Άρθρο 67: Μετάδοση αγώνων

1. Κάθε Α.Α.Ε. ή αθλητικό σωματείο, έχει το δικαίωμα να επιτρέπει έναντι αμοιβής:
α) Τη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική μετάδοση ή την αναμετάδοση, με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο ή μέσο, αθλητικών διοργανώσεων, στις οποίες θεωρείται σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς γηπεδούχος.
β) Την εγγραφή ή την αναπαραγωγή των αθλητικών διοργανώσεων της περίπτωσης α ή στιγμιοτύπων αυτών, με κάθε μέσο και για οποιοδήποτε υλικό φορέα.
γ) Τη θέση σε κυκλοφορία του υλικού της αναπαραγωγής της περίπτωσης β με μεταβίβαση της κυριότητας, με μίσθωση ή με δημόσιο δανεισμό.
Οι ειδικά αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες έχουν τα ίδια δικαιώματα όσον αφορά τις αθλητικές διοργανώσεις των εθνικών ομάδων και των αγώνων κυπέλλου Ελλάδος.

2. Κάθε γηπεδούχος Α.Α.Ε., γηπεδούχο αθλητικό σωματείο ή αθλητική ομοσπονδία για αγώνες εθνικών ομάδων και κυπέλλου Ελλάδος, έχει το δικαίωμα να συνάπτει συμβάσεις παραχώρησης με τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς σταθμούς, αποκλειστικών ή μη αδειών εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Απαγορεύεται η μεταβίβαση σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, των δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν με αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Α.Α.Ε., του σωματείου ή της ομοσπονδίας. Οι συμβάσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεσμεύουν το, κατά τους οικείους κανονισμούς, φιλοξενούμενο σωματείο ή Α.Α.Ε.

3. Ο ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός που αποκτά δικαιώματα αποκλειστικής μετάδοσης ή αναμετάδοσης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, υποχρεούται να παρέχει σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό που λειτουργεί νόμιμα, μαγνητοσκοπημένα ή μαγνητοφωνημένα στιγμιότυπα κατ΄ επιλογή του αιτούντος, διάρκειας μέχρι τριών λεπτών συνολικά, για να χρησιμοποιηθούν στα δελτία ειδήσεων. H αναμετάδοση των στιγμιότυπων αυτών περιορίζεται για κάθε ημέρα διεξαγωγής αγώνων σε τρεις μεταδόσεις των τριών λεπτών η καθεμία επί του συνολικού ημερήσιου προγράμματος, μεταξύ των οποίων μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας ώρας.

4. Οι γηπεδούχοι Α.Α.Ε. ή αθλητικά σωματεία έχουν το δικαίωμα να μεταβιβάζουν με ειδική έγγραφη άδεια στις ενώσεις, αθλητικές και επαγγελματικές, ή στις ομοσπονδίες που υπάγονται τη διαχείριση μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παρ. 1, εφόσον οι τελευταίοι διοργανώνουν κατά περίπτωση το πρωτάθλημα. Η διάρκεια των αδειών αυτών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη. Αν μεταβιβασθεί η πιο πάνω άδεια σε επαγγελματικό σύνδεσμο ή ομοσπονδία, οι φορείς αυτοί δεν μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις διαχείρισης των δικαιωμάτων με διάρκεια μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ετών.

5. Η άδεια μετάδοσης αθλητικών διοργανώσεων εθνικών ομάδων προτείνεται από τις οικείες ομοσπονδίες κατά προτεραιότητα σε τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας ελεύθερης λήψης. Αν η πρόταση της οικείας ομοσπονδίας δεν γίνει αποδεκτή από κανένα ιδιωτικό ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό πανελλήνιας εμβέλειας, ελεύθερης ή μη λήψης, η Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. υποχρεούται να μεταδώσει τον αγώνα, καταβάλλοντας στην ομοσπονδία το σαράντα τοις εκατό (40%) των εσόδων της από τη μετάδοση των διαφημιστικών μηνυμάτων που μεταδίδονται κατά τη διάρκεια του αγώνα, των ημιχρονίων, καθώς και των πέντε πρώτων λεπτών της ώρας (5`) που προηγούνται της έναρξης και ακολουθούν τη λήξη του αγώνα.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Πολιτισμού και Αθλητισμού, καταρτίζεται, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου κάθε έτους, κατάλογος διεθνών, εθνικών ή τοπικών αθλητικών εκδηλώσεων μείζονος σημασίας για την ελληνική κοινωνία. Για τις εκδηλώσεις αυτές εξασφαλίζεται στο κοινό η δυνατότητα παρακολούθησής τους από τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης μέσω ολικής ή μερικής ζωντανής κάλυψης ή ολικής ή μερικής αναμετάδοσης.

7. Από τις αμοιβές που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου τις οποίες λαμβάνουν αθλητικά ποδοσφαιρικά σωματεία ή ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες από την εκμετάλλευση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (E.Π.Ο.) λαμβάνει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%), η Superleague και η Football league, αν πρόκειται για αμοιβές Π.Α.Ε., λαμβάνουν ποσοστό δύο τοις εκατό (2%). Από τις αντίστοιχες με τις ανωτέρω αμοιβές που λαμβάνουν αθλητικά σωματεία καλαθοσφαίρισης ή καλαθοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ) λαμβάνει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) και ο Ε.Σ.Α.ΚΕ., αν πρόκειται για αμοιβές Κ.Α.Ε. των οποίων οι ομάδες συμμετέχουν στην Α1 κατηγορία καλαθοσφαίρισης, λαμβάνει ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%).
β)Τα ποσοστά που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο καταβάλλονται από το ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό απευθείας στους λοιπούς δικαιούχους (Ε.Π.Ο., Superleague, Football league, Ε.Ο.Κ, Ε.Σ.Α.ΚΕ.), ταυτόχρονα με τις καταβολές προς τα σωματεία ή Α.Α.Ε., και σε αντιστοιχία με καθεμία από τις καταβολές. Σε περίπτωση μη καταβολής όσων προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, η οικεία οργανώτρια αρχή μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο των συνεργείων του υπόχρεου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού στους χώρους διεξαγωγής των αγώνων.

8.Όλες οι συναλλαγές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο διενεργούνται σε καθέναν από τους ανωτέρω δικαιούχους αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών με εντολές πληρωμής ή δίγραμμες επιταγές. Κάθε είδους αντέγγραφα είναι απολύτως άκυρα.

 • 7 Δεκεμβρίου 2014, 18:34 | Γιώργος Λιανός

  Θα πρέπει να γίνει αξιολογική και τελολογική σύγκριση με τις ρυθμίσεις του ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και κανονιστικός εμπλουτισμός των ρυθμίσεων για τα δικαιώματα επάνω στους αγώνες (βλ. και ΔΕΚ απόφ. 4/10/2011, υπόθ. C-403/2008 και C-429/2008 Football Association Premier League Ltd, όπου αναφέρεται ότι οι αθλητικές εκδηλώσεις αποτελούν αντικείμενα που χρήζουν προστασίας ανάλογης με εκείνη που καλύπτει τα πνευματικά έργα.

  Πρέπει να εξεταστεί τυχόν προσθήκη ηθικού δικαιώματος ή τουλάχιστον ορισμένων εξουσιών του καθώς και τυχόν εναρμόνιση και με το π.δ. 109/2010 περί παροχής υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Ερευνητέα είναι και η πρόβλεψη καθεστώτος «εύλογης αμοιβής» αντίστοιχης με αυτή που προβλέπεται στο ν. 2121/1993. Στην παράγραφο 2 να προστεθεί ρητά η ερμηνευτικά συναγόμενη αρμοδιότητα των αθλητικών ομοσπονδιών και για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα που διοργανώνουν ιδίως επί ατομικών αθλημάτων.

 • 26 Νοεμβρίου 2014, 09:19 | ΘΕΜΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

  Θα πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός για επαγγελματίες ή φιλάθλους και
  σε ποιες κατηγορίες αγώνων.
  Εχει παρατηρηθεί Ενώσεις να εκδίδουν γενικές απαγορεύσεις χωρίς μάλιστα
  να δίνουν απαντήσεις σε σχετικές ερωτήσεις πολιτών.

  Σας παραθέτω μια τέτοια ερώτηση που ποτέ δεν απαντήθηκε.

  ANAKΟΙΝΩΣΗ ΕΠΣ ΑΘΗΝΩΝ 2012
  «Μετά την τροποποίηση του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων και σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2, δεν επιτρέπεται η είσοδος ραδιοτηλεοπτικών συνεργείων στα γήπεδα χωρίς τη σχετική έγγραφη άδεια της διοργανώτριας.
  Κατόπιν αυτού, ενημερώνουμε όλους ότι απαγορεύεται η είσοδος εντός των αγωνιστικών χώρων και λήψη φωτογραφιών, καθώς και η βιντεοσκόπηση αγώνων απ’ όλους τους, με οποιαδήποτε ιδιότητα, χωρίς την έγγραφη άδεια της
  —————————————
  Ένωσης.
  Οι υπεύθυνοι παρατηρητές και διαιτητές, θα πρέπει να εφαρμόζουν την απαγόρευση και τον έλεγχο. Απαγορεύεται επίσης η βιντεοσκόπηση των αγώνων από την κερκίδα. Τα γηπεδούχα σωματεία έχουν την ευθύνη εφαρμογής της απόφασης».

  Με την παραπάνω γενικόλογη και ασαφή ανακοίνωση ,επιβάλλεται μια
  απαγόρευση η οποία δεν διευκρινίζει καθαρά σε ποιους αναφέρετε .
  Σε επαγγελματίες ιδιώτες, σε φιλάθλους, για ποιες κατηγορίες πρωταθλημάτων, Α, Β, Γ ερασιτεχνών, των πρωταθλημάτων υποδομών!!!,όλων!!!!

  Για ποιο λόγο και απο ποιο νομικό καθεστώς ,σας δίνετε αυτή η αρμοδιότητα να επιβάλλεται απαγορεύσεις εκτός των αγωνιστικών χώρων,
  σε δημόσιους χώρους συνάθροισης (κερκίδες δημοτικών σταδίων κλπ ).

  Και τέλος πάντων , δεν δίνεται διευκρινίσεις για το πώς χορηγείτε η «σχετική έγγραφη άδεια της διοργανώτριας» (Διαδικασία, τρόπος, όροι κλπ)

  Νομίζω ότι πολύ πρόχειρα αντιμετωπίζεται ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά
  πολυσύνθετο.

  Παρατείθεται απόσπασμα από παρέμβαση του ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ προς μεγάλο κρατικό οργανισμό που ακολουθούσε παρόμοιες τακτικές απαγόρευσης.
  «Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε δεχθεί αναφορές από τις οποίες προέκυπτε ότι ο Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος απαγόρευε τη φωτογράφηση σιδηροδροµικών εγκαταστάσεων και συρµών ή την υπήγαγε σε καθεστώς ειδικής προηγούµενης άδειας.
  Σε πόρισµά της (∆εκέµβριος 2005), η Αρχή επισήµανε ότι η πρακτική αυτή δεν
  διαθέτει νόµιµο έρεισµα, καθ’ όσον το βασιλικό διάταγµα του 1884, το οποίο
  επικαλείται ο ΟΣΕ, απαγόρευε την υλική επέµβαση και όχι την απλή θέαση ή
  απεικόνιση.
  Άλλωστε, η φωτογράφηση ανοικτών ή υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά τους,ενώ διαδικασία αδειοδότησης είναι δυνατό να προβλεφθεί µόνο για εγκαταστάσεις κλειστές ή µη προσιτές στο κοινό.

  Το αντίθετο θα αποτελούσε δυσανάλογο περιορισµό του συνταγµατικού
  δικαιώµατος στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας.

  Εφ’ όσον δεν υπάρχει εξουσιοδότηση νόµου για τη θέσπιση περιορισµών στο δικαίωµα φωτογράφησης χώρων και συρµών εξ ορισµού προσιτών στην κοινή θέα, η προϋπόθεση «άδειας» και η σχετική διαδικασία δεν διαθέτουν νόµιµο έρεισµα

  Ολο το κείμενο διαμεσολάβησης
  http://www.synigoros.gr/resources/docs/199930.pdf

  Θα παρακαλούσα να εξετάσετε το θέμα και να μου απαντήσετε στα εύλογα διευκρινιστικά ερωτήματα :
  · Το νομικό καθεστώς και οι νόμιμες αποφάσεις σας
  · Για ποιούς ισχύει η απαγόρευση και για ποιο λόγο
  · Σε ποιες κατηγορίες πρωταθλημάτων (αιτιολόγηση)
  · Τρόπος χορήγησης άδειας (αναλυτικά)

  ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ή ΘΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ/ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΦΙΛΑΘΛΟ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΙΔΑ.