• Σχόλιο του χρήστη 'Παπαβασιλείου Έμμυ' | 13 Μαΐου 2019, 15:04

    • Οι προτεινόμενες αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πολιτισμού ανταποκρίνονται στις ανάγκες σχεδιασμού της περιφερειακής πολιτικής, ωστόσο οι οργανικές μονάδες που τις απαρτίζουν (Τμήματα) δεν έχουν από τη σύστασή τους τη δυνατότητα να τις ασκήσουν. • Μια μικρή, αποκομμένη Διεύθυνση που υλοποιεί τοπικά επιλογές του Υπουργείου ( π.χ. τη δημιουργία Χώρων Βιβλίου και Πολιτισμού) δεν μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανασύνθεση του υπερκερματισμένου πολιτιστικού τοπίου. Η αιρετή Περιφέρεια, που είναι ο φυσικός φορέας σύνθεσης των εθνικών στρατηγικών και των περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων, μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Με τις αποκεντρωμένες από τα Υπουργεία αρμοδιότητες η Περιφέρεια μπορεί να συντάσσει, σύμφωνα πάντα με τις κεντρικές κατευθύνσεις, περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης για διάφορους τομείς. Δεν έχει όμως την αρμοδιότητα ούτε τα απαιτούμενα εργαλεία (όπως μια Διεύθυνση) για να καταρτίσει ένα σχέδιο ανάπτυξης για τον σύγχρονο πολιτισμό. (Βλ. Ν. 3852/2010, Άρθρο 186, παρ. Η, 10-15). Η ουσιαστική «σύμπραξη» του ΥΠΠΟΑ, που χαράζει τη στρατηγική και διαθέτει την τεχνογνωσία, με τις αιρετές Περιφέρειες θα συμβάλει στην ανάπτυξη του σύγχρονου πολιτισμού στις Περιφέρειες. Πρόταση: • Οι σχεδιαζόμενες Περιφερειακές Διευθύνσεις Σύγχρονου Πολιτισμού να δημιουργηθούν εντός των αιρετών Περιφερειών (με τροποποίηση του Οργανισμού τους) και να συμπληρωθούν με ένα τουλάχιστον Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. • Το ΥΠΠΟΑ μπορεί να θέσει τις προδιαγραφές για τη στελέχωση της Διεύθυνσης, τη χρηματοδότηση, την αξιολόγηση των σχεδίων δράσης και για ό,τι άλλο θεωρεί απαραίτητο για να εξασφαλίσει την επιδιωκόμενη ποιότητα. • Η αμερόληπτη, ενδοπεριφερειακή κατανομή των πόρων που θα προέρχονται και από τους δύο φορείς μπορεί να διασφαλισθεί προβλέποντας στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης τη συγκρότηση και λειτουργία Περιφερειακών Γνωμοδοτικών Επιτροπών. • Οι Διευθύνσεις αυτές θα επωφελούνται και θα στηρίζονται και από άλλες υπηρεσίες των Περιφερειών (Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής, Νομική Υπηρεσία, Τμήμα Διοικητικού, Οικονομικού, Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη, κ.λπ.). • Για την προτεινόμενη δομή υπάρχει προηγούμενη εμπειρία από την ένταξη των ανεξάρτητων περιφερειακών υπηρεσιών της Γ. Γ. Δια βίου Μάθησης (παλαιότερα Λαϊκής Επιμόρφωσης) στις αιρετές Περιφέρειες. Η Γενική Γραμματεία δεν έπαψε να ασκεί την περιφερειακή πολιτική της μέσω των υπηρεσιών αυτών. (http://www.gsae.edu.gr/images/stories/Nomos_diaviou.pdf)