• Σχόλιο του χρήστη 'Λάμπρος Κωνσταντής' | 20 Αυγούστου 2020, 20:19

    Άρθρο 7 Γενικές Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες αθλητικών ομοσπονδιών – Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) Το άρθρο 24 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 24 Γενικές Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες αθλητικών ομοσπονδιών 1. Στη γενική συνέλευση της αθλητικής ομοσπονδίας, ανεξαρτήτως της ύπαρξης και λειτουργίας ή μη υποκείμενων αθλητικών ενώσεων, συμμετέχουν με αντιπροσώπους μόνο τα αθλητικά σωματεία που είναι μέλη της ομοσπονδίας ή των τυχόν υφιστάμενων ενώσεων – μελών της. Κάθε σωματείο – μέλος της ομοσπονδίας ή της τυχόν υφιστάμενης ένωσης εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση με έναν μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος εκλέγεται κατά τη διαδικασία των εκλογών του διοικητικού συμβουλίου και της ελεγκτικής επιτροπής. Με τον ίδιο τρόπο εκλέγεται και ο αναπληρωτής του. Η θητεία τους είναι ίδια με αυτή του διοικητικού συμβουλίου. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και αυτοί που είναι υποψήφιοι για το διοικητικό συμβούλιο. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά τακτικά μέλη του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και εκπροσωπούν ένα μόνο σωματείο. Κάθε σωματείο – μέλος ομοσπονδίας ή ένωσης διαθέτει μία (1) μόνο ψήφο στη γενική συνέλευση της ομοσπονδίας. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου συμμετέχει και ψηφίζει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της δια πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας. Κωλυομένων των εκλεγμένων αντιπροσώπων τακτικού και αναπληρωματικού του σωματείου δύναται το σωματείο να εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα. 3. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο της αθλητικής ομοσπονδίας καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατάλογο με τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη γενική συνέλευση, μαζί με τα ονοματεπώνυμα των αντιπροσώπων τους ( τακτικού και αναπληρωματικού). Ο κατάλογος αυτός πρέπει να ακριβής, καθόλα αληθής και έγκυρος και να επέχει θέση διοικητικής πράξης του οργάνου το οποίο τον συνέταξε και των υπευθύνων που τον υπέγραψαν. Ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με βάση το τηρούμενο σε αυτή μητρώο. Το αργότερο δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απαντά εγγράφως περί της επικυρώσεως ή μη του καταλόγου, άλλως θεωρείται ότι ο κατάλογος έχει επικυρωθεί. Σε περίπτωση που ο κατάλογος δεν συμφωνεί με το μητρώο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τότε αυτός αναμορφώνεται και επικυρώνεται. Η Γενική Συνέλευση η οποία θα διεξαχθεί με κατάλογο εκπροσώπων σωματείων μελών που δεν έχει επικυρωθεί από την Γ.Γ.Α, θεωρείται άκυρη ως προς τις αποφάσεις τις οποίες έλαβε. Οι άλλες διατάξεις του άρθρου αυτού να ψηφιστούν ως έχουν.