Άρθρο 10

1. Μετά από το τρίτο εδάφιο της περίπτ. 7 του άρθρου 80 του π.δ. 4/2018 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Μονάδα υπαγόμενη στον Ειδικό Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού.
Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας του Συμβουλίου Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής Σύγχρονου Πολιτισμού και του Συμβουλίου Σύγχρονου Πολιτισμού. Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης.»

2. Στο άρθρο 80 του π.δ. 4/2018 προστίθεται νέα περιπτ. υπό στοιχείο ΣΤ (ΦΕΚ Α’ 7) ως εξής:
«ΣΤ. Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής Σύγχρονου Πολιτισμού. Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή του Κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης (ειδ. Μουσικολόγος, Θεατρολόγος, Κινηματογράφου, Πολιτιστικής Διαχείρισης).
(α) Περιφερειακές Διευθύνσεις Σύγχρονου Πολιτισμού. Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης
αα) Τμήμα Διαχείρισης Χώρων. Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης
αβ) Τμήμα Πολιτιστικών Δράσεων. Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης
αγ) Τμήμα Υποστήριξης και Λειτουργίας. Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης.

3. α. Στην παρ. 2 του άρθρου 63 του π.δ. 4/2018 προστίθεται περίπτ. ζ ως εξής:
«ζ) Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Ειδικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού».
β. Στην παρ 3 του άρθρου 63 του π.δ. 4/2018 προστίθεται περίπτ. ζ με υποπεριπτώσεις αα) – θθ) ως εξής:
«ζ) Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Ειδικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού είναι αρμόδιο για:
αα) Τον χειρισμό όλων των θεμάτων της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Ειδικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού
ββ) Τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού κατά Κλάδο και Ειδικότητα.
γγ) Την εφαρμογή του Πειθαρχικού Δικαίου.
δδ) Την παροχή πληροφοριών και στοιχείων στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, σε περίπτωση εφαρμογής ενδίκων μέσων για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού.
εε) Τη μέριμνα για τη συγκρότηση και σύνθεση του Συμβουλίου Σύγχρονου Πολιτισμού και του Συμβουλίου Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής
στστ) Την εποπτεία τήρησης του ωραρίου των Οργανικών Μονάδων της Ειδικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού στην Κεντρική Υπηρεσία
ζζ) Τη μέριμνα για τη συγκρότηση και σύνθεση Ομάδων Εργασίας και Επιτροπών.
ηη) Τον χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των Δημοσίων Υπηρεσιών που εποπτεύονται από την Ειδική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού και δε διαθέτουν δική τους υπηρεσιακή μονάδα για τα θέματα αυτά.
θθ) Τη μέριμνα για θέματα μονομελών οργάνων διοίκησης καθώς και για τη συγκρότηση και σύνθεση των συλλογικών οργάνων των εποπτευομένων από την Ειδική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού».

4. Στο τέλος των περιπτώσεων αα), ββ) και γγ) της παρ. 3α στο άρθρο 64 του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7) προστίθεται φράση ως εξής:
«καθώς και των Οργανικών Μονάδων της Ειδικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού στην Κεντρική Υπηρεσία».

 • 13 Μαΐου 2019, 15:27 | Παπαβασιλείου Έμμυ

  • Κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία οποιασδήποτε πολιτικής είναι οι ειδικότητες και η ποιότητα των στελεχών που θα εργασθούν γι’ αυτήν. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για στελέχη υπηρεσιών του πολιτισμού που είναι απαιτητικό αντικείμενο και δεν μπορεί να χωρέσει στη λογική μιας τυπικής δημόσιας υπηρεσίας.
  • Η πρόταση του σχεδίου νόμου για τη στελέχωση όλων σχεδόν των μονάδων με ειδικότητες ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού ή Πολιτιστικής Διαχείρισης δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε οργανικής μονάδας (ο Γενικός Διευθυντής π.χ. ζητείται να έχει τα ίδια προσόντα με έναν προϊστάμενο Τμήματος), την ειδίκευση που απαιτείται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων ενός Τμήματος (όπως π.χ. κατάρτιση Επιχειρησιακών Σχεδίων, συμμετοχή σε Διεθνή Προγράμματα), καθώς και την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από εργαζόμενους οποιασδήποτε ειδικότητας, με προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις στον τομέα του Πολιτισμού.
  • Η ποικιλία των ειδικοτήτων, ιδιαίτερα σε οργανικές μονάδες παραγωγής δημιουργικού έργου, βελτιώνει την ποιότητα, την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών.
  • Για την πλήρωση όλων των Διευθυντικών θέσεων τα προσόντα θα πρέπει να είναι αυξημένα.

 • 10 Μαΐου 2019, 21:36 | ΒΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

  Άρθρο 10
  Μονάδα υπαγόμενη στον Ειδικό Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού ΥΠΠΟΑ του ΠΔ 4/2018
  Διεύθυνση Διεθνούς Πολιτιστικής Δράσης & Πολιτικής, Βιώσιμης Πολιτιστικής Ανάπτυξης
  & Πολιτισμικής Δημοκρατίας.
  Α. Τμήμα Διεθνούς Πολιτιστικής Δράσης : Για τη διασύνδεση της δράσης στον σύγχρονο πολιτισμό στο εθνικό επίπεδο της Ελλάδας με τη δράση στον τομέα πολιτισμού σε ευρωπαϊκό & διεθνές επίπεδο για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της πολιτιστικής παραγωγής ελληνικού ενδιαφέροντος και την αύξηση των θέσεων εργασίας, αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, τα δίκτυα της ελληνικής διασποράς & των ακαδημαϊκών μονάδων ελληνικών σπουδών & πολιτισμού στο εξωτερικό.
  Β. Τμήμα Διεθνούς Πολιτιστικής Πολιτικής: Για τη διασταύρωση της εθνικής πολιτιστικής πολιτικής στην Ελλάδα στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού με την πολιτιστική πολιτική που προωθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης, την Ουνέσκο, τον Οργανισμό Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου και τις πολυμερείς συνεργασίες.
  Γ. Τμήμα Βιώσιμης Πολιτιστικής Ανάπτυξης : Για την εξέταση, υιοθέτηση & εφαρμογή των κατάλληλων διεθνών πρακτικών που θα κεφαλοποιούν στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού τη διεθνή εμπειρία, νομοθεσία και πολιτικές για την εξασφάλιση ενός μεσομακροπρόθεσμου συνεκτικού Σχεδίου Στρατηγικής Δράσης στον Σύγχρονο Πολιτισμό, με σεβασμό στην ανάγκη ανάπτυξης της προσωπικότητας & ποιότητας ζωής των πολιτών & των επαγγελματιών του πολιτισμού.
  Δ. Τμήμα Πολιτισμικής Δημοκρατίας: Για τη μελέτη της ευρωπαϊκής & διεθνούς θεωρίας & πράξης των πολιτιστικών δικαιωμάτων στον σύγχρονο πολιτισμό στην κατεύθυνση της εφαρμογής πολιτιστικών πολιτικών & μοντέλων διακυβέρνησης σε εθνικό επίπεδο στην Ελλάδα για τη διαφάνεια, την πρόσβαση, τη συμμετοχή, τη δημιουργικότητα, την ταυτότητα & διαφορετικότητα/ ετερότητα, διαπολιτισμικό διάλογο και πολιτιστική πολυμορφία.
  Ε. Τμήμα Πολιτιστικών Στατιστικών: Για τη μέριμνα σύνταξης αναφορών, μελετών και συλλογής δεδομένων που αφορούν τον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού και την οικονομία του πολιτισμού & την παρουσίαση περιοδικών αναφορών προόδου για τις δημιουργικές & πολιτιστικές βιομηχανίες, με αξιόπιστα συγκρίσιμα στοιχεία, ακολουθώντας διεθνώς αποδεκτές μεθόδους και συμβαδίζοντας με τις διεθνείς τάσεις επιλογής παρακολούθησης θεματικών, όπως οι δείκτες για τη δημοκρατική διακυβέρνηση.
  Στη Διεύθυνση & τα Τμήματα προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

 • 10 Μαΐου 2019, 08:01 | ΜΠΕΛΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  θα πρέπει να απαλειφθεί η παράγραφος 3.α του άρθρου 55 του Π.Δ. 4/2018 που αναφέρεται στο Τμήμα Περιφερειακής Πολιτικής,Φεστιβάλ και Υποστήριξης Δράσεων αφού μετά την δημιουργία της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Πολιτικής Σύγχρονου Πολιτισμού οι αρμοδιότητες του συγκεκριμένου τμήματος θα πρέπει να ανατεθούν στις αντίστοιχες 13 Περιφερειακές Δ/νσεις με εξαίρεση την αρμοδιότητα που περιγράφεται στην υποπαράγραφο ββ)που αφορά: «Tην καταγραφή, ψηφιακή αποτύπωση και προ-
  βολή των φεστιβάλ ανά την επικράτεια, των μειζόνων πολιτιστικών γεγονότων-διοργανώσεων και των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών της περιφέρειας.» για την οποία θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία του Τμήματος Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων της Δ/νσης Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας και των Περιφερειακών Δ/νσεων Περιφερειακής Πολιτικής προκειμένου να αξιοποιηθεί ή υπάρχουσα πλατφόρμα της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων (drasis.culture.gr)και να επιτευχθεί μια οργανωμένη και ορθολογική καταγραφή – ψηφιακή αποτύπωση των Φεστιβάλ,των μειζόνων πολιτιστικών γεγονότων-διοργανώσεων και των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών της περιφέρειας.