Άρθρο 99 – Τροποποίηση άρθρου 8α.ν. 399/1968

Το άρθρο 8 του α.ν. 399/1968 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το δ.σ. της Φ.Ε.Ε, με απόφασή του που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία της παρ. 7 του άρθρου 6, διορίζει τρεις (3) Ελλανοδίκες και ισάριθμους αναπληρωτές, με ετήσια θητεία. Οι Ελλανοδίκες παρίστανται κατά τη διάρκεια των ιππποδρομιών, ελέγχουν την τήρηση κι εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Ιπποδρομιών και των Γενικών Διατάξεων και αποφασίζουν επί όλων των ιπποδρομιακών θεμάτων που ανακύπτουν ή τα παραπέμπουν, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, στην Επιτροπή Ιπποδρομιών.
2. Η Επιτροπή Ιπποδρομιών είναι το ανώτατο εποπτικό όργανο της Φ.Ε.Ε. και αποτελείται από τρία (3) πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους, με επιστημονική κατάρτιση ή επαγγελματική εμπειρία ικανή να συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίτευξη του έργου της. Τα μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών, με τους αναπληρωτές τους, διορίζονται, για θητεία ενός (1) έτους, με απόφαση του δ.σ. της Φ.Ε.Ε που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία της παρ. 7 του άρθρου 6.
3. Οι επιμέρους εξουσίες και αρμοδιότητες των Ελλανοδικών και της Επιτροπής Ιπποδρομιών, καθώς και ο τρόπος άσκησης αυτών εξειδικεύονται στον Κώδικα Ιπποδρομιών.
4. Δεν επιτρέπεται να οριστούν Ελλανοδίκες ή μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών τα παρακάτω πρόσωπα, για όσο χρόνο διατηρούν τις ιδιότητες αυτές:
(α) μέλη του δ.σ. και υπάλληλοι της Φ.Ε.Ε.
(β)μέτοχοι, μέλη του δ.σ., διευθύνοντες σύμβουλοι, διευθυντές και υπάλληλοι του Παραχωρησιούχου
(γ) ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων και μέλη του δ.σ. της Ε.Ι.Δ.Ι.Ε.
(δ) ιπποπαραγωγοί
(ε) όσοι έχουν ορισθεί, με απόφαση του δ.σ. της Φ.Ε.Ε, ως τεχνικοί επιτετραμμένοι, κάθε είδους καθηκόντων, όπως ενδεικτικά ιπποδρομιάρχης, αφέτης, ζυγιστής, κριτής άφιξης, επόπτης δειγματοληψιών, επόπτης προπονήσεων, παρατηρητές στροφών, υπεύθυνος διαγραφών και δηλώσεων αναβατών και κτηνίατροι.
(στ) εταίροι, μέτοχοι, μέλη της διοίκησης, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, διευθυντές εταιρείας, οποιασδήποτε μορφής, που παρέχει, φυσικά ή διαδικτυακά, ιπποδρομιακό στοίχημα κάθε μορφής
(ζ) σύζυγοι και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού των ανωτέρω προσώπων.
5. Οι Ελλανοδίκες και τα μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών ανακαλούνται οποτεδήποτε με απόφαση του δ.σ. που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία της παρ. 7 του άρθρου 6.
6. Ο Γενικός Διευθυντής της Φ.Ε.Ε (α) τηρεί τη σφραγίδα της Φ.Ε.Ε, (β) διευθύνει τις υπηρεσίες και το προσωπικό της και μεριμνά για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργίατων υπηρεσιακών της μονάδων, (γ) μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων τουδ.σ., (δ) συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του δ.σ., αν κληθεί προς τούτο από τον Πρόεδρο, (ε) ασκεί τα καθήκοντα των παρ. 2 και 3 του άρθρου 78 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και κάθε άλλο καθήκον που του ανατίθεται με απόφαση του δ.σ.
7. Οι Ελλανοδίκες, τα μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών και το προσωπικό της Φ.Ε.Ε, συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Διευθυντή, απαγορεύεται (α) να συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, σε κάθε μορφής ιπποδρομιακό στοιχηματισμό και (β) να αναλαμβάνουν ή να αναμιγνύονται, με οποιαδήποτε ιδιότητα, άμεσα ή έμμεσα, στο έργο της περίθαλψης ή διατροφής ή εν γένει φροντίδας ενεργών δρομώνων ίππων. »

 • 3 Δεκεμβρίου 2018, 02:54 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Στο παρόν άρθρο προβλέπεται η εξάρτηση της σύνθεσης των Επιτροπών Ελέγχου της ΦΕΕ από την αρνητική ή θετική πλειοψηφία που κατά τα ως άνω διαθέτει ο Φορέας Διεξαγωγής Ιπποδρομιών .
  Στην από 30.11.2018 Γνωμοδότηση του αν. Καθηγητή κ. Κων/νου Γιαννακόπουλου , για το συγκεκριμένο ζήτημα αναφέρεται : ‘Εν προκειμένω , με την νομοθετικώς κυρωθείσα από 24ης Απριλίου 2015 σύμβαση παραχώρησης προβλέπεται αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής του αμοιβαίου ιπποδρομιακούς στοιχήματός υπέρ του παραχωρησιούχου. Το δικαίωμα αυτό βασίζεται σε συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο ελέγχου, σημαντικό τμήμα του οποίου αποτελούν οι αρμοδιότητες της ΦΕΕ, η οποία, καθώς δεν ελέγχεται από το φορέα του αποκλειστικού δικαιώματος του παραπάνω στοιχήματος, αποτελεί, κατ’ ουσίαν, θεσμική εγγύηση της προσήκουσας διεξαγωγής του οικείου αθλήματος (ιπποδρομίες ) και κατ’ επέκταση, της δικαιολογημένης διατήρησης του παραπάνω αποκλειστικού δικαιώματος. Ωστόσο όπως προαναφέρθηκε με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ανατρέπεται ουσιωδώς ο θεσμικός ρόλος της ΦΕΕ, διότι αυτή θα ελέγχεται (αρνητικά ) πλέον από τον ίδιο το φορέα του ενλόγω αποκλειστικού δικαιώματος. Συναφώς δημιουργείται ο κίνδυνος όχι μόνο περιορισμένου /ή και ανύπαρκτου ελέγχου, αλλά και καθορισμού των κανόνων διεξαγωγής των ιπποδρομιών με τέτοιο τρόπο, ώστε ο φορέας του αποκλειστικού δικαιώματος να ευνοείται οικονομικά , αδιαφορώντας για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών γενικού συμφέροντος που κανονικά πρέπει να υπηρετεί το επίμαχο αποκλειστικό του δικαίωμα. Μία τέτοια όμως, ρύθμιση καθιστά σε κάθε περίπτωση, ανορθολογικό κι μη συνεπές το προαναφερθέν σύστημα μονοπωλίου και συνεπώς θέτει ένα αμφίβολο την συμβατότητα του με το δίκιο της ευρωπαϊκής ένωσης’

  Χαρακτηριστικά σημειώνουμε ότι με τις μεταβατικές διατάξεις καταργείται το άρθ. 12 ν. 191/75 ώστε τα μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών (ανεξάρτητα μέλη με τριετή θητεία έως σήμερα) να υπόκεινται στο καθεστώς άμεσης ανάκλησης με απλή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , λαμβανόμενη με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3. Επίσης , ομοίως στα πλαίσια της περιστολής των θεσμικών προβλέψεων, τα μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών πλέον θα διατηρούν ετήσια θητεία αντί της τριετούς η οποία προεβλέπετο με το ν. 191/75.
  Επίσης, καταργούμενης της πρόβλεψης του αρθ. 10 του β.δ. του 1938 (καταργείται εν όλω το β.δ.), εισάγεται η πρόβλεψη της απλής πρόσκλησης του Γενικού Διευθυντή στις συνεδριάσεις του ΔΣ (αντί της υποχρεωτικής συμμετοχής του , χωρίς ψήφο πάντοτε) . Με τον τρόπο αυτό είναι σαφές ότι μόνο δυσλειτουργία στην διοίκηση του Νομικού προσώπου θα προκύψει, αφού τα μέλη του ΔΣ ως εκ της Θέσεως τους (σήμερα διατελούν άπαντα άμισθα , με εξαίρεση τους 3 εκπροσώπους των Υπουργείων) είχαν περιοδική και όχι καθημερινή παρουσία στην Φίλιππο Ένωση.
  Τέλος, καταργεί την δυνατότητα επιλογής από τους Ιδιοκτήτες της Δημόσιας Περίθαλψης των Ίππων τους από εξειδικευμένο κτηνιατρικό προσωπικό της ΦΕΕ και δημιουργεί συνθήκες αναγκαστικής επιλογής ιδιωτικής περίθαλψης.

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ Η ΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 20:28 | ΙΠΠΟΦΟΡΒΕΙΑ ΕΛΙΑΣ

  Αφαιρείται από τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των κτηνιάτρων της ΦΕΕ την περίθαλψη και νοσηλεία ίππων. Με τον τρόπο αυτό θα στερούνται οι ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων την δυνατότητα επιλογής δημόσιας περίθαλψης και μάλιστα από τους κορυφαίους Έλληνες κτηνιάτρους της κτηνιατρικής υπηρεσίας της ΦΕΕ υποχρεώνοντας τους να καταφύγουν στους ιδιώτες κτηνιάτρους και δη αυτών της κλινικής του Μαρκοπούλου που έχει παραχωρηθεί στον παραχωρησιούχο!! Φοβούμεθα επίσης ότι μια τέτοια ρύθμιση θα οδηγήσει στην έξοδο τους έμπειρους κτηνιάτρους της ΦΕΕ ενώ το επίπεδο των κτηνιάτρων που θα υπηρετούν στην ΦΕΕ θα υποβαθμιστεί σημαντικά αφού θα έχει συστηματική και υποχρεωτική από τον νόμο αποχή από την πρακτική άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος.

 • K. Πάνο, στο αθλητικό νομοσχέδιο του 2014 το οποίο δεν ήρθε προς ψήφιση ποτέ όταν άλλαξε η κυβέρνηση, υπήρχε διάταξη που απαγόρευε την συμμετοχή στον στοιχηματισμό σε κάθε πρόσωπο που βρίσκεται κάτω από τις εντολές αθλητικής ομοσπονδίας, για το άθλημα της ομοσπονδίας του.
  Με τον επώνυμο στοιχηματισμό που καθιερώνεται σιγά σιγά (ιντερνετικοί λογαριασμοί – κάρτα παίκτη για τα πρακτορεία) θα ήταν μετά από κάποιο στάδιο και πρακτικά ανέφικτο να παραβιάσει κάποιος αυτόν τον κανονισμό.
  Έτσι θα μειωνόταν σημαντικά τα στημένα αποτελέσματα.

  Δυστυχώς δεν βλέπω κάτι παρόμοιο και στην ίδια έκταση στο παρόν νομοσχέδιο.
  Τι μεσολάβησε στις αρχές του 2015 και τι μεσολάβησε τώρα ;

  Εδώ έχουμε μία διάταξη που ναι μεν έχει καλώς αλλά καλύπτει μόνο κατά ένα μέρος το ζήτημα.

 • 28 Νοεμβρίου 2018, 00:54 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

  Άρθρο 99 :

  Με το άρθρο 8 του α.ν. 399/1968 που αντικαθίσταται, ορίζεται η θητεία των Ελλανοδικών και των μελών της Επιτροπής Ιπποδρομιών και ο τρόπος ορισμού τους. Στην παρ. 4 απαριθμούνται τα κωλύματα για τον ορισμό των προσώπων αυτών. Πράγματι οι περιγραφόμενες ιδιότητες είναι ασυμβίβαστες με τα καθήκοντα των Ελλανοδικών και των μελών της Επιτροπής Ιπποδρομιών.

  Τασσόμαστε υπέρ της ετήσιας θητείας των μελών της Επιτροπής Ιπποδρομιών και των Ελλανοδικών.

  Στην παρ. 5 ορθώς προβλέπεται ότι τα ανωτέρω πρόσωπα ανακαλούνται οποτεδήποτε με απόφαση του Δ.Σ.

  Τέλος στην παρ.7 καλώς φρονούμε ότι απαγορεύεται στους Ελλανοδίκες και στα μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών να συμμετέχουν στον ιπποδρομιακό στοιχηματισμό ως και να αναμιγνύονται στο έργο της περίθαλψης, της διατροφής ή της φροντίδας των ενεργών δρομώνων ίππων.

 • 24 Νοεμβρίου 2018, 11:31 | ΠΑΝΟΣ

  ΣΤΟ ΑΡΘΡΘΟ 99 – Τροποποίηση άρθρου 8α.ν. 399/1968 ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΕΞΗΣ: 7. Οι Ελλανοδίκες, τα μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών και το προσωπικό της Φ.Ε.Ε, συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Διευθυντή, απαγορεύεται (α) να συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, σε κάθε μορφής ιπποδρομιακό στοιχηματισμό και (β) να αναλαμβάνουν ή να αναμιγνύονται, με οποιαδήποτε ιδιότητα, άμεσα ή έμμεσα, στο έργο της περίθαλψης ή διατροφής ή εν γένει φροντίδας ενεργών δρομώνων ίππων. Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΛΟΙΠΟΝ ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ ΕΣΤΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΦΕΕ. ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΠΟΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΘΑ ΠΑΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ (ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ Β’ – ΠΕΡΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ). ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟΤΕ? ΠΑΛΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ? ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ Α, ΥΠΟΘΕΤΙΚΑ ΘΑ ΡΩΤΗΣΩ: ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΦΕΔΕΣ ΣΤΗ ΦΕΕ ΘΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΕΙ?