• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Λιανός' | 7 Δεκεμβρίου 2014, 18:34

    Θα πρέπει να γίνει αξιολογική και τελολογική σύγκριση με τις ρυθμίσεις του ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και κανονιστικός εμπλουτισμός των ρυθμίσεων για τα δικαιώματα επάνω στους αγώνες (βλ. και ΔΕΚ απόφ. 4/10/2011, υπόθ. C-403/2008 και C-429/2008 Football Association Premier League Ltd, όπου αναφέρεται ότι οι αθλητικές εκδηλώσεις αποτελούν αντικείμενα που χρήζουν προστασίας ανάλογης με εκείνη που καλύπτει τα πνευματικά έργα. Πρέπει να εξεταστεί τυχόν προσθήκη ηθικού δικαιώματος ή τουλάχιστον ορισμένων εξουσιών του καθώς και τυχόν εναρμόνιση και με το π.δ. 109/2010 περί παροχής υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Ερευνητέα είναι και η πρόβλεψη καθεστώτος «εύλογης αμοιβής» αντίστοιχης με αυτή που προβλέπεται στο ν. 2121/1993. Στην παράγραφο 2 να προστεθεί ρητά η ερμηνευτικά συναγόμενη αρμοδιότητα των αθλητικών ομοσπονδιών και για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα που διοργανώνουν ιδίως επί ατομικών αθλημάτων.