσο ασφυκτικά τη δυνατότητα του ψηφοφόρου να επιλέγει τα πιο ικανά άτομα να διοικήσουν την Ομοσπονδία;

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Να ισχύσει τουλάχιστον το 50% + 1. Δηλαδή για παράδειγμα στους 21 που είναι τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ να μπαίνουν μέχρι 11 Σταυροί (Σήμερα είναι 13).

  Το κείμενο στο 10α συνεχίζει: «Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο, πρέπει να ανέρχεται στο 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο.»

  Ποιος και ΠΩΣ είναι δυνατόν να προκαθορίσει ότι θα υπάρχουν τόσες γυναίκες που αναλογούν στο 1/3 ( Για τον ΣΕΓΑΣ 7), που θα είναι διατεθειμένες να βάλουν υποψηφιότητα; Και αφού βάλουν, τι θα γίνει εάν κάποιες από αυτές πάρουν λίγες ψήφους, ενώ ο τελευταίος επιλέξιμος άνδρας έχει κάποιες δεκάδες ψήφους; Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με Δημοτικές εκλογές που αναζητά κανείς άτομα από τον γενικό πληθυσμό. Στις Ομοσπονδίες τα άτομα πρέπει να ασχολούνται ενεργά σε επίπεδο Σωματείου.

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Να ισχύει το 30%, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν διπλάσιες υποψήφιες (Όπως ισχύει μέχρι σήμερα με ποσοστό 20% στο Άρθρο 24, παρ. 9 του 2725/99).

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 20:26 | ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΣ

  ΠΑΡ. 6β: « Τα Σωματεία που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τα επίσημα φύλλα ( πινάκια; ) Αγώνων, από τα οποία προκύπτει η αγωνιστική τους δράση !!! »

  Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι εκτός τόπου και χρόνου.
  Τα επίσημα φύλλα αγώνων (και τα πινάκια συμμετοχής στα ατομικά αθλήματα) ευρίσκονται στα χέρια της κάθε ομοσπονδίας, η δε απαίτηση κατάθεσης αυτών από τα σωματεία δεν είναι αναγκαία και μόνον προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει, εν όψει και της προθεσμίας που τίθεται. Η προβλεπόμενη ανάρτηση του πίνακα των σωματείων με δικαίωμα ψήφου την προηγούμενη της συνεδρίασης ημέρα, περιορίζει την δυνατότητα διόρθωσης, τυχόν, σφαλμάτων.
  Η προτεινόμενη τροποποίηση παραβλέπει το γεγονός ότι τα ισχύοντα καταστατικά όλων (σχεδόν) των αθλητικών Ομοσπονδιών περιέχουν άρτιες και δοκιμασμένες διαδικασίες επί του θέματος.
  Δηλ. το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να αναρτά τον πίνακα των Σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου ταυτόχρονα με την προκήρυξη των Αρχαιρεσιών, με βάση τα στοιχεία που τηρεί η Ομοσπονδία και η διαδικασία του 6β να ισχύει ως ένσταση του Σωματείου κατά την οποία θα προσκομίσει φύλλα ή πινάκια Αγώνων κ.τ.λ., για να αποδείξει ότι εσφαλμένα ενδεχομένως αποκλείστηκε από το δικαίωμα ψήφου.

  ΠΑΡ. 6γ: «Το Σωματείο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή σε περίπτωση κωλύματος…»

  Το Δ.Σ. του Σωματείου είναι το ΜΟΝΟ αρμόδιο να ΟΡΙΣΕΙ το πρόσωπο που θα το εκπροσωπήσει στη Γ.Σ. !
  Ειδικά στα Σωματεία που έχουν περισσότερα του ενός αθλήματα, ο Πρόεδρος είναι πολύ πιθανό να προέρχεται από άλλο άθλημα και να μην γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Στην περίπτωση αυτή το πιο κατάλληλο πρόσωπο είναι ο Έφορος κάθε αθλήματος, ο οποίος συχνά δεν είναι μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου.
  Αρκεί να είναι:
  1. Μέλος του Σωματείου και
  2. Κάτοικος της περιοχής της έδρας του Σωματείου ή να ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα εκεί

  Άρα το ποιος θα εκπροσωπεί το Σωματείο ΔΕΝ είναι θέμα του ΝΟΜΟΘΕΤΗ, αλλά του Δ.Σ. του Αθλητικού Σωματείου, που μπορεί να ορίσει τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Σωματείου, σαν εκπρόσωπό του στη Γενική Συνέλευση.

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 17:28 | ΤΖΑΜΠΑμαγκας

  13. Για την εκλογή εκπροσώπων στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε) και στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε) εφαρμόζονται οι διατάξεις των καταστατικών των οικείων αθλητικών ομοσπονδιών.
  ΣΧΟΛΙΟ
  ΡΩΤΗΣΑΤΕ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΛΩΖΑΝΗ ΕΛΒΕΤΙΑΣ? ΤΟΝ ΚΑΠΡΑΛΟ ΤΟΝ ΚΟΥΒΕΛΟ ΤΟ ΓΑΓΓΑ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΤΟΥΣ ΡΩΤΗΣΑΤΕ – ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΑΠΟ ΔΟΕ

  14. Για τη σύγκληση, συγκρότηση και λειτουργία της γενικής συνέλευσης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο), συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής αρχαιρεσιών, εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του καταστατικού της, …………………..

  ΣΧΟΛΙΟ
  Ποιο ΔΙΚΑΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΕΛΒΕΤΙΚΟ Η ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ – ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΒΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ε

  ΣΧΟΛΙΟ
  ………ακόμη κι αν παρεκκλίνουν των διατάξεων του παρόντος.»
  ΡΩΤΗΣΑΤΕ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΝΥΟΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ?

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 09:19 | Αντώνης Παπαδόπουλος

  Τα φύλλα αγώνα βρίσκονται στην Ομοσπονδία μετά το τέλος τους αγώνα η οποία και τα επικυρώνει και εκγρίνει τα αποτελέσματα από την στιγμή που αυτή είναι ο διοργανωτής για όλους τους αγώνες που υπάρχουν στο εγκεκριμένο αγωνιστικό πρόγραμμα και όχι στα σωματεία.

  Στον αεραθλητισμό το φύλλο αγώνα συντάσεται και υπογράφεται από τον Διευθυντή Αγώνα και την Ελλανόδικο Επιτροπή και στέλενεται μαζί με τα αποτελέσματα στην γραμματεία της Ομοσπονδίας. Σε ένα αγώνα αεραθλητισμού είναι δυνατόν να λάβουν μέρος περισσότερα του ενός σωματεία τα οποία εν συνεχεία λαμβάνουν γνώση των αποτελεσμάτων.

  Η συμμετοχή των σωματείων στην γενική συνέλευση είναι ελεύθερη για όλα τα μέλη και το δικαίωμα για ψήφο (10 αθλητές και πάνω) ανακοινώνεται μαζί με την πρόσκληση.

  Ο ίδιος πίνακας με τις συμμετοχές ανακοινώνεται επίσης και στην ΓΓΑ κάθε χρονο με τον πίνακα της δραστηριότητας του κάθε σωματείου. Το υπάρχον σύστημα όπως προβλέπεται από τον Ν.2725 όπως σήμερα ισχύει δεν δημιουργεί προβλήματα. Αντίθετα το νέο θα δημιουργήσει αρκετά γιατί θα είναι και αντίθετο με τις διατάξεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας.

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 02:51 | Στέλιος Χριστοδούλου

  Παρ. 1. Τι θα γίνεται όταν το Καταστατικό δεν αναφέρει ρητά τον τόπο διεξαγωγής της ΓΣ;; Δλδ όταν, π.χ. το Καταστατικό αναφέρει (μόνο αυτό) ότι: «Στις προσκλήσεις θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα και με λεπτομέρεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα της γενικής συνέλευσης». Λογικά ως τόπος, λογικά, εννοείται τοποθεσία (ξενοδοχείο, αίθουσα κλπ) εντός του Νομού της νόμιμης έδρας αλλά καταστρατηγείται αυτό.

  Επίσης, τι νόημα έχει η 6.β όταν η έδρα της Ομοσπονδίας είναι στην Καβάλα και η ΓΣ διεξάγεται στην Καλαμάτα; (υπαρκτή περίπτωση). Ομοίως η παρ. 9!

  Επίσης, πως (θα) συμβαδίζει η Παρ. 1 παραπάνω με την παρ.3 του αρ.51 του Ν2725; Θα εγκρίνει η ΓΣ του Μαρτίου τον Προϋπολογισμό που θα κατατεθεί 31 Οκτωβρίου;

  6.α Σε περίπτωση που διεξαχθεί μια ΓΣ στο τέλος ημερολογιακού έτους, η διάταξη περι συμμετοχής 10 αθλητών θα συνεχίσει να αφορά στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος;

  Η διάταξη του 6.γ δημιουργεί πολλά προβλήματα ενώ συχνά είναι αντικαταστατική.

  Η Παρ.12 αφορά μόνο σε εκλογικό σύστημα με συνδυασμούς; Δεν είναι σαφές.

  Με δεδομένες τις γνωστές ιστορίες «ελέγχου» υποψηφιοτήτων» με διάφορους τρόπους (π.χ. πλασματική αύξηση των υποψηφιοτήτων ώστε να ακυρωθούν οι υποψηφιότητες του άλλου φύλλου), είναι αναγκαίο το να κατατίθενται οι υποψηφιότητες για ΔΣ της Αθλητικής Ομοσπονδίας στον ορισμένο έγκαιρα Δικαστικό Αντιπρόσωπο, ο οποίος, την επομένη της σχετικής προθεσμίας θα προβαίνει στην ανακοίνωση και επικύρωση των υποψηφιοτήτων σε συνεργασία με τον απερχόμενο Γεν.Γραμματέα της Ομοσπονδίας

 • 1 Δεκεμβρίου 2018, 08:45 | Παναγιώτης Δημάκος

  α.΄ Προφανώς εκ παραδρομής, γίνεται αναφορά στο άρθρο 23 του Ν. 2725/1999 (που αφορά τον Ειδικό Συνεργάτη Ομοσπονδίας), αντί του άρθρου 24 που αναφέρεται σε θέματα σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση.
  β.΄ Από και έως που ο Νομοθέτης θα ορίζει που θα γίνει η Γ.Σ.!!!;;; Αυτό είναι αρμοδιότητα του Δ.Σ., αφού λάβει υπ΄ όψη του στοιχεία όπως το εύρος των μετακινήσεων των Αντιπροσώπων, σχετικά κόστη, κατάλληλες εγκαταστάσεις κ.λ.π.
  Η έκταση της ρύθμισης αναιρεί σε μεγάλο βαθμό την πρόβλεψη της διάταξης του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 2725/1999, η οποία ορίζει ότι η αθλητική Ομοσπονδία λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα και είναι ελεγκτέα και από απόψεως συνταγματικότητας (άρθ. 12 Συντ.), αφού περιορίζει σημαντικά την αυτοτέλεια και ανεξαρτησία του νομικού προσώπου να ρυθμίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας του με το Καταστατικό του.
  ΠΑΡ. 3: «Το ΔΣ υποχρεούται να συγκαλεί την ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την υποβολή έγγραφης αίτησης του 1/10 των Μελών.»
  γ΄. Η παροχή δυνατότητος υποβολής αίτησης σύγκλησης έκτακτης γενικής συνέλευσης από το 1/10 των μελών της Ομοσπονδίας (και μάλιστα χωρίς διευκρίνιση αν πρόκεται για μέλη με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου), καθώς και η σύγκληση (πρόσκληση) και διενέργεια αυτής από τα παραπάνω μέλη είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για την ομαλή λειτουργία της Ομοσπονδίας και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την διάταξη του άρθρου 96 του Αστικού Κώδικα, η οποία ρυθμίζει το θέμα με τα εχέγγυα της δικαστικής εξουσιοδότησης. Προτείνεται η συμμόρφωση προς τα οριζόμενα στο άρθρο 96 Αστικού Κώδικα, όπου προκειμένου για Σωματεία, προβλέπει τον αριθμό 2/10.

  δ.΄ Παράγραφος 6α
  Προτείνεται η χορήγηση δυνατότητος καθιέρωσης και άλλων (αυστηρότερων) κριτηρίων που θα ορίζει το Καταστατικό.

  ΠΑΡ. 6β: « Τα Σωματεία που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τα επίσημα φύλλα ( πινάκια; ) Αγώνων, από τα οποία προκύπτει η αγωνιστική τους δράση !!! »

  Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι εκτός τόπου και χρόνου.
  Τα επίσημα φύλλα αγώνων (και τα πινάκια συμμετοχής στα ατομικά αθλήματα) ευρίσκονται στα χέρια της κάθε ομοσπονδίας, η δε απαίτηση κατάθεσης αυτών από τα σωματεία δεν είναι αναγκαία και μόνον προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει, εν όψει και της προθεσμίας που τίθεται. Η προβλεπόμενη ανάρτηση του πίνακα των σωματείων με δικαίωμα ψήφου την προηγούμενη της συνεδρίασης ημέρα, περιορίζει την δυνατότητα διόρθωσης, τυχόν, σφαλμάτων.
  Η προτεινόμενη τροποποίηση παραβλέπει το γεγονός ότι τα ισχύοντα καταστατικά όλων (σχεδόν) των αθλητικών Ομοσπονδιών περιέχουν άρτιες και δοκιμασμένες διαδικασίες επί του θέματος.
  Δηλ. το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να αναρτά τον πίνακα των Σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου ταυτόχρονα με την προκήρυξη των Αρχαιρεσιών, με βάση τα στοιχεία που τηρεί η Ομοσπονδία και η διαδικασία του 6β να ισχύει ως ένσταση του Σωματείου κατά την οποία θα προσκομίσει φύλλα ή πινάκια Αγώνων κ.τ.λ., για να αποδείξει ότι εσφαλμένα ενδεχομένως αποκλείστηκε από το δικαίωμα ψήφου.

  ΠΑΡ. 6γ: «Το Σωματείο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή σε περίπτωση κωλύματος…»

  Το Δ.Σ. του Σωματείου είναι το ΜΟΝΟ αρμόδιο να ΟΡΙΣΕΙ το πρόσωπο που θα το εκπροσωπήσει στη Γ.Σ. !
  Ειδικά στα Σωματεία που έχουν περισσότερα του ενός αθλήματα, ο Πρόεδρος είναι πολύ πιθανό να προέρχεται από άλλο άθλημα και να μην γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Στην περίπτωση αυτή το πιο κατάλληλο πρόσωπο είναι ο Έφορος κάθε αθλήματος, ο οποίος συχνά δεν είναι μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου.
  Αρκεί να είναι:
  1. Μέλος του Σωματείου και
  2. Κάτοικος της περιοχής της έδρας του Σωματείου ή να ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα εκεί

  Άρα το ποιος θα εκπροσωπεί το Σωματείο ΔΕΝ είναι θέμα του ΝΟΜΟΘΕΤΗ, αλλά του Δ.Σ. του Αθλητικού Σωματείου, που μπορεί να ορίσει τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Σωματείου, σαν εκπρόσωπό του στη Γενική Συνέλευση.

  ΠΑΡ. 10 α: «Στις αρχαιρεσίες με ενιαίο ψηφοδέλτιο, … το ανώτατο όριο σταυροδοσίας είναι το 30% των θέσεων εκλογής»

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα :
  1. Να εκλεγούν άτομα με πολύ χαμηλό ποσοστό αντιπροσωπευτικότητας στο σύνολο του Σώματος της Γ.Σ.
  2. Το Δ.Σ. να έχει χαμηλό ποσοστό συνοχής και αντιπροσωπευτικότητας απόψεων στη διαχείριση των υποθέσεων του αθλήματος.
  3. Δυσκολίες στην ανάδειξη της πιο αντιπροσωπευτικής ηγεσίας του Δ.Σ., με επιπτώσεις στη διαχείριση των υποθέσεων και την λειτουργικότητα του Δ.Σ.
  4. Όταν υπάρχουν περισσότερα ψηφοδέλτια το Νομοσχέδιο προβλέπει ότι το 42% δίνει το 50+1 των θέσεων του Δ.Σ., άρα ενέχει την έννοια της κυβερνησιμότητας. Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο γιατί όχι;
  Είναι δυνατόν να περιορίσουμε τόσο ασφυκτικά τη δυνατότητα του ψηφοφόρου να επιλέγει τα πιο ικανά άτομα να διοικήσουν την Ομοσπονδία;

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Να ισχύσει τουλάχιστον το 50% + 1. Δηλαδή για παράδειγμα στους 21 που είναι τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ να μπαίνουν μέχρι 11 Σταυροί (Σήμερα είναι 13).

  Το κείμενο στο 10α συνεχίζει: «Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο, πρέπει να ανέρχεται στο 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο.»

  Ποιος και ΠΩΣ είναι δυνατόν να προκαθορίσει ότι θα υπάρχουν τόσες γυναίκες που αναλογούν στο 1/3 ( Για τον ΣΕΓΑΣ 7), που θα είναι διατεθειμένες να βάλουν υποψηφιότητα; Και αφού βάλουν, τι θα γίνει εάν κάποιες από αυτές πάρουν λίγες ψήφους, ενώ ο τελευταίος επιλέξιμος άνδρας έχει κάποιες δεκάδες ψήφους; Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με Δημοτικές εκλογές που αναζητά κανείς άτομα από τον γενικό πληθυσμό. Στις Ομοσπονδίες τα άτομα πρέπει να ασχολούνται ενεργά σε επίπεδο Σωματείου.

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Να ισχύει το 30%, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν διπλάσιες υποψήφιες (Όπως ισχύει μέχρι σήμερα με ποσοστό 20% στο Άρθρο 24, παρ. 9 του 2725/99).

 • 30 Νοεμβρίου 2018, 23:57 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ

  Άρθρο 81 παρ.6γ
  Θα ήταν προτιμότερο το Δ.Σ του κάθε αθλητικού σωματείου να ορίζει με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου τον εκπρόσωπό του στην Γ.Σ. αρκεί να
  να είναι Μέλος του Σωματείου και κάτοικος της περιοχής της έδρας του Σωματείου.
  Με αυτό τον τρόπο εκπροσώπησης οι Γ.Σ θα είχαν μεγάλα ποσοστά συμμετοχής και θα απαρτίζονταν ως επί το πλείστον απο γνώστες του αθλήματος ,με ότι θετικό αυτό συνεπάγεται στην λήψη αποφάσεων.

 • 30 Νοεμβρίου 2018, 18:42 | MARKOS KALOUDIS

  ΔΙΑΦΩΝΩ. ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΑ

 • 28 Νοεμβρίου 2018, 23:48 | ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ

  Ο εκπρόσωπος του Σωματείου στις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας να ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν είναι απραίτητο να είναι μέλος του Δ.Σ του Σωματείου.

 • 28 Νοεμβρίου 2018, 10:08 | Γ.Γ.Κ

  Στην παράγραφο 10 του άρθρου, αναφέρεται ότι οι εκλογές γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της Ομοσπονδίας, εναλλακτικά δε ως ακολούθως (περιγραφή).
  Η διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια και που είναι απόλυτα σωστή, στην πράξη ακυρώνεται από την εισαγωγή που την παρουσιάζει ως εναλλακτική επιλογή.
  Το καταστατικό της κάθε ομοσπονδίας θα πρέπει να διορθωθεί σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στο ανωτέρω άρθρο, χωρίς παράθυρα μη εφαρμογής του.

 • 28 Νοεμβρίου 2018, 08:31 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  Καλημέρα σας,
  ονομάζομαι Αγγελακόπουλος Χαράλαμπος, είμαι προπονητής και έφορος του σωματείου Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ. Ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με τα άρθρα 92,81 και 80.
  Για το άρθρο 92 θεωρώ ό,τι αποκλειστικοί αρμόδιοι να διοργανώνουν και να εγκρίνουν αγώνες σε δημόσια οδό και εκτός σταδίου όπως ο μαραθώνιος,ημιμαραθώνιος κ.λ.π. είναι ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ.,οι ενώσεις αθλητικών σωματείων Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και τα σωματεία μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
  Για το άρθρο 81 επισημαίνω ό,τι στο σωματείο μου (και σε αρκετά άλλα σωματεία ανά την επικράτεια που γνωρίζω) το Δ.Σ. αποτελείται από μέλη που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο του Στίβου.
  Είναι μέλη που προέρχονται από τον χώρο του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Έτσι δεν έχουν γνώσεις με το αντικείμενο του στίβου για να λάβουν μέρος στις διεργασίες των γενικών συνελεύσεων της ομοσπονδίας.Θεωρώ ο,τι πρέπει να παραληφθεί αυτή η διάταξη και ο εκπρόσωπος του σωματείου να ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. αλλά να μην είναι απαραίτητα μέλος του Δ.Σ. του σωματείου.
  Για το άρθρο 80 η επισήμανση είναι ο,τι δεν υπάρχουν τόσες πολλές γυναίκες και θα έχουμε το φαινόμενο με ελάχιστο αριθμό ψήφο να μπαίνουν στο Δ.Σ.
  Ευχαριστώ πολύ

 • 27 Νοεμβρίου 2018, 22:51 | Λιούμπας Ιωάννης

  Θα παρατηρηθεί και στις ομοσπονδίες το μπάχαλο που θα δημιουργηθεί και στους δήμους με το ανάλογο νομοσχέδιο. Η τροποποίηση αυτήν θα φέρει προβλήματα , δεν θα λύσει. Κρίμα …..και είχατε τον χρόνο για να ετοιμάσετε κάτι καλύτερο

 • Με τη διάταξη αυτή προτείνονται μεν τροποποιήσεις του άρθρου 23 του ν. 2725/1999, το οποίο αφορά τους ειδικούς συνεργάτες αθλητικών ομοσπονδιών, αλλά για ζητήματα, τα οποία αφορούν τις γενικές συνελεύσεις αθλητικών ομοσπονδιών και τα οποία ρυθμίζονται ήδη στο άρθρο 24 του ν. 2725/1999, που δεν τροποποιείται! Με άλλα λόγια, αν ψηφισθεί η προτεινόμενη αυτή διάταξη, τα άρθρα 23 και 24 του ν. 2725/1999 θα εισάγουν ΠΛΕΙΣΤΕΣ διαφορετικές ρυθμίσεις για τα ίδια ακριβώς ζητήματα των γενικών συνελεύσεων των αθλητικών ομοσπονδιών.
  Περαιτέρω, με βάση τη de lege lata εφαρμογή στις αθλητικές ομοσπονδίες των διατάξεων των άρθρων 78 επ. ΑΚ περί σωματείων, κατά τη ρητή νομοθετική παραπομπή του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 2725/1999, όλες οι επί μέρους ρυθμίσεις της προτεινόμενης διάταξης που επαναλαμβάνουν το ενδοτικό και αναγκαστικό δίκαιο των διατάξεων περί σωματείων στερούνται οποιασδήποτε χρησιμότητας, κουράζουν λόγω της έκτασής της και φανερώνουν, δυστυχώς, αδυναμία αντίληψης της ήδη υφιστάμενης εσωτερικής συστηματικής ενότητας των διατάξεων των άρθρων 78 επ. ΑΚ και 19 επ. του ν. 2725/1999. Για παράδειγμα:
  Για ποιο λόγο καθιερώνεται στην προτεινόμενη παρ. 2 εκ νέου υποχρέωση αναγραφής στην πρόσκληση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, από τη στιγμή που η υποχρέωση αυτή καθιερώνεται ήδη στο εφαρμοζόμενο στις αθλητικές ομοσπονδίες άρθρο 97 παρ. 1 εδ. β΄ ΑΚ (βλ. ενδεικτικά ad hoc για αθλητική ομοσπονδία ΑΠ 1227/2002);
  Για ποιο λόγο επιχειρείται στην προτεινόμενη παρ. 3, με άστοχο μάλιστα τρόπο, η εκ νέου ρύθμιση του ζητήματος της υποχρεωτικής σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, το οποίο ρυθμίζεται ήδη επιτυχώς στο εφαρμοζόμενο στις αθλητικές ομοσπονδίες άρθρο 96 ΑΚ (βλ. ενδεικτικά ad hoc για αθλητική ομοσπονδία ΟλΑΠ 28/1997);
  Για ποιο λόγο επιχειρείται στην προτεινόμενη παρ. 4 εκ νέου κατοχύρωση της αρχής της πλειοψηφίας, από τη στιγμή που η αρχή αυτή κατοχυρώνεται ήδη στο εφαρμοζόμενο στις αθλητικές ομοσπονδίες άρθρο 97 παρ. 1 εδ. α΄ ΑΚ (βλ. ενδεικτικά ad hoc για αθλητική ομοσπονδία ΜΠρΑθ 853/2017);
  Περαιτέρω:
  Η προτεινόμενη παρ. 6 έρχεται σε κανονιστική αντινομία με το άρθρο 20 παρ. 2 εδ. γ΄ του ν. 2725/1999 και το άρθρο 24 παρ. 7 σε συνδυασμό με το άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 2725/1999.
  Η προτεινόμενη παρ. 13 στερείται οποιασδήποτε χρησιμότητας, εν όψει της ήδη υφιστάμενης θεμελιώδους δικαιοηθικής αρχής της ιδιωτικής αυτονομίας.
  Η προτεινόμενη παρ. 14 είναι εντελώς αόριστη και ασαφής και δημιουργεί σωρεία ερμηνευτικών προβλημάτων. Στη φράση «ακόμη κι αν παρεκκλίνουν των διατάξεων του παρόντος», εννοείται το παρόν άρθρο (23 του ν. 2725/1999) ή ο παρών νόμος (ν. 2725/1999); Η εφαρμογή της διάταξης αυτής θα είναι τελείως διαφορετική, ανάλογα με την απάντηση στο ερώτημα αυτό. Για παράδειγμα: Τα κωλύματα του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 θα ισχύουν για την ΕΠΟ ή θα μπορούν να εκλέγονται καταδικασμένοι για ανθρωποκτονίες, επειδή μπορεί ίσως κάποια στιγμή να το επιτρέπει το καταστατικό της ΕΠΟ; Τα πιστοποιητικά της ΕΕΑ θα ισχύουν για τις ομάδες ποδοσφαίρου ή θα μπορεί η ΓΣ της ΕΠΟ να χορηγεί πιστοποιητικά συμμετοχής σε ομάδες με οφειλές 1 δις ευρώ, επειδή μπορεί ίσως κάποια στιγμή να το επιτρέπει το καταστατικό της ΕΠΟ; Οι άδειες διεξαγωγής αγώνων των άρθρων 56Α επ. του ν. 2725/1999 θα ισχύουν ή θα μπορούν να διεξάγονται αγώνες σε ερείπια και σπηλιές, επειδή μπορεί ίσως κάποια στιγμή να το επιτρέπει το καταστατικό της ΕΠΟ; Σημειωτέον ότι μπορούν όλες οι κρίσιμες αρμοδιότητες (π.χ. ποιος δίνει άδεια για συμμετοχή σε αγώνες) να μεταφερθούν με το καταστατικό της ΕΠΟ στη ΓΣ της ΕΠΟ, η οποία οπλίζεται με ασυλία. Περαιτέρω επισημαίνεται ότι εισάγεται εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2725/1999 ή όλου του ν. 2725/1999, αλλά φαίνεται να παραμένει η μη εξαίρεση από αντίστοιχες διατάξεις του ΑΚ! Για παράδειγμα, η ΕΠΟ μπορεί να εισάγει εξαίρεση από την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού για υποχρέωση αναγραφής θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, αλλά όχι και εξαίρεση από το άρθρο 97 παρ. 1 εδ. β΄ ΑΚ για υποχρέωση αναγραφής θεμάτων στην ημερήσια διάταξη;
  Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι το «αθλητικό αυτοδιοίκητο» της ΕΠΟ και όλων των αθλητικών ομοσπονδιών ταυτίζεται με την ελευθερία του συνεταιρίζεσαι, την ιδιωτική αυτονομία και την ελευθερία των συμβάσεων και επομένως, όπως γίνεται παγίως δεκτό, υφίσταται εκ των πραγμάτων περιορισμούς από το αναγκαστικό δίκαιο, τις γενικές αρχές δικαίου, τα ατομικά δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και την αρχή της αναλογικότητας.
  Το ζητούμενο θα πρέπει να είναι η απλοποίηση και η κωδικοποίηση της αθλητικής νομοθεσίας και όχι εξαντλητικός κανονιστικός προσδιορισμός όλων των δράσεων των φυσικών και νομικών προσώπων στον αθλητισμό.
  Γεώργιος Δ. Λιανός, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Αθηνών
  Δικηγόρος-Νομικός Σύμβουλος πολλών αθλητικών φορέων