• Σχόλιο του χρήστη 'Σχολή Κινηματογράφου Τηλεόρασης Λυκούργου Σταυράκου - H.C.T.S.S.' | 4 Αυγούστου 2014, 10:57

    Σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Ανώτερων Σχολών Κινηματογραφίας Τηλεόρασης. Λαμβάνοντας υπόψη πως τον οδηγό σπουδών τον καταρτίζει η Ανωτέρα Σχολή Κινηματογράφου και επικαιροποιείται από το εποπτευόμενο Υπουργείο, είναι φυσικό επακόλουθο ότι κατά τη διαδικασία επικαιροποίησης θα προκύψουν ερωτήματα και αναγκαίες διευκρινίσεις και από τις δύο πλευρές. Με βάση το προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα και στον βαθμό που γίνονται αντιληπτοί οι τίτλοι των μαθημάτων, επισημαίνουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις, όσον αφορά τα τρία βασικά τμήματα όπως αυτά ορίζονται από το Ν. 1158/1981 αρθρ. 4 παρ. 4 : 1) Ιστορία παγκόσμιου κινηματογράφου Το μάθημα περιορίζεται στα πρώτα δύο έτη και έτσι η ύλη του είναι εξαιρετικά συμπυκνωμένη. Ως εκ τούτου υπάρχει ο κίνδυνος της μη διαυγούς πρόσληψης του αντικειμένου εκ μέρους των σπουδαστών. Επέκταση και στο τρίτο έτος (α’ και β΄εξάμηνο). 2)Παγκόσμια ιστορία τέχνης (και Αισθητική του Κάδρου) Επέκταση και στο Β΄έτος, για τους παραπάνω λόγους. 3)Θεωρία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Διδασκαλία μόνο στο Γ΄ έτος (2 ώρες Α΄ και Β΄εξάμηνο). Έτσι θα καταστεί χρήσιμο για τον σπουδαστή, ο οποίος θα είναι αρκετά έτοιμος για το περιεχόμενο του μαθήματος. 4)Αισθητική Κινηματογράφου Ως πολύ σοβαρή παράλειψη κρίνεται η απουσία του μαθήματος της Αισθητικής Κινηματογράφου από το πρόγραμμα σπουδών, το οποίο θα πρέπει να διδάσκεται και στα τρία έτη (α΄και β΄εξάμηνο). Το περιεχόμενο του μαθήματος αυξάνει τις δυνατότητες των σπουδαστών στην πρακτική τους ενασχόληση, αφού τους φέρνει σε επαφή με όλες τις μέχρι τώρα χρήσεις των εκφραστικών μέσων. 5) Ανάλυση εικόνας Με βάση τα ανωτέρω το μάθημα καλύπτεται από την Ιστορία και Αισθητική του Κινηματογράφου. 6)Μοντάζ Η ύπαρξη κινηματογραφικής άσκησης στο πρώτο έτος προϋποθέτει και την ύπαρξη Θεωρίας Μοντάζ (Α΄και Β΄εξάμηνο) με την αναφερόμενη ύλη (βασικές αρχές και παρουσίασή του σε όλα τα αφηγηματικά είδη) στο πρόγραμμα. Απαραίτητη κρίνεται η ύπαρξη Πρακτικής Μοντάζ στο Β΄ και Γ΄έτος (α΄και β΄εξάμηνο). Η εκπαίδευση των σπουδαστών μόνο στην παραγωγή των ασκήσεων τους κρίνεται ανεπαρκής. 7) Σκηνοθετώντας για την Τηλεόραση. Πρέπει να εκκινήσει από το Δεύτερο έτος (α΄και β΄εξάμηνο) και να συνεχισθεί στο Τρίτο (α΄και β΄εξάμηνο). 8) Τηλεοπτική Σκηνοθεσία Η ύλη του να ενσωματωθεί στο μάθημα Σκηνοθετώντας για την Τηλεόραση. 9) Στο τμήμα Σκηνογραφίας-Ενδυματολογίας το μάθημα της Θεωρίας προτείνεται να αντικατασταθεί από το μάθημα της Θεατρολογίας (Α΄ και Β΄έτος). Το μάθημα Δουλεύοντας με τους χαρακτήρες προτείνεται να αντικατασταθεί στο Γ΄έτος ( α΄και β΄ εξάμηνο) με το μάθημα της κατασκευής θεατρικής μακέτας. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας.