• Σχόλιο του χρήστη 'Βαγγέλης Τζελάτης' | 3 Δεκεμβρίου 2018, 01:43

    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 56Δ Ν.2725/99 «2. Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης:…….. Η πρόβλεψη της παραγράφου αυτής ότι β) Για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Ζ2, Η, Θ1, Θ2 και Ι) της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης χορηγείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας περιφέρειας εφόσον προσκομιστούν όσα προβλέπονται στην περ. ε΄ για την ομάδα Ζ2 και στις περ.στ΄, ζ΄και η΄ της παρ. 2 του άρθρου 56Β, αντίστοιχα, και η συνάντηση διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας ή ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ ΑΡΧΗΣ. Σχόλια : Ποια είναι η έννοια της ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ;;; Η ισχύουσα Νομοθεσία προβλέπει ότι την Άδεια διεξαγωγής την εκδίδει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, αλλά τη Βεβαίωση για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου, εκδίδει η αθλητική Ομοσπονδία. Ποια ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ στη συνέχεια θα υπερκεράσει την Ομοσπονδία και θα εγκρίνει τη διοργάνωση ;;; Με τι εχέγγυα γνώσεων - εμπειρίας - πιστοποίηση γνώσης και εφαρμογής των Κανονισμών του αθλήματος – εμπειρίας ιατρικής κάλυψης και ασφάλειας των αγωνιζομένων – διαιτησίας και κρίσης ;;; Όταν η συνάντηση αφορά επίσημα αγωνίσματα Ολυμπιακών Αγώνων ή Διεθνών Πρωταθλημάτων, δεν μπορεί ο Διοργανωτής να είναι άλλος φορέας εκτός των Αθλητικών Σωματείων, Ενώσεων ή της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας η οποία τελικά εγκρίνει αυτές τις Διοργανώσεις με βάση τους σχετικούς Κανονισμούς, όπως προβλέπει η σχετική Νομοθεσία. Όταν η Ομοσπονδία καλείται να δώσει τη Βεβαίωση καταλληλότητας και ασφάλειας των αγωνιζομένων και γενικά της διοργάνωσης π.χ. δρόμων σε δημόσια οδό, πως στη συνέχεια η εφαρμογή θα αφεθεί σε κάθε ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ (π.χ. φορείς της Αυτοδιοίκησης κ.τ.λ. ) Ποιος θα έχει τέλος την ευθύνη αν κάτι συμβεί ;;; Η Ομοσπονδία που έδωσε τη Βεβαίωση – χωρίς όμως να έχει τη δυνατότητα ελέγχου σε ότι εφαρμοσθεί στην πράξη από την όποια ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ ;;; ΠΡΟΤΑΣΗ: Στο τέλος προστίθεται: «Ειδικά για τις αθλητικές συναντήσεις που διεξάγονται σε υπαίθριες εγκαταστάσεις της ομάδας Ζ2 και αφορούν επίσημα αγωνίσματα που διεξάγονται σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, από Διεθνείς Ομοσπονδίες, αναγνωρισμένες από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, η άδεια διεξαγωγής χορηγείται από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση αποκλειστικά με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής Ομοσπονδίας .