• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΙΛΑΘΛΟΣ' | 8 Δεκεμβρίου 2014, 14:42

    Με βάση την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία αλλά και με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 του νομοσχεδίου, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στο πλαίσιο της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του Συντάγματος που ορίζει ότι «ο αθλητισμός τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία του κράτους», επιχορηγεί τα αθλητικά σωματεία με πάγια, τακτική κατ’ έτος επιχορήγηση, ανάλογα με τη δραστηριότητά τους, για την ενίσχυση του έργου τους. Οι παραπάνω επιχορηγήσεις οι οποίες κατανέμονται από τη ΓΓΑ στα αθλητικά σωματεία και διενεργούνται από την οικεία ομοσπονδία, καλύπτουν ένα ελάχιστο μέρος των λειτουργικών τους δαπανών και συνιστούν μια τυπική και όχι ουσιαστική συμβολή του κράτους στην προσπάθεια που καταβάλλουν. Υπάρχει εν τούτοις ένας πολύ μικρός αριθμός αθλητικών σωματείων τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν με τον όρο «ιστορικά ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία» τα οποία: α) έχουν υπερεκατονταετή συνεχή και αξιόλογη αθλητική δραστηριότητα, β) διαθέτουν δικές τους αθλητικές εγκαταστάσεις, γ) καλλιεργούν συστηματικά και αποκλειστικά και μόνο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό σε περισσότερα από οκτώ (8) ολυμπιακά αθλήματα και δ) δεν συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρείες (Α.Α.Ε.) και Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) ούτε διαθέτουν τις εγκαταστάσεις τους σε Α.Α.Ε. ή/και Τ.Α.Α. Τα αποκλειστικά ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία αυτής της κατηγορίας, τα οποία δεν έχουν άλλους πόρους πλην των συνδρομών των μελών τους και των εσόδων από τις ακαδημίες των αθλημάτων που καλλιεργούν και σποραδικά, ίσως, κάποιες πενιχρές χορηγίες, οφείλει το κράτος να στηρίξει με ουσιαστικότερη παρέμβαση προκειμένου να συνεχίσουν να είναι χρήσιμα στην κοινωνία και να επιτελούν τον ρόλο τους στην ανάπτυξη του αθλητισμού και ιδιαίτερα του μαζικού αθλητισμού και στη διάπλαση του χαρακτήρα των νέων με την καλλιέργεια των ιδεών του ευ αγωνίζεσθαι και της ευγενούς άμιλλας. Με την προτεινόμενη παρακάτω διάταξη, η οποία μπορεί να αποτελέσει την παράγραφο 2 του άρθρου 50 του νομοσχεδίου, η τακτική, κατ’ έτος επιχορήγηση προς τα «ιστορικά ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία» κατανέμεται απευθείας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εγγράφεται κατ΄έτος σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και το ύψος της ορίζεται σε ποσοστό 20% της συνολικής οικονομικής διαχείρισης του σωματείου για το προηγούμενο έτος, με βάση τον εγκεκριμένο απολογισμό και ισολογισμό του σωματείου. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Η κατανομή της επιχορήγησης προς ιστορικά αθλητικά σωματεία διενεργείται απευθείας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ιστορικά αθλητικά σωματεία για την εφαρμογή του παρόντος ορίζονται τα σωματεία που α) έχουν υπερεκατονταετή συνεχή και αξιόλογη αθλητική δραστηριότητα, β) διαθέτουν δικές τους αθλητικές εγκαταστάσεις, γ) καλλιεργούν συστηματικά και αποκλειστικά και μόνο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό σε περισσότερα από οκτώ (8) ολυμπιακά αθλήματα και δ) δεν συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρείες (Α.Α.Ε.) και Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) ούτε διαθέτουν τις εγκαταστάσεις τους σε Α.Α.Ε. ή/και Τ.Α.Α. Η επιχορήγηση προς τα ιστορικά αθλητικά σωματεία της παρούσας παραγράφου είναι τακτική, εγγράφεται κατ΄έτος σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και το ύψος της ορίζεται σε ποσοστό 20% της συνολικής οικονομικής διαχείρισης του σωματείου για το προηγούμενο έτος, με βάση τον εγκεκριμένο, από τον οικείο κατά το νόμο φορέα, απολογισμό και ισολογισμό του σωματείου κατά τα ειδικότερον καθοριζόμενα στο άρθρο 51 του παρόντος νόμου. Τα ιστορικά αθλητικά σωματεία καταχωρούνται σε ειδικό πίνακα που τηρεί η Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και η εγγραφή σε αυτόν μπορεί να γίνει και με αίτηση ενδιαφερόμενου σωματείου με την προϋπόθεση τήρησης των κριτηρίων της παρούσας παραγράφου, διαγράφονται δε αυτοδικαίως από τον πίνακα σε περίπτωση που πάψουν να εκπληρώνονται τα παραπάνω συνδεθούν κριτήρια.