Άρθρο 07 – Περιφερειακές Διευθύνσεις Σύγχρονου Πολιτισμού

Μετά από το άρθρο 55Α προστίθεται άρθρο 55Β ως εξής:
«Περιφερειακές Διευθύνσεις Σύγχρονου Πολιτισμού
1. Οι στρατηγικοί στόχοι και οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Σύγχρονου Πολιτισμού είναι οι εξής:
α) Η ανίχνευση των δραστήριων και επιδραστικών σε επίπεδο περιφέρειας φορέων σύγχρονου πολιτισμού, η ετήσια κατάρτιση και ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Σχεδίων για τον Σύγχρονο Πολιτισμό στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, συνοδευόμενων από μελέτη εκτίμησης πολιτισμικών επιπτώσεων, η σύνταξη προτάσεων για ένταξη έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή η υλοποίησή τους από εθνικούς πόρους, η αποτίμηση της στοχοθεσίας τους και η αναπροσαρμογή των στόχων,
β) Η εισαγωγή των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Σχεδίων της περ. α της παρούσας παραγράφου στο Συμβούλιο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής προς έγκριση και η μέριμνα για την υλοποίησή τους. Στο Συμβούλιο εισάγονται επίσης θέματα στρατηγικού σχεδιασμού τα οποία χρήζουν γνωμοδότησης ή έγκρισης.
γ) Η ίδρυση Χώρων Βιβλίου και Πολιτισμού (ΧΩ.ΒΙ.ΠΟ.) ή Δημιουργικών Κόμβων, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των περιοχών αρμοδιότητάς τους και σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα και διευθύνσεις της Γ.Δ.Σ.Π.. Οι Χώροι Βιβλίου και Πολιτισμού και οι Δημιουργικοί Κόμβοι ιδρύονται κατόπιν σύνταξης ολοκληρωμένων προτάσεων των Διευθύνσεων Σύγχρονου Πολιτισμού, έχουν τοπικό χαρακτήρα και δικτυώνονται μεταξύ τους ανά την επικράτεια, διασυνδεόμενοι για την υλοποίηση των δράσεων με το «ACROPOLE CREATIVE HUB» και τον «Οργανισμό Βιβλίου και Πολιτισμού». Οι Χώροι Βιβλίου και Πολιτισμού και οι Δημιουργικοί Κόμβοι δημιουργούνται σε κτίρια που ανήκουν στο ΥΠ.ΠΟ.Α. είτε διαμορφώνονται προς τον σκοπό αυτό σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α., με την τοπική αυτοδιοίκηση ή με άλλους φορείς. Οι ως άνω χώροι θα διαθέτουν χώρους δημιουργίας και πολιτιστικών δράσεων, φυσικής και ψηφιακής βιβλιοθήκης, λειτουργώντας ως σημεία ισότιμης πρόσβασης, συμμετοχής και επικοινωνίας όλων ανεξαιρέτως των πολιτών.
δ) Η συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα,
ε) Η διοργάνωση και η συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα και επικοινωνιακές δράσεις για την ενίσχυση της σύγχρονης πολιτισμικής δημιουργίας,
στ) Η ανάπτυξη του πολιτισμικού διαλόγου, η διεύρυνση της συμμετοχής στην πολιτιστική παραγωγή και η ενίσχυση των πειραματικών πολιτισμικών κυττάρων ανά την επικράτεια,
ζ) Η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και διασύνδεσης των δρώντων στο χώρο του Σύγχρονου Πολιτισμού, μεμονωμένων ή σε υπάρχουσες δομές και δίκτυα,
η) Η διεύρυνση συμμετοχής του κοινού και η προσέλκυση ομάδων κοινού στις σύγχρονες πολιτιστικές δράσεις όπως παιδιά, νεότερες ηλικίες, τρίτη ηλικία, με έμφαση σε ευάλωτες ομάδες και με στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού,
θ) Η πρακτική άσκηση φοιτητών/σπουδαστών ΑΕΙ/ΤΕΙ στους χώρους αρμοδιότητάς τους και η εποπτεία των δημιουργικών διαμονών (residencies) και συνεργατικών μηχανισμών προώθησης των τεχνών στο εξωτερικό,
ι) Η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ή μνημονίων συνεργασίας με φορείς του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με βάση τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και η διαχείριση χορηγιών ή δωρεών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την υλοποίηση των δράσεων του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου,
ια) Ο σχεδιασμός και η διαχείριση διακρατικών και μορφωτικών προγραμμάτων για το σύγχρονο πολιτισμό, προγραμματικών, επιστημονικών και διεπιστημονικών συμφωνιών, επιστημονικών και καλλιτεχνικών ανταλλαγών, οι συνέργειες με φορείς όπως ιδρύματα και ινστιτούτα με στόχο την έρευνα και την καινοτομία,
ιβ) Η έμφαση στην πολιτιστική οικονομία και ανάπτυξη με χρησιμοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων σε επίπεδο πόλεων,
ιγ) Η σύσταση, εποπτεία και ο συντονισμός δικτύων πολιτισμού, η προώθηση συνεργασιών και κοινών δράσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σε συνεργασία με τα θεματικά τμήματα και διευθύνσεις της Γ.Δ.Σ.Π.,
(ιδ) Η σύνδεση του πολιτισμού με την επιχειρηματικότητα και η διατομεακή συνέργεια πολιτισμού, τουρισμού, πρωτογενούς οικονομικής δραστηριότητας και λοιπών υπηρεσιών προς όφελος της αειφόρου ανάπτυξης,
(ιε) Η δημιουργία δομών-μηχανισμών για τη διασφάλιση άμεσης και ουσιαστικής συνεργασίας με τις Περιφερειακές και Δημοτικές Αρχές στον Τομέα Πολιτισμού.

2. α. Οι Διευθύνσεις Σύγχρονου Πολιτισμού, οι οποίες υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, λειτουργούν ως Περιφερειακές μονάδες σε επίπεδο Διεύθυνσης και είναι οι παρακάτω:
i. Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
ii. Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού Κεντρικής Μακεδονίας,
iii. Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού Δυτικής Μακεδονίας,
iv. Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού Ηπείρου,
v. Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού Θεσσαλίας,
vi. Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού Ιονίων Νήσων,
vii. Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού Δυτικής Ελλάδας,
viii. Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας,
ix. Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού Αττικής,
x. Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού Πελοποννήσου,
xi. Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού Βορείου Αιγαίου,
xii. Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού Νοτίου Αιγαίου,
xiii. Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού Κρήτης.
β. Σε κάθε Διεύθυνση συγκροτούνται τρία (3) Τμήματα ως εξής: αα) Τμήμα Πολιτιστικών Δράσεων, ββ) Τμήμα Εποπτείας Χώρων, γγ) Τμήμα Υποστήριξης και Λειτουργίας. Ειδικότερα:
αα. Το Τμήμα Πολιτιστικών Δράσεων το οποίο έχει ως αρμοδιότητες:
i. Την προετοιμασία και υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων των κεντρικών ή περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στην οικεία Περιφέρεια.
ii. Συμβολή με τεχνογνωσία ή και επικοινωνιακούς διαύλους, εκτός των επιχορηγήσεων και της παροχής αιγίδας που παρέχονται από τις κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ανταγωνιστικών πολιτιστικών δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης ή συλλογικών, μη κρατικών φορέων.
ββ. Το Τμήμα Εποπτείας Χώρων το οποίο έχει ως επιχειρησιακούς στόχους:
i. Την ίδρυση και λειτουργία Χώρων Βιβλίου και Πολιτισμού και Δημιουργικών Κόμβων στην οικεία Περιφέρεια.
ii. Την κάθε είδους υποστήριξη, προβολή και ανάδειξη των πολιτιστικών δομών βιβλίου, σύγχρονης τέχνης και πολιτισμού οι οποίες εποπτεύονται από την τοπική αυτοδιοίκηση ή που ανήκουν σε συλλογικούς, μη κρατικούς φορείς.
γγ. Το Τμήμα Υποστήριξης και Λειτουργίας παρέχει διοικητική και οικονομική υποστήριξη σε θέματα προσωπικού και οικονομικής διαχείρισης στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού από κοινού με τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατ’ αρμοδιότητα εκάστης.»

 • 13 Μαΐου 2019, 15:04 | Παπαβασιλείου Έμμυ

  • Οι προτεινόμενες αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πολιτισμού ανταποκρίνονται στις ανάγκες σχεδιασμού της περιφερειακής πολιτικής, ωστόσο οι οργανικές μονάδες που τις απαρτίζουν (Τμήματα) δεν έχουν από τη σύστασή τους τη δυνατότητα να τις ασκήσουν.
  • Μια μικρή, αποκομμένη Διεύθυνση που υλοποιεί τοπικά επιλογές του Υπουργείου ( π.χ. τη δημιουργία Χώρων Βιβλίου και Πολιτισμού) δεν μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανασύνθεση του υπερκερματισμένου πολιτιστικού τοπίου. Η αιρετή Περιφέρεια, που είναι ο φυσικός φορέας σύνθεσης των εθνικών στρατηγικών και των περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων, μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Με τις αποκεντρωμένες από τα Υπουργεία αρμοδιότητες η Περιφέρεια μπορεί να συντάσσει, σύμφωνα πάντα με τις κεντρικές κατευθύνσεις, περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης για διάφορους τομείς. Δεν έχει όμως την αρμοδιότητα ούτε τα απαιτούμενα εργαλεία (όπως μια Διεύθυνση) για να καταρτίσει ένα σχέδιο ανάπτυξης για τον σύγχρονο πολιτισμό. (Βλ. Ν. 3852/2010, Άρθρο 186, παρ. Η, 10-15). Η ουσιαστική «σύμπραξη» του ΥΠΠΟΑ, που χαράζει τη στρατηγική και διαθέτει την τεχνογνωσία, με τις αιρετές Περιφέρειες θα συμβάλει στην ανάπτυξη του σύγχρονου πολιτισμού στις Περιφέρειες.

  Πρόταση:
  • Οι σχεδιαζόμενες Περιφερειακές Διευθύνσεις Σύγχρονου Πολιτισμού να δημιουργηθούν εντός των αιρετών Περιφερειών (με τροποποίηση του Οργανισμού τους) και να συμπληρωθούν με ένα τουλάχιστον Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.
  • Το ΥΠΠΟΑ μπορεί να θέσει τις προδιαγραφές για τη στελέχωση της Διεύθυνσης, τη χρηματοδότηση, την αξιολόγηση των σχεδίων δράσης και για ό,τι άλλο θεωρεί απαραίτητο για να εξασφαλίσει την επιδιωκόμενη ποιότητα.
  • Η αμερόληπτη, ενδοπεριφερειακή κατανομή των πόρων που θα προέρχονται και από τους δύο φορείς μπορεί να διασφαλισθεί προβλέποντας στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης τη συγκρότηση και λειτουργία Περιφερειακών Γνωμοδοτικών Επιτροπών.
  • Οι Διευθύνσεις αυτές θα επωφελούνται και θα στηρίζονται και από άλλες υπηρεσίες των Περιφερειών (Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής, Νομική Υπηρεσία, Τμήμα Διοικητικού, Οικονομικού, Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη, κ.λπ.).
  • Για την προτεινόμενη δομή υπάρχει προηγούμενη εμπειρία από την ένταξη των ανεξάρτητων περιφερειακών υπηρεσιών της Γ. Γ. Δια βίου Μάθησης (παλαιότερα Λαϊκής Επιμόρφωσης) στις αιρετές Περιφέρειες. Η Γενική Γραμματεία δεν έπαψε να ασκεί την περιφερειακή πολιτική της μέσω των υπηρεσιών αυτών. (http://www.gsae.edu.gr/images/stories/Nomos_diaviou.pdf)

 • 13 Μαΐου 2019, 11:21 | ΜΠΕΛΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Παράλληλα με την δημιουργία των Διευθύνσεων Σύγχρονου Πολιτισμού θα πρέπει να δημιουργηθούν διυπουργικά γραφεία με την εξής μορφή :

  Διυπουργικά γραφεία υπό την εποπτεία των Υπουργείων Πολιτισμού και του Υπουργείου Τουρισμού.
  Αρμοδιότητες :
  α) Η ανάπτυξη συνεργασιών του δημοσίου τομέα με τον ιδιωτικό τομέα σε συνδυαστικά προγράμματα πολιτισμού και τουρισμού.
  β) Η δημιουργία δικτύων μεταξύ φορέων πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης με σκοπό την ανάπτυξη και την προώθηση ολοκληρωμένων πολιτιστικών – τουριστικών πακέτων και προϊόντων.

  Τα γραφεία αυτά δημιουργούνται στις παρακάτω πόλεις της Περιφέρειας και στο
  Άγιο Όρος :

  Περιφέρεια Αττικής :
  α)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Πειραιά
  β) Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Ελευσίνας
  γ) Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Ραφήνας
  δ) Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Αίγινας

  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας :
  α)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Θεσσαλονίκης
  β)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Βέροιας
  γ)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Έδεσσας
  δ)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Χαλκιδικής

  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης :
  α)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Κομοτηνής
  β)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Ξάνθης
  γ)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Αλεξανδρούπολης
  δ)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Δράμας
  ε)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Καβάλας
  στ)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Θάσου

  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας:
  α)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Καστοριάς
  β)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Πτολεμαΐδας
  γ) Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Φλώρινας
  δ) Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Γρεβενών

  Περιφέρεια Ηπείρου:

  α)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Άρτας
  β)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Πρέβεζας
  γ)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Ιωαννίνων
  δ)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Ηγουμενίτσας

  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας:

  α)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Πάτρας
  β)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Αγρινίου
  γ)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου
  δ)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Αρχαίας Ολυμπίας

  Περιφέρεια Πελοποννήσου:

  α)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Ναυπλίου
  β)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Τρίπολης
  γ)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Κορίνθου
  δ)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Σπάρτης
  ε) )Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Καλαμάτας

  Περιφέρεια Κρήτης :

  α)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Ηρακλείου
  β)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Ρεθύμνου
  γ)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Χανίων
  δ)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Αγίου Νικολάου

  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:

  α)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Λιβαδειάς
  β)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Χαλκίδας
  γ)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Καρπενησίου
  δ)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Λαμίας
  ε)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Δελφών

  Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου:

  α)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Ικαρίας με έδρα τον Εύδηλο
  β)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Λέσβου με έδρα την Μυτιλήνη
  γ)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Λήμνου με έδρα το Δήμο Μυρίνας
  δ)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Σάμου με έδρα το Πυθαγόρειο
  ε)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Χίου με έδρα την πόλη της Χίου

  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου:

  α)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Άνδρου με έδρα την Άνδρο (Χώρα)
  β)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Θήρας με έδρα την πόλη της Θήρας
  γ)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Καλύμνου με έδρα την Κάλυμνο (Ποθιά)
  δ)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Καρπάθου με έδρα τα Πηγάδια
  ε) )Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Κέας – Κύθνου με έδρα την Κέα.
  στ)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Κω με έδρα την Κω
  ζ)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Μήλου με έδρα την Μήλο(Πλάκα)
  η)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Μυκόνου
  θ)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Νάξου
  ι)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Πάρου
  κ) )Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Ρόδου με έδρα την πόλη της Ρόδου
  λ)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Σύρου με έδρα την Ερμούπολη
  μ)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Τήνου

  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων :
  α)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Κέρκυρας
  β)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Ζακύνθου
  γ)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Ιθάκης
  δ) Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Κεφαλλονιάς
  ε)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Λευκάδας

  Περιφέρεια Θεσσαλίας :
  α)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Καρδίτσας
  β)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Λάρισας
  γ)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Βόλου
  δ)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Σκιάθου
  ε)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Τρικάλων
  στ)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Καλαμπάκας

  Άγιο όρος :
  α)Διυπουργικό Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Τουρισμού Αγίου Όρους με έδρα την Ουρανούπολη

 • 10 Μαΐου 2019, 17:13 | Κωνσταντίνα Αγγελέτου

  Το νομοσχέδιο είναι ένα εξαιρετικό πρώτο βήμα για την κατάρτηση ολοκληρωμένης περιφερειακής πολιτιστικής πολιτικής. Ωστόσω θα είχε ενδιαφέρον να υπάρχει πρόβλεψη για την νησιωτική Ελλάδα δεδομενου του ιδιαιετερου νησιωτικού χαρακτήρα της χώρας μας. Και δεν μιλάω μόνο για τις αμιγώς νησιωτικές περιφέρειες αλλά και τις μικτές πχ Περιφέρεια Θεσσαλίας (Σποράδες). Δυστυχώς οι ΠΔΒ στα νησιά αντιμετωπίζουν το μεγάλο κόστος των ακτοπλοϊκών εισητηρίων που αυξάνει κατακόρυφα το κόστος παραγωγής πολιτιστικών προιόντων. Ταυτόχρονα οι νησιώτες δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στα πολιτιστικά αγαθά κυρίως δε κατά τους χειμερινούς μήνες. Για παράδειγμα το μεταφορικό ισοζύγιο θα μπορούσε να ενταχθεί για τα νπιδ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εδρεύουν στα νησιά ή να πριμοδοτηθεί με κάποιον τρόπο η νησιωτικές ΠΔΒ

 • 7 Μαΐου 2019, 22:49 | Μαρία Δρακάκη

  Για πρώτη φορά αρθρώνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού περιφερειακή πολιτιστική πολιτική με έμφαση στην σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Συγχαρητήρια για τον πολύ καλό σχεδιασμό και την εύστοχη αποτύπωση του οργανογράμματος ανά την χώρα και κατά τμήματα! Ωστόσο επειδή η αποτελεσματικότητα ενός νέου οργανισμού εξαρτάται από το ανθρώπινο δυναμικό του, θα ήταν καθοριστικό να προβλεφθούν διαφανείς διαδικασίες προσλήψεων επαγγελματιών του πολιτισμού για τη στελέχωση του, δηλαδή ανθρώπων που έχουν πραγματοποιήσει πολιτισμικές σπουδές με ειδίκευση στην πολιτιστική διαχείριση και την πολιτισμική επικοινωνία. Θα βοηθούσε αν για πρώτη φορά στην Ελλάδα καθιερωνόταν μητρώο επαγγελματιών πολιτισμού, με βάση τα τυπικά προσόντα και την εμπειρία οι οποίες θα εξακριβώνονται, ώστε να λειτουργήσει το συγκεκριμένο βήμα και ως αφετηρία χαρτογράφησης αυτής της ειδικότητας που αποτελεί ένα πεδίο αναξιοποίητο στη χώρα μας