• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ' | 3 Δεκεμβρίου 2018, 02:54
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

    Στο παρόν άρθρο προβλέπεται η εξάρτηση της σύνθεσης των Επιτροπών Ελέγχου της ΦΕΕ από την αρνητική ή θετική πλειοψηφία που κατά τα ως άνω διαθέτει ο Φορέας Διεξαγωγής Ιπποδρομιών . Στην από 30.11.2018 Γνωμοδότηση του αν. Καθηγητή κ. Κων/νου Γιαννακόπουλου , για το συγκεκριμένο ζήτημα αναφέρεται : ‘Εν προκειμένω , με την νομοθετικώς κυρωθείσα από 24ης Απριλίου 2015 σύμβαση παραχώρησης προβλέπεται αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής του αμοιβαίου ιπποδρομιακούς στοιχήματός υπέρ του παραχωρησιούχου. Το δικαίωμα αυτό βασίζεται σε συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο ελέγχου, σημαντικό τμήμα του οποίου αποτελούν οι αρμοδιότητες της ΦΕΕ, η οποία, καθώς δεν ελέγχεται από το φορέα του αποκλειστικού δικαιώματος του παραπάνω στοιχήματος, αποτελεί, κατ’ ουσίαν, θεσμική εγγύηση της προσήκουσας διεξαγωγής του οικείου αθλήματος (ιπποδρομίες ) και κατ’ επέκταση, της δικαιολογημένης διατήρησης του παραπάνω αποκλειστικού δικαιώματος. Ωστόσο όπως προαναφέρθηκε με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ανατρέπεται ουσιωδώς ο θεσμικός ρόλος της ΦΕΕ, διότι αυτή θα ελέγχεται (αρνητικά ) πλέον από τον ίδιο το φορέα του ενλόγω αποκλειστικού δικαιώματος. Συναφώς δημιουργείται ο κίνδυνος όχι μόνο περιορισμένου /ή και ανύπαρκτου ελέγχου, αλλά και καθορισμού των κανόνων διεξαγωγής των ιπποδρομιών με τέτοιο τρόπο, ώστε ο φορέας του αποκλειστικού δικαιώματος να ευνοείται οικονομικά , αδιαφορώντας για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών γενικού συμφέροντος που κανονικά πρέπει να υπηρετεί το επίμαχο αποκλειστικό του δικαίωμα. Μία τέτοια όμως, ρύθμιση καθιστά σε κάθε περίπτωση, ανορθολογικό κι μη συνεπές το προαναφερθέν σύστημα μονοπωλίου και συνεπώς θέτει ένα αμφίβολο την συμβατότητα του με το δίκιο της ευρωπαϊκής ένωσης’ Χαρακτηριστικά σημειώνουμε ότι με τις μεταβατικές διατάξεις καταργείται το άρθ. 12 ν. 191/75 ώστε τα μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών (ανεξάρτητα μέλη με τριετή θητεία έως σήμερα) να υπόκεινται στο καθεστώς άμεσης ανάκλησης με απλή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , λαμβανόμενη με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3. Επίσης , ομοίως στα πλαίσια της περιστολής των θεσμικών προβλέψεων, τα μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών πλέον θα διατηρούν ετήσια θητεία αντί της τριετούς η οποία προεβλέπετο με το ν. 191/75. Επίσης, καταργούμενης της πρόβλεψης του αρθ. 10 του β.δ. του 1938 (καταργείται εν όλω το β.δ.), εισάγεται η πρόβλεψη της απλής πρόσκλησης του Γενικού Διευθυντή στις συνεδριάσεις του ΔΣ (αντί της υποχρεωτικής συμμετοχής του , χωρίς ψήφο πάντοτε) . Με τον τρόπο αυτό είναι σαφές ότι μόνο δυσλειτουργία στην διοίκηση του Νομικού προσώπου θα προκύψει, αφού τα μέλη του ΔΣ ως εκ της Θέσεως τους (σήμερα διατελούν άπαντα άμισθα , με εξαίρεση τους 3 εκπροσώπους των Υπουργείων) είχαν περιοδική και όχι καθημερινή παρουσία στην Φίλιππο Ένωση. Τέλος, καταργεί την δυνατότητα επιλογής από τους Ιδιοκτήτες της Δημόσιας Περίθαλψης των Ίππων τους από εξειδικευμένο κτηνιατρικό προσωπικό της ΦΕΕ και δημιουργεί συνθήκες αναγκαστικής επιλογής ιδιωτικής περίθαλψης. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ Η ΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ