• Σχόλιο του χρήστη 'Πρόεδρος Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου' | 11 Απριλίου 2019, 12:21

    Στο άρθρο 5, «Επιλογή Γενικού διευθυντή», αναφέρεται ότι ο « Γενικός Διευθυντής επικουρείται στο έργο του από τέσσερις ειδικούς Συμβούλους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. Τμήματος Νομικής ή Οικονομικών Επιστημών ή Κοινωνιολογίας ή Πληροφορικής, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή αποδεδειγμένη εμπειρία και ενασχόληση σε θέματα βιβλίου». Στους ανωτέρω αναφερόμενους πτυχιούχους - ειδικούς συμβούλους, παρακαλούμε να προστεθούν οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, (καθώς και συναφών τμημάτων της ημεδαπής και ισότιμων, αντίστοιχης ειδικότητας, της αλλοδαπής), οι οποίοι κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους διδάσκονται –μεταξύ άλλων– μαθήματα για το βιβλίο, την εκδοτική δραστηριότητα, τις βιβλιοθήκες, την πολιτική βιβλίου, τις νέες τεχνολογίες στο χώρο των βιβλιοθηκών και των εκδόσεων.