Άρθρο 7 Γενικές Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες αθλητικών ομοσπονδιών – Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)

 Το άρθρο 24 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 24

Γενικές Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες αθλητικών ομοσπονδιών

1. Στη γενική συνέλευση της αθλητικής ομοσπονδίας, ανεξαρτήτως της ύπαρξης και λειτουργίας ή μη υποκείμενων αθλητικών ενώσεων, συμμετέχουν με αντιπροσώπους μόνο τα αθλητικά σωματεία που είναι μέλη της ομοσπονδίας ή των τυχόν υφιστάμενων ενώσεων – μελών της. Κάθε σωματείο – μέλος της ομοσπονδίας ή της τυχόν υφιστάμενης ένωσης εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση με έναν μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά τακτικά μέλη του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και εκπροσωπούν ένα μόνο σωματείο. Κάθε σωματείο – μέλος ομοσπονδίας ή ένωσης διαθέτει μία (1) μόνο ψήφο στη γενική συνέλευση της ομοσπονδίας. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου συμμετέχει και ψηφίζει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της δια πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας. 2. Οι διατάξεις των παρ. 2, 4 και 6 του άρθρου 14, εφαρμόζονται ανάλογα και στις αρχαιρεσίες των αθλητικών ομοσπονδιών.

 1. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο της αθλητικής ομοσπονδίας καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατάλογο με τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη γενική συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με βάση το τηρούμενο σε αυτή μητρώο. Το αργότερο δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απαντά εγγράφως περί της επικυρώσεως ή μη του καταλόγου, άλλως θεωρείται ότι ο κατάλογος έχει επικυρωθεί.. Σε περίπτωση που ο κατάλογος δεν συμφωνεί με το μητρώο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τότε αυτός αναμορφώνεται.
 2. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών των οργάνων αθλητικής ομοσπονδίας, διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του, ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, κατόπιν αιτήσεως του σωματείου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη γενική συνέλευση. Οι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 5 εφαρμόζονται αναλόγως και στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων αθλητικής ομοσπονδίας.

5. Για την εκλογή εκπροσώπων στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) και στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις των καταστατικών των οικείων αθλητικών ομοσπονδιών.6. Με την επιφύλαξη του παρόντος, το καταστατικό κάθε αθλητικής ομοσπονδίας ρυθμίζει τα επιμέρους θέματα που αφορούν στα όργανα της ομοσπονδίας, τη διαδικασία σύγκλησης, συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων των οργάνων της, τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών και την εν γένει λειτουργία και οργάνωση της ομοσπονδίας. Διατάξεις καταστατικών αθλητικών ομοσπονδιών, που ορίζουν προνομιακό καθεστώς ως προς τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για ιδρύτριες ενώσεις ή για επαγγελματικούς συνδέσμους ανωνύμων εταιρειών ή για φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, είναι άκυρες και ανίσχυρες.7. Για τη σύγκληση, συγκρότηση και λειτουργία της γενικής συνέλευσης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής αρχαιρεσιών, εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του καταστατικού της, ακόμη κι αν παρεκκλίνουν του παρόντος.»

 • 23 Αυγούστου 2020, 19:49 | Γιώργος Νικητίδης -Γεν. Γραμ. Ε.Ο.Χ.Α

  ΣύνδεσμοςΣτην Αιτιολογική Έκθεση του Ν.4639/19 (όπως είχε κατατεθεί στην Βουλή των Ελλήνων) αναφερόταν -σε σχέση με την αναστολή ορισμένων διατάξεων του Ν.4603/19 που προβλεπόταν στο έβδομο άρθρο– τα παρακάτω :
  «… Πέραν των προεκτεθέντων, υπήρξαν γενικευμένες αντιδράσεις της αθλητικής κοινότητας σχετικώς με τις ρυθμίσεις των άρθρων 25, 26,27, 28, 29, 30 και 62 παρ. 4 του ν. 4603/2019 (Α΄48).
  Οι αντιδράσεις αυτές επεσήμαναν και επισημαίνουν εμφατικά τα προβλήματα που δημιουργούν και θα δημιουργήσουν οι εν λόγω διατάξεις κατά την εφαρμογή τους. Επί παραδείγματι,…
  Για όλους τους ανωτέρω λόγους, όπως επίσης και για λόγους ασφάλειας δικαίου, αλλά και για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νόμου, κρίνεται σκόπιμη η αναστολή της ισχύος των διατάξεων αυτών, προκειμένου να υπάρξει διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να προωθηθεί ένα αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τις αρχαιρεσίες και τη σύνθεση των οργάνων των κατά περίπτωση αθλητικών φορέων.»
  Είναι γνωστό ότι οι «γενικευμένες αντιδράσεις» τότε, μεταξύ των άλλων αφορούσαν και στην πρόβλεψη με την οποία ένα αθλητικό σωματείο για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση της οικεία Ομοσπονδίας θα έπρεπε να συμμετείχε με 10 ή 20 αθλητές -αντίστοιχα για ατομικά και ομαδικά αθλήματα – στα 2 προ της Γ.Σ ημερολογιακά έτη.
  Οι αντιδράσεις αυτές εστιαζόταν εμφατικά (όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε στην έκθεση) όχι στο γεγονός ότι η ρύθμιση επιχειρούσε –εύλογα κατά την άποψή μου- να αποκλείσει από εκλογικές διαδικασίες σωματεία «σφραγίδες» που ενώ παραμένουν άπραγα επί 3 χρόνια, επιτηδευμένα και ίσως με τις οδηγίες κάποιων, διαμορφώνουν συνθήκες για την εκλογή εκπροσώπων σε διοικήσεις ομοσπονδιών αλλοιώνοντας σε πολλές περιπτώσεις το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη διάταξη ερχόταν αιφνιδιαστικά να θεσμοθετηθεί εν μέσω της χρονιάς πριν από την εκλογική τον τρόπο συμμετοχής των σωματείων στις Γ.Σ.
  Για τους πιο πάνω λόγους η παρούσα πολιτική ηγεσία του Αθλητισμού, έθεσε την συγκεκριμένη διάταξη – μεταξύ άλλων – σε αναστολή, μέχρι την 31-12-2020, δηλαδή μέχρι ένα χρονικό σημείο που θα είχαν ήδη ολοκληρωθεί βάσει των διατάξεων της νομοθεσίας οι Γενικές Συνελεύσεις και η εκλογή των διοικήσεων όλων των ομοσπονδιών, ώστε οποιαδήποτε νέα ρύθμιση να θεσμοθετηθεί με τρόπο που να έχει εφαρμογή μετά την 01-01-2021 και ουσιαστικά να αφορά στις εκλογές του 2024. Και πράγματι η αναστολή αυτή αποκαθιστούσε την ασφάλεια δικαίου.
  Παρότι όμως στο διάστημα που μεσολάβησε από τον Νοέμβριο του 2019 μέχρι τώρα, καμία διαβούλευση δεν έγινε αναφορικά με το θέμα αυτό (ενδεχομένως και λόγω της πανδημίας) και ενώ βρισκόταν σε ισχύ η μέχρι την 31-12-2020 αναστολή, έρχεται σήμερα (όχι πλέον στην χρονιά πριν τις εκλογικές Γ.Σ. αλλά μόλις 3-4 μήνες πριν από αυτές) μια διάταξη που επαναφέρει με ακόμα πιο «αιφνιδιαστικό» τρόπο την «αιφνιδιαστική» πρόβλεψη του Ν.4603/19 περί 2 ημερολογιακών ετών προ της Γ.Σ., κάτι που προφανώς δεν αποκαθιστά την ασφάλεια δικαίου που επικαλέστηκε η τότε αιτιολογική έκθεση.
  Επιπλέον, σε αθλήματα όπως τα περισσότερα από αυτά που καλλιεργούνται από την Ελληνική Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων και τα σωματεία μέλη της, υπάρχει συχνά η πιθανότητα μια χειμερινή –άρα και αγωνιστική- περίοδος να εξελιχθεί άσχημα λόγω μη κατάλληλων καιρικών συνθηκών (έλλειψη χιονιού). Σε τέτοιες αγωνιστικές περιόδους (όπως π.χ. του 2018 και του 2020) παρατηρείται μια δραστική μείωση των αθλητών που καταφέρνουν να κάνουν ανάλογη προετοιμασία ώστε να λάβουν μέρος στους αγώνες των εθνικών πρωταθλημάτων. Μάλιστα, διαπιστώνεται ότι η μείωση αυτή προκύπτει κυρίως από αθλητές μικρών επαρχιακών σωματείων που δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια διεξαγωγής προπονητικών camps στο εξωτερικό. Η πρόβλεψη λοιπόν σχετικά με τα 2 έτη προ της Γ.Σ. θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και κάποιες τέτοιου είδους ειδικές συνθήκες που αφορούν σε σωματεία τα οποία σε καμία περίπτωση δεν ορίζονται σαν «σωματεία φαντάσματα» ώστε να τιμωρούνται αποκλειόμενα από την δυνατότητα συμμετοχής τους στην λήψη αποφάσεων.
  ΠΡΟΤΑΣΗ :
  (α) Στην παράγραφο 2 του τροποποιούμενου με το άρθρο 4 του παρόντος νομοσχεδίου, άρθρου 14 του Ν,2725/99 η διατύπωση στο συγκεκριμένο σημείο μπορεί να διαμορφωθεί ως εξής :
  « 2. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε γενική συνέλευση αθλητικής ένωσης έχει κάθε αθλητικό σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση, έχει εγγραφεί στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και, κατά δύο (2) τουλάχιστον από τα τελευταία τέσσερα (4) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης ημερολογιακά έτη, συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις με δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα και με είκοσι (20) τουλάχιστον αθλητές, αν πρόκειται για ομαδικό. Η συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις αποδεικνύεται … »
  (β) Στο άρθρο 25 του προτεινόμενου Νομοσχεδίου «Μεταβατικές Διατάξεις» να συμπεριληφθεί πρόβλεψη ότι η ισχύς της παραγράφου 2 του τροποποιούμενου με το άρθρο 4 του παρόντος νομοσχεδίου, άρθρου 14 του Ν.2725/99 δεν θα έχει εφαρμογή για τις Γενικές Συνελεύσεις που θα διεξαχθούν εντός του τελευταίου διμήνου του 2020 και θα ισχύσουν κανονικά για εκείνες που θα διεξαχθούν μετά την 01-01-2021. Ομοίως, αυτή η μεταβατική διάταξη θα ισχύσει και για την παράγραφο 2 του τροποποιούμενου με το άρθρο 7 του παρόντος, άρθρου 24 του Ν.2725/99.

 • 23 Αυγούστου 2020, 17:43 | ΚΙΒΡΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Το νομοσχέδιο θα πρέπει να έχει ισχύ από εδώ και πέρα για τη θητεία των μελών των ομοσπονδιών. Η ηλικία δεν παίζει ρόλο για την ανάδειξη στο Δ.Σ των ομοσπονδιών.Τα σωματεία που παράγουν αθλητισμό είναι αυτά που θα αναδείξουν αυτούς που πραγματικά μπορούν να προσφέρουν στην προαγωγή του αθλητισμού.

 • 23 Αυγούστου 2020, 17:18 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

  όλοι όσοι έχουμε σωματεία εκτός Αθηνών και θέλουμε να έρθουμε να ψηφίσουμε για τις εκλογές της Ομοσπονδίας θα ενημρωθούμε 2 ημέρες πριν??? είναι δυνατόν? με αυτόν τον τρόπο μας αφαιρείτε έμμεσα το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Επίσης η ΓΓΑ έχει χάσει το αρχείο της με τα σωματεία που έχουν Ειδική Αθλητική Αναγνώριση εδώ και χρόνια, άρα η οποιαδήποτε ενέργεια θα έπρεπε να είχε λάβει χώρα το προηγούμενο έτος και όχι 2 μήνες πριν τις εκλογές. όσοι έχουμε ειδική αθλητική αναγνώριση και για τον οποιοδήποτε λόγο δεν έχουμε εγγραφεί στο Μητρώο δεν θα ψηφίσουμε???

 • 23 Αυγούστου 2020, 17:59 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ

  Η υποχρέωση ελέγχου και επικύρωσης του καταλόγου με τα Σωματεία που έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις και ιδιαίτερα στις αρχαιρεσίες των Αθλητικών Ομοσπονδιών, από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, θα δημιουργήσει σοβαρά πρακτικά προβλήματα, αφ’ ενός γιατί το αρχείο της ΓΓΑ δεν φημίζεται για την αξιοπιστία και την εγκυρότητά του και αφ’ ετέρου δεν είναι δυνατόν να βρίσκεται ο κατάλογος των Σωματείων με δικαίωμα ψήφου σε εκκρεμότητα, λίγες ώρες πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

  1ηΠΡΟΤΑΣΗ:
  Να έχει προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο η ΓΓΑ το επικαιροποιημένο αρχείο των Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, καθώς και το Μητρώο των Αθλητικών Σωματείων. Έτσι θα είναι δυνατόν να υπάρχει έγκαιρη, πλήρης και αντικειμενική ενημέρωση και γνώση σε κάθε ενδιαφερόμενο και ιδιαίτερα στα Μέλη του Δ.Σ. κάθε Ομοσπονδίας που αναλαμβάνουν αυξημένες ευθύνες για την εγκυρότητα και την ακρίβεια του σχετικού καταλόγου.

  2η ΠΡΟΤΑΣΗ
  Μετά από αίτημα της οικείας Ομοσπονδίας, που υποβάλλεται εγγράφως 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης προς την ΓΓΑ, αυτή η τελευταία διαβιβάζει εντός 10 ημερών τον κατάλογο των Σωματείων που διαθέτουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Φορέων της ΓΓΑ.

 • 23 Αυγούστου 2020, 16:23 | ΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝ.

  Για να μπορέσει να εκλείψει το σημαντικό ζήτημα με τις αρχαιρεσίες στις νησιωτικές και γενικότερα στις απομακρυσμένες περιοχές και για να διασφαλίσουμε αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών ως θεσμική εγγύηση που θέτει το άρθρο 51 §4 του Σ. θα πρότεινα να κάνουμε χρήση της τεχνολογίας και συγκεκριμένα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, έτσι θα μπορούν να πραγματοποιηθούν ταυτοχρόνως αρχαιρεσίες σε όλη την χώρα ή και τοπικά εκλογές με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου.
  Ένα δεύτερο σημείο που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη είναι τα σωματεία να ψηφίζουν απευθείας το πρόεδρο. Συνεπώς απαιτείται διαχωρισμός ψηφοδελτίου προέδρου και μελών του Δ.Σ..
  Δεν είναι δυνατόν στις αρχαιρεσίες των Ομοσπονδιών να ψηφίζουν άτομα που δεν έχουν την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ.. Με ποιο τρόπο διασφαλίζουμε την νόμιμη εκπροσώπηση αν ψηφίζει οποιοδήποτε απλό μέλος;; Το μέλος του Δ.Σ. του σωματείου που θα ψηφίζει θα εκφράζει την ελεύθερη και ανόθευτη βούληση των μελών της.

 • 23 Αυγούστου 2020, 15:04 | ΜΠΛΗΓΙΑΝΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

  Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΕΙ ΤΟ ΑΙΣΧΟΣ ΤΩΝ «ΛΕΥΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΡΙΘΜΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΑΜΕΣΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΛΕΙΦΘΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΟΚΡΑΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ.

 • 23 Αυγούστου 2020, 13:47 | Ερμής

  Ακολουθούν τα σχόλια και οι προτάσεις του ΔΣ του σωματείου μας στο ΑΡΘΡΟ 7 (Γενικές Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες αθλητικών ομοσπονδιών)

  Τα βασικά σημεία και οι προτεινόμενες διατυπώσεις είναι οι ακόλουθες.

  Α) είναι αναχρονιστικό μοντέλο και απόλυτα αδιαφανές τα σωματεία να εκπροσωπούνται στις ΓΣ από απλά μέλη τους, είναι αυτονόητο πως οι εκπρόσωποι πρέπει να είναι τακτικά μέλη του ΔΣ, γι αυτό και προτείνουμε την ακόλουθη διατύπωση για την παράγραφο 1.

  1. Στη γενική συνέλευση της αθλητικής ομοσπονδίας, ανεξαρτήτως της ύπαρξης και λειτουργίας ή μη υποκείμενων αθλητικών ενώσεων, συμμετέχουν με αντιπροσώπους μόνο τα αθλητικά σωματεία που είναι μέλη της ομοσπονδίας ή των τυχόν υφιστάμενων ενώσεων – μελών της. Κάθε σωματείο – μέλος της ομοσπονδίας ή της τυχόν υφιστάμενης ένωσης εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση με έναν μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά τακτικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και εκπροσωπούν ένα μόνο σωματείο. Κάθε σωματείο – μέλος ομοσπονδίας ή ένωσης διαθέτει μία (1) μόνο ψήφο στη γενική συνέλευση της ομοσπονδίας. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου συμμετέχει και ψηφίζει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της δια πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας.

  Β) είναι απαραίτητη η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος και να δοθούν τουλάχιστον 25 ημέρες στη ΓΓΑ για επικύρωση του καταλόγου, γι αυτό προτείνουμε την ακόλουθη διατύπωση στην παράγραφο 3.

  3. Η πρόσκληση για την γενική συνέλευση δημοσιεύεται σαράντα (40) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας. Εικοσιπέντε (25) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο της αθλητικής ομοσπονδίας καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατάλογο με τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη γενική συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με βάση το τηρούμενο σε αυτή μητρώο μέχρι την ημέρα κατάρτισης του. Το αργότερο δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απαντά εγγράφως περί της επικυρώσεως ή μη του καταλόγου, άλλως θεωρείται ότι ο κατάλογος έχει επικυρωθεί. Σε περίπτωση που ο κατάλογος δεν συμφωνεί με το μητρώο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τότε αυτός αναμορφώνεται.

  Γ) το χρονοδιάγραμμα που αφορά τις υποψηφιότητες και τις αρχαιρεσίες πρέπει να τροποποιηθεί για να υπάρχει μία σωστή λογική, διαφάνεια, αλλά και για πρακτικούς λόγους, γι αυτό προτείνουμε την ακόλουθη διατύπωση στην πράγραφο 4.

  4. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών των οργάνων αθλητικής ομοσπονδίας, διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του, ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, κατόπιν αιτήσεως του σωματείου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη γενική συνέλευση. Οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και τα άλλα όργανα αθλητικής ομοσπονδίας υποβάλλονται τριάντα πέντε (35) ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική προς τούτο συνεδρίαση εγκρίνει τον κατάλογο των υποψηφίων το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και τον αναρτά στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας. Προσφυγές κατά της απόφασης έγκρισης του καταλόγου υποβάλλονται εντός 5 ημερών από την ανακοίνωση του στο ΑΣΕΑΔ, το οποίο υποχρεούται να αποφανθεί επί αυτών εντός 15 ημερών από την κατάθεση τους. Οι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 5 εφαρμόζονται αναλόγως και στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων αθλητικής ομοσπονδίας.

 • 23 Αυγούστου 2020, 10:52 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

  Α) Πολύ σωστή η διάταξη του νόμου που προβλέπει ότι στις αρχαιρεσίες των αθλητικών ομοσπονδιών οι εκπρόσωποι των σωματείων είναι μέλη του σωματείου και ορίζονται με απόφαση του σωματείου. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι οι εκπρόπσωποι και μέλη του Δ.Σ. του σωματείου γιατί περιορίζεται σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να εκπροσωπούν τα σωματεία και ειδικά από τα νησιά θα έχουμε δυσκολίεσ και στις μετακινήσεις

  Β) Η υποχρέωση ελέγχου και επικύρωσης του καταλόγου με τα Σωματεία που έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις και ιδιαίτερα στις αρχαιρεσίες των Αθλητικών Ομοσπονδιών, από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δεν είναι σωστή, Εξ’ άλλου τα θέματα αυτά επιλύονται στα πλαίσια των προβλέψεων του Αστικού Κώδικα, όπως προβλέπει η ίδια η Αθλητική Νομοθεσία. Επιπρόσθετα θα δημιουργηθούν σοβαρά πρακτικά προβλήματα, αφού δεν είναι δυνατόν να βρίσκεται ο κατάλογος των Σωματείων με δικαίωμα ψήφου σε εκκρεμότητα, λίγες ώρες πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Να έχει προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο η ΓΓΑ το επικαιροποιημένο αρχείο των Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, καθώς και το Μητρώο των Αθλητικών Σωματείων. Έτσι θα είναι δυνατόν να υπάρχει έγκαιρη, πλήρης και αντικειμενική ενημέρωση και γνώση σε κάθε ενδιαφερόμενο και ιδιαίτερα στα Μέλη του Δ.Σ. κάθε Ομοσπονδίας που αναλαμβάνουν αυξημένες ευθύνες για την εγκυρότητα και την ακρίβεια του σχετικού καταλόγου.

  Ταυτόχρονα να παρέχονται και τα χρονικά περιθώρια για διόρθωση λαθών, που είναι πιθανό να υπάρχουν στους καταλόγους της ΓΓΑ, πράγμα που έχει διαπιστωθεί επανειλημμένα.

 • 23 Αυγούστου 2020, 10:22 | ΝΕΚΤΑΡΙΑ-ΝΑΤΑΣΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

  «Οποιαδήποτε παρέμβαση ή έλεγχος στον κατάλογο με τα σωματεία που έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές των αθλητικών ομοσπονδιών αντιβαίνει τις διατάξεις του Συντάγματος και παραβιάζει την Ολυμπιακή χάρτα ( κεφ. 1, άρθρο 2, παρ. 5.), που απαγορεύει «οποιαδήποτε εξωτερική επιρροή στις εκλογικές διαδικασίες των αθλητικών Οργανώσεων.

  Προτείνω να υπάρχει πρόσβαση από όλους το αρχείο σωματείων της ΓΓΑ με ειδική αθλητική αναγνώριση αλλά και το μητρώο αθλητικών σωματείων. Έτσι θα υπάρχει διαφανής, πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση σε όλους και ειδικά στα μέλη του ΔΣ της κάθε ομοσπονδίας για την ακρίβεια του καταλόγου. Επίσης, θα μπορούσε μετά από αίτημα της ομοσπονδίας (20-30 ημέρες πριν τη γενική συνέλευση) η ΓΓΑ να διαβιβάζει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα πχ 10-15 ημερών τον κατάλογο των σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση. Έτσι, δίνεται ο χρόνος να διορθωθούν πιθανά λάθη στον κατάλογο αλλά διασφαλίζει και την αξιοπιστία και τη νομιμότητα της διαδικασίας.
  Είναι σωστό οι εκπρόσωποι των σωματείων να μπορεί να είναι απλά μέλη και όχι απαραίτητα μέλη των ΔΣ των συλλόγων.

 • 22 Αυγούστου 2020, 22:40 | Ζήκας Βασίλειος

  Να έχει προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο η ΓΓΑ το επικαιροποιημένο αρχείο των Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, καθώς και το Μητρώο των Αθλητικών Σωματείων. Έτσι θα είναι δυνατόν να υπάρχει έγκαιρη, πλήρης και αντικειμενική ενημέρωση και γνώση σε κάθε ενδιαφερόμενο και ιδιαίτερα στα Μέλη του Δ.Σ. κάθε Ομοσπονδίας.
  Ή
  Μετά από αίτημα της οικείας Ομοσπονδίας, που υποβάλλεται εγγράφως 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης προς την ΓΓΑ, αυτή η τελευταία διαβιβάζει εντός 10 ημερών τον κατάλογο των Σωματείων που διαθέτουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Φορέων της ΓΓΑ.

 • 22 Αυγούστου 2020, 21:59 | ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ

  Άρθρο 7
  Παρ.3. Ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι του σωματείου ( τακτικός και αναπληρωματικός ) πρέπει να είναι μέλη του του σωματείου και όχι απαραίτητα μέλη του Δ.Σ. και ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η εκπροσώπηση των σωματείων στις Γενικές Συνελεύσεις.
  Ο κατάλογος των σωματείων που τηρεί η ΓΓΑ, θα πρέπει περιοδικά να επικαιροποιείται. Να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σ’ αυτόν από τα σωματεία και τις Ομοσπονδίες. Ο οριστικός κατάλογος με το δικαίωμα ψήφου των σωματείων, ενόψει Γενικών Συνελεύσεων και Αρχαιρεσιών στις Ομοσπονδίες θα πρέπει να αποστέλλεται έγκαιρα, ώστε να υπάρχει το χρονικό περιθώριο σχετικού ελέγχου και προγραμματισμού.

 • 22 Αυγούστου 2020, 19:57 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Α.

  Για τις αρχαιρεσιες στις αθλητικες ομοσπονδιες πρπει να θεσπιστει ως αντιπροσωπος καθε σωματειου να οριζεται μελος του ΔΣ του σωματειου. Μονο τοτε θα θα εχουμε αμεση αντιπροσωπευση.
  Σε αλλο σημειο και καθως βρισκομαστε σε πλαισιο οικονομικων δυσχερειων και υγειονομικων πρωτολολλων ας δοθει η ευχερεια στα σωματεια να ψηφιζουν στις εκαστοτε τοπικες ενωσεις. Ενα απλο παραδειγμα καταδεικνυει το προφανες. Οι αντιπροσωποι των σωματειων απο τα ακριτικα σημεια της χωρας θα πρεπει να ξοδεψουν ενα σεβαστο ποσο για να ταξιδεψουν στηνΑθηνα ενω υπαρχουν και οι σχετικοι περιορισμοι βασει των υγειονομικων πρωτοκολλων. Αν θελουμε ευρεια συμμετοχη και δημοκρατικη εκφραση των σωματειων αυτα θα πρεπει να ψηφιζουν στις τοπικες ενωσεις. Στο ιδιο πλαισιο, η επιλογη προεδρου και μελων του ΔΣ των ομοσπονδιων θα πρεπει να ειναι ξεχωριστα ωστε τς σωματεια να επιλεγουν τον Πρόεδρο.

 • 22 Αυγούστου 2020, 17:35 | Aνδριανός Κ.

  Κανένας αντιπρόσωπος που θα ψηφίζει στις αρχαιρεσίες να μην είναι απλώς μέλος του συλλόγου, αλλά να είναι μέλος του ΔΣ του συλλόγου. Στην ίδια κατεύθυνση οι σύλλογοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν σε ξεχωριστό πεδίο μόνο για Πρόεδρο και σε άλλο για μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας.

  Μόνο έτσι θα εξασφαλισθεί η άμεση επιλογή των συλλόγων για τη διοίκηση της Oμοσπονδίας.

 • 22 Αυγούστου 2020, 17:43 | Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος

  Για την επίτευξη της ουσιαστικής και διαφανούς αντιπροσώπευσης των συλλόγων, πρέπει ο εν λόγω αντιπρόσωπος καθώς και ο αναπληρωτής που θα εκπροσωπούν το σύλλογο στις αρχαιρεσίες να είναι ενεργά μέλη του τρέχοντος ΔΣ του κάθε συλλόγου και όχι απλώς μέλος του συλλόγου.

  Παράλληλα, πρέπει να διασφαλισθεί η ξεχωριστή επιλογή για εκλογή προέδρου και μελών του ΔΣ της ομοσπονδίας. Με αυτό τον τρόπο οι σύλλογοι επιλέγουν για άμεσα και δημοκρατικά τον άνθρωπο που θα αναλάβει την προεδρία της Ομοσπονδίας που συμμετέχουν.

  Επιπλέδον, δεδομένων των συνθηκών οι σύλλογοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να ψηφίσουν στις τοπικές ενώσεις τους. Έτσι επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των συλλόγων στις αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας.

 • 22 Αυγούστου 2020, 17:00 | ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΩΣΤΗ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
  ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ, ΟΠΩΣ π.χ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΘΑ ΔΥΣΚΟΛΕΨΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

  ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Γ.Α. Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
  ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΕΥΛΟΓΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΣΤΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
  ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΜΟΝΟ Η ΚΑΘΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΑΡΧΗΣ

 • 22 Αυγούστου 2020, 13:32 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ

  Μητρώο αθλητικών σωματείων – αθλητική αναγνώριση – γνωστοποίηση καταλόγου σε ενδιαφερόμενους φορείς.
  Άρθρο 7.
  (τροποποίηση του άρθρου 24 του ν.2725/1999)
  Τα σωματεία που έχουν δικαίωμα ψήφου σε Γ.Σ. Ενώσεων – Ομοσπονδιών ελέγχονται νομίμως από τις εκάστοτε και τις επί μέρους Ομοσπονδίες. Η προσθήκη της αποκλειστικής ευθύνης από τη ΓΓΑ δεν γνωρίζουμε αν θα λύσει ζητήματα ή αν θα προσθέσει προβλήματα στον κατάλογο των κατεχόντων δικαιώματος ψήφου Σωματείων δεδομένου του όγκου και της πληθώρας των χιλιάδων διαφόρων σωματείων διαφορετικών αθλημάτων και ενδεχόμενης υπέρβασης της Κρατικής Αρχής στις οικείες υποθέσεις των αθλητικών φορέων.
  Υπάρχει Μητρώο Αθλητικών Σωματείων σε κάθε Ομοσπονδία που τα ζητήματα αθλητικής αναγνώρισης- μητρώου μπορούν να ελέγχονται από τη ΓΓΑ και να λύνονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
  Σε κάθε περίπτωση η συνεργασία ΓΓΑ – Ομοσπονδίας σε ζητήματα αναγνώρισης δικαιώματος ψήφου θα πρέπει να διέπεται από παροχή ανάλογου χρόνου κυρίως σε τυχόν διαφοροποιήσεις των καταλόγων έτσι ώστε να διορθώνονται λάθη και παρατυπίες που δεν είχαν προβλεφθεί ή παρατηρηθεί κατά την προσκόμιση των ανάλογων δικαιολογητικών.
  ΠΡΟΤΑΣΗ: Συνεργασία σε ζητήματα αναγνώρισης σωματείων των: ΓΓΑ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ-ΕΝΩΣΕΩΝ. Να καταργηθεί το διήμερο πριν τη Γ.Σ. της οριστικοποίησης του καταλόγου και να γίνει τουλάχιστον 10ήμερο και παράλληλα να γνωστοποιείται εγκαίρως στα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να διορθώνονται λάθη έτσι ώστε να μην αναστατώνονται οι Γ.Σ. των Ενώσεων και των Ομοσπονδιών από ενστάσεις που θα δυσχεραίνουν τις εκλογικές διαδικασίες αντί να τις διευκολύνουν.

 • 22 Αυγούστου 2020, 12:04 | Μαργαριτόπουλος Σπύρος

  Στις εκλογές για το ΔΣ των Ομοσπονδιών ο κάθε αντιπρόσωπος του σωματείου αλλά και ο αναπληρωτής να είναι και μέλη του ΔΣ του ίδιου σωματείου του οποίου αντιπροσωπεύουν. Έτσι δε θα υπάρχουν οι λεγόμενες «λευκές εξουσιοδοτήσεις» τις οποίες παραχωρούν οι σύλλογοι στον όποιο παράγοντα ο οποίος με τη σειρά του βάζει όποιον αντιπρόσωπο θέλει. Επίσης θα ήταν ακόμα καλύτερο στις εκλογές ο κάθε αντιπρόσωπος συλλόγου να καταθέτει και επικυρωμένο απόσπασμα της εκλογής των μελών του ΔΣ του συλλόγου ως απόδειξη και για ακόμα περισσότερη διαφάνεια.

 • 22 Αυγούστου 2020, 11:33 | ΛΑΒΟΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

  ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΩΣΤΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΝΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΧΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 • 22 Αυγούστου 2020, 10:17 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΑΒΟΥΤΑΣ

  ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Γ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΨΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΛΑΘΗ.
  ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΩΣΤΕ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΑΘΗ

 • 22 Αυγούστου 2020, 10:04 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΙΣ Γ.Σ. ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
  ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ (ΟΠΩΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.) ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
  ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ Γ.Γ.Α. ΜΕ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΓΙΑ ΑΚΡΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
  ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ

 • 22 Αυγούστου 2020, 10:00 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ-ΜΠΑΣΚΕΤ)ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΟΥΝ.
  ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΊ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.

 • 22 Αυγούστου 2020, 01:50 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΑΒΒΑΝΗ

  Επί της τροποποίησης του άρθρου:
  1) Αντιπρόσωπος μόνον μέλος του ΔΣ του σωματείου για απόλυτη διαφάνεια της διαδικασίας και όχι απλό μέλος του σωματείου
  2) Αρχαιρεσίες σε περισσότερα μέρη για μεγαλύτερη συμμετοχή των σωματείων και
  3) Κατάλογος μελών ανηρτημένος και επικαιροποιημένος στην ηλεκτρονική σελίδα της Ομοσπονδίας

 • 22 Αυγούστου 2020, 00:18 | ΦΩΤΕΙΝΗ Κ.

  Είναι γεγονός ότι μέχρι σήμερα στις αρχαιρεσίες των Ομοσπονδιών ψήφιζε αντιπρόσωπος του σωματείου, ο οποίος, μάλιστα, μπορεί να ήταν και πρόσωπο εκτός σωματείου. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε «κενές» εξουσιοδοτήσεις αλλά και στην ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων μεταξύ των μελών του ΔΣ των Ομοσπονδιών και των σωματείων. Η τροποποίηση του σχεδίου νόμου, ώστε να ψηφίζει μέλος του σωματείου είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζει τη διαφάνεια της συμμετοχής στις αρχαιρεσίες. Το μητρώο μελών του σωματείου δεν ελέγχεται από καμία δημόσια υπηρεσία ή άλλο φορέα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν περιθώρια να οριστεί κάποιο νέο μέλος ως αντιπρόσωπος που δεν έχει αποκτήσει καν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Επομένως, στη παρούσα φάση, θεωρώ ότι είναι καλύτερη επιλογή ο αντιπρόσωπος να είναι μέλος του ΔΣ, διότι αφενός το ΔΣ εκπροσωπεί νόμιμα το σωματείο και αφετέρου είναι γνωστή η σύνθεση του ΔΣ και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αλλά και σε Τράπεζες και σε άλλους φορείς του Δημοσίου. Τότε και μόνον τότε θα εξασφαλιστεί το αδιάβλητο της συμμετοχής των σωματείων στις αρχαιρεσίες.
  Επίσης, το θέμα με τις ακριτικές ή απομακρυσμένες περιοχές μπορεί να ξεπεραστεί με τη διενέργεια αρχαιρεσιών στις Τοπικές Ενώσεις με διασφάλιση της διαδικασίας με ορισμό δικαστικού αντιπροσώπου (και εφορευτικής επιτροπής) στις Τοπικές Ενώσεις ή σε άλλους τόπους που θα οριστούν. Άλλωστε, οι αρχαιρεσίες μπορούν να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα σε πολλά μέρη με τις σύγχρονες μεθόδους τηλεδιάσκεψης και αυτό θα αποτελέσει ένα ακόμα βήμα προς την ηλεκτρονική εξέλιξη της διαδικασίας. Επιτέλους, η Ελλάδα πρέπει να περάσει σε μία νέα εποχή στον ερασιτεχνικό αθλητισμό με κύριο στόχο τη διαφάνεια των αρχαιρεσιών αλλά και την αμεσότητα και την καθολικότητα της ψήφου των σωματείων.

 • 22 Αυγούστου 2020, 00:40 | Σάββας Νικολαιδης

  Δεν μπορώ να καταλάβω σε τι θα βοηθήσουν οι αλλαγές που ζητάτε να γίνουν σε ότι αφορά τα άρθρα που αναφέρονται στις θητείες, τις ηλικίες, καθώς και το ότι θα πρέπει να είναι ξεχωριστό το ψηφοδέλτιο για την εκλογή προέδρου Ισχύει κάτι από όλα αυτά
  στην Βουλή;
  Το μόνο που θα μπορούσε να ισχύσει, είναι το όριο στις θητείες αλλά από τώρα και στο εξής Είμαι εξήντα χρονών και ασχολούμαι με τον αθλητισμό από τα δέκα μου, από διάφορα πόστα.
  Πιστεύω ότι έχω προσφέρει πολλά στον χώρο και δεν μπορώ να δεχτώ, ότι κάποιοι που θέλουν να καθαρίσουν τον χώρο, όπως λένε,τον αγαπούν περισσότερο από εμένα.Η γνώμη όλων μας που ασχολούμαστε μια ζωή με αυτό που αγαπάμε δεν ζητάμε απλά να ακούγεται, αλλά το απαιτούμε.

 • 21 Αυγούστου 2020, 20:16 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Να έχει προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο η ΓΓΑ το επικαιροποιημένο αρχείο των Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, καθώς και το Μητρώο των Αθλητικών Σωματείων. Έτσι θα είναι δυνατόν να υπάρχει έγκαιρη, πλήρης και αντικειμενική ενημέρωση και γνώση σε κάθε ενδιαφερόμενο και ιδιαίτερα στα Μέλη του Δ.Σ. κάθε Ομοσπονδίας που αναλαμβάνουν αυξημένες ευθύνες για την εγκυρότητα και την ακρίβεια του σχετικού καταλόγου. Μία από τις θεμελιώδης αρχές τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ είναι η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ.
  Διαφορετικά μετά από αίτημα της οικείας Ομοσπονδίας, που υποβάλλεται εγγράφως 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης προς την ΓΓΑ, αυτή διαβιβάζει εντός ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ 10 ημερών τον κατάλογο των Σωματείων που διαθέτουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Φορέων της ΓΓΑ.
  Οι εκπρόσωποι των σωματείων να είναι μέλη των συλλόγων και ΟΧΙ του Δ.Σ. Σε διαφορετική περίπτωση δημιουργεί προβλήματα ιδιαίτερα στα νησιωτικά Σωματεία.

 • Άρθρο 7
  Επί της παραγράφου 3: Που αφορά στην αντικατάσταση του άρθρου 24 του ν.2725/1999 ισχύει η ίδια παρατήρηση που υποβλήθηκε για το άρθρο 4 παράγραφος 3, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 14 του ν.2725/1999

 • 21 Αυγούστου 2020, 09:46 | ΠΑΥΛΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Άρθρο 7.Συνελεύσειςαρχαιρεσίες -οργανα.(τροποποίηση-αντικατάσταση του αρθ 24 του ν 2725/99).
  Παρ 1.Επειδη παρακολουθούμε τις παρατηρήσεις που καταγράφονται για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, κάποιοι προερχόμενοι από ομοσπονδίες ιαπωνικών αθλημάτων του τύπου καράτε, τζούντο κλπ προτείνουν, οι αντιπρόσωποι των Σωματείων στις υπερκειμενες αρχες(Ενώσεις, Ομοσπονδίες) που ορίζονται με απόφαση του Δ. Σ να είναι ΜΈΛΗ των Δ. Σ των σωματείων και όχι τακτικά μέλη του Σωματείου που έχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος για το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλεγεσται, θεωρούμε ότι η θέση αυτή είναι έκ του.. πονηρου, λόγω του αριθμητικου μεγεθους των συγκεκριμένων αθλημάτων.
  Φανταστείτε ένα σωματείο με 7μελες η 5μελες Δ. Σ εκτός των υποχρεώσεων έναντι της λειτουργίας και ανάπτυξης των αθλημάτων που καλλιεργεί να επωμιζεται και τις υποχρεώσεις συμμετοχής στις Ενώσεις και ομοσπονδίες των αντίστοιχων αθλημάτων. Φανταστείτε επίσης ένα αντιστοιχο νησιώτικο σωματείο με αντιπροσώπους στις ενώσεις και ομοσπονδίες των αθλημάτων που καλλιεργει, με τα συγκοινωνιακα προβλήματα, τις αναγκαστικές διανυκτερευσεις στις εδρες των ενώσεων.. Ούτε λάστιχο να ήταν…
  Από την άλλη πλευρά η δράση ενός Σωματείου να εναποτιθεται στα πεντε η επτά εκλεγμένα μέλη του Δ. Σ, με τον αποκλεισμό των υπολοίπων τακτικών εγγεγραμμενων μελών με το δικαιωμα του εκλέγειν και εκλέγεσται, στα οποία θα υπάρχουν αξιόλογα μέλη, που μπορούν να εκπροσωπούν το Σωματείο στα διάφορα φορά και υπερκειμενες αρχές, είναι αντιπαραγωγικο, με τον κίνδυνο να ελλοχευει για παντελή αδιαφορία και εντέλει περιθοριοποιηση των μελών του, που αποτελούν το απαραίτητο συστατικό της υπόστασης ενός Σωματείου που ασκεί το δικαίωμα του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΕΣΘΑΙ…

 • 21 Αυγούστου 2020, 09:23 | ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΑ

  Είναι ντροπή για τον Ελληνικό Αθλητισμό ότι Αθλητικές Ομοσπονδίες ακόμα εκλέγουν άτομα στην εκτελεστική επιτροπή (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, ΓΓ και Ταμία) από το Λεκανοπέδιο Αττικής

  Κατάπτυστη παραβίαση του Συντάγματος. Πρέπει να διορθωθεί από τώρα και να εμπεριέχεται σε όλα τα καταστατικά των ομοσπονδιών. Οι ικανοί για πρόεδροι, αντιπρόεδροι, ΓΓ και Ταμίες είναι ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ?????????

  Να συμπληρωθεί παράγραφος 8 όπως παρακάτω:

  8. Υποψηφιότητα για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν όλοι όσοι πληρούν τις παραπάνω νόμιμες προϋποθέσεις από όλη την Ελληνική Επικράτεια.

 • 21 Αυγούστου 2020, 08:03 | ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΑ

  Η παράγραφος 3 θα πρέπει να αντικατασταθεί όπως παρακάτω:

  3. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο της αθλητικής ομοσπονδίας καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατάλογο με τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη γενική συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με βάση το τηρούμενο σε αυτή
  μητρώο. Το αργότερο δυο (2) δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απαντά εγγράφως περί της επικυρώσεως ή μη του καταλόγου, άλλως θεωρείται ότι ο κατάλογος έχει επικυρωθεί.. Σε περίπτωση που ο κατάλογος δεν συμφωνεί με το μητρώο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τότε αυτός αναμορφώνεται.

 • 21 Αυγούστου 2020, 00:33 | Κέλλης Σπύρος

  1. Η υποχρέωση ελέγχου και επικύρωσης του καταλόγου με τα Σωματεία που έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ. στις αρχαιρεσίες των Αθλητικών Ομοσπονδιών, από τη Γ.Γ.Α., υπερβαίνει τις διατάξεις του Συντάγματος και παραβιάζει την Ολυμπιακή χάρτα ( κεφ. 1, άρθρο 2, παρ. 5.), που απαγορεύει «οποιαδήποτε εξωτερική επιρροή στις εκλογικές διαδικασίες των αθλητικών Οργανώσεων». Τα θέματα αυτά επιλύονται στο πλαίσιο των προβλέψεων του Αστικού Κώδικα, όπως εξάλλου προβλέπει η ίδια η Αθλητική Νομοθεσία.
  2. Θα δημιουργηθούν σοβαρά πρακτικά προβλήματα γιατί:
  1. το αρχείο της Γ.Γ.Α. δεν φημίζεται για την αξιοπιστία και την εγκυρότητά του και
  2. είναι αδιανόητο να βρίσκεται ο κατάλογος των Σωματείων με δικαίωμα ψήφου σε εκκρεμότητα, λίγες ώρες πριν τη διεξαγωγή της Γ.Σ..

  Προτάσεις:
  1η: Το επικαιροποιημένο αρχείο των Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, καθώς και το Μητρώο των Αθλητικών Σωματείων της Γ.Γ.Α. να είναι προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο. Έτσι, θα είναι δυνατόν να υπάρχει έγκαιρη, πλήρης και αντικειμενική ενημέρωση και γνώση σε κάθε ενδιαφερόμενο και ιδιαίτερα στα Μέλη του Δ.Σ. κάθε Ομοσπονδίας που αναλαμβάνουν αυξημένες ευθύνες για την εγκυρότητα και την ακρίβεια του σχετικού καταλόγου.

  2η: Η Γ.Γ.Α. διαβιβάζει εντός 10 ημερών τον κατάλογο των Σωματείων που διαθέτουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και έχουν ενταχθεί στο Μητρώο της, μετά από αίτημα της οικείας Ομοσπονδίας προς αυτήν, το οποίο υποβάλλεται εγγράφως 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Γ.Σ.. Με τον τρόπο αυτό παρέχονται τα χρονικά περιθώρια για διόρθωση λαθών, που είναι πιθανό να υπάρχουν στους καταλόγους της ΓΓΑ.

 • 20 Αυγούστου 2020, 23:28 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΑΜΘ

  Είναι αντισυνταγματικό και ανεπίτρεπτο η ΓΓΑ να ελέγχει και να επικυρώνει τον κατάλογο των Σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ. των Ενώσεων και των Ομοσπονδιών. Είναι γραφειοκρατικό το προτεινόμενο σύστημα, όταν σήμερα η Κυβέρνηση προτάσσει την ψηφιακή διακυβέρνηση. Είναι γνωστό σε όλους ότι μόνο αρχεία δεν τηρούνται στην ΓΓΑ Υπενθυμίζω ότι τα ευτράπελα, πρόσφατα με την εγγραφή στο Μητρώο αθλητικών σωματείων. Σωματεία με πολύχρονη και πολυδιάστατη δραστηριότητα, με εγγραφή στην ΓΓΑ πριν από πολλά χρόνια, ήταν ανύπαρκτα για την ΓΓΑ, ενώ αυτή μέχρι πριν από λίγα χρόνια τα επιχορηγούσε.
  ΠΡΟΤΑΣΗ: Να είναι προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο τα επικαιροποιημένα αρχεία των Σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση, καθώς και το Μητρώο των Αθλητικών Σωματείων. Έτσι θα υπάρχει έγκαιρη, πλήρης και αντικειμενική ενημέρωση και κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να υποβάλει τις ενστάσεις του στα αρμόδια Όργανα κάθε Ομοσπονδίας.

 • 20 Αυγούστου 2020, 20:03 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

  Η λίστα των σωματείων του μητρώου θα πρέπει να είναι ανά πάσα ώρα και στιγμή στη διάθεση του καθενός.
  Έτσι θα υπάρχει πληροφόρηση και παρότρυνση όσων σωματείων δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία και θέλουν να συμμετάσχουν στις εκλογές και όχι μόνο, να το κάνουν.

 • 20 Αυγούστου 2020, 20:19 | Λάμπρος Κωνσταντής

  Άρθρο 7 Γενικές Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες αθλητικών ομοσπονδιών – Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)
  Το άρθρο 24 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Άρθρο 24
  Γενικές Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες αθλητικών ομοσπονδιών
  1. Στη γενική συνέλευση της αθλητικής ομοσπονδίας, ανεξαρτήτως της ύπαρξης και λειτουργίας ή μη υποκείμενων αθλητικών ενώσεων, συμμετέχουν με αντιπροσώπους μόνο τα αθλητικά σωματεία που είναι μέλη της ομοσπονδίας ή των τυχόν υφιστάμενων ενώσεων – μελών της. Κάθε σωματείο – μέλος της ομοσπονδίας ή της τυχόν υφιστάμενης ένωσης εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση με έναν μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος εκλέγεται κατά τη διαδικασία των εκλογών του διοικητικού συμβουλίου και της ελεγκτικής επιτροπής. Με τον ίδιο τρόπο εκλέγεται και ο αναπληρωτής του. Η θητεία τους είναι ίδια με αυτή του διοικητικού συμβουλίου. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και αυτοί που είναι υποψήφιοι για το διοικητικό συμβούλιο. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά τακτικά μέλη του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και εκπροσωπούν ένα μόνο σωματείο. Κάθε σωματείο – μέλος ομοσπονδίας ή ένωσης διαθέτει μία (1) μόνο ψήφο στη γενική συνέλευση της ομοσπονδίας. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου συμμετέχει και ψηφίζει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της δια πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας. Κωλυομένων των εκλεγμένων αντιπροσώπων τακτικού και αναπληρωματικού του σωματείου δύναται το σωματείο να εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα.
  3. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο της αθλητικής ομοσπονδίας καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατάλογο με τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη γενική συνέλευση, μαζί με τα ονοματεπώνυμα των αντιπροσώπων τους ( τακτικού και αναπληρωματικού). Ο κατάλογος αυτός πρέπει να ακριβής, καθόλα αληθής και έγκυρος και να επέχει θέση διοικητικής πράξης του οργάνου το οποίο τον συνέταξε και των υπευθύνων που τον υπέγραψαν. Ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με βάση το τηρούμενο σε αυτή μητρώο. Το αργότερο δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απαντά εγγράφως περί της επικυρώσεως ή μη του καταλόγου, άλλως θεωρείται ότι ο κατάλογος έχει επικυρωθεί. Σε περίπτωση που ο κατάλογος δεν συμφωνεί με το μητρώο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τότε αυτός αναμορφώνεται και επικυρώνεται. Η Γενική Συνέλευση η οποία θα διεξαχθεί με κατάλογο εκπροσώπων σωματείων μελών που δεν έχει επικυρωθεί από την Γ.Γ.Α, θεωρείται άκυρη ως προς τις αποφάσεις τις οποίες έλαβε.
  Οι άλλες διατάξεις του άρθρου αυτού να ψηφιστούν ως έχουν.

 • 20 Αυγούστου 2020, 19:26 | Παπαδόπουλος Κώστας

  Ο Αντιπρόσωπος και ο Αναπληρωτής να είναι υποχρεωτικά μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου και ο όμιλος να είναι εγγεγραμμένος στο αθλητικό μητρώο της Γ.Γ.Α. για λόγους διαφάνειας.