Άρθρο 92- Τροποποίηση άρθρου 56Δ ν. 2725/1999

1. Η παρ. 2 του άρθρου 56Δ του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
« 2. Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης:
α) για τις κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Δ, Ε1, Ε2 και ΣΤ) της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης χορηγείται εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β για την αντίστοιχη αγωνιστική κατηγορία αθλήματος και η συνάντηση διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής και βεβαιώνεται η καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εισιτηρίων και εποπτείας, αν για το συγκεκριμένο άθλημα και την κατηγορία αγώνων αυτό απαιτείται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4326/2015 (Α’ 49), στις ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236/2015 (Β` 1801) και ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229158/12878/1281/237/2015 (Β` 1802) κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υφυπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο άρθρο 41Γ του παρόντος. Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις της ομάδας Ζ1 της υποπερ. αα΄΄ της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης χορηγείται εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β και η συνάντηση διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής. Την άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγεί ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης.
β) Για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Ζ2, Η, Θ1, Θ2 και Ι) της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης χορηγείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας περιφέρειας εφόσον προσκομιστούν όσα προβλέπονται στην περ. ε΄ για την ομάδα Ζ2 και στις περ.στ΄, ζ΄και η΄ της παρ. 2 του άρθρου 56Β, αντίστοιχα, και η συνάντηση διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής. »
2. Η παρ. 3 του άρθρου 56Δ καταργείται.

 • 3 Δεκεμβρίου 2018, 01:43 | Βαγγέλης Τζελάτης

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 56Δ Ν.2725/99
  «2. Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης:……..
  Η πρόβλεψη της παραγράφου αυτής ότι
  β) Για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Ζ2, Η, Θ1, Θ2 και Ι) της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης χορηγείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας περιφέρειας εφόσον προσκομιστούν όσα προβλέπονται στην περ. ε΄ για την ομάδα Ζ2 και στις περ.στ΄, ζ΄και η΄ της παρ. 2 του άρθρου 56Β, αντίστοιχα, και η συνάντηση διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας ή ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ ΑΡΧΗΣ.
  Σχόλια : Ποια είναι η έννοια της ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ;;;
  Η ισχύουσα Νομοθεσία προβλέπει ότι την Άδεια διεξαγωγής την εκδίδει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, αλλά τη Βεβαίωση για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου, εκδίδει η αθλητική Ομοσπονδία. Ποια ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ στη συνέχεια θα υπερκεράσει την Ομοσπονδία και θα εγκρίνει τη διοργάνωση ;;; Με τι εχέγγυα γνώσεων – εμπειρίας – πιστοποίηση γνώσης και εφαρμογής των Κανονισμών του αθλήματος – εμπειρίας ιατρικής κάλυψης και ασφάλειας των αγωνιζομένων – διαιτησίας και κρίσης ;;;
  Όταν η συνάντηση αφορά επίσημα αγωνίσματα Ολυμπιακών Αγώνων ή Διεθνών Πρωταθλημάτων, δεν μπορεί ο Διοργανωτής να είναι άλλος φορέας εκτός των Αθλητικών Σωματείων, Ενώσεων ή της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας η οποία τελικά εγκρίνει αυτές τις Διοργανώσεις με βάση τους σχετικούς Κανονισμούς, όπως προβλέπει η σχετική Νομοθεσία. Όταν η Ομοσπονδία καλείται να δώσει τη Βεβαίωση καταλληλότητας και ασφάλειας των αγωνιζομένων και γενικά της διοργάνωσης π.χ. δρόμων σε δημόσια οδό, πως στη συνέχεια η εφαρμογή θα αφεθεί σε κάθε ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ (π.χ. φορείς της Αυτοδιοίκησης κ.τ.λ. ) Ποιος θα έχει τέλος την ευθύνη αν κάτι συμβεί ;;; Η Ομοσπονδία που έδωσε τη Βεβαίωση – χωρίς όμως να έχει τη δυνατότητα ελέγχου σε ότι εφαρμοσθεί στην πράξη από την όποια ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ ;;;
  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Στο τέλος προστίθεται:
  «Ειδικά για τις αθλητικές συναντήσεις που διεξάγονται σε υπαίθριες εγκαταστάσεις της ομάδας Ζ2 και αφορούν επίσημα αγωνίσματα που διεξάγονται σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, από Διεθνείς Ομοσπονδίες, αναγνωρισμένες από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, η άδεια διεξαγωγής χορηγείται από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση αποκλειστικά με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής Ομοσπονδίας .

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 22:22 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

  Η Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού – Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ) με περισσότερους από 74 Συλλόγους από όλη την Ελλάδα στο δυναμικό της και με περισσότερους από 9000 ερασιτέχνες αθλητές εγγεγραμμένους στα μητρώα των Συλλόγων της ΕΟΣΛΜΑ-Υ, αποτελεί σήμερα ίσως την πιο δυναμική Ομοσπονδία της χώρας. Η ΕΟΛΣΜΑ-Υ και οι Σύλλογοι που ανήκουν στο δυναμικό της διοργανώνουν κάθε χρόνο, σε άριστη συνεργασία με Περιφέρειες, Δήμους, τοπικούς φορείς και την τοπική κοινωνία, εκατοντάδες αγώνες δρόμου και βουνού, αγώνες από 3 χλμ μέχρι αγώνες υπεραπόστασης, αγώνες με ιστορική σημασία οι οποίοι αναδεικνύουν την τοπική και εθνική ιστορία, τονώνουν την τοπική οικονομία και δίνουν ζωή στην ύπαιθρο. Η ΕΟΣΛΜΑ-Υ και οι Σύλλογοι που ανήκουν στο δυναμικό της έχουν αναπτύξει κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη και στάθηκαν πάντα δίπλα σε όλα τα κοινωνικά ζητήματα, αποδεικνύοντας έμπρακτα και με τον καλύτερο τρόπο ότι η ΕΟΣΛΜΑ-Υ και οι Σύλλογοί της αποτελούν αναπόσπαστο και ενεργό κομμάτι του κοινωνικού ιστού της χώρας. Η ΕΟΣΛΜΑ-Υ όλα αυτά τα χρόνια υπηρέτησε, υπηρετεί και ανέδειξε το Λαϊκό Μαζικό Αθλητισμό και τον Αθλητισμό για Όλους. Η ΕΟΛΣΜΑ-Υ και οι Σύλλογοί της, συνέβαλαν στην ανάπτυξη του δρομικού κινήματος της Ελλάδας με τους αγώνες που με συνέπεια και υπευθυνότητα διοργανώνουν τόσα χρόνια.
  Υπάρχει δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια μια Ομοσπονδία αναγνωρισμένη από την Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή ομοσπονδία «Αθλητισμός για Όλους» με τεράστια προσφορά, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω που καλύπτει όλα τα ζητήματα των διοργανώσεων μαζικού αθλητισμού σε δρόμο και βουνό. Ζητούμε την αναγνώριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού – Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ) και την συνέχιση της διαχείρισης – έγκρισης των διοργανώσεων που αφορούν στους Συλλόγους μας.

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 22:01 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  2. Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης:……..
  Β) Για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις ( Ομάδες Ζ2 …..) της περ. β της παρ. 1 του Άρθρου 56 Α ………..

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Στο τέλος να προστεθεί:
  «Ειδικά για τις αθλητικές συναντήσεις που διεξάγονται σε υπαίθριες εγκαταστάσεις της ομάδας Ζ2 και αφορούν επίσημα αγωνίσματα που διεξάγονται σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, από Διεθνείς Ομοσπονδίες, αναγνωρισμένες από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, η άδεια διεξαγωγής χορηγείται από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση αποκλειστικά με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής Ομοσπονδίας (και όχι άλλης αρχής).

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 21:59 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ

  Ο ΣΕΓΑΣ ασχολείται κυρίως με τον αγωνιστικό αθλητισμό και εκεί έχει και την σχετική εμπειρία.

  Οι αγώνες δρόμου εκτός σταδίου και βουνού δεν είναι «μόδα» αλλά αλλά αγάγκη. Γίνονται ελεύθερα χωρίς καμμία έγκριση από κανέναν και κανείς δεν θα είναι εύκολο να προσπαθήσει να βάλει «άδεια» ούτε να περιορίσει ανθρώπους που μαζεύονται ελεύθερα στον δρόμο και θέλουν να τρέξουν.

  Αυτό που ίσως θα μπορούσε να γίνει είναι να δίνει άδεια η Περιφέρεια με μια «χαλαρή» σχετικά διαδικασία χωρίς κόστη και χωρίς «ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ» ή «ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ» που θα πρέπει να πληρώνονται. Όσοι εδώ γράφουν ότι τεχνικοί διευθυντές πρέπει να ορίζονται από τον ΣΕΓΑΣ απλά αναζητούν για τους ανθρώπους της συγκεκριμένης ομοσπονδίας ΕΙΣΟΔΗΜΑ και αυτή η λογική είναι είναι ένα από τα εμπόδια στην ανάπτυξη του αθλητισμού στην Ελλάδα. Σύμβουλος της περιφέρειας δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από την Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού – Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ) που έχει την εμπειρία από τέτοιους αγώνες αλλά και είναι μέσα σε αυτό το δρομικό κίνημα και στόχο έχει να εξυπηρετήσει και όχι να ποδηγετήσει αυτούς τους αγώνες και άρα να δημιουργήσει αντίδραση. Θα μπορούσε κάλλιστα η συνάντηση να διεξάγεται με την έγκριση ΟΧΙ της αναγνωρισμένης Αθλητικής Ομοσπονδίας αλλά της αρμόδιας για αγώνες εκτός σταδίου και βουνου ομοσπονδίας ήτοι της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού – Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ)

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 21:57 | Νικόλαος Γούλας

  Η Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού – Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ) με περισσότερους από 74 Συλλόγους από όλη την Ελλάδα στο δυναμικό της και με περισσότερους από 9000 ερασιτέχνες αθλητές εγγεγραμμένους στα μητρώα των Συλλόγων της ΕΟΣΛΜΑ-Υ, αποτελεί σήμερα ίσως την πιο δυναμική Ομοσπονδία της χώρας. Η ΕΟΛΣΜΑ-Υ και οι Σύλλογοι που ανήκουν στο δυναμικό της διοργανώνουν κάθε χρόνο, σε άριστη συνεργασία με Περιφέρειες, Δήμους, τοπικούς φορείς και την τοπική κοινωνία, εκατοντάδες αγώνες δρόμου και βουνού, αγώνες από 3 χλμ μέχρι αγώνες υπεραπόστασης, αγώνες με ιστορική σημασία οι οποίοι αναδεικνύουν την τοπική και εθνική ιστορία, τονώνουν την τοπική οικονομία και δίνουν ζωή στην ύπαιθρο. Η ΕΟΣΛΜΑ-Υ και οι Σύλλογοι που ανήκουν στο δυναμικό της έχουν αναπτύξει κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη και στάθηκαν πάντα δίπλα σε όλα τα κοινωνικά ζητήματα, αποδεικνύοντας έμπρακτα και με τον καλύτερο τρόπο ότι η ΕΟΣΛΜΑ-Υ και οι Σύλλογοί της αποτελούν αναπόσπαστο και ενεργό κομμάτι του κοινωνικού ιστού της χώρας. Η ΕΟΣΛΜΑ-Υ όλα αυτά τα χρόνια υπηρέτησε, υπηρετεί και ανέδειξε το Λαϊκό Μαζικό Αθλητισμό και τον Αθλητισμό για Όλους. Η ΕΟΛΣΜΑ-Υ και οι Σύλλογοί της, συνέβαλαν στην ανάπτυξη του δρομικού κινήματος της Ελλάδας με τους αγώνες που με συνέπεια και υπευθυνότητα διοργανώνουν τόσα χρόνια.
  Υπάρχει δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια μια Ομοσπονδία αναγνωρισμένη από την Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή ομοσπονδία «Αθλητισμός για Όλους» με τεράστια προσφορά, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω που καλύπτει όλα τα ζητήματα των διοργανώσεων μαζικού αθλητισμού σε δρόμο και βουνό. Ζητούμε την αναγνώριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού – Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ) και την συνέχιση της διαχείρισης – έγκρισης των διοργανώσεων που αφορούν στους Συλλόγους μας.

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 20:14 | ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΣ

  «2. Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης:……..
  Β) Για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις ( Ομάδες Ζ2 …..) της περ. β της παρ. 1 του Άρθρου 56 Α ………..

  Οι δρόμοι σε δημόσιο δρόμο έχουν γίνει ‘‘μόδα’’ και οι σχετικές διοργανώσεις έχουν κατακλύσει την χώρα μας σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η σχετική Νομοθεσία προβλέπει ότι την Άδεια διεξαγωγής την εκδίδει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, αλλά τη Βεβαίωση για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου, εκδίδει η αθλητική Ομοσπονδία. ΣΩΣΤΑ! Επίσης απαιτείται η συνάντηση να διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης Αθλητικής Ομοσπονδίας ή ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ ΑΡΧΗΣ.
  Όταν όμως η συνάντηση αφορά επίσημα αγωνίσματα Ολυμπιακών Αγώνων ή Διεθνών Πρωταθλημάτων, δεν μπορεί ο Διοργανωτής να είναι άλλος φορέας εκτός των Αθλητικών Σωματείων, Ενώσεων ή της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας η οποία τελικά εγκρίνει αυτές τις Διοργανώσεις με βάση τους σχετικούς Κανονισμούς, όπως προβλέπει η σχετική Νομοθεσία. Εξάλλου ο ΣΕΓΑΣ είναι η μοναδική Οργανώτρια Αρχή που έχει καθιερώσει πρωτόκολλα καταλληλότητας και ασφάλειας των δρομέων και γενικά της διοργάνωσης δρόμων σε δημόσιο δρόμο, η τήρηση των οποίων από τους διοργανωτές ( φορείς της Αυτοδιοίκησης κ.τ.λ. ) αποτελεί προϋπόθεση για να δώσει την έγκρισή του.

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Στο τέλος προστίθεται:
  «Ειδικά για τις αθλητικές συναντήσεις που διεξάγονται σε υπαίθριες εγκαταστάσεις της ομάδας Ζ2 και αφορούν επίσημα αγωνίσματα που διεξάγονται σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, από Διεθνείς Ομοσπονδίες, αναγνωρισμένες από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, η άδεια διεξαγωγής χορηγείται από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση αποκλειστικά με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής Ομοσπονδίας (και όχι άλλης αρχής).

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 19:02 | Μ Π

  Οι Σύλλογοι της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού – Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ) διοργανώνουν κάθε χρόνο εκατοντάδες αγώνες σε όλη την Ελλάδα, αγώνες οι οποίοι έχουν όλα τα απαραίτητα κριτήρια διεξαγωγής. Οι χιλιάδες αθλητές που είναι ενταγμένοι σε αυτούς τους Συλλόγους της ΕΟΣΛΜΑ-Υ κάθε Κυριακή συμμετέχουν σε αγώνες δρόμου και βουνού συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του δρομικού κινήματος και του μαζικού αθλητισμού της χώρας μας. Να ληφθεί υπόψη από το νομοθέτη και να προστεθεί στο νέο αθλητικό νόμο αυτό.

 • Αφηνει ξανα το νομοσχεδιο εξω απο καθε σχεδιασμο την Ελληνικη ομοσπονδια συλλογων λαικου μαζικου αθλητισμου -υπεραποστασεων που εκπροσωπει πανω απο 74 συλλογους σε ολη την ΕΛΛΑΔΑ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗς ΠΑΝΩ ΑΠΟ 9000 ΑΘΛΗΤΕς , ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 300 ΑΓΩΝΕΣ , ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΕς ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙς ΣΕ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ 1000 ΜΕΤΡΑ ΕΩς ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕς ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΣΤΙς ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΙς…Μια ομοσπονδια με απιστευτη κοινωνικη δραση , με εκατονταδες πρωτοβουλιες και καμπανιες που ξεκολλησαν τον δρομικο χωρο απο την ανυποληψια και την πληρη τελματωση δεκαδων χρονων που τον ειχαν καταδικασει οι πρακτικες του Σεγας…την αδεια προτεινεται να την διδουν οι αρμοδιες περιφερειακες αρχες σε συνεργασια με τους δημους σε αποστασεις που ΔΕΝ θα αφορουν τις επισημες αποστασεις που ελεγχει η ΙΑΑF-IAU ΚΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΞΕΠΕΡΑΣΘΕΙ Ο ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ σεγασ.. πχ.. οι δρομικοι συλλογοι, οι δημοι, οι περιφερειες θα διοργανωνουν αγωνες 40,5 χλμ η 20,8 χλμ η 10,2 χλμ, η 5,2 χλμ, η στις υπεραποστασεις 50,5 χλμ , 100,5 χλμ και παει λεγοντας.. Δεν χρειαζομαστε καπελλα μεσω τεχνικων διευθυντων η τεχνικων υπευθυνων, αφου η εμπειρια μας ειναι πολλακις μεγαλυτερα του ΣΕΓΑΣ..Αυτο που χρειαζεται ειναι η ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΟΣΛΜΑ-Υ Η οποια ηδη εχει αναγνωρισθει απο την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.. ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 80 ΧΩΡΕΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ 32 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΑΓΕ… αΑς τολμησει λοιπον ο νομοθετης και να παρει την ΓΕΝΝΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΚΑΙΩΣΕΙ ΤΟΥς ΑΓΩΝΕς ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΑΠΛΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ Δεν θελουν η δεν μπορουν να γινουν πρωταθλητες αλλα αγαπουν τον αθλητισμο.. Η ΓΙΑΓΑΝΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟς ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 40.000 ΠΟΛΙΤΕς ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΣΤΑ ΑΛΗΘΕΙΑ δεν σημαινει τιποτε… ΚΑΙ δεν καταλαβαινουν ττο οτι αν ισχυσει η προταση για καπελλο απο τον σεγασ τι θα γινουν ολοι αυτοι οι αγωνες.. θα σταματησουν μηπως η θα βγουν στην παρανομια… η εν τελει θα αυτοχτηματοδοτουνται- οπως γινεται εδω και αρκετα χρονια αλλωστε- χωρις κανεις να μπορει να τους διωξει η να τους απαγορευσει…Ο ΣΕΓΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΝ ΚΟΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΕΚΕΙΝΟΣ, ΑΣ ΚΥΤΑΞΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΠΛΕΟΝ ΕΧΟΥΝ ΓΥΡΙΣΕΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ στισ μαγαλες αποστασεις 30 ΚΑΙ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΠΕΛΛΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΛΑΙΚΟΥΣ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ.. ΑΡΚΕΤΑ ΠΙΑ .. Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ πρεπει να τολμησει.. Αλλωστε ο ιδιοσ ο συριζα εχει συμπεριλαβει στο αθλητικο του προγραμμα την ανανωριση της ομοσπονδιας των δρομικων συλλογων.. ΚΑΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΠΡΑΞΗ.. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΣΛΜΑ-Υ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ.ΓΑ.. ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΘΑ ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΟΥΝ ΤΟ ΕΡΜΟΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΖΙΚΟΥ ΛΑΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΘΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΒΕΒΑΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ , ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΑΛΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ , ΜΑΘΗΤΙΚΟ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ , ΒΕΤΕΡΑΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΠΟΡ…ΜΟΝΟΝ ΕΤΣΙ ΘΑ προωθηθει και θα αναπτυχθει η μαζικη λαικη αθληση στην πατριδα μασ και οχι με γραφειοκρατικα και εξουσιαστικα συνδρομα-καπελλωματα..

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 17:52 | Σ Λ

  Οι Σύλλογοι Δρομέων Υγείας και οι αγώνες που διοργανώνουν για περισσότερα από 40 χρόνια έχουν δημιουργήσει, διατηρήσει και αναπτύξει το μαζικό αθλητισμό στην Ελλάδα.

  Ο μαζικός αθλητισμός είναι υπόθεση όλων μας.

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 17:42 | Κατερίνα Κ.

  Aποκλειστικά αρμόδιο όργανο όσον αφορά στη διοργάνωση και έγκριση αγώνων εκτός σταδίου όπως σε δημόσια οδό, Μαραθώνιος, Ημιμαραθώνιος κ.λ.π είναι ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ ,οι Ενώσεις Αθλητικών Σωματείων Σ.Ε.Γ.Α.Σ και τα Σωματεία μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 17:17 | Σ Λ

  Άρθρο 92- Τροποποίηση άρθρου 56Δ ν. 2725/1999
  Ο ΣΕΓΑΣ ασχολείται κυρίως με τον αγωνιστικό αθλητισμό και εκεί έχει και την σχετική εμπειρία.
  Οι αγώνες δρόμου εκτός σταδίου και βουνού δεν είναι «μόδα» αλλά ανάγκη. Ανάγκη των πολιτών για άσκηση και ψυχαγωγία. Το αποδεικνύουν οι χιλιάδες συμμετοχές κάθε Κυριακή στους δεκάδες αγώνες που διοργανώνονται σε όλη τη χώρα. Ο μαζικός αθλητισμός σίγουρα δεν αποτελεί κομμάτι του επίσημου φορέα του αγωνιστικού αθλητισμού, αλλά υπόθεση όλων μας.

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 13:49 | ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

  Ελλάδα. Η χώρα όπου «είσαι ότι δηλώσεις».
  Πχ, ο συνταξιούχος τραπεζικός υπάλληλος, δηλώνει γνώστης προπονητικής & αθλητικού μάνατζμεντ.
  Οκ, κανένα πρόβλημα.
  Μπορεί όμως να ασκεί εμπόριο (ή μήπως παρεμπόριο) ?
  Κόβει αποδείξεις ? Πληρώνει φόρους ?
  Αν ναι, πάλι οκ.
  Μπορεί να το κάνει με επίσημα αγωνίσματα ?
  Κανένας δεν εμποδίζει κάποιον να βγει με τους φίλους του να τρέξει, να περπατήσει ή να κάνει κωλοτούμπες.
  Το θέμα είναι η οικονομική δραστηριότητα «ιδιωτών» και «φορέων» με επίσημα αγωνίσματα της παγκόσμιας ομοσπονδίας (I.A.A.F.) της οποίας ο ΣΕΓΑΣ είναι μέλος.
  Η «καραμέλα» ότι ο ΣΕΓΑΣ και οι προπονητές στίβου είναι μόνο για το στάδιο και έξω απ’αυτό δεν ξέρουν αλλά ξέρουν οι πάσης φύσεως και επαγγέλματος «ειδικοί», πρέπει επιτέλους να «λιώσει».
  Κανείς δεν θέλει να «καπελώσει», κανέναν….να μπει μια τάξη θέλουμε.

 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης που εκπροσωπεί 20 σωματεία

  Επί του υπό διαβούλευση αθλητικού Νομοσχεδίου

  Άρθρο 53

  ΟΡΙΣΜΟΙ

  Εδ.β «Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

  …………………………………………………………………………….

  β. Ιδιωτική Σχολή εκμάθησης Αθλήματος: Κάθε κλειστή ή ανοικτή εγκατάσταση ………………………………………………. με κύριο σκοπό την εκμάθηση έναντι αμοιβής, ενός ή περισσοτέρων αθλημάτων, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ή μη από την ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΔΟΕ)».

  · Είναι δυνατόν να νομιμοποιηθούν Ιδιωτικές επιχειρήσεις, ώστε να λειτουργούν σχολές εκμάθησης αθλημάτων αναγνωρισμένων από την ΔΟΕ?

  · Οι εγγυήσεις προστασίας του αθλητισμού και των αθλητικών Σωματείων, που προβλέπει το Σύνταγμα στο άρθρο 16 παρ. 9, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ?

  · Η Κυβέρνηση θέτει υπό διωγμόν τον Ελληνικό Αθλητισμό και τους φορείς του, αφού είναι γνωστό ότι η εκμάθηση των Ολυμπιακών Αθλημάτων γίνεται μέσα από τις Ακαδημίες των Αθλητικών Σωματείων, και αποτελούν πηγή άντλησης ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, απαραίτητων για την ανάπτυξη του Ελληνικού Αθλητισμού.

  · Όταν μάλιστα αυτό γίνεται την περίοδο που η Πολιτεία έχει μηδενίσει τις προβλεπόμενεςαπό το Σύνταγμα επιχορηγήσεις των Αθλητικών Σωματείων, τότε αυτή η απόπειρα παίρνει τον χαρακτήρα συνειδητής διάλυσης του Ελληνικού Αθλητισμού.

  ΠΡΟΤΑΣΗ:

  Να επαναδιατυπωθεί το έδ. β, ώστε να αναφέρεται ΜΟΝΟ στα ΜΗ αναγνωρισμένα από τη ΔΟΕ αθλήματα.

  Άρθρο 74

  Πρόσθετες υπηρεσίες – συστέγαση

  …………………………………………………………………………

  Παρ. 3: « Τα Ιδιωτικά γυμναστήρια και οι Ιδιωτικές Σχολές εκμάθησης αθλημάτων επιτρέπεται να πωλούν στα Μέλη τους βιταμίνες, σκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής που έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΦ………………………………………………»!!!!!

  · Πως είναι δυνατόν να επιτρέπεται σε μία τέτοια Σχολή εκμάθησης ενός Ολυμπιακού αθλήματος, του Στίβου για παράδειγμα, να πωλεί στα Μέλη της προϊόντα «που έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΦ», όταν είναι πασίγνωστό πως η έγκριση του ΕΟΦ δεν διασφαλίζει ότι στη σύνθεση του σκευάσματος δεν περιέχονται απαγορευμένες από την WADAουσίες?

  · Τι αποκρύπτουν αυτές οι ρυθμίσεις? ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ ή ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΓΝΟΙΑ?

  · Σε κάθε περίπτωση Σχολές εκμάθησης του Στίβου και των άλλων Ολυμπιακών Αθλημάτων, στην Ελληνική συνταγματική, θεσμική και Καταστατική πραγματικότητα ΔΕΝ μπορούν να λειτουργούν, παρά μόνον στις Ακαδημίες των Αναγνωρισμένων Σωματείων, μακριά από « βιταμίνες, σκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής».

  ΠΡΟΤΑΣΗ:

  Εφόσον γίνει αναδιατύπωση του εδ. β του άρθρου 53 ώστε να αναφέρεται στα μη αναγνωρισμένα από την ΔΟΕ Αθλήματα επιλύεται και αυτό το μείζον και ευαίσθητο πρόβλημα.

  Άρθρο 80

  Τροποποίηση του άρθρου 22 Ν. 2725/1999

  ΠΑΡ. 1: «Ποσοστό τουλάχιστον του 1/3 του συνόλου των μελών του Δ.Σ. κάθε Αθλητικής Ομοσπονδίας, καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα»

  Ι. α.΄Το ζήτημα της με ποσόστωση συμμετοχής στο Δ.Σ. αθλητικής Ομοσπονδίας υποψηφίων του ενός από τα δύο φύλα ρυθμίζεται ήδη από την διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 24 του Ν. 2725/1999, γεγονός που φαίνεται ότι αγνοεί το νομοσχέδιο, αφού δεν προβλέπει αντικατάσταση ή κατάργηση της διάταξης αυτής.

  Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη τροποποίηση δεν είναι αναγκαία, αφού ο σκοπός στον οποίο αποβλέπει (συμμετοχή και του άλλου φύλου) ήδη εξυπηρετείται από την υφιστάμενη διάταξη κατά τρόπο ικανοποιητικό.

  β.΄Η προτεινόμενη διάταξη είναι προβληματική αφού δεν απαντά στο ενδεχόμενο να μην υπάρξουν σχετικές υποψηφιότητες, οδηγεί σε «διορισμό» ενός μέλους, ακόμη και εάν δεν έχει λάβει καμία ψήφο.

  γ.΄Προτείνεται η διατήρηση της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 9 του Ν. 2725/1999, με, τυχόν, αύξηση του ποσοστού από 20% σε 30%.

  Άρθρο 81

  Τροποποίηση άρθρου 23 Ν. 2725/1999

  ΠΑΡ. 1: «Η Γ.Σ. των Μελών κάθε Ομοσπονδίας συνέρχεται στην έδρα της Ομοσπονδίας…»

  α.΄Προφανώς εκ παραδρομής, γίνεται αναφορά στο άρθρο 23 του Ν. 2725/1999 (που αφορά τον Ειδικό Συνεργάτη Ομοσπονδίας), αντί του άρθρου 24 που αναφέρεται σε θέματα σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση.

  β.΄Από και έως που ο Νομοθέτης θα ορίζει που θα γίνει η Γ.Σ.!!!;;; Αυτό είναι αρμοδιότητα του Δ.Σ., αφού λάβει υπ΄ όψη του στοιχεία όπως το εύρος των μετακινήσεων των Αντιπροσώπων, σχετικά κόστη, κατάλληλες εγκαταστάσεις κ.λ.π.

  Η έκταση της ρύθμισης αναιρεί σε μεγάλο βαθμό την πρόβλεψη της διάταξης του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 2725/1999, η οποία ορίζει ότι η αθλητική Ομοσπονδία λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα και είναι ελεγκτέα και από απόψεως συνταγματικότητας (άρθ. 12 Συντ.), αφού περιορίζει σημαντικά την αυτοτέλεια και ανεξαρτησία του νομικού προσώπου να ρυθμίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας του με το Καταστατικό του.

  ΠΑΡ. 3: «Το ΔΣ υποχρεούται να συγκαλεί την ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την υποβολή έγγραφης αίτησης του 1/10 των Μελών.»

  γ΄.Η παροχή δυνατότητος υποβολής αίτησης σύγκλησης έκτακτης γενικής συνέλευσης από το 1/10 των μελών της Ομοσπονδίας (και μάλιστα χωρίς διευκρίνιση αν πρόκεται για μέλη με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου), καθώς και η σύγκληση (πρόσκληση) και διενέργεια αυτής από τα παραπάνω μέλη είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για την ομαλή λειτουργία της Ομοσπονδίας και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την διάταξη του άρθρου 96 του Αστικού Κώδικα, η οποία ρυθμίζει το θέμα με τα εχέγγυα της δικαστικής εξουσιοδότησης. Προτείνεται η συμμόρφωση προς τα οριζόμενα στο άρθρο 96 Αστικού Κώδικα, όπου προκειμένου για Σωματεία, προβλέπει τον αριθμό 2/10.

  δ.΄ Παράγραφος 6α

  Προτείνεταιη χορήγηση δυνατότητος καθιέρωσης και άλλων (αυστηρότερων) κριτηρίων που θα ορίζει το Καταστατικό.

  ΠΑΡ. 6β: « Τα Σωματεία που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τα επίσημα φύλλα ( πινάκια; ) Αγώνων, από τα οποία προκύπτει η αγωνιστική τους δράση !!! »

  Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι εκτός τόπου και χρόνου.

  Τα επίσημα φύλλα αγώνων (και τα πινάκια συμμετοχής στα ατομικά αθλήματα) ευρίσκονται στα χέρια της κάθε ομοσπονδίας, η δε απαίτηση κατάθεσης αυτών από τα σωματεία δεν είναι αναγκαία και μόνον προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει, εν όψει και της προθεσμίας που τίθεται. Η προβλεπόμενη ανάρτηση του πίνακα των σωματείων με δικαίωμα ψήφου την προηγούμενη της συνεδρίασης ημέρα, περιορίζει την δυνατότητα διόρθωσης, τυχόν, σφαλμάτων.

  Η προτεινόμενη τροποποίηση παραβλέπει το γεγονός ότι τα ισχύοντα καταστατικά όλων (σχεδόν) των αθλητικών Ομοσπονδιών περιέχουν άρτιες και δοκιμασμένες διαδικασίες επί του θέματος.

  Δηλ. το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να αναρτά τον πίνακα των Σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου ταυτόχρονα με την προκήρυξη των Αρχαιρεσιών, με βάση τα στοιχεία που τηρεί η Ομοσπονδία και η διαδικασία του 6βνα ισχύει ως ένσταση του Σωματείου κατά την οποία θα προσκομίσει φύλλα ή πινάκια Αγώνων κ.τ.λ., για να αποδείξει ότι εσφαλμένα ενδεχομένως αποκλείστηκε από το δικαίωμα ψήφου.

  ΠΑΡ. 6γ: «Το Σωματείο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή σε περίπτωση κωλύματος…»

  Το Δ.Σ. του Σωματείου είναι το ΜΟΝΟ αρμόδιο να ΟΡΙΣΕΙ το πρόσωπο που θα το εκπροσωπήσει στη Γ.Σ. !

  Ειδικά στα Σωματεία που έχουν περισσότερα του ενός αθλήματα, ο Πρόεδρος είναι πολύ πιθανό να προέρχεται από άλλο άθλημα και να μην γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Στην περίπτωση αυτή το πιο κατάλληλο πρόσωπο είναι ο Έφορος κάθε αθλήματος, ο οποίος συχνά δεν είναι μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου.

  Αρκεί να είναι:

  1. Μέλος του Σωματείου και

  2. Κάτοικος της περιοχής της έδρας του Σωματείου ή να ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα εκεί

  Άρα το ποιος θα εκπροσωπεί το Σωματείο ΔΕΝ είναι θέμα του ΝΟΜΟΘΕΤΗ, αλλά του Δ.Σ. του Αθλητικού Σωματείου, που μπορεί να ορίσει τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Σωματείου, σαν εκπρόσωπό του στη Γενική Συνέλευση.

  ΠΑΡ. 10α: «Στις αρχαιρεσίες με ενιαίο ψηφοδέλτιο, … το ανώτατο όριο σταυροδοσίας είναι το 30% των θέσεων εκλογής»

  ΠΡΟΣΟΧΗ:Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα :

  1. Να εκλεγούν άτομα με πολύ χαμηλό ποσοστό αντιπροσωπευτικότητας στο σύνολο του Σώματος της Γ.Σ.

  2. Το Δ.Σ. να έχει χαμηλό ποσοστό συνοχής και αντιπροσωπευτικότητας απόψεων στη διαχείριση των υποθέσεων του αθλήματος.

  3. Δυσκολίες στην ανάδειξη της πιο αντιπροσωπευτικής ηγεσίας του Δ.Σ., με επιπτώσεις στη διαχείριση των υποθέσεων και την λειτουργικότητα του Δ.Σ.

  4. Όταν υπάρχουν περισσότερα ψηφοδέλτια το Νομοσχέδιο προβλέπει ότι το 42% δίνει το 50+1 των θέσεων του Δ.Σ., άρα ενέχει την έννοια της κυβερνησιμότητας. Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο γιατί όχι;

  Είναι δυνατόν να περιορίσουμε τόσο ασφυκτικά τη δυνατότητα του ψηφοφόρου να επιλέγει τα πιο ικανά άτομα να διοικήσουν την Ομοσπονδία;

  ΠΡΟΤΑΣΗ:

  Να ισχύσει τουλάχιστον το 50% + 1. Δηλαδή για παράδειγμα στους 21 που είναι τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ να μπαίνουν μέχρι 11 Σταυροί (Σήμερα είναι 13).

  Το κείμενο στο 10α συνεχίζει: «Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο, πρέπει να ανέρχεται στο 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο.»

  Ποιος και ΠΩΣ είναι δυνατόν να προκαθορίσει ότι θα υπάρχουν τόσες γυναίκες που αναλογούν στο 1/3 ( Για τον ΣΕΓΑΣ 7), που θα είναι διατεθειμένες να βάλουν υποψηφιότητα; Και αφού βάλουν, τι θα γίνει εάν κάποιες από αυτές πάρουν λίγες ψήφους, ενώ ο τελευταίος επιλέξιμος άνδρας έχει κάποιες δεκάδες ψήφους; Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με Δημοτικές εκλογές που αναζητά κανείς άτομα από τον γενικό πληθυσμό. Στις Ομοσπονδίες τα άτομα πρέπει να ασχολούνται ενεργά σε επίπεδο Σωματείου.

  ΠΡΟΤΑΣΗ:

  Να ισχύει το 30%, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν διπλάσιες υποψήφιες (Όπως ισχύει μέχρι σήμερα με ποσοστό 20% στο Άρθρο 24, παρ. 9 του 2725/99).

  ΑΡΘΡΟ 89

  (Το Άρθρο αυτό τροποποιεί το Άρθρο 56Α του Ν. 2725 (Ν. 4479/ τ.Α. 29.6.17) και ρυθμίζει θέματα Αγώνων που διεξάγονται σε υπαίθριες εγκαταστάσεις.)

  ΠΑΡ. 3: Στην υποπερίπτωση αα’ της περ. β της παραγράφου 1, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

  «Ομάδα Ζ2: προσωρινές εγκαταστάσεις ή διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων σε φυσικό περιβάλλον, όπως θάλασσα, ποτάμι, λίμνη, δάσος ή κοινόχρηστους χώρους πόλεων καθώς και εγκαταστάσεων αεραθλητισμού».

  ΠΡΟΤΑΣΗ:

  Είναι προφανές ότι σ΄ αυτή την κατηγορία υπάγονται οι αγώνες σε δημόσιο δρόμο, όπως Μαραθώνιοι, Ημιμαραθώνιοι 10.000μ. που διεξάγονται σε δημόσιο δρόμο και αποτελούν την πιο συχνή και πολυάριθμη αγωνιστική δραστηριότητα. Γι΄ αυτό στην περιγραφή των διαφορετικών χώρων πρέπει να προστεθούν οι λέξεις: «δημόσιο δρόμο, βουνό,… κ.τ.λ.»

  ΑΡΘΡΟ 92

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 56Δ Ν.2725/99

  «2. Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης:……..

  Β) Για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις ( Ομάδες Ζ2 …..) της περ. β της παρ. 1 του Άρθρου 56 Α ………..

  Οι δρόμοι σε δημόσιο δρόμο έχουν γίνει ‘‘μόδα’’ και οι σχετικές διοργανώσεις έχουν κατακλύσει την χώρα μας σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η σχετική Νομοθεσία προβλέπει ότι την Άδεια διεξαγωγής την εκδίδει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, αλλά τη Βεβαίωση για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου, εκδίδει η αθλητική Ομοσπονδία. ΣΩΣΤΑ! Επίσης απαιτείται η συνάντηση να διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης Αθλητικής Ομοσπονδίας ή ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ ΑΡΧΗΣ.

  Όταν όμως η συνάντηση αφορά επίσημα αγωνίσματα Ολυμπιακών Αγώνων ή Διεθνών Πρωταθλημάτων, δεν μπορεί ο Διοργανωτής να είναι άλλος φορέας εκτός των Αθλητικών Σωματείων, Ενώσεων ή της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας η οποία τελικά εγκρίνει αυτές τις Διοργανώσεις με βάση τους σχετικούς Κανονισμούς, όπως προβλέπει η σχετική Νομοθεσία. Εξάλλου ο ΣΕΓΑΣ είναι η μοναδική Οργανώτρια Αρχή που έχει καθιερώσει πρωτόκολλα καταλληλότητας και ασφάλειας των δρομέων και γενικά της διοργάνωσης δρόμων σε δημόσιο δρόμο, η τήρηση των οποίων από τους διοργανωτές ( φορείς της Αυτοδιοίκησης κ.τ.λ. ) αποτελεί προϋπόθεση για να δώσει την έγκρισή του.

  ΠΡΟΤΑΣΗ:

  Στο τέλος προστίθεται:

  «Ειδικά για τις αθλητικές συναντήσεις που διεξάγονται σε υπαίθριες εγκαταστάσεις της ομάδας Ζ2 και αφορούν επίσημα αγωνίσματα που διεξάγονται σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, από Διεθνείς Ομοσπονδίες, αναγνωρισμένες από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, η άδεια διεξαγωγής χορηγείται από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση αποκλειστικά με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής Ομοσπονδίας (και όχι άλλης αρχής).

  ΑΡΘΡΟ 93

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟΥ 67Α στον Ν.2725/99

  Παρ.1:

  Δίνει το δικαίωμα σε Αθλητικές ανώνυμες εταιρείες (Α.Α.Ε.) να αναθέτουν σε εταιρείες, εργολάβους κ.τ.λ. την ανακατασκευή, επισκευή ή και συντήρηση (α)……… ή και (β) αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν, μεταξύ άλλων, στους Δήμους ή και στο Δημόσιο, με την προϋπόθεση ότι είναι χρήστες.

  Επειδή όμως στα Εθνικά Στάδια κ.τ.λ. χρήστες είναι και Σωματεία του Στίβου κ.τ.λ. πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι εργασίες αυτές ΔΕΝ θα επηρεάσουν τις υφιστάμενες χρήσεις των εγκαταστάσεων κύριων και βοηθητικών.

  Αλλιώς παραδίδονται οι Εθνικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις σε Επιχειρηματικά συμφέροντα και διαλύεται ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Διότι εάν ο επιχειρηματίας της Α.Α.Ε. κρίνει ότι τον εμποδίζουν τα κουλουάρ ή τα σκάμματα των αλμάτων ή ακόμη ότι η αίθουσα βαρών ή το κλειστό γυμναστήριο χρειάζεται για την ομάδα του, ποιος θα τον εμποδίσει;

  ΠΡΟΤΑΣΗ:

  1. Να μην ισχύει αυτή η δυνατότητα σε Δημοτικά ή Εθνικά Στάδια ή

  2. Στην παρ.2, να προστεθεί εδάφιο (γ) ως εξής:

  3. «Προκειμένου για Δημοτικά ή Εθνικά Στάδια, απαιτείται έγγραφη σύμφωνη γνώμη της Ομοσπονδίας, το άθλημα της οποίας καλλιεργείται στην ίδια εγκατάσταση, για τη διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων».

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 2725/99

  (Δεν περιλαμβάνεται στο Νομοσχέδιο)

  Ι. Η διάταξη του άρθρου 45 του Ν. 2725/1999,όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

  «Άρθρο 45

  ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

  1. Σε κάθε αθλητική ομοσπονδία ατομικού αθλήματος λειτουργεί Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) ή Κεντρική Επιτροπή Κριτών (ΚΕΚ) με διετή θητεία, αποτελούμενη από τρία (3) ή πέντε (5) μέλη, σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού της. Η Επιτροπή ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Το ένα (επί τριμελούς) και τα δύο (επί πενταμελούς) Επιτροπής, μέλος/-η, επιλέγονται από πίνακα που περιέχει διπλάσιο, τουλάχιστον, αριθμό μελών, κατά περίπτωση, τον οποίο υποβάλλει η οικεία Ομοσπονδία Διαιτητών Κριτών.

  2. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ή Κριτών των ομοσπονδιών ατομικών αθλημάτων ασκεί, πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπει ο Κανονισμός Διαιτητών – Κριτών της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, και τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στα εδάφια α’, β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 43Α του Ν. 2725/1999.

  3. Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του άρθρου 43 και 44 του Ν. 2725/1999 εφαρμόζονται ανάλογα και για τους διαιτητές, τους κριτές, τους αφέτες, τους χρονομέτρες, τους σημειωτές και κάθε άλλο πρόσωπο που ασκεί έργο διαιτησίας ή κρίσης σε ατομικό άθλημα, λαμβανομένων υπ’ όψιν των ιδιαιτέρων συνθηκών που χαρακτηρίζουν την κάθε αθλητική ομοσπονδία ατομικού αθλήματος, ως προς την ιδιότητα μελών των ομοσπονδιών και των οργάνων διαιτησίας.»

  4. Οι Σύνδεσμοι Διαιτητών – Κριτών ατομικών αθλημάτων συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τις διατάξεις των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα.

  5. Σε κάθε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση που υπάρχει Ένωση Αθλητικών Σωματείων αθλήματος αναγνωρισμένου από τον παρόντα νόμο, επιτρέπεται να ιδρύεται και να λειτουργεί ένας μόνον σύνδεσμος Διαιτητών – Κριτών του αντίστοιχου κλάδου άθλησης.

  6. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2725/1999 εφαρμόζεται και στους Συνδέσμους του παρόντος άρθρου.

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 07:38 | Διαμαντής Γεώργιος

  Άρθρο 92- Τροποποίηση άρθρου 56Δ ν. 2725/1999
  Ο ΣΕΓΑΣ ασχολείται κυρίως με τον αγωνιστικό αθλητισμό και εκεί έχει και την σχετική εμπειρία.

  Οι αγώνες δρόμου εκτός σταδίου και βουνού δεν είναι «μόδα» αλλά αλλά αγάγκη. Γίνονται ελεύθερα χωρίς καμμία έγκριση από κανέναν και κανείς δεν θα είναι εύκολο να προσπαθήσει να βάλει «άδεια» ούτε να περιορίσει ανθρώπους που μαζεύονται ελεύθερα στον δρόμο και θέλουν να τρέξουν.

  Αυτό που ίσως θα μπορούσε να γίνει είναι να δίνει άδεια η Περιφέρεια με μια «χαλαρή» σχετικά διαδικασία χωρίς κόστη και χωρίς «ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ» ή «ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ» που θα πρέπει να πληρώνονται. Όσοι εδώ γράφουν ότι τεχνικοί διευθυντές πρέπει να ορίζονται από τον ΣΕΓΑΣ απλά αναζητούν για τους ανθρώπους της συγκεκριμένης ομοσπονδίας ΕΙΣΟΔΗΜΑ και αυτή η λογική είναι είναι ένα από τα εμπόδια στην ανάπτυξη του αθλητισμού στην Ελλάδα. Σύμβουλος της περιφέρειας δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από την Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού – Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ) που έχει την εμπειρία από τέτοιους αγώνες αλλά και είναι μέσα σε αυτό το δρομικό κίνημα και στόχο έχει να εξυπηρετήσει και όχι να ποδηγετήσει αυτούς τους αγώνες και άρα να δημιουργήσει αντίδραση. Θα μπορούσε κάλλιστα η συνάντηση να διεξάγεται με την έγκριση ΟΧΙ της αναγνωρισμένης Αθλητικής Ομοσπονδίας αλλά της αρμόδιας για αγώνες εκτός σταδίου και βουνου ομοσπονδίας ήτοι της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού – Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ)

 • 1 Δεκεμβρίου 2018, 21:02 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Η άδεια διεξαγωγής αθλητικών εκδηλώσεων σε υπαίθριες εγκαταστάσεις εφόσον στο πρόγραμμα τους περιέχουν αγωνίσματα που περιλαμβάνονται σε ολυμπιακούς αγώνες παγκόσμια η ευρωπαικά πρωταθλήματα να δίδεται αποκλειστικά από την αναγνωρισμένη αθλητική ομοσπονδία

 • 1 Δεκεμβρίου 2018, 08:47 | Παναγιώτης Δημάκος

  Οι δρόμοι σε δημόσιο δρόμο έχουν γίνει ‘‘μόδα’’ και οι σχετικές διοργανώσεις έχουν κατακλύσει την χώρα μας σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η σχετική Νομοθεσία προβλέπει ότι την Άδεια διεξαγωγής την εκδίδει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, αλλά τη Βεβαίωση για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου, εκδίδει η αθλητική Ομοσπονδία. ΣΩΣΤΑ! Επίσης απαιτείται η συνάντηση να διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης Αθλητικής Ομοσπονδίας ή ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ ΑΡΧΗΣ.
  Όταν όμως η συνάντηση αφορά επίσημα αγωνίσματα Ολυμπιακών Αγώνων ή Διεθνών Πρωταθλημάτων, δεν μπορεί ο Διοργανωτής να είναι άλλος φορέας εκτός των Αθλητικών Σωματείων, Ενώσεων ή της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας η οποία τελικά εγκρίνει αυτές τις Διοργανώσεις με βάση τους σχετικούς Κανονισμούς, όπως προβλέπει η σχετική Νομοθεσία. Εξάλλου ο ΣΕΓΑΣ είναι η μοναδική Οργανώτρια Αρχή που έχει καθιερώσει πρωτόκολλα καταλληλότητας και ασφάλειας των δρομέων και γενικά της διοργάνωσης δρόμων σε δημόσιο δρόμο, η τήρηση των οποίων από τους διοργανωτές ( φορείς της Αυτοδιοίκησης κ.τ.λ. ) αποτελεί προϋπόθεση για να δώσει την έγκρισή του.

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Στο τέλος προστίθεται:
  «Ειδικά για τις αθλητικές συναντήσεις που διεξάγονται σε υπαίθριες εγκαταστάσεις της ομάδας Ζ2 και αφορούν επίσημα αγωνίσματα που διεξάγονται σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, από Διεθνείς Ομοσπονδίες, αναγνωρισμένες από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, η άδεια διεξαγωγής χορηγείται από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση αποκλειστικά με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής Ομοσπονδίας (και όχι άλλης αρχής).

 • 30 Νοεμβρίου 2018, 23:14 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ

  Για την διεξαγωγή αγώνων Ολυμπιακών αγωνισμάτων εντός και εκτός σταδίου αποκλειστικά αρμόδιες για την έγκρισή τους πρέπει να είναι οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες και οι κατά τόπους Ενώσεις τους οι οποίες παράλληλα θα πρέπει να έχουν την ευθύνη της διοργάνωσης ή τουλάχιστον την εποπτεία.

 • 30 Νοεμβρίου 2018, 19:09 | Λάζαρος Ρήγος

  Όλοι εσείς που γράφετε αυτά που διαβάζω ως σχόλια, προφανώς είστε προσδεμένοι στο άρμα του ΣΕΓΑΣ και στη δική μου συνείδηση είστε περισσότερο κλακαδόροι παρά γνώστες καταστάσεων! Η IAAF σταδιακά υιοθετεί κι άλλα αθλήματα πέραν εκείνων του λεγόμενου «κλασικού αθλητισμού», όπως το ορεινό τρέξιμο, το οποίο έχω την τιμή να υπηρετώ από τότε (αρχές ’80) που μια χούφτα άνθρωποι το γεννήσαμε στην κυριολεξία! Έφτιαξα αγώνες και αγώνες στα ελληνικά βουνά από το 2003 και έπειτα και συμμετέχω ακόμα σαν αθλητής σε τέτοιους. Ο ΣΕΓΑΣ μυρίστηκε «αίμα» στο ορεινό τρέξιμο κι έβαλε κάποιον αχυράνθρωπο πριν λίγα χρόνια, τον κ. Μαμουζέλο, να μας πει τί είναι το ορεινό τρέξιμο και να κάνει εν ολίγοις τον μπαμπούλα καπελώνοντας το συγκεκριμένο «άθλημα» για λογαριασμό των πατρώνων του. Αφήστε τους λεονταρισμούς περί αδειοδοτήσεων και τις εκτιμήσεις για τα προσόντα των τεχνικών διευθυντών και καθίστε εκεί που ξέρετε να κάθεστε, στο στίβο! Η σφαιρική σας εικόνα για τον αθλητισμό ως έννοια είναι φτωχή και προσδιορίζεται από την εμπειρία στα αγωνίσματα αυτά. Ο αθλητισμός είναι μία ευρεία έννοια την οποία οφείλετε να αφήσετε ακηδεμόνευτη, προκειμένου να δοθούν στον κόσμο ποικίλα ερεθίσματα, που θα συνεισφέρουν στην ψυχική τους ανάταση και υγεία. Το να προσπαθούμε να βάλουμε τα πάντα μέσα σε ένα μαντρί είναι η πλέον ακατάλληλη τακτική και όσοι έχουν πάρει αρχές παιδαγωγικής σίγουρα το γνωρίζουν.

  Τη δουλειά σας, τη δουλειά μας! Στα βουνά δεν έχετε καμία απολύτως θέση!!! Κύριοι, όταν εσείς πηγαίνατε κάποιοι ήδη γύριζαν…

  Λάζαρος Ρήγος

 • 30 Νοεμβρίου 2018, 18:13 | MARKOS KALOUDIS

  ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ. ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΑΓΩΝΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

 • 29 Νοεμβρίου 2018, 11:07 | ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

  Θα πρέπει να υπάρχει σαφής αναφορά στο ποιός φορέας έχει δικαίωμα έγκρισης διοργάνωσης αγώνων εκτός σταδίου (πχ, αγώνες σε δημόσιο δρόμο).
  Ο αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για αγώνες δρόμου εντός και εκτός σταδίου είναι ο ΣΕΓΑΣ.
  Δεν είναι λογικό να διοργανώνουν αγώνες δρόμου «ιδιώτες» ή «σύλλογοι υγείας», ή «πολιτιστικοί σύλλογοι» ή «σύλλογοι άλλων αθλημάτων» ή «αυτοδιοικητικοί φορείς» χωρίς την παρουσία (συνεργασία, αιγίδα ή έστω έγκριση) της καθ’ ύλην αρμόδιας ομοσπονδίας.
  Αγωνίσματα όπως ο Μαραθώνιος, ο Ημιμαραθώνιος, 10000μ, 5000μ, Βάδην, κτλ, είναι επίσημα αγωνίσματα της παγκόσμιας ομοσπονδίας (I.A.A.F.) με συγκεκριμένες προδιαγραφές διεξαγωγής (διαδρομή, μέτρηση, υψομετρική διαφορά, ασφάλεια, αναγνώριση επιδόσεων, κτλ).
  Δεν νοείται να μην είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη η ομοσπονδία του ΣΕΓΑΣ (οι Ενώσεις και τα σωματεία Στίβου) στην αποκλειστική διαχείριση ή εποπτεία ή έστω συμβουλευτική συμμετοχή, τουλάχιστον στα παραπάνω αναφερόμενα επίσημα αγωνίσματα.
  Παρατηρείται επίσης το φαινόμενο της διεξαγωγής αγώνων δρόμου εκτός σταδίου με «τεχνικούς διευθυντές» ή «τεχνικούς υπεύθυνους» φυσικά πρόσωπα που δεν είναι Προπονητές Στίβου ή έστω Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής.
  Αυτό θα πρέπει να θεωρείται παράνομο.
  Θα πρέπει επίσης να νομοθετηθεί η υπόδειξη από πλευράς ΣΕΓΑΣ (ή των Ενώσεων ή των σωματείων Στίβου) του «τεχνικού διευθυντή» ή «τεχνικού υπεύθυνου».

 • 28 Νοεμβρίου 2018, 22:19 | ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ

  Aποκλειστικά αρμόδιο όργανο όσον αφορά στη διοργάνωση και έγκριση αγώνων εκτός σταδίου όπως σε δημόσια οδό, Μαραθώνιος, Ημιμαραθώνιος κ.λ.π είναι ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ ,οι Ενώσεις Αθλητικών Σωματείων Σ.Ε.Γ.Α.Σ και τα Σωματεία μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Απαιτείται λοιπόν οπωσδήποτε η έγκριση από την οικεία Ομοσπονδία.

 • 26 Νοεμβρίου 2018, 21:55 | Ανδρουλιδάκης Χριστόφορος

  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΔΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΟΠΩΣ Ο ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ, ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ κ.λ.π., ΕΙΝΑΙ Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. , ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΕΓΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ