• Σχόλιο του χρήστη 'Σωκράτης Καμπουρόπουλος' | 12 Απριλίου 2019, 13:09

    Στα κριτήρια για την επιλογή του Γενικού Διευθυντή, η κατοχή διδακτορικού διπλώματος θα πρέπει να είναι κριτήριο αξιολόγησης και όχι επιλογής ή απόρριψης (On-Off), καθώς το διδακτορικό δίπλωμα αποδεικνύει καταρχήν ερευνητική εξειδίκευση και όχι διοικητικές ή άλλες ικανότητες. Η περιγραφή των προσόντων των τεσσάρων ειδικών συμβούλων στο κείμενο του νόμου θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο αμβλεία η δε επιλογή τους να επαφίεται στην ευχέρεια του Διευθυντή, εάν πρόκειται να παίξουν πράγματι τον ρόλο εξαιδικευμένων συμβούλων (και όχι προϊσταμένων τμημάτων, όπως λειτούργησαν κατ' ανάγκην στο πρώην ΕΚΕΒΙ).