• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΠΕΛΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ' | 10 Μαΐου 2019, 08:01

    θα πρέπει να απαλειφθεί η παράγραφος 3.α του άρθρου 55 του Π.Δ. 4/2018 που αναφέρεται στο Τμήμα Περιφερειακής Πολιτικής,Φεστιβάλ και Υποστήριξης Δράσεων αφού μετά την δημιουργία της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Πολιτικής Σύγχρονου Πολιτισμού οι αρμοδιότητες του συγκεκριμένου τμήματος θα πρέπει να ανατεθούν στις αντίστοιχες 13 Περιφερειακές Δ/νσεις με εξαίρεση την αρμοδιότητα που περιγράφεται στην υποπαράγραφο ββ)που αφορά: "Tην καταγραφή, ψηφιακή αποτύπωση και προ- βολή των φεστιβάλ ανά την επικράτεια, των μειζόνων πολιτιστικών γεγονότων-διοργανώσεων και των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών της περιφέρειας." για την οποία θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία του Τμήματος Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων της Δ/νσης Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας και των Περιφερειακών Δ/νσεων Περιφερειακής Πολιτικής προκειμένου να αξιοποιηθεί ή υπάρχουσα πλατφόρμα της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων (drasis.culture.gr)και να επιτευχθεί μια οργανωμένη και ορθολογική καταγραφή - ψηφιακή αποτύπωση των Φεστιβάλ,των μειζόνων πολιτιστικών γεγονότων-διοργανώσεων και των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών της περιφέρειας.