• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Πρόεδρος Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού' | 12 Απριλίου 2019, 14:02

    Σχετικά με το άρθρο 5 παρ.2: Βασική αρμοδιότητα του Γενικού Διευθυντή είναι η διοίκηση και εξασφάλιση της ομαλής και επιτυχούς καθημερινής λειτουργίας του Οργανισμού, και αυτό απαιτεί κυρίως υψηλή και ευρεία εμπειρία και λιγότερο βαθειά εξειδίκευση σε ένα γνωστικό αντικείμενο που να φθάνει μέχρι την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Παρά πολλά ικανά στελέχη τόσο της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα στερούνται Διδακτορικού Διπλώματος, αλλά διαθέτουν οπωσδήποτε Μεταπτυχιακό Τίτλο, και πολλές φορές περισσότερους από έναν Μεταπτυχιακό Τίτλο. Κατά συνέπεια, η απαίτηση Διδακτορικού Διπλώματος για την Διευθυντική αυτή θέση ευθύνης μάλλον περιορίζει τον ορίζοντα επιλογής έμπειρων και αξιόλογων στελεχών, παρά εξασφαλίσει υψηλότερες ικανότητες για τον υποψήφιο κάτοχο της θέσης αυτής. Σχετικά με το άρθρο 5 παρ.3: Απόφοιτοι του Μαθηματικού ή του Φυσικού Τμήματος του ΕΚΠΑ ή και ακόμη Μηχανικοί με Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ικανοί να διοικούν μεγάλα Τμήματα ιδιωτικών επιχειρήσεων αποκλείονται με τον τρόπο αυτό, ενώ μπορεί να διαθέτουν εξειδικευμένη και αποτελεσματική εμπειρία στην σύλληψη και στην κατανόηση σύνθετων Έργων, και αξιοθαύμαστη ικανότητα στη διοίκηση πολυπληθών ομάδων έργων. Η εμπειρία τους σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών μπορεί να είναι πολύ πιο αποτελεσματική από τις θεωρητικές γνώσεις των αναφερόμενων στη διάταξη επιστημόνων.