Άρθρο 05 – Επιλογή Γενικού Διευθυντή

1. Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται όλων των Διευθύνσεων του Οργανισμού και διευθύνει το έργο τους.
2. Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται, ύστερα από δημόσια πρόσκληση και αξιολόγηση των σχετικών υποψηφιοτήτων, από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τετραετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί μία (1) φορά. Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να διαθέτει πτυχίο και διδακτορικό τίτλο Α.Ε.Ι. ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., να έχει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών και να έχει την ικανότητα με βάση τις σπουδές του, την επαγγελματική του προϋπηρεσία και τα στοιχεία της προσωπικότητάς του να προωθήσει τους σκοπούς του φορέα και να ανταποκριθεί στα καθήκοντα της θέσης του. Η θέση του Γενικού Διευθυντή είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
3. Ο Γενικός Διευθυντής επικουρείται στο έργο του από τέσσερις ειδικούς Συμβούλους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. Τμήματος Νομικής ή Οικονομικών Επιστημών ή Κοινωνιολογίας ή Πληροφορικής, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή αποδεδειγμένη εμπειρία και ενασχόληση σε θέματα βιβλίου. Τα πρόσωπα αυτά επιλέγονται και προσλαμβάνονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πάντοτε εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Οργανισμού, με απόφαση του Δ.Σ. μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία ορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς και οι όροι πρόσληψης. Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια της σύμβασής τους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την διάρκεια της θητείας του Γενικού Διευθυντή.
4. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και οι αποδοχές του καθώς και τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις που καταβάλλονται σε αυτόν καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.
5. Ο διαγωνισμός για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή προκηρύσσεται μέσα σε ένα τρίμηνο από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 • 12 Απριλίου 2019, 14:02 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Πρόεδρος Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού

  Σχετικά με το άρθρο 5 παρ.2: Βασική αρμοδιότητα του Γενικού Διευθυντή είναι η διοίκηση και εξασφάλιση της ομαλής και επιτυχούς καθημερινής λειτουργίας του Οργανισμού, και αυτό απαιτεί κυρίως υψηλή και ευρεία εμπειρία και λιγότερο βαθειά εξειδίκευση σε ένα γνωστικό αντικείμενο που να φθάνει μέχρι την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Παρά πολλά ικανά στελέχη τόσο της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα στερούνται Διδακτορικού Διπλώματος, αλλά διαθέτουν οπωσδήποτε Μεταπτυχιακό Τίτλο, και πολλές φορές περισσότερους από έναν Μεταπτυχιακό Τίτλο. Κατά συνέπεια, η απαίτηση Διδακτορικού Διπλώματος για την Διευθυντική αυτή θέση ευθύνης μάλλον περιορίζει τον ορίζοντα επιλογής έμπειρων και αξιόλογων στελεχών, παρά εξασφαλίσει υψηλότερες ικανότητες για τον υποψήφιο κάτοχο της θέσης αυτής.
  Σχετικά με το άρθρο 5 παρ.3: Απόφοιτοι του Μαθηματικού ή του Φυσικού Τμήματος του ΕΚΠΑ ή και ακόμη Μηχανικοί με Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ικανοί να διοικούν μεγάλα Τμήματα ιδιωτικών επιχειρήσεων αποκλείονται με τον τρόπο αυτό, ενώ μπορεί να διαθέτουν εξειδικευμένη και αποτελεσματική εμπειρία στην σύλληψη και στην κατανόηση σύνθετων Έργων, και αξιοθαύμαστη ικανότητα στη διοίκηση πολυπληθών ομάδων έργων. Η εμπειρία τους σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών μπορεί να είναι πολύ πιο αποτελεσματική από τις θεωρητικές γνώσεις των αναφερόμενων στη διάταξη επιστημόνων.

 • 12 Απριλίου 2019, 13:09 | Σωκράτης Καμπουρόπουλος

  Στα κριτήρια για την επιλογή του Γενικού Διευθυντή, η κατοχή διδακτορικού διπλώματος θα πρέπει να είναι κριτήριο αξιολόγησης και όχι επιλογής ή απόρριψης (On-Off), καθώς το διδακτορικό δίπλωμα αποδεικνύει καταρχήν ερευνητική εξειδίκευση και όχι διοικητικές ή άλλες ικανότητες. Η περιγραφή των προσόντων των τεσσάρων ειδικών συμβούλων στο κείμενο του νόμου θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο αμβλεία η δε επιλογή τους να επαφίεται στην ευχέρεια του Διευθυντή, εάν πρόκειται να παίξουν πράγματι τον ρόλο εξαιδικευμένων συμβούλων (και όχι προϊσταμένων τμημάτων, όπως λειτούργησαν κατ’ ανάγκην στο πρώην ΕΚΕΒΙ).

 • 12 Απριλίου 2019, 12:27 | ΠΕΕΜΠΙΠ

  Διεύρυνση των πτυχιούχων για τις θέσεις των τεσσάρων ειδικών συμβούλων ώστε να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα: πολιτιστική διαχείριση, πολιτιστική διπλωματία και χάραξη πολιτιστικής πολιτικής και πολιτικής βιβλίου, για ουσιαστική αξιοποίηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων των ελληνικών πανεπιστημίων. Εξάλλου το βιβλίο είναι πολιτιστικό αγαθό και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοιο.

 • 12 Απριλίου 2019, 12:36 | Ανθή κατσιρίκου

  και ένας από τους συμβούλους του Διευθυντή βιβλιοθηκονόμος ανάλογων προσόντων (διδακτορικό, διεθνείς συνεργασίες κλπ)

 • 11 Απριλίου 2019, 12:21 | Πρόεδρος Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

  Στο άρθρο 5, «Επιλογή Γενικού διευθυντή», αναφέρεται ότι ο « Γενικός Διευθυντής επικουρείται στο έργο του από τέσσερις ειδικούς Συμβούλους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. Τμήματος Νομικής ή Οικονομικών Επιστημών ή Κοινωνιολογίας ή Πληροφορικής, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή αποδεδειγμένη εμπειρία και ενασχόληση σε θέματα βιβλίου».
  Στους ανωτέρω αναφερόμενους πτυχιούχους – ειδικούς συμβούλους, παρακαλούμε να προστεθούν οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, (καθώς και συναφών τμημάτων της ημεδαπής και ισότιμων, αντίστοιχης ειδικότητας, της αλλοδαπής), οι οποίοι κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους διδάσκονται –μεταξύ άλλων– μαθήματα για το βιβλίο, την εκδοτική δραστηριότητα, τις βιβλιοθήκες, την πολιτική βιβλίου, τις νέες τεχνολογίες στο χώρο των βιβλιοθηκών και των εκδόσεων.

 • 2 Απριλίου 2019, 09:29 | Patsman

  Ο προσδιορισμός των πτυχίων των ειδικών συμβούλων αποκλειστικά στις τέσσερις κατηγορίες πτυχιούχων είναι περιοριστικός χωρίς ουσιαστικό λόγο. Η αποδεδειγμένη εμπειρία είναι πέραν αμφιβολίας το σημαντικότερο προσόν. Ο αποκλεισμός άλλων κατηγοριών πτυχιούχων («ανθρωπιστικοί», «κοινωνικοί» και «θετικοί» επιστήμονες, ακόμα και μηχανικοί κ.λ.π.) που παραδοσιακά απασχολούνται στο χώρο του βιβλίου και μπορούν να διαθέτουν σημαντική εμπειρία δεν μπορεί να εξυπηρετεί κάποιον αντικειμενικό σκοπό. Σε κάθε περίπτωση, τα ειδικά προσόντα των στελεχών μπορούν να εξειδικεύονται με την πρόσκληση στελέχωσης, δίνοντας έμφαση στην πραγματική εμπειρία στον χώρο των εκδόσεων και του βιβλίου εν γένει.