• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ' | 10 Μαΐου 2019, 21:36

    Άρθρο 10 Μονάδα υπαγόμενη στον Ειδικό Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού ΥΠΠΟΑ του ΠΔ 4/2018 Διεύθυνση Διεθνούς Πολιτιστικής Δράσης & Πολιτικής, Βιώσιμης Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Πολιτισμικής Δημοκρατίας. Α. Τμήμα Διεθνούς Πολιτιστικής Δράσης : Για τη διασύνδεση της δράσης στον σύγχρονο πολιτισμό στο εθνικό επίπεδο της Ελλάδας με τη δράση στον τομέα πολιτισμού σε ευρωπαϊκό & διεθνές επίπεδο για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της πολιτιστικής παραγωγής ελληνικού ενδιαφέροντος και την αύξηση των θέσεων εργασίας, αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, τα δίκτυα της ελληνικής διασποράς & των ακαδημαϊκών μονάδων ελληνικών σπουδών & πολιτισμού στο εξωτερικό. Β. Τμήμα Διεθνούς Πολιτιστικής Πολιτικής: Για τη διασταύρωση της εθνικής πολιτιστικής πολιτικής στην Ελλάδα στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού με την πολιτιστική πολιτική που προωθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης, την Ουνέσκο, τον Οργανισμό Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου και τις πολυμερείς συνεργασίες. Γ. Τμήμα Βιώσιμης Πολιτιστικής Ανάπτυξης : Για την εξέταση, υιοθέτηση & εφαρμογή των κατάλληλων διεθνών πρακτικών που θα κεφαλοποιούν στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού τη διεθνή εμπειρία, νομοθεσία και πολιτικές για την εξασφάλιση ενός μεσομακροπρόθεσμου συνεκτικού Σχεδίου Στρατηγικής Δράσης στον Σύγχρονο Πολιτισμό, με σεβασμό στην ανάγκη ανάπτυξης της προσωπικότητας & ποιότητας ζωής των πολιτών & των επαγγελματιών του πολιτισμού. Δ. Τμήμα Πολιτισμικής Δημοκρατίας: Για τη μελέτη της ευρωπαϊκής & διεθνούς θεωρίας & πράξης των πολιτιστικών δικαιωμάτων στον σύγχρονο πολιτισμό στην κατεύθυνση της εφαρμογής πολιτιστικών πολιτικών & μοντέλων διακυβέρνησης σε εθνικό επίπεδο στην Ελλάδα για τη διαφάνεια, την πρόσβαση, τη συμμετοχή, τη δημιουργικότητα, την ταυτότητα & διαφορετικότητα/ ετερότητα, διαπολιτισμικό διάλογο και πολιτιστική πολυμορφία. Ε. Τμήμα Πολιτιστικών Στατιστικών: Για τη μέριμνα σύνταξης αναφορών, μελετών και συλλογής δεδομένων που αφορούν τον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού και την οικονομία του πολιτισμού & την παρουσίαση περιοδικών αναφορών προόδου για τις δημιουργικές & πολιτιστικές βιομηχανίες, με αξιόπιστα συγκρίσιμα στοιχεία, ακολουθώντας διεθνώς αποδεκτές μεθόδους και συμβαδίζοντας με τις διεθνείς τάσεις επιλογής παρακολούθησης θεματικών, όπως οι δείκτες για τη δημοκρατική διακυβέρνηση. Στη Διεύθυνση & τα Τμήματα προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού