ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ «Οργάνωση και Λειτουργία Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης»

Άρθρο 1
Προσθήκη Τμήματος
Στα Τμήματα των Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης, όπως αυτά προβλέπονται στην παρ. 1γ΄ του άρθρου 3 του Ν. 1158/1981, προστίθεται και έβδομο (7ο) Τμήμα, το Τμήμα Μοντάζ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας

Άρθρο 2
Σχολικό και διδακτικό έτος
1. Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους, διαιρείται δε σε δύο (2) διδακτικές περιόδους (εξάμηνα) και την περίοδο των θερινών διακοπών. Κάθε διδακτική περίοδος περιλαμβάνει δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας και μέχρι τρεις (3) εβδομάδες εξετάσεων.
Οι δύο διδακτικές περίοδοι αποτελούν το διδακτικό έτος.
2. Η διδασκαλία των μαθημάτων της α’ περιόδου (χειμερινό εξάμηνο) αρχίζει την πρώτη Δευτέρα του μηνός Οκτωβρίου και λήγει μετά τη συμπλήρωση δεκατριών (13) εβδομάδων, της δε β’ περιόδου (εαρινό εξάμηνο) αρχίζει την πρώτη Δευτέρα μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων της α΄ περιόδου και λήγει μετά τη συμπλήρωση δεκατριών (13) εβδομάδων.
3. Για τη συμπλήρωση της διδασκαλίας ή τη διενέργεια εξετάσεων μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται στις παρ. 1 ή 2 του άρθρου αυτού δύνανται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να παρατείνονται οι διδακτικές περίοδοι με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Άρθρο 3
Εορτολόγιο
1. Οι Ανώτερες Σχολές Κινηματογραφίας-Τηλεόρασης αργούν:
α) Κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων, οι οποίες αρχίζουν στις 24 Δεκεμβρίου και λήγουν στις 7 Ιανουαρίου.
β) Κατά τις διακοπές του Πάσχα οι οποίες αρχίζουν τη Μεγάλη Δευτέρα και λήγουν την Κυριακή του Θωμά.
γ) Κατά τις θερινές διακοπές οι οποίες αρχίζουν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Ιουνίου και λήγουν στις 31 Αυγούστου.
2. Οι Σχολές αργούν και κατά τις λοιπές εξαιρετέες εορτές και ημέρες αργίας που ισχύουν για τη Δημόσια Εκπαίδευση.
Άρθρο 4
Εγγραφές – Προθεσμίες εγγραφών
1. Οι σπουδαστές εγγράφονται με αίτησή τους, στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμό τους όπως είναι γραμμένο στα Μητρώα Αρρένων ή στα Δημοτολόγια των ΟΤΑ, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπονται στις οικείες διατάξεις.
2. Στο Α’ έτος εγγράφονται οι επιτυχόντες στις εισαγωγικές εξετάσεις και οι απορριφθέντες του έτους αυτού.
3. Στο Β΄ και Γ΄ έτος εγγράφονται οι προαχθέντες από το προηγούμενο έτος, οι απορριφθέντες αυτού του έτους και οι καταταγέντες σ’ αυτά, μετά από κατατακτήριες εξετάσεις.
4. Οι εγγραφές των σπουδαστών αρχίζουν την 1η Σεπτεμβρίου και λήγουν στις 30 του ίδιου μήνα. Ειδικότερα οι εγγραφές των σπουδαστών οι οποίοι πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις ή έλαβαν μέρος στις κατατακτήριες ή επαναληπτικές εξετάσεις, πραγματοποιούνται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επόμενη ημέρα της έκδοσης των αποτελεσμάτων.
5. Ο Διευθυντής της Σχολής δύναται για εξαιρετικούς λόγους, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης σπουδαστή, να επιτρέψει την εγγραφή του, εφόσον δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών από τις προθεσμίες της παρ. 4.
6. Για γενικότερους λόγους δύναται ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού να παρατείνει την προθεσμία εγγραφών πέρα από τις προθεσμίες που καθορίζονται στην παρ. 4, αλλά η παράταση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήξης των προθεσμιών αυτών.

Άρθρο 5
Εξετάσεις
1. Εισαγωγικές εξετάσεις
α) Οι εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται κατά το χρονικό διάστημα των θερινών διακοπών και μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων των υποψηφίων.
β) Οι εισαγωγικές είναι γραπτές εξετάσεις γενικού γνωστικού περιεχομένου, καθώς και εξετάσεις των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των υποψηφίων στην ειδικότητα της επιλογής τους.
γ) Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζει, κάθε έτος, το πρόγραμμα των εξετάσεων με προκήρυξη, μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 25 του Ν. 1158/1981, όπως αυτή ισχύει με το άρθρο 38 του Ν. 3905/2010. Η ανωτέρω προκήρυξη ανακοινώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων και τοιχοκολλάται στην είσοδο των κτιρίων των εξεταστικών κέντρων και των Ανώτερων Σχολών Κινηματογραφίας-Τηλεόρασης.
δ) Με την προκήρυξη καθορίζονται οι μέρες, τα εξεταστικά κέντρα, οι ώρες ενάρξεως των εξετάσεων, τα εξεταζόμενα μαθήματα και η διάρκεια εξετάσεως κάθε μαθήματος. Ο χρόνος εξετάσεως μετριέται από το πέρας της εκφώνησης του θέματος στους εξεταζόμενους.
ε) Επιτυχόντες στις εισαγωγικές εξετάσεις θεωρούνται οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τουλάχιστον 75 μονάδες σε σύνολο 100 στις εξετάσεις γνωστικού περιεχομένου και τουλάχιστον 50 μονάδες σε σύνολο 100 στις εξετάσεις καλλιτεχνικών δεξιοτήτων. Οι επιτυχόντες δύνανται να εγγράφονται στο Τμήμα των Κινηματογραφικών Σχολών που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.
στ) Αν υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση σε μάθημα του προγράμματος ή αποκλειστεί από την εξεταστική Επιτροπή για οποιαδήποτε αιτία, λαμβάνει μονάδα.
ζ) Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται μετά την επικύρωση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού των ονομαστικών πινάκων των εισαγομένων σε κάθε Τμήμα που θα καταρτίσει η εξεταστική Επιτροπή. Οι πίνακες δημοσιεύονται και ανακοινώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο και τοιχοκολλώνται στις Ανώτερες Σχολές Κινηματογραφίας-Τηλεόρασης.
η) Ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων σπουδαστών των εισαγωγικών εξετάσεων των Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, δημοσιευομένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 7β του Ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 271).
2. Κατατακτήριες εξετάσεις
α) Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται από 20 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και συμμετέχουν πτυχιούχοι και σπουδαστές Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών, ισότιμων ή συναφών, της αλλοδαπής.
β) Οι αιτήσεις αυτών που επιθυμούν κατάταξη, υποβάλλονται στη Σχολή που επιλέγουν να φοιτήσουν από 1η μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και συνοδεύονται από τους τίτλους σπουδών και τα σχετικά πιστοποιητικά.
Η ενδιαφερόμενη Σχολή υποβάλλει τα δικαιολογητικά αυτά στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μέχρι 20 Σεπτεμβρίου.
γ) Οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 1158/1981 στο δεύτερο ή τρίτο έτος σπουδών, αφού εξεταστούν στα μαθήματα που διδάσκονται στα έτη αυτά.
δ) Στις κατατακτήριες εξετάσεις συμμετέχουν επίσης διπλωματούχοι των Τμημάτων των Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης, οι οποίοι μπορούν να καταταγούν μέχρι και στο δεύτερο έτος άλλου Τμήματος της ίδιας Σχολής, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Ν. 1348/1983 «Διάλυση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Άρμα Θέσπιδος» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 47).
3. Προαγωγικές εξετάσεις
α) Οι προαγωγικές εξετάσεις, εκτός της περίπτωσης των μαθημάτων που διδάσκονται μόνο κατά τη διάρκεια της α΄ διδακτικής περιόδου, διενεργούνται μετά τη λήξη των μαθημάτων της β’ διδακτικής περιόδου.
Το πρόγραμμα των εξετάσεων καταρτίζει ο Διευθυντής της Σχολής, με τη συνεργασία των Καθηγητών.
β) Ο Σύλλογος των Καθηγητών της Σχολής διενεργεί τις εξετάσεις των κυρίων και δευτερευόντων μαθημάτων, οι οποίες μπορούν να έχουν οποιαδήποτε μορφή κρίνει ο εκπαιδευτικός του εκάστοτε μαθήματος (απαλλακτική εργασία, προφορικές, γραπτές ή μεικτές εξετάσεις κ.λπ.).
γ) Κατά τις προαγωγικές εξετάσεις οι σπουδαστές εξετάζονται στην ύλη της οποίας η διδασκαλία είναι υποχρεωτική για το έτος σπουδών τους, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων.
δ) Η συμμετοχή των σπουδαστών στις προαγωγικές εξετάσεις είναι υποχρεωτική. Από τις εξετάσεις αποκλείονται σπουδαστές με ελλιπή φοίτηση. Σπουδαστής που απουσιάζει σε εξεταζόμενο μάθημα, λαμβάνει στο μάθημα αυτό μονάδα. Οι σπουδαστές που απουσίασαν δικαιολογημένα, βάσει επίσημων αποδεικτικών στοιχείων τα οποία κρίνονται από το Σύλλογο των Καθηγητών, παραπέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.
ε) Η Σχολή καταρτίζει πίνακες των σπουδαστών που δικαιούνται συμμετοχής στις προαγωγικές εξετάσεις και αυτών που αποκλείονται από τις εξετάσεις λόγω ελλιπούς φοίτησης.
Οι πίνακες επικυρώνονται από το Διευθυντή της Σχολής και τοιχοκολλώνται στο χώρο ανακοινώσεων της Σχολής.
στ) Για την παρακολούθηση της προόδου των σπουδαστών διεξάγονται από το Σύλλογο των Καθηγητών της Σχολής, μετά τη λήξη των μαθημάτων της α’ διδακτικής περιόδου (χειμερινό εξάμηνο), εξετάσεις στην ύλη των μαθημάτων που διδάχθηκαν. Η διάρκεια των εξετάσεων είναι μέχρι τρεις (3) εβδομάδες.
ζ) Ο βαθμός της προόδου κάθε μαθήματος προστίθεται στο βαθμό της προαγωγικής εξέτασης. Το άθροισμα των βαθμών αυτών διαιρείται με το δύο (2) και εξάγεται ο προαγωγικός βαθμός του μαθήματος.
Σπουδαστής προάγεται στο επόμενο έτος αν λάβει σε κάθε μάθημα προαγωγικό βαθμό τουλάχιστον πέντε (5). Παραπέμπεται δε σε επαναληπτική προαγωγική εξέταση στα μαθήματα που έλαβε βαθμολογία κατώτερη του πέντε (5).
Στην περίπτωση που ορισμένο μάθημα διδάσκεται μόνο κατά τη διάρκεια της α΄ διδακτικής περιόδου (χειμερινό εξάμηνο), ο βαθμός της προόδου συνιστά τον προαγωγικό βαθμό του μαθήματος.
Στην περίπτωση που ορισμένο μάθημα διδάσκεται μόνο κατά τη διάρκεια της β΄ διδακτικής περιόδου (εαρινό εξάμηνο), ο βαθμός της προαγωγικής εξέτασης συνιστά τον προαγωγικό βαθμό του μαθήματος.
Στον προαγωγικό βαθμό κάθε μαθήματος συνεκτιμάται και η επίδοση των σπουδαστών κατά τη διάρκεια της α’ και β’ διδακτικής περιόδου
η) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου για την ελλιπή φοίτηση εφαρμόζονται και για την εξέταση των μαθημάτων που διδάσκονται μόνο κατά τη διάρκεια της μιας εκ των δύο διδακτικών περιόδων.

4. Διπλωματικές εξετάσεις
α) Οι διπλωματικές εξετάσεις διενεργούνται κατ’ αρχήν από την οικεία Σχολή στα κύρια και δευτερεύοντα μαθήματα. Οι εξετάσεις από τη Σχολή, εκτός της περίπτωσης των μαθημάτων που διδάσκονται μόνο κατά τη διάρκεια της α΄ διδακτικής περιόδου, πραγματοποιούνται μετά τη λήξη των μαθημάτων της β’ διδακτικής περιόδου.
Οι σπουδαστές που πέτυχαν σε όλα τα μαθήματα, παραπέμπονται για εξέταση στα κύρια μαθήματα από Επιτροπή η οποία συγκροτείται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 1158/1981. Οι εξετάσεις από την Επιτροπή πραγματοποιούνται τον Ιούνιο μήνα κάθε έτους.
β) Δικαίωμα συμμετοχής στις διπλωματικές εξετάσεις έχουν οι σπουδαστές που φοίτησαν και δεν αποκλείονται λόγω ελλιπούς φοίτησης.
γ) Ο Σύλλογος των Καθηγητών της Σχολής διενεργεί τις διπλωματικές εξετάσεις όλων των μαθημάτων. Επιτυχών θεωρείται ο σπουδαστής ο οποίος έλαβε σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα βαθμό τουλάχιστον πέντε (5). Ο τρόπος εξαγωγής του προαγωγικού βαθμού κάθε μαθήματος, συμπεριλαμβανομένων και των μαθημάτων που διδάσκονται μόνο κατά τη διάρκεια της μιας εκ των δύο διδακτικών περιόδων, ισχύει και για την εξαγωγή του βαθμού της επίδοσης των σπουδαστών στις διπλωματικές εξετάσεις που διενεργεί ο Σύλλογος των Καθηγητών της Σχολής.
δ) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου για την ελλιπή φοίτηση εφαρμόζονται και για την εξέταση των μαθημάτων που διδάσκονται μόνο κατά τη διάρκεια της μιας εκ των δύο διδακτικών περιόδων.
ε) Για τη συμμετοχή του σπουδαστή στις διπλωματικές εξετάσεις των κυρίων μαθημάτων ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η Σχολή υποβάλλει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού κατάλογο των σπουδαστών που δικαιούνται συμμετοχής με αναλυτικούς πίνακες της επίδοσής τους σε όλα τα μαθήματα.
Ο μέσος όρος της βαθμολογίας κάθε κυρίου μαθήματος από τα μέλη της Επιτροπής αποτελεί το βαθμό της επίδοσης του σπουδαστή στο μάθημα αυτό.
Επιτυχών θεωρείται ο σπουδαστής ο οποίος έλαβε σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα τουλάχιστον πέντε (5).
στ) Σπουδαστής που δεν έλαβε το βαθμό πέντε (5) σε οποιοδήποτε μάθημα κατά τις εξετάσεις που διενεργεί ο Σύλλογος των Καθηγητών της Σχολής ή η Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, παραπέμπεται σε επαναληπτικές διπλωματικές εξετάσεις.
ζ) Ο μέσος όρος των βαθμών της Επιτροπής του Υπουργείου στα κύρια μαθήματα και ο μέσος όρος των βαθμών του Συλλόγου των Καθηγητών της Σχολής στα δευτερεύοντα, αποτελούν ξεχωριστούς παράγοντες που αποδίδουν την επίδοση των σπουδαστών, η οποία αναγράφεται στα διπλώματά τους.
η) Επιτρέπεται η συμμετοχή αποφοίτων σπουδαστών στις επόμενες εξεταστικές περιόδους και μέχρι την έκδοσή του διπλώματός τους, για βελτίωση βαθμολογίας.
5. Επαναληπτικές εξετάσεις
α) Οι επαναληπτικές εξετάσεις διακρίνονται:
(1) Σε επαναληπτικές προαγωγικές που διεξάγονται μια φορά ετησίως, από 10 μέχρι 25 Σεπτεμβρίου και
(2) Σε επαναληπτικές διπλωματικές που διεξάγονται δύο φορές ετησίως, από 10 μέχρι 25 Σεπτεμβρίου και κατά το μήνα Φεβρουάριο.
β) Δικαίωμα συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις έχουν οι σπουδαστές οι οποίοι παραπέμπονται λόγω ελλιπούς φοίτησης ή απουσίασαν δικαιολογημένα κατά τις εξετάσεις του Ιουνίου ή έλαβαν βαθμολογία κατώτερη του πέντε (5) κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου.
γ) Όσοι δεν προσέρχονται στις επαναληπτικές εξετάσεις για οποιοδήποτε λόγο, λαμβάνουν μονάδα.
δ) Ο τρόπος διεξαγωγής και βαθμολόγησης των σπουδαστών κατά τις προαγωγικές και διπλωματικές εξετάσεις ισχύει και για τις επαναληπτικές εξετάσεις τους.
ε) Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού, μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 25 του Ν. 1158/1981, όπως αυτή ισχύει με το άρθρο 38 του Ν. 3905/2010, δύνανται, για λόγους εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, να τροποποιούνται οι καθοριζόμενες με το Διάταγμα αυτό ημερομηνίες διεξαγωγής των πάσης φύσεως εξετάσεων.
Άρθρο 6
Φοίτηση – Απουσίες
1. Οι σπουδαστές παρακολουθούν υποχρεωτικά τα διδασκόμενα θεωρητικά μαθήματα και τις προβλεπόμενες από τα προγράμματα ασκήσεις – εργαστήρια. Η τακτική φοίτηση αποδεικνύεται από δελτία απουσιών τα οποία τηρούνται από τους Καθηγητές της Σχολής.
2. Οι απουσίες υπολογίζονται ανά μία για κάθε ώρα διδασκαλίας μαθήματος στη θεωρία και στις ασκήσεις – εργαστήρια και καταχωρούνται στα μηνιαία δελτία απουσιών που παραδίδονται από τους Καθηγητές μετά τη λήξη των μαθημάτων του μήνα στη Γραμματεία της Σχολής.
Άρθρο 7
Ελλιπής φοίτηση και συνέπεια αυτής
1. Η φοίτηση των σπουδαστών λογίζεται ελλιπής στις εξής περιπτώσεις:
α) Αν ο σπουδαστής κατά τη διάρκεια του έτους ή του εξαμήνου σε περίπτωση που το μάθημα διδάσκεται σε μια από τις δύο διδακτικές περιόδους, σημείωσε, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αιτία, απουσίες περισσότερες από το 1/6 του συνόλου των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν για κάθε κύριο μάθημα ή περισσότερες από το 1/4 του συνόλου των ωρών διδασκαλίας για κάθε δευτερεύον μάθημα. Ειδικά όμως για τις ασκήσεις – εργαστηριακά μαθήματα, ανεξάρτητα αν είναι κύρια ή δευτερεύοντα, η φοίτηση λογίζεται ελλιπής σε περίπτωση που ο σπουδαστής σημείωσε απουσίες περισσότερες από το 1/12 του συνόλου των ωρών διδασκαλίας.
β) Αν κατά τη διάρκεια του έτους συγκέντρωσε σύνολο απουσιών μεγαλύτερο από το 1/4 του συνόλου των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν.
2. Στην περίπτωση α’ της παρ. 1 ο σπουδαστής αποκλείεται από τις εξετάσεις του Ιουνίου και παραπέμπεται για εξέταση το μήνα Σεπτέμβριο. Αν ο σπουδαστής εμπίπτει στην περίπτωση β’ της παρ. 1 αποκλείεται των εξετάσεων του Ιουνίου και των επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου και υποχρεώνεται να επαναλάβει όλα τα μαθήματα του έτους στο οποίο φοιτά.
3. Πριν από τη διεξαγωγή των προαγωγικών και διπλωματικών εξετάσεων η Γραμματεία της Σχολής καταρτίζει πίνακα στον οποίο αναφέρεται η ελλιπής φοίτηση των σπουδαστών. Ο πίνακας υπογράφεται από το Διευθυντή της Σχολής και τοποθετείται στη θέση ανακοινώσεων της Σχολής για ενημέρωση των σπουδαστών.
Άρθρο 8
Βαθμολογική Κλίμακα
1. Η επίδοση των σπουδαστών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους βαθμολογείται με τους βαθμούς από ένα (1) μέχρι δέκα (10). Ο κατώτερος προαγωγικός βαθμός, δηλαδή η βάση, είναι το πέντε (5) Καλώς.
2. Οι παραπάνω βαθμοί αξιολογούνται ως εξής:
α) Άριστα από 8,5 έως 10.
β) Λίαν Kαλώς από 7,5 έως 8,5 μη συμπεριλαμβανόμενο.
γ) Καλώς από 5 έως 7,5 μη συμπεριλαμβανόμενο.
δ) Κακώς από 1 έως 5 μη συμπεριλαμβανόμενο.

Άρθρο 9
Κατάθεση Βαθμολογίας
1. Οι βαθμοί προόδου των σπουδαστών γράφονται ολογράφως και αριθμητικώς από τους Καθηγητές των μαθημάτων σε δελτία ποιότητας τα οποία, αφού υπογραφούν, παραδίδονται, μετά τη λήξη των εξετάσεων του Φεβρουαρίου και πριν από τις προαγωγικές ή διπλωματικές εξετάσεις, στη Γραμματεία της Σχολής που είναι και η αρμόδια για τη φύλαξή τους στο αρχείο της Σχολής.
2. Η βαθμολογία των σπουδαστών στις προαγωγικές εξετάσεις υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μέσα σε 10 ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Άρθρο 10
Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων αποφασίζεται από το Σύλλογο των Καθηγητών της Σχολής.
Άρθρο 11
Μετεγγραφές
1. Οι μετεγγραφές σπουδαστών Ανωτέρων Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης σε αντίστοιχα Τμήματα Δημοσίων ή Ιδιωτικών Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης ενεργούνται στις εξής περιπτώσεις, εφόσον υπάρχει αποδοχή της Σχολής στην οποία ζητούν να μετεγγραφούν:
α) Αν ο σπουδαστής εγγράφεται απευθείας σε άλλη Σχολή, πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους και μέσα στη νόμιμη προθεσμία εγγραφών.
β) Αν ο σπουδαστής μετοίκησε, μετά την έναρξη του διδακτικού έτους, σε άλλη πόλη ή άλλο δήμο της αυτής πόλεως, όπου βρίσκεται και η έδρα της Σχολής στην οποία θέλει να μετεγγραφεί. Η μετοίκηση διαπιστώνεται από δημόσιο έγγραφο ή δημόσια αρχή.
γ) Αν ο σπουδαστής δεν δύναται να συνεχίσει τη φοίτησή του λόγω κατάργησης της Σχολής ή διακοπής λειτουργίας της.
2. Οι αιτήσεις των σπουδαστών που εμπίπτουν στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 υποβάλλονται στη νέα Σχολή που επιθυμούν να φοιτήσουν. Με την αίτηση υποβάλλεται και πιστοποιητικό της Σχολής στην οποία φοίτησε ο ενδιαφερόμενος, από το οποίο προκύπτει η σπουδαστική του κατάσταση.
3. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των σπουδαστών που εμπίπτουν στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, από τις Σχολές στις οποίες επιθυμούν να μετεγγραφούν, μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους.
Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των σπουδαστών που εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού από τις Σχολές στις οποίες επιθυμούν να μετεγγραφούν.
Στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 1, με την αίτηση υποβάλλεται και πιστοποιητικό της Σχολής στην οποία φοίτησε ο ενδιαφερόμενος, από το οποίο προκύπτει η σπουδαστική του κατάσταση και ο αριθμός των απουσιών που πραγματοποίησε κατά μάθημα μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησής του.
Άρθρο 12
Τίτλοι Σπουδών
1. Στους σπουδαστές της Σχολής χορηγούνται διπλώματα του άρθρου 13 του Ν. 1158/1981 και πιστοποιητικά σπουδαστικής κατάστασης.
2. Τα διπλώματα υπογράφονται από το Διευθυντή και τους Καθηγητές της Σχολής και υποβάλλονται για θεώρηση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, εντός του έτους που εκδίδονται τα αποτελέσματα.
3. Ο τύπος του διπλώματος που χορηγείται από τις Ανώτερες Σχολές Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης καθορίζεται ως εξής:

ΑΝΩΤΕΡΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
……………………………………………
Απόφαση ίδρυσης και λειτουργίας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού αριθ. ………………………… ΦΕΚ…………
ΔΙΠΛΩΜΑ
ΑΡΙΘ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ.……..
ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΧΟΛΗΣ………
Ο/Η………………………………………………………………………..του………………………………………………από…………………………………, αφού παρακολούθησε επί τρία έτη τα μαθήματα της Σχολής και πήρε μέρος στις νόμιμες εξετάσεις το έτος………, κρίθηκε άξιος(α) να λάβει δίπλωμα
(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ – ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ)
με γενικό βαθμό επίδοσης κατά μαθήματα:
α) Κύρια…….
β) Δευτερεύοντα…….
Αθήνα,……………………………………………
Ο Διευθυντής της Σχολής Οι Καθηγητές
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ………………………….
ΤΜΗΜΑ………………………………….
Θεωρήθηκε και επικυρώνεται
Αθήνα,…………………………………..

5. Στα διπλώματα των σπουδαστών αναφέρεται η επίδοση τους μόνο με το γενικό χαρακτηρισμό «Άριστα», «Λίαν Καλώς» και «Καλώς».
Άρθρο 13
Ταυτότητες Σπουδών
Μετά τη λήξη των εγγραφών χορηγείται από τη Σχολή σε κάθε σπουδαστή ταυτότητα στην οποία επικολλάται πρόσφατη φωτογραφία του σπουδαστή και χρησιμεύει για τη βεβαίωση της ιδιότητάς του.
Στην ταυτότητα γράφεται ο αύξων αριθμός μητρώου του σπουδαστή.
Ο τύπος της ταυτότητας καθορίζεται με απόφαση του Συλλόγου των Καθηγητών της Σχολής.
Άρθρο 14
Υποχρεώσεις των σπουδαστών
1. Οι σπουδαστές, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, υπόκεινται στους κανονισμούς της Σχολής και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται γι’ αυτούς στους νόμους και στις αποφάσεις της Πολιτείας.
2. Οι σπουδαστές οφείλουν να εγγράφονται εμπρόθεσμα και να παραλαμβάνουν τις ταυτότητές τους. Εφόσον δεν γράφτηκαν ή δεν ανανέωσαν την εγγραφή τους εμπρόθεσμα για περισσότερα του ενός (1) σχολικά έτη, συνολικά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, χάνουν τη σπουδαστική τους ιδιότητα.
3. Για κάθε ζήτημα που έχει σχέση με τις σπουδές τους πρέπει να απευθύνονται προφορικά στους Καθηγητές τους και εγγράφως, κατά περίπτωση, στην ιεραρχία της Σχολής.
4. Σε περίπτωση ιδρύσεως Σπουδαστικού Συλλόγου ή αντιπροσωπευτικής Επιτροπής Σπουδαστών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γνωστοποιείται η ίδρυση στο Διευθυντή της Σχολής, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αναγνώρισή τους.
Η γνωστοποίηση γίνεται εγγράφως από τη Διοίκηση του Συλλόγου ή την Επιτροπή και συνοδεύεται από αντίγραφο του Καταστατικού και της δικαστικής πράξης αναγνώρισης ή αντίγραφο του Κανονισμού της Επιτροπής Σπουδαστών.
5. Σπουδαστικοί Σύλλογοι ή Επιτροπές ή σπουδαστές που επιθυμούν να οργανώσουν κάθε μορφής συγκέντρωση ή εκδήλωση μέσα στη Σχολή, υποχρεώνονται να ζητήσουν και να λάβουν έγγραφη άδεια από το Διευθυντή της Σχολής.
Η διενέργεια συγκέντρωσης ή εκδήλωσης χωρίς έγγραφη άδεια είναι πειθαρχικό παράπτωμα για τα όργανα Διοίκησης του Συλλόγου ή της Επιτροπής ή τους σπουδαστές.
Άρθρο 15
Παραπτώματα σπουδαστών
Ο σπουδαστής της Σχολής διαπράττει πειθαρχικά παραπτώματα και τιμωρείται στις εξής περιπτώσεις:
α) Όταν παραβαίνει τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας της Σχολής και τις αποφάσεις της Διοίκησης της Σχολής που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις.
β) Όταν συμπεριφέρεται κατά τρόπο αναξιοπρεπή, προσβάλλει το κύρος της Σχολής και δεν αποδίδει τον οφειλόμενο σεβασμό στο προσωπικό της Σχολής.
γ) Όταν κλέψει εργασία ή αντιγράψει αυτούσιο αναρτημένο υλικό από το διαδίκτυο.
Άρθρο 16
Ποινές
1. Οι ποινές που επιβάλλονται για τα πειθαρχικά παραπτώματα είναι οι εξής:
α) Επίπληξη.
β) Αποβολή από ένα μάθημα μέχρι οκτώ (8) ώρες.
γ) Αποβολή από όλα τα μαθήματα μέχρι τρεις (3) ημέρες.
δ) Αποβολή από όλα τα μαθήματα μέχρι τριάντα (30) ημέρες.
ε) Αποβολή από τη Σχολή για ολόκληρο το σχολικό έτος.
στ) Αποβολή οριστική από τη Σχολή.
ζ) Αποβολή οριστική από όλες τις Σχολές του Κράτους.
2. Οι ποινές της περίπτωσης α’ επιβάλλονται από το Διευθυντή της Σχολής, των περιπτώσεων β’ έως και δ’ από το Σύλλογο των Καθηγητών και των περιπτώσεων ε’ στ’ και ζ’ από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από πρόταση του Συλλόγου των Καθηγητών.
3. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται να τροποποιήσει τις ποινές των περιπτώσεων ε’, στ’ και ζ’ επιεικέστερα μετά από στοιχεία που υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους.
4. Οι ποινές των περιπτώσεων α’ έως και δ’ της παρ. 1 επιβάλλονται ύστερα από κλήση του διωκομένου για παροχή εξηγήσεων, των δε περιπτώσεων ε’, στ’ και ζ’ ύστερα από έγγραφη κλήση σε απολογία, από το Σύλλογο των Καθηγητών.
Ο Σύλλογος των Καθηγητών δύναται, μετά παρέλευση ενός έτους, να διαγράψει τις πειθαρχικές ποινές που ο ίδιος ή ο Διευθυντής της Σχολής έχει επιβάλλει σε σπουδαστή, αν στο μεταξύ επέδειξε άριστη διαγωγή.
5. Οι ποινές των περιπτώσεων ε’ και στ’ επιβάλλονται όταν ο σπουδαστής επιδεικνύει, κατ’ επανάληψη, ιδιαζόντως κακή συμπεριφορά εντός της Σχολής, ή παρεμποδίζει με βίαια μέσα τη λειτουργία της Σχολής, ή χρησιμοποιεί τη σπουδαστική του ιδιότητα για δυσφήμιση αυτής. Η ποινή της περίπτωσης ζ’ δύναται να επιβληθεί μόνον εφόσον ο σπουδαστής έχει τιμωρηθεί με τις ποινές των περιπτώσεων ε’ ή στ’ τρεις (3) τουλάχιστον φορές συνολικά.
6. Οι απουσίες που γίνονται κατά την περίοδο της αποβολής προστίθενται στις λοιπές, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απουσιών.
Άρθρο 17
Καθήκοντα εκπαιδευτικού προσωπικού
1. Οι Καθηγητές της Σχολής οφείλουν να διδάσκουν τα μαθήματα της ειδικότητας τους, να χορηγούν σημειώσεις για τα μαθήματα που διδάσκουν, να προτείνουν ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία τουλάχιστον τεσσάρων (4) συγγραμμάτων για το διδακτικό τους αντικείμενο, να τηρούν τις κείμενες διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία της Σχολής και να συμμορφώνονται στις αποφάσεις της Διεύθυνσης της Σχολής και του Συλλόγου των Καθηγητών.
2. Οι Καθηγητές θέτουν υπόψη του Διευθυντή της Σχολής θέματα που αφορούν στην καλύτερη οργάνωση της διδασκαλίας των μαθημάτων και τη λειτουργία της Σχολής, τα οποία ο Διευθυντής εισηγείται στο Σύλλογο των Καθηγητών για τη λήψη απόφασης.
Άρθρο 18
Σύλλογος των Καθηγητών
1. Οι Καθηγητές της Σχολής και ο Διευθυντής αποτελούν το Σύλλογο των Καθηγητών. Των συνεδριάσεων του Συλλόγου προεδρεύει ο Διευθυντής της Σχολής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
2. Ο Σύλλογος συγκαλείται έγγραφα από το Διευθυντή της Σχολής, σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστο μία φορά το μήνα κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και σε χρόνο που δεν παρακωλύεται η διδασκαλία των μαθημάτων.
Ο Σύλλογος δύναται να συγκληθεί προφορικά, αν ζητηθεί έκτακτα από το 1/2 των μελών του. Η έκτακτη σύγκλιση πραγματοποιείται σε δύο (2) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.
3. Ο Σύλλογος αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην ορθή εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας της Σχολής και συνεδριάζει βάσει ημερησίας διάταξης που καταρτίζει ο Διευθυντής της Σχολής.
4. Οι αποφάσεις του Συλλόγου καταχωρίζονται στο Βιβλίο Πρακτικών.
5. Ο Σύλλογος βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα 2/3 των μελών του, μεταξύ των οποίων υποχρεωτικά, ο Διευθυντής της Σχολής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
6. Στις συνεδριάσεις του Συλλόγου των Καθηγητών συμμετέχει, με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν στη λειτουργία της Σχολής και εκπρόσωπος του Συλλόγου των Σπουδαστών, ελλείψει δε αυτού ο εκπρόσωπος εκλέγεται από τους σπουδαστές όλων των τάξεων της Σχολής.
Άρθρο 19
Τηρούμενα Βιβλία Σχολής
Για την τήρηση των λεπτομερών στοιχείων εγγραφής, φοίτησης, προόδου και διεξαγωγής των προαγωγικών και διπλωματικών εξετάσεων των σπουδαστών τηρούνται από τη Σχολή τα εξής βιβλία:
α) Μητρώο Σπουδαστών
β) Βιβλίο Επίδοσης των Σπουδαστών
γ) Βιβλίο Πειθαρχικών Ποινών
δ) Μητρώο Διπλωματούχων
ε) Ατομικοί Φάκελοι ή Καρτέλες Σπουδαστών και άλλοι υποβοηθητικοί φάκελοι
στ) Βιβλίο Πρακτικών Συλλόγου Καθηγητών
ζ) Πρωτόκολλο.

Άρθρο 20
Διδασκόμενα μαθήματα – Πρακτικές και Εργαστηριακές Ασκήσεις – Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα Διδασκαλίας
1. Τα διδασκόμενα μαθήματα διακρίνονται σε κύρια και δευτερεύοντα.
Από τα θεωρητικά, κύρια είναι όλα τα μαθήματα εκτός των Σεμιναρίων και των Μasterclasses τα οποία είναι δευτερεύοντα.
Από τις ασκήσεις – εργαστήρια για όλα τα Τμήματα εκτός του Κινουμένου Σχεδίου, κύρια είναι τα παρακάτω:
α) Άσκηση / Εργαστήριο: ταινία μυθοπλασίας ή τεκμηρίωσης έως 15′ σε φιλμ ή βίντεο HD (ομαδική / συνεργασία ειδικοτήτων).
β) Πτυχιακή Εργασία: ταινία μυθοπλασίας ή τεκμηρίωσης έως 20′ σε φιλμ ή βίντεο HD (ομαδική / συνεργασία ειδικοτήτων).
Από τις ασκήσεις – εργαστήρια για το Τμήμα Κινουμένου Σχεδίου, κύρια είναι τα παρακάτω:
α) Ψηφιακό Μοντάζ.
β) Πτυχιακή Εργασία: δημιουργία ταινίας animation με επιλεγμένη τεχνική διάρκειας έως 1,5΄.
Τα υπόλοιπα εργαστήρια για όλα τα Τμήματα είναι δευτερεύοντα.
2. Τα διδασκόμενα μαθήματα καθώς και το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας τους ανά Τμήμα έχουν ως εξής:

 

 

 1. ΤΜΗΜΑ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ – ΚΡΙΤΙΚΗΣΔ.Ω (ΑΝΑ ΕΒΔ.)
  1ο έτος2ο έτος3ο έτος
 Α. ΘΕΩΡΙΑαβγδεστ
ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ / ΚΟΙΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ2222  
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ22    
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ    11
ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ22  22
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ / ΝΕΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ    22
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ11    
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ  22  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΕΙΚΟΝΑΣ / ΗΧΟΥ / ΜΟΝΤΑΖ / ΣΠΕΣΙΑΛ ΕΦΦΕ)11    
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ / ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  11  
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΤΑ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ-ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΗΧΟΣ3322  
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ο ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ3322  
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΤΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ  1122
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΟ Ή ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΜΕΝΟ, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΟΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ κ.α.)  113 
ΗΘΟΠΟΙΟΣΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ – ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥΣ2222  
ΑΦΗΓΗΣΗΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ22    
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΕΑ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ / ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟ22    
ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ  22  
ΜΟΝΤΑΖΤΟ ΜΟΝΤΑΖ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  22  
ΤΟ ΜΟΝΤΑΖ ΣΤΑ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ: ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥΣ    22
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ / MASTERCLASSΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – MASTERCLASS – ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ/Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 1    4 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – MASTERCLASS – ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ/Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 2     4
        
 Β. ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ      
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ1111  
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟ1111  
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΟΝΤΕΡ  1111
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΗΧΟΛΗΠΤΗ / ΜΙΞΕΡ / ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΗΧΟΥ  1111
ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΑ ΚΙΝ/ΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  1111
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΑΦΗΓΗΣΗ ΔΙΧΩΣ ΛΟΓΙΑ Ή ΜΟΥΣΙΚΗ – ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΗΧΟΥΣ (ΟΜΑΔΙΚΗ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)3     
ΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΣΚΗΝΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΟΜΑΔΙΚΗ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) 3    
ΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΑΙΝΙΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΟΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ (ΟΜΑΔΙΚΗ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)  3   
ΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΑΙΝΙΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΩΣ 10′ ΣΕ ΦΙΛΜ Ή ΒΙΝΤΕΟ HD   3  
ΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΑΙΝΙΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΩΣ 15′ ΣΕ ΦΙΛΜ Ή ΒΙΝΤΕΟ HD (ΟΜΑΔΙΚΗ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)    5 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΑΙΝΙΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΩΣ 20′ ΣΕ ΦΙΛΜ Ή ΒΙΝΤΕΟ HD (ΟΜΑΔΙΚΗ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)     5
ΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ     3
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ / ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ / ΚΙΝ/ΚΑ ΠΛΑΤΩ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΧΟΥ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ / ΧΩΡΟΥΣ ΓΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ κ.α.)    11
  252525252525

 

 

 

 2. ΤΜΗΜΑ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΔ.Ω (ΑΝΑ ΕΒΔ.)
  1ο έτος2ο έτος3ο έτος
 Α. ΘΕΩΡΙΑαβγδεστ
ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ / ΚΟΙΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ2222  
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ22    
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ    11
ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ22  22
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ / ΝΕΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ    22
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ11    
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ  22  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΕΙΚΟΝΑΣ / ΗΧΟΥ / ΜΟΝΤΑΖ / ΣΠΕΣΙΑΛ ΕΦΦΕ)11    
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ / ΟΠΤΙΚΟΑΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  11  
ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ / ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ / ΓΛΥΠΤΙΚΗ / DESIGN / ΧΡΩΜΑ / ΣΧΕΔΙΟ / ΦΩΣ / ΟΓΚΟΣ)  332 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ11    
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ1111  
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ1111  
ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΧΩΡΟΣ / ΓΡΑΜΜΗ / ΧΡΩΜΑ33    
ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ  5322
ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 22222
ΣΧΕΔΙΟ / ΕΙΚΑΣΤΙΚΑΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ532   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ: Η ΜΑΚΕΤΑ   22 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ   223
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ / MASTERCLASSΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – MASTERCLASS – ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ/Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ 1    4 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – MASTERCLASS – ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ/Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ 2     4
        
 Β. ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ      
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝΔΟΥΛΕΥΩ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ1111  
ΔΟΥΛΕΥΩ ΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ1111  
ΣΧΕΔΙΑΖΩ ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1111  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΑΦΗΓΗΣΗ ΔΙΧΩΣ ΛΟΓΙΑ Ή ΄ΜΟΥΣΙΚΗ – ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΗΧΟΥΣ (ΟΜΑΔΙΚΗ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)3     
ΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΣΚΗΝΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΟΜΑΔΙΚΗ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) 3    
ΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΑΙΝΙΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΟΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ (ΟΜΑΔΙΚΗ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)  3   
ΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΑΙΝΙΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΩΣ 10′ ΣΕ ΦΙΛΜ Ή ΒΙΝΤΕΟ HD   3  
ΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΑΙΝΙΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΩΣ 15′ ΣΕ ΦΙΛΜ Ή ΒΙΝΤΕΟ HD (ΟΜΑΔΙΚΗ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)    5 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΑΙΝΙΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΩΣ 20′ ΣΕ ΦΙΛΜ Ή ΒΙΝΤΕΟ HD (ΟΜΑΔΙΚΗ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)     5
ΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΓΥΡΙΣΜΑ ΜΕ ΠΟΛΥΚΑΜΕΡΟ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Ή ΣΤΟΥΝΤΙΟ     3
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ / ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ / ΚΙΝ/ΚΑ ΠΛΑΤΩ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΧΟΥ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ / ΧΩΡΟΥΣ ΓΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ κ.α.)    11
  252525252525

 

 

 

 3. ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣΔ.Ω (ΑΝΑ ΕΒΔ.)
  1ο έτος2ο έτος3ο έτος
 Α. ΘΕΩΡΙΑαβγδεστ
ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ / ΚΟΙΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ2222  
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ22    
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ    11
ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ22  22
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ / ΝΕΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ    22
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ11    
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ  22  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΕΙΚΟΝΑΣ / ΗΧΟΥ / ΜΟΝΤΑΖ / ΣΠΕΣΙΑΛ ΕΦΦΕ)11    
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ / ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 11  
ΙΣΤΟΡΙΑΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ: ΣΥΝΘΕΣΗ / ΧΡΩΜΑ / ΦΩΣ  33  
ΙΣΤΟΡΙΑ / ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ11    
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ / ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ2222  
ΘΕΩΡΙΑΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ (ΟΠΤΙΚΗ ΦΑΚΩΝ)11    
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΧΡΩΜΑ / ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΦΩΤΟΧΗΜΕΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ)22    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΦΙΛΜ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ)2222  
ΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ: ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΦΑΚΟΙ / ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΕ ΦΙΛΜ, ΒΙΝΤΕΟ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ (16mm, 35mm, μορφές video HD)2222  
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ: ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ2233  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ    44
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ /MASTERCLASSΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – MASTERCLASS – ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ/Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ 1    4 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – MASTERCLASS – ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ/Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ 2     4
        
 Β. ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ      
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝΔΟΥΛΕΥΩ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ1111  
ΚΑΤΑΓΡΑΦΩ ΤΟ ΧΩΡΟ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟ1111  
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΕ ΕΝΑ ΚΙΝ/ΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  1111
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΔΟΣΜΕΝΟ ΘΕΜΑ  22  
ΑΣΚΗΣΕΙΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΩ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΔΟΣΜΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ    3 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΝΩ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΕ Η/Υ    22
ΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΑΦΗΓΗΣΗ ΔΙΧΩΣ ΛΟΓΙΑ Ή ΜΟΥΣΙΚΗ – ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΗΧΟΥΣ (ΟΜΑΔΙΚΗ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)3     
ΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΣΚΗΝΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΟΜΑΔΙΚΗ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) 3    
ΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΑΙΝΙΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΟΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ (ΟΜΑΔΙΚΗ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)  3   
ΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΑΙΝΙΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΩΣ 10′ ΣΕ ΦΙΛΜ Ή ΒΙΝΤΕΟ HD   3  
ΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΑΙΝΙΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΩΣ 15′ ΣΕ ΦΙΛΜ Ή ΒΙΝΤΕΟ HD (ΟΜΑΔΙΚΗ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)    5 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΑΙΝΙΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΩΣ 20′ ΣΕ ΦΙΛΜ Ή ΒΙΝΤΕΟ HD (ΟΜΑΔΙΚΗ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)     5
ΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΦΩΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΜΕΡΗ ΛΗΨΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Ή ΣΤΟΥΝΤΙΟ     3
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ / ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ / ΚΙΝ/ΚΑ ΠΛΑΤΩ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΧΟΥ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ / ΧΩΡΟΥΣ ΓΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ κ.α.)    11
  252525252525

 

 4. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΔ.Ω (ΑΝΑ ΕΒΔ.)
  1ο έτος2ο έτος3ο έτος
 Α. ΘΕΩΡΙΑαβγδεστ
ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ / ΚΟΙΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ2222  
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ22    
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ    11
ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ/ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ22  22
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ / ΝΕΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ    22
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ11    
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ  22  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΕΙΚΟΝΑΣ / ΗΧΟΥ / ΜΟΝΤΑΖ / ΣΠΕΣΙΑΛ ΕΦΦΕ)11    
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ / ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  11  
ΘΕΩΡΙΑΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ33    
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ11    
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ11    
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ11    
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΗΜΑ- ΒΗΜΑ: ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ / ΓΥΡΙΣΜΑ / ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ33    
ΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ33    
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  222 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  33  
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  22  
ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝ/ΚΟ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ    2 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ    2 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ  22  
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (ΘΕΑΤΡΙΚΗ, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ)  22  
ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (INTERNET / VOD)     3
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ/ MASTERCLASSΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – MASTERCLASS – ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ/Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΟ Ή ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ 1    4 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – MASTERCLASS – ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ/Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΟ Ή ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ 2     4
        
 Β. ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ      
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝΔΟΥΛΕΥΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ1111  
ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΩΡΟ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟ1111  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΟΝΤΕΡ / ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ / ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΧΟΥ  1111
ΔΟΥΛΕΥΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΧΟ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΤΟΝ ΗΧΟΛΗΠΤΗ / ΜΙΞΕΡ / ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΗΧΟΥ  1111
ΥΛΟΠΟΙΩ ΕΝΑ ΚΙΝ/ΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ / ΔΙΕΥΘΥΝΩ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ  2222
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΑΦΗΓΗΣΗ ΔΙΧΩΣ ΛΟΓΙΑ Ή ΜΟΥΣΙΚΗ – ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΗΧΟΥΣ (ΟΜΑΔΙΚΗ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)3     
ΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΣΚΗΝΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΟΜΑΔΙΚΗ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) 3    
ΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΑΙΝΙΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΟΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ (ΟΜΑΔΙΚΗ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)  3   
ΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΑΙΝΙΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΩΣ 10′ ΣΕ ΦΙΛΜ Ή ΒΙΝΤΕΟ HD   3  
ΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΑΙΝΙΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΩΣ 15′ ΣΕ ΦΙΛΜ Ή ΒΙΝΤΕΟ HD (ΟΜΑΔΙΚΗ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)    5 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΑΙΝΙΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΩΣ 20′ ΣΕ ΦΙΛΜ Ή ΒΙΝΤΕΟ HD (ΟΜΑΔΙΚΗ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)     5
ΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΥΛΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΠΟΛΥΚΑΜΕΡΟ ΓΥΡΙΣΜΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Ή ΣΤΟΥΝΤΙΟ     3
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ / ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ / ΚΙΝ/ΚΑ ΠΛΑΤΩ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΧΟΥ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ / ΧΩΡΟΥΣ ΓΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ κ.α.)    11
  252525252525

 

 5. ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥΔ.Ω (ΑΝΑ ΕΒΔ.)
  1ο έτος2ο έτος3ο έτος
 Α. ΘΕΩΡΙΑαβγδεστ
ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ / ΚΟΙΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ2222  
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ22    
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ    11
ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ22  22
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ / ΝΕΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ    22
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ11    
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ  22  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΕΙΚΟΝΑΣ / ΗΧΟΥ / ΜΟΝΤΑΖ / ΣΠΕΣΙΑΛ ΕΦΦΕ)11    
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ / ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  11  
ΙΣΤΟΡΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ22    
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ22    
ΘΕΩΡΙΑΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ: ΑΡΜΟΝΙΑ22    
ΘΕΩΡΙΑ / ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ22    
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ: Η ΗΧΗΤΙΚΗ ΜΠΑΝΤΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝ/ΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ  22  
Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ: ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΑ  22  
Ο ΗΧΟΣ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ    22
ΤΕΧΝΙΚΑΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΗΧΟΛΗΨΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ2222  
Ο ΗΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΥΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ22    
ΜΟΝΤΑΖ ΗΧΟΥ  22  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (SOUND DESIGN) ΚΑΙ ΜΙΞΑΖ ΗΧΟΥ  2222
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ / MASTERCLASSΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – MASTERCLASS – ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ/Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ 1    4 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – MASTERCLASS – ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ/Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ 2     4
        
 Β. ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ      
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝΜΟΝΤΑΡΩ ΤΟΝ ΗΧΟ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΡ1111  
ΣΧΕΔΙΑΖΩ ΤΟΝ ΗΧΟ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ1111  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΤΟΝ ΗΧΟ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΧΟΥ  1111
ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΤΟΝ ΗΧΟ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ / ΗΧΟΛΗΠΤΗ / ΜΙΞΕΡ / ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΗΧΟΥ  1111
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΕ ΕΝΑ ΚΙΝ/ΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  1111
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΑΦΗΓΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ: ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ  22  
ΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΤΟΥΜΠΛΑΖ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΧΩΝ ΣΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ    3 
ΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΑΦΗΓΗΣΗ ΔΙΧΩΣ ΛΟΓΙΑ Ή ΜΟΥΣΙΚΗ – ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΗΧΟΥΣ (ΟΜΑΔΙΚΗ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)3     
ΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΣΚΗΝΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΟΜΑΔΙΚΗ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) 3    
ΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΑΙΝΙΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΟΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ (ΟΜΑΔΙΚΗ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)  3   
ΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΑΙΝΙΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΩΣ 10′ ΣΕ ΦΙΛΜ Ή ΒΙΝΤΕΟ HD   3  
ΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΑΙΝΙΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΩΣ 15′ ΣΕ ΦΙΛΜ Ή ΒΙΝΤΕΟ HD (ΟΜΑΔΙΚΗ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)    5 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΑΙΝΙΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΩΣ 20′ ΣΕ ΦΙΛΜ Ή ΒΙΝΤΕΟ HD (ΟΜΑΔΙΚΗ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)     5
ΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΗΧΟΛΗΨΙΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΜΕΡΗ ΛΗΨΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Ή ΣΤΟΥΝΤΙΟ     3
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ / ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ / ΚΙΝ/ΚΑ ΠΛΑΤΩ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΧΟΥ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ / ΧΩΡΟΥΣ ΓΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ κ.α.)    11
  252525252525

 

 

 

 6. ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ANIMATION)Δ.Ω (ΑΝΑ ΕΒΔ.)
  1ο έτος2ο έτος3ο

έτος

 Α. ΘΕΩΡΙΑαβγδεστ
ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ2222  
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 22    
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ    22
ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ANIMATION2222  
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ / ΝΕΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΟΥΣΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ    22
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ11    
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΕΙΚΟΝΑΣ / ΗΧΟΥ / ΜΟΝΤΑΖ / ΣΠΕΣΙΑΛ ΕΦΦΕ)11    
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ / ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  11  
 ΤΑ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΧΩΡΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ3     
ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ / ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ32    
ΤΟ ANIMATIC 33   
STOP MOTION ANIMATION  333 
3D COMPUTER ANIMATION   333
ΗΧΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΧΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ   22 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΕΑ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ / ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟ22    
ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ   2   
ΤΟ ΜΟΝΤΑΖ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  22  
ΤΟ ΜΟΝΤΑΖ ΣΤΑ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ: ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥΣ    22
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ / MASTERCLASSΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – MASTERCLASS – ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ/Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1    4 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – MASTERCLASS – ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ/Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2     4
        
 Β. ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ      
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝΑΦΗΓΟΥΜΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΟΝΤΕΡ   111
ΔΟΥΛΕΥΩ ΤΟΝ ΗΧΟ: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΗΧΟΛΗΠΤΗ / ΜΙΞΕΡ / ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΗΧΟΥ   111
ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΑ ΚΙΝ/ΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   111
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ4     
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΚΙΤΣΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΛΕΠΤΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ32    
ΧΡΩΜΑ – ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 33   
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΡΩΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ222   
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ CARTOON 33   
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ  24 2
ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΑΖ   332
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ANIMATION ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ 1,5΄     4
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ / ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ / ΚΙΝ/ΚΑ ΠΛΑΤΩ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΧΟΥ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ / ΧΩΡΟΥΣ ΓΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ κ.α.)    11
  252525252525

 

 

 

 7. ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΤΑΖΔ.Ω (ΑΝΑ ΕΒΔ.)
  1ο έτος2ο έτος3ο έτος
 Α. ΘΕΩΡΙΑαβγδεστ
ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ / ΚΟΙΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ2222  
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ22    
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ    11
ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ22  22
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ KAI ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ / ΝΕΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ    22
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ11    
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ  22  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΕΙΚΟΝΑΣ / ΗΧΟΥ / ΜΟΝΤΑΖ / ΣΠΕΣΙΑΛ ΕΦΦΕ)11    
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ / ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  11  
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ / ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ22    
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑΣ22    
ΙΣΤΟΡΙΑ / ΘΕΩΡΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΑΖ / ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΝΤΑΖ2222  
ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΑΖ (Ο ΧΡΟΝΟΣ / Ο ΧΩΡΟΣ / Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΗΜΑΤΟΣ)2222  
ΜΟΝΤΑΖΜΟΝΤΑΖ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ: Ο ΡΥΘΜΟΣ ΜΙΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ22    
ΤΟ ΜΟΝΤΑΖ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ2222  
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΜΟΝΤΑΖ: ΜΟΝΟΚΑΜΕΡΟ ΓΥΡΙΣΜΑ / ΠΟΛΥΚΑΜΕΡΟ ΓΥΡΙΣΜΑ  22  
ΜΟΝΤΑΖ ΣΤΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ  22  
ΤΟ ΜΟΝΤΑΖ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ (YOUTUBE / INTERNET SERIES / MTV)    22
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ ΓΙΑ ΜΟΝΤΑΖ (AVID / FINAL CUT)2222  
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΦΕ    3 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ / MASTERCLASSΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – MASTERCLASS – ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ/Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ 1    4 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – MASTERCLASS – ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ/Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ 2     4
        
 Β. ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ      
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝΜΟΝΤΑΡΩ ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ  2222
ΜΟΝΤΑΡΩ ΤΟΝ ΗΧΟ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΗΧΟΛΗΠΤΗ / ΜΙΞΕΡ / ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΗΧΟΥ  1111
ΜΟΝΤΑΡΩ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ  1111
ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΑ ΚΙΝ/ΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  1111
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΑΦΗΓΗΣΗ ΔΙΧΩΣ ΛΟΓΙΑ Ή ΜΟΥΣΙΚΗ – ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΗΧΟΥΣ (ΟΜΑΔΙΚΗ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)3     
ΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΣΚΗΝΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΟΜΑΔΙΚΗ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) 3    
ΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΑΙΝΙΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΟΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ (ΟΜΑΔΙΚΗ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)  3   
ΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΑΙΝΙΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΩΣ 10′ ΣΕ ΦΙΛΜ Ή ΒΙΝΤΕΟ HD   3  
ΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΑΙΝΙΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΩΣ 15′ ΣΕ ΦΙΛΜ Ή ΒΙΝΤΕΟ HD (ΟΜΑΔΙΚΗ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)    5 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΑΙΝΙΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΩΣ 20′ ΣΕ ΦΙΛΜ Ή ΒΙΝΤΕΟ HD (ΟΜΑΔΙΚΗ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)     5
ΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΜΟΝΤΑΡΩ ΠΟΛΥΚΑΜΕΡΟ ΓΥΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Ή ΣΤΟΥΝΤΙΟ     3
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ / ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ / ΚΙΝ/ΚΑ ΠΛΑΤΩ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΧΟΥ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ / ΧΩΡΟΥΣ ΓΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ κ.α.)    11
  252525252525

Άρθρο 21
Προϋποθέσεις παρακολούθησης από τους τυφλούς σπουδαστές
1. Οι τυφλοί σπουδαστές με οπτική οξύτητα κάτω του 1/20, σύμφωνα με το Ν. 958/1979 «Περί αντικαταστάσεως των άρθρων 1, 2 και 5 του Ν. 1904/1951 «περί προστασίας και αποκαταστάσεως των τυφλών»» (ΦΕΚ Α’ 191), μπορούν να φοιτήσουν στα Τμήματα: α) Σεναρίου – Κριτικής, β) Οργάνωσης Παραγωγής, γ) Εγγραφής Ήχου.
2. Οι σπουδαστές με οπτική οξύτητα πάνω του 1/10 έως και 3/10 έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στα παρακάτω Τμήματα: α) Σκηνοθεσίας – Σεναρίου – Κριτικής, β) Σκηνογραφίας – Ενδυματολογίας, γ) Φωτογραφίας Κινηματογράφου – Τηλεόρασης, δ) Οργάνωσης Παραγωγής και ε) Εγγραφής Ήχου.
3. Η οπτική οξύτητα και το αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας, όπως αυτό προσδιορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, πρέπει να είναι πιστοποιημένα από τους αρμόδιους φορείς.
4. Οι σπουδαστές με προβλήματα όρασης μπορούν να εξεταστούν είτε προφορικά, είτε γραπτά, με επιτρεπτό χρονικό όριο εξέτασης μεγαλύτερο από τους υπόλοιπους σπουδαστές και με την ανάλογη υποστηρικτική τεχνολογία.
5. Η διδακτική ύλη και το συνοδευτικό υλικό θα πρέπει να παρέχεται στους σπουδαστές σε μορφή με την οποία είναι εξοικειωμένοι (Braille, μεγέθυνση, ηλεκτρονικά κ.λπ.).
Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 • 4 Αυγούστου 2014, 10:04 | ΓΙΟΥΛΑ ΖΩΙΟΠΟΥΛΟΥ

  Σαν επαγγελματίας σκηνογράφος και ενδυματολόγος, αλλά και διδάσκουσα σε ιδιωτικές σχολές το μάθημα της σκηνογραφίας και της ενδυματολογίας, θα ήθελα να καταθέσω τις απόψεις μου, μετά από τις εμπειρίες μου επι σειρά ετών.
  Θεωρώ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ τον διαχωρισμό των ειδικοτήτων του Σκηνογράφου και του Ενδυματολόγου. Είναι δύο διαφορετικές ειδικότητες που μπορούν να λειτουργήσουν μαζί, αλλά και ξεχωριστά η μία από την άλλη.
  Δεν είναι απαραίτητο επ’ουδενί, κάποιος που θέλει να σπουδάσει Ενδυματολόγος να θέλει να σπουδάσει και Σκηνογράφος. Και αντίστοιχα το ανάποδο. Να υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα σπουδών, είτε και των δύο ειδικοτήτων μαζί, είτε μόνο της μίας.
  Θα μπορούσε να υπάρχει πρώτο έτος κοινό και στο δεύτερο να διαχωρίζονται οι ειδικότητες. Επίσης, άν κάποιος πού έχει πάρει το δίπλωμα του Σκηνογράφου μόνο, άν αποφασίσει να πάρει και το αντίστοιχο της ενδυματολογίας, να μπορεί να φοιτήσει στο τρίτο έτος του αντίστοιχου τμήματος.

  Γνωρίζοντας τις τραγικές ελλείψεις του εξοπλισμού, αλλά και τις τραγικές συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούν αυτή τη στιγμή κάποιες σχολές, αναφέρω τα εξής:
  Χωρίς αίθουσες εργαστηρίων εξοπλισμένες με αυτονόητες βασικές προυποθέσεις, δεν υπάρχουν πραγματικά σπουδές Σκηνογραφίας ή Ενδυματολογίας. Οπως: Αίθουσες με επαρκή φωτισμο, σχεδιαστήρια, καβαλέτα, Νεροχύτες με βρύσες, ράφια, ντουλάπια για την αποθήκευση των υλικών, συστήματα προβολής υλικού, (μέσα στην αίθουσα και όχι δανεικά από άλλες ειδικότητες), ραπτομηχανές, κούκλες μοδιστρικής, βιβλιοθήκη. Αναφέρω τα βασικά.

  Επίσης, σημαντικό, το διδακτικό προσωπικό, θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου της αντίστοιχης ειδικότητας που διδάσκουν, αλλά να έχουν και έργο, δηλαδή την ανάλογη εμπειρία επάνω στην συγκεκριμένη ειδικοτητα.

  Πιστοποίηση των σπουδών, βάσει των οποίων κάθε πτυχιούχος θα μπορεί να εργάζεται νόμιμα, διαφορετικά, ακυρώνουμε κάθε επιμόρφωση και αξία του επιπέδου των επαγγελματιών.

 • 4 Αυγούστου 2014, 10:57 | Σχολή Κινηματογράφου Τηλεόρασης Λυκούργου Σταυράκου – H.C.T.S.S.

  Σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Ανώτερων Σχολών Κινηματογραφίας Τηλεόρασης.

  Λαμβάνοντας υπόψη πως τον οδηγό σπουδών τον καταρτίζει η Ανωτέρα Σχολή Κινηματογράφου και επικαιροποιείται από το εποπτευόμενο Υπουργείο, είναι φυσικό επακόλουθο ότι κατά τη διαδικασία επικαιροποίησης θα προκύψουν ερωτήματα και αναγκαίες διευκρινίσεις και από τις δύο πλευρές.
  Με βάση το προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα και στον βαθμό που γίνονται αντιληπτοί οι τίτλοι των μαθημάτων, επισημαίνουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις, όσον αφορά τα τρία βασικά τμήματα όπως αυτά ορίζονται από το Ν. 1158/1981 αρθρ. 4 παρ. 4 :

  1) Ιστορία παγκόσμιου κινηματογράφου

  Το μάθημα περιορίζεται στα πρώτα δύο έτη και έτσι η ύλη του είναι εξαιρετικά συμπυκνωμένη. Ως εκ τούτου υπάρχει ο κίνδυνος της μη διαυγούς πρόσληψης του αντικειμένου εκ μέρους των σπουδαστών.
  Επέκταση και στο τρίτο έτος (α’ και β΄εξάμηνο).

  2)Παγκόσμια ιστορία τέχνης (και Αισθητική του Κάδρου)

  Επέκταση και στο Β΄έτος, για τους παραπάνω λόγους.

  3)Θεωρία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης

  Διδασκαλία μόνο στο Γ΄ έτος (2 ώρες Α΄ και Β΄εξάμηνο). Έτσι θα καταστεί χρήσιμο για τον σπουδαστή, ο οποίος θα είναι αρκετά έτοιμος για το περιεχόμενο του μαθήματος.

  4)Αισθητική Κινηματογράφου

  Ως πολύ σοβαρή παράλειψη κρίνεται η απουσία του μαθήματος της Αισθητικής Κινηματογράφου από το πρόγραμμα σπουδών, το οποίο θα πρέπει να διδάσκεται και στα τρία έτη (α΄και β΄εξάμηνο). Το περιεχόμενο του μαθήματος αυξάνει τις δυνατότητες των σπουδαστών στην πρακτική τους ενασχόληση, αφού τους φέρνει σε επαφή με όλες τις μέχρι τώρα χρήσεις των εκφραστικών μέσων.

  5) Ανάλυση εικόνας

  Με βάση τα ανωτέρω το μάθημα καλύπτεται από την Ιστορία και Αισθητική του Κινηματογράφου.

  6)Μοντάζ

  Η ύπαρξη κινηματογραφικής άσκησης στο πρώτο έτος προϋποθέτει και την ύπαρξη Θεωρίας Μοντάζ (Α΄και Β΄εξάμηνο) με την αναφερόμενη ύλη (βασικές αρχές και παρουσίασή του σε όλα τα αφηγηματικά είδη) στο πρόγραμμα. Απαραίτητη κρίνεται η ύπαρξη Πρακτικής Μοντάζ στο Β΄ και Γ΄έτος (α΄και β΄εξάμηνο). Η εκπαίδευση των σπουδαστών μόνο στην παραγωγή των ασκήσεων τους κρίνεται ανεπαρκής.

  7) Σκηνοθετώντας για την Τηλεόραση. Πρέπει να εκκινήσει από το Δεύτερο έτος (α΄και β΄εξάμηνο) και να συνεχισθεί στο Τρίτο (α΄και β΄εξάμηνο).

  8) Τηλεοπτική Σκηνοθεσία
  Η ύλη του να ενσωματωθεί στο μάθημα Σκηνοθετώντας για την Τηλεόραση.

  9) Στο τμήμα Σκηνογραφίας-Ενδυματολογίας το μάθημα της Θεωρίας προτείνεται να αντικατασταθεί από το μάθημα της Θεατρολογίας (Α΄ και Β΄έτος). Το μάθημα Δουλεύοντας με τους χαρακτήρες προτείνεται να αντικατασταθεί στο Γ΄έτος ( α΄και β΄ εξάμηνο) με το μάθημα της κατασκευής θεατρικής μακέτας.

  Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας.

 • 3 Αυγούστου 2014, 22:47 | Γ.Κ.

  Μόλις αποφοίτησα από ΙΕΚ σε μία από τις ειδικότητες που προβλέπονται σ’αυτό το ΠΔ και δεν σας κρύβω πως αισθάνομαι τα χρήματα, τον κόπο και τον χρόνο μου να πηγαίνουν χαμένα. Τα ΙΕΚ ήταν τόσα χρόνια μονόδρομος για αναγνωρισμένο δίπλωμα σ’αυτές τις ειδικότητες. Αν το ήξερα πως το 2014 θα άνοιγαν ανώτερες σχολές, θα πήγαινα πρώτα στρατό και θα ξεκινούσα από φέτος τις σπουδές μου. Φαντάζομαι σαν εμένα θα αισθάνονται πολλοί, για να μη μιλήσω γι’αυτούς που τελείωσαν πριν 2 μήνες το 1ο έτος και… θα σκεφτούν πολύ σοβαρά αν θα συνεχίσουν στο 2ο. Ο λόγος; Όλοι θέλουμε να πάρουμε το ανώτερο πτυχίο που μπορούμε.

  Πρόταση: Δώστε στους αποφοίτους ΙΕΚ δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες ώστε να εισάγονται στο 2ο ή 3ο έτος. Άλλωστε σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων που εγκρίθηκε φέτος, ΙΕΚ και ανώτερες σπουδές είναι στο ίδιο επίπεδο (επίπεδο 5).

  Ευχαριστώ

 • Επιτρέψτε μας στο παρά πέντε τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

  Α) Μας προκαλεί απορία η πλήρης απουσία κάθε αναφοράς στην έννοια του Φιλμ, όπως επίσης και στη σημασία της Αισθητικής.

  Β) Συμμεριζόμαστε τις εύλογες ανησυχίες σχετικά με την ανταποδοτικότητα των απαιτούμενων επενδύσεων για τον τεχνολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, αλλά και τις επιμέρους επαγγελματικές προβλέψεις.

  Γ) Στο υπό συζήτηση Προεδρικό διάταγμα νομίζουμε ότι πρέπει να προβλέπεται σαφής διαχωρισμός των ειδικοτήτων του σκηνοθέτη, του σεναριογράφου και του κριτικού κινηματογράφου. Αν αυτό δεν γίνει από την αρχή, θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε στο τρίτο έτος, όπου ο προσανατολισμός ενός εκάστου σπουδαστή πρέπει να θεωρείται αυτονόητος, και να δοθεί ανάλογη έμφαση στα μαθήματα της κάθε ειδικότητας. πχ, για αυτόν που θέλει να γίνει κριτικός κινηματογράφου, να υπάρχουν μαθήματα πάνω στην Ιστορία της κριτικής, στα κατά περιόδους ρεύματά της, στις διαφορές μεταξύ σημαντικών θεωρητικών του παρελθόντος και τις τάσεις που αυτοί προκάλεσαν, κλπ. Σ’ αυτή την περίπτωση, αναγνωρισμένοι και έμπειροι κριτικοί κινηματογράφου προφανώς και θα μπορούσαν να προσθέσουν την εμπειρία τους σ’ αυτή των άλλων καθηγητών της Σχολής, εξισορροπώντας ως ένα βαθμό τον στείρο ακαδημαϊσμό διαφόρων κατόχων τίτλων σπουδών που δεν ομιλούν ΓΙΑ τον κινηματογράφο, αλλά ΜΕ αφορμή τον κινηματογράφο για πολύ διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα (από την Ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έως την συγκριτική ανθρωπολογία).

 • 3 Αυγούστου 2014, 09:59 | Κεφάλας Κώστας

  Οι παρακάτω παρατήσεις αφορούν σε δύο ΠΔ και για αυτό τις υποβάλλω και στα σχετικά παράθυρα διαλόγου

  1. Σχετικά με την παρουσία του υλικού φορέα φιλμ στα ΠΔ:

  παραθέτω άρθρο της WSJ από τις 29/07/14
  (http://online.wsj.com/articles/kodak-movie-film-at-deaths-door-gets-a-reprieve-1406674752)
  σχετικά με την τελευταία μονάδα παραγωγής της KODAK και τη συζήτηση που διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη διάσωση της ώστε να παραμείνει το φιλμ ως επιλογή.
  Θυμίζω ότι όσα προβλέπουν τα ΠΔ σε επίπεδο εξοπλισμού, αποτελούν το ελάχιστο που θα πρέπει να έχει μία σχολή για να λειτουργήσει.
  Αναφέρω επίσης ότι μόλις πριν δύο εβδομάδες έκλεισε και το τελευταίο εργαστήριο επεξεργασίας φιλμ στο Περιστέρι.
  Πιστεύω ότι η χρήση φιλμ αφορά πια όλο και περισσότερο μία αισθητική επιλογή των επαγγελματιών του χώρου και όχι μία ευρέως διαδεδομένη μέθοδο γυρίσματος ταινιών. Δυστυχώς ίσως, αλλά έτσι είναι.
  Αν στα παραπάνω κάνει κανείς μία προβολή στα ερχόμενα τρία ή παραπάνω χρόνια, η επιλογή αυτή μοιάζει να τείνει να φθήνει περαιτέρω.
  Το σχετικό ΠΔ προβλέπει την τακτική επανεξέταση των ΠΔ αυτών, για να μην φτάσουμε να λειτουργούν σχολές με μηχανήματα που δεν χρησιμοποιούνται πλέον στην κάθε φορά σύγχρονη κινηματογραφική πράξη.

  2. Σχετικά με την παρατήρηση της ΕΣΕ:

  Συμφωνώ απολύτως με τον διαχωρισμό της Σκηνοθεσίας και του Σεναρίου σε δύο, απολύτως διακριτές, αυτόνομες ειδικότητες.
  Μοιάζει όμως ο τριαντατριάχρονος νόμος του 1981 που προβλέπει την σύνταξη των ΠΔ αυτών να μην επιτρέπει νομικά το σπάσιμο των περιγεγραμμένων εντός του κατευθύνσεων. Παρόλο που επιτρέπει την δημιουργία νέων κατευθύνσεων!
  Σχετικά με τα προσόντα των διδασκόντων, τα υπό διαβούλευση ΠΔ δίνουν την δυνατότητα να διδάξουν τόσο όσοι έχουν σχετικές σπουδές όσο και όσοι έχουν αποδεδειγμένο έργο στον τομέα του σενάριου.

  3. Σχετικά με το θέμα της διαβάθμησης των εν λόγω σχολών

  Η ψήφιση το 2014 των ΠΔ που προβλέπει ένας τριαντατριάχρονος ήδη νόμος είναι εξ´ αρχής προβληματική. Οι εξελίξεις τόσο στην κινηματογραφική πραγματικότητα, όσο και στην εκπαιδευτική τον έχουν ξεπεράσει σε αρκετούς τομείς. Για τον λόγο αυτό γνώμη μου είναι αμέσως μόλις ψηφιστούν τα ΠΔ, να δρομολογηθεί η σύνταξη μίας εκσυγχρονισμένης εκδοχής του νόμου.

 • 2 Αυγούστου 2014, 19:25 | ΤΑΣΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ (Επίτημος Πρόεδρος της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ)

  α) Ο Νόμος 1158/81 στο Άρθρο 27 – Μεταβατικαί Διατάξεις – Παράγραφος 3 αναφέρει : (ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ) « Από του επομένου της δημοσιεύσως του παρόντος σχολικού έτους, οι φοιτούντες εις τας ως άνω αναφερομένας Σχολάς δύνανται να κατατάσσονται, κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων, ενώπιων ειδικών επιτροπών, συγκροτουμένων δι’ αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών εις αντίστοιχα έτη των ιδρυομένων , δυνάμει των διατάξεων του παρόντος, Σχολών».
  β) Επίσης το ανωτέρω προτεινόμενο Προεδρικό Διάταγμα στο Άρθρο 5, Παράγραφος 2 αναφέρει : « Κατατακτήριες Εξετάσεις. α) Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται από 20 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και συμμετέχουν πτυχιούχοι και σπουδαστές Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών, ισότιμων ή συναφών της αλλοδαπής».

  Οι προτάσεις μου είναι οι παρακάτω:

  ΠΡΟΤΑΣΗ Α΄ : Εφ’ όσον ο Νομοθέτης προβλέπει την τακτοποίηση των ήδη φοιτούντων δευτεροετών και τριτοετών σπουδαστών, την περίοδο που η όποια Σχολή θα αναβαθμιστεί σε «ΑΝΩΤΕΡΑ», για λόγους καθαρά ηθικής τάξεως και ισονομίας αφ’ ενός, και αφ’ ετέρου, για δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των σπουδαστών, όσοι το επιθυμούν βέβαια, όχι μόνο για την αναβάθμιση του πτυχίου τους, αλλά και το κυριότερο για την ουσιαστική συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων προς την κατεύθυνση της μελλοντικής επαγγελματικής τους επάρκειας. Όσοι λοιπόν έχουν πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας, από Σχολή Τριετούς Φοίτησης να δύνανται, ισότιμα με τις άλλες κατηγορίες να πάρουν μέρος στην διαδικασία των προτεινόμενων κατατακτηρίων εξετάσεων για να υπαχθούν στο Δεύτερο ή στο Τρίτο έτος της Ανωτέρας Σχολής.

  ΠΡΟΤΑΣΗ Β΄ : Επίσης προτείνω για τους προαναφερόμενους σοβαρότατους κατά την άποψη μου λόγους, να έχουν την δυνατότητα, και οι σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) διετούς φοίτησης, εφ’ όσον έχουν αποκτήσει την απαραίτητη Πιστοποίηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, να δύνανται, να πάρουν μέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις για να υπαχθούν στο Πρώτο ή στο Δεύτερο έτος της Ανωτέρας Σχολής.
  Πριν προχωρήσω στην διατύπωση των προβληματισμών μου και καταθέσω την Τρίτη Πρόταση, θα ήθελα να σας προτείνω μία διαδικαστική πρόταση: Εφ’ όσον στο ανωτέρω Π.Δ. έχει προστεθεί και δεύτερο κεφάλαιο με διαφορετική θεματολογία μετά το Άρθρο 20 του παρόντος Π.Δ.
  προτείνω,
  ο αρχικός του τίτλος να διαμορφωθεί ως εξής :
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. « Οργάνωση και Λειτουργία Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης. Διδασκόμενα Μαθήματα – Πρακτικές και Εργαστηριακές Ασκήσεις – Αναλυτικά Ωρολόγια Προγράμματα διδασκαλίας».
  Πριν λοιπόν καταθέσω την πρόταση μου αυτή, για να γίνει απόλυτα κατανοητή, θεωρώ χρήσιμο να σας γνωστοποιήσω ορισμένες σκέψεις μου.
  1) Με μεγάλη μου έκπληξη αλλά και αρκετή αμηχανία, διαβάζοντας το Π.Δ. που αναφέρεται στον Μηχανολογικό Εξοπλισμό των Σχολών διαπίστωσα ότι δεν περιλαμβάνει απολύτως τίποτα από τον εξοπλισμό εκείνον, ο οποίος είναι αναγκαίος, για την παραγωγή μιας Κινηματογραφικής ταινίας με Φιλμ αφ’ ενός και αφ’ ετέρου την χρησιμοποίηση του ως εποπτικό μέσον κατανοήσεως της Τεχνικής, της χρήσης και της επεξεργασίας του Κινηματογραφικού Φιλμ.
  2) Στην συνέχεια φθάνοντας στο δεύτερο κεφάλαιο του Π.Δ. το οποίον ασχολείται και με τα Διδασκόμενα Μαθήματα, μετατράπηκαν και σε σοβαρό προβληματισμό ως προς τις προθέσεις των συντακτών του προτεινόμενου Π.Δ. Διότι στο Άρθρο 20 και συγκεκριμένα στις παραγράφους α) και β) αναφέρονται με σαφήνεια τα κάτωθι:
  α) Άσκηση-Εργαστήρια: Ταινία Μυθοπλασίας ή Τεκμηρίωσης έως 15΄ σε Φιλμ ή σε βίντεο HD. (Ομαδική συνεργασία ειδικοτήτων). β) Πτυχιακή Εργασία: Ταινία Μυθοπλασίας ή Τεκμηρίωσης έως 20΄σε Φιλμ ή σε βίντεο HD. (Ομαδική συνεργασία ειδικοτήτων).
  Και συνεχίζοντας και πιο κάτω, όταν φθάνουμε στα προτεινόμενα Ωρολόγια εβδομαδιαία προγράμματα μαθημάτων, μόνο στο τμήμα Φωτογραφίας συναντάμε ως μάθημα την Κινηματογραφική Τεχνική χρησιμοποιώντας ως Μέσον το Κινηματογραφικό Φιλμ.
  3) Μετά και από όλες αυτές τις επισημάνσεις, μου είναι αδιανόητο ότι μπορεί να υπάρξει η ανωτέρω σχολή, χωρίς να διαθέτει τον αντίστοιχο Μηχανολογικό Εξοπλισμό. Τέλος θα πρέπει να γίνει κατανοητό το απολύτως σαφές, ότι οι Νέες Τεχνολογίες στον Κινηματογράφο δεν προήλθαν από παρθενογένεση, αλλά στηρίχτηκαν απολύτως, στην προηγούμενη Τεχνική χρησιμοποίησης ως μέσον το Κινηματογραφικό Φιλμ. Θα αποτελούσε κατά την άποψή μου μέγιστη ανιστόρητη παράλειψη με οδυνηρά αποτελέσματα για τους μελλοντικούς Επαγγελματίες Κινηματογραφιστές, η μη προσθήκη στην προσφερόμενη γνώση αυτού του τόσο σημαντικού και άκρως απαραίτητου Κεφαλαίου, στα προτεινόμενα υποχρεωτικά τμήματα αλλά και στα υπό ίδρυση στο μέλλον. Βάσει λοιπόν της πιο πάνω επιχειρηματολογίας, αλλά και πολύ περισσότερης που θα μπορούσε να αναπτυχθεί σας καταθέτω την κάτωθι πρόταση.

  ΠΡΟΤΑΣΗ Γ΄: Οι ώρες των μαθημάτων μεταξύ των: α) Τεχνική του Φιλμ και β) Νέες Τεχνολογίες, να κατανεμηθούν σε όλα τα τμήματα ως εξής. ΄ Α΄ έτος σπουδών, 75% Τεχνική του Φιλμ και 25% Νέες Τεχνολογίες. Β΄ έτος σπουδών, 50% Τεχνική του Φιλμ και 50% Νέες Τεχνολογίες. Γ΄ έτος σπουδών, 25% Τεχνική του Φιλμ και 75% Νέες Τεχνολογίες. Ελπίζω να σας είναι απόλυτα κατανοητό γιατί προτείνω αυτήν την ιεραρχημένη κατανομή των δύο Μαθημάτων.

  ΕΠΙΤΗΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΕΚΤ-ΟΤ
  ΤΑΣΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ
  (Διευθυντής Φωτογραφίας)

 • 2 Αυγούστου 2014, 17:13 | Κλέαρχος Πήττας

  Είναι ιδιαίτερη στιγμή για εμένα προσωπικά η συγκεκριμένη διαβούλευση.
  Ως Πολίτης και Κινηματογραφιστής και εν συνεχεία ως διοικητικός υπάλληλος της Σχολής Σταυράκου από το 2012 μέχρι και σήμερα, μετράω περί τα δέκα χρόνια ασχολίας και ενδιαφέροντος στο ζήτημα της εφαρμογής του ν. 1158 /81- ενδιαφέρον το οποίο γνωρίζουν πολλοί συνάδελφοι μου στην οπτικοακουστική βιομηχανία, αλλά και αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.
  Πιστεύω, πως είναι μια σημαντική στιγμή για το παρόν και το μέλλον της Επαγγελματικής Κινηματογραφικής Εκπαίδευσης στην χώρας μας.
  Κατά την προσωπική μου εκτίμησή, το πνεύμα των κειμένων έχει θετικό πρόσημο και εφόσον υπάρξει και θετική διάθεση διορθωτικών κινήσεων εκ μέρους του Υπουργείου, τότε το αποτέλεσμα θα είναι καταρχήν ευοίωνο για την ίδια την εκπαίδευση.
  Ακόμα και με αυτόν -τον ξεπερασμένο σε πολλά σημεία- νόμο πλαίσιο, μπορούν να διαμορφωθούν οι βασικές προϋποθέσεις, πιστοποίησης και διαβάθμισης της Επαγγελματικής Κινηματογραφικής Εκπαίδευσης, έστω και αν έως σήμερα η ελληνική πολιτεία δεν έχει προχωρήσει στην ίδρυση αυτόνομης Σχολής Κινηματογράφου -στα πρότυπα των ξένων κρατικών Ακαδημιών, δίνοντας και πάλι την πρωτοβουλία καταρχήν στους ιδιώτες, αφού τίποτα δεν προοιωνίζεται -μέχρι στιγμής τουλάχιστον- ότι με την εφαρμογή του νόμου αυτού, θα ιδρυθεί άμεσα μια κρατική –έστω- Ανώτερη Σχολή Κινηματογραφίας.
  Ζητώ συγνώμη αν τυπικά φαίνεται πως βρίσκομαι εκτός πνεύματος διαβούλευσης, αλλά είναι αδύνατο να μην λάβω την ευκαιρία να θέσω δημόσια και σε ¨πρώτο πλάνο¨ τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την μακροχρόνια παράλειψη εκ μέρους της Διοίκησης εφαρμογής του Ν.1158/81 για τις Ανώτερες Σχολές Κινηματογραφίας και την ανάγκη ρύθμισης των προβλημάτων αυτών.

  Υπό αυτό το σκεπτικό καταθέτω τα παρακάτω:
  Η πολυετής παράλειψη της Διοίκησης να εφαρμόσει τον ν. 1158/81, για τις Ανώτερες Σχολές Κινηματογραφίας και η ταυτόχρονη διατήρηση για 20 χρόνια(έως το 2000) μιας ¨μεταβατικής περιόδου¨ που δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί συνταγματικά καταχρηστική ή ακόμα και παράνομη, επέτρεψε να δημιουργηθούν διαπιστωμένα χρόνια προβλήματα και ένα ιδιάζον νομικό καθεστώς, τόσο στα εμπλεκόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούσαν κατά την ισχύ του ν. 1158/81, όσο και στους σπουδαστές και αποφοίτους αυτών.
  Η Διοίκηση έχει ήδη έμμεσα αναγνωρίσει αυτό το προβληματικό καθεστώς προχωρώντας ένα σημαντικό βήμα με την διενέργεια, το 2011 έκτακτων Διπλωματικών εξετάσεων για παλαιούς σπουδαστές έως 2002-2003, των Σχολών Κινηματογραφίας(Ν. 3905/ 2010 , άρθ. 39).

  Επισημαίνω ζητήματα -ορισμένα εκ των οποίων ήταν απόρροια έλλειψης νομοθετικού πλαισίου μέχρι και το 1981- όπως:

  1) Αδιαβάθμητα αναγνωρισμένα Διπλώματα τριετούς φοίτησης.

  2) Ισοτιμίες στην Ανωτέρα βαθμίδα, που δίδονται για τα παραπάνω Διπλώματα, από αρμόδιες αρχές(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και που ξαφνικά παγώνουν, με ανοικτό το ενδεχόμενο ανάκλησής τους.

  3) Ισοτιμίες στην Ανωτέρα βαθμίδα, που δόθηκαν από το Ι.Τ.Ε.(Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) και αφορούσαν τίτλους και κινηματογραφικές ειδικότητες που δεν είχαν αναγνωριστεί από το κράτος σε όλες τις Σχολές Κινηματογραφίας. (Διαθέτω αντίγραφα τριών τουλάχιστον τέτοιων Ισοτιμιών, στον τίτλο των οποίων αναγράφεται ξεκάθαρα ¨Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών¨ αλλά η Διοίκηση τελικά έδωσε Ισοτιμία. Τα αντίγραφα αυτά, τα κατέχω μετά από εισαγγελική παρέμβαση στα αρχεία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. το καλοκαίρι του 2013. Έχω καταθέσει σχετικό υπόμνημα και στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών).

  4) Ενδιάμεσοι σπουδαστές της Σχολής Σταυράκου, η οποία λειτουργεί ως Ελευθέρων Σπουδών χωρίς τη θέλησή της, αφού όσες αιτήσεις βάσει του ν.1158/81, έχει καταθέσει τα τελευταία χρόνια, αυτές έχουν απορριφθεί με αιτιολογία την μη εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου εκ μέρους της Διοίκησης(τελευταία απορριπτική αίτηση τον Ιανουάριο του 2013).

  5) Τελειόφοιτοι σπουδαστές την περίοδο της αναγνώρισης των Ιδιωτικών Σχολών, που δεν έχουν προσέλθει σε Διπλωματικές εξετάσεις και επιθυμούν να το πράξουν.

  6) Σπουδαστές που χρωστούν μαθήματα κατά την περίοδο της αναγνώρισης των Ιδιωτικών Σχολών και δεν μπορούν να εξεταστούν σε αυτά ώστε να προσέλθουν σε Διπλωματικές εξετάσεις κ.α. Τουλάχιστον όσοι χρωστούν μαθήματα στο τρίτο έτος.

  Με την έκδοση των παρόντων Προεδρικών Διαταγμάτων, τα παραπάνω προβλήματα-όπως είναι φυσικό αφού δεν μπορούσε να φανταστεί την 33 ετών παράλειψη ο νομοθέτης-, δεν λύνονται.
  Το Υπουργείο, μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Κινηματογραφίας, που είναι όλα αυτά τα χρόνια ο βασικός αποδέκτης αυτών των ζητημάτων, πρέπει να τα διορθώσει νομοθετικά, με σύννομο πάντα τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι θεσμικά υπεύθυνο για την χρόνια αυτή παράλειψη.
  Επισημαίνω λοιπόν, ότι η Διεύθυνση Κινηματογραφίας οφείλει να μην αντιλαμβάνεται οριζόντια τα ζητήματα που έχουν προκύψει από την χρόνια αυτή παράλειψη, αλλά να τα διαχωρίσει και να εισηγηθεί στην ηγεσία του Υπουργείου, ένα σχέδιο νομοθετικών προτάσεων για την επίλυση τους.
  Είναι εσφαλμένη η εντύπωση ότι δημιουργείται προηγούμενο, διότι το ζήτημα είναι εξειδικευμένο και αφορά συγκεκριμένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, που λειτούργησαν στα πλαίσια του ν. 1158/81 με σπουδές τριετούς φοίτησης.
  Άλλωστε το αίτημα δεν ζητά αυτόματη αναγνώριση τίτλων Ελευθέρων Σπουδών, αλλά δυνατότητα συμμετοχής των σπουδαστών αυτών σε Διπλωματικές ή Κατατακτήριες εξετάσεις.
  Ήδη ο νομοθέτης προβλέπει στο άρθρο 27 παρ. 3, του ν.1158/81, με τίτλο Μεταβατικές Διατάξεις, ¨τη δυνατότητα συμμετοχής σε κατατακτήριες εξετάσεις, από επιτροπές οριζόμενες από τον Υπουργό Πολιτισμού, των φοιτούντων σε Ιδιωτικές Σχολές Κινηματογράφου, που αυτές λαμβάνουν άδεια λειτουργίας και ήδη λειτουργούσαν κατά την έναρξη ισχύος του ίδιου ως άνω νόμου¨.
  Η κατάργηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, δεν μπορεί να θεωρείται η επίλυση των προβλημάτων που δημιούργησε η χρόνια παράλειψη της Διοίκησης, διότι θα πρέπει να είναι κανείς τουλάχιστον σίγουρος – και αυτό δεν γίνεται- ότι δεν θα νομοθετηθεί ξανά στο μέλλον το απαιτούμενο έκδοσής της, με όποιες τυχόν παραμέτρους αποκλεισμού, όπως αυτές οι παράμετροι που καταργήθηκαν.
  Η ευθύνη παράλειψης της Διοίκησης δεν μεταβιβάζεται σε πρόσωπα, αλλά τα πρόσωπα μέσα από τις διοικητικές τους θέσεις, οφείλουν να διατηρούν τη συνέχεια του κράτους η οποία ενέχει και τις υποχρεώσεις που αυτό έχει απέναντι στους Πολίτες.
  Τέλος, Πολίτες όπως ο γράφων έχουν και ηθικούς λόγους να επιζητούν σύννομη λύση στο ζήτημα διαβάθμισης και αναγνώρισης των σπουδών τους αφού μεταξύ πολλών άλλων, ανήκουν στις γενιές εκείνες που δεν είχαν δυνατότητα επιλογής κρατικής κινηματογραφικής εκπαίδευσης και η επιλογή τους ήταν πάντα μεταξύ ιδιωτικών ιδρυμάτων.

  Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

  Κλέαρχος Πήττας – Βοηθός Σκηνοθέτης , Σκρίπτ / Εκπρόσωπος Σχολής Σταυράκου στον C.I.L.E.C.T.

 • 1 Αυγούστου 2014, 04:12 | marios

  ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΓΙΑ ΠΙΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΜΕ ΤΕΙ??????? ΤΑ ΤΕΙ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΙΑ ΕΔΩ ΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ 1981 ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ -ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΩΣ ΤΕΙ) ΑΥΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑ ΕΛΕΓΞΕΙ Ο ΚΑΘΕΣ ΠΟΛΙΤΗΣ. ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΠΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΜΕ ΤΑ ΤΕΙ ΑΦΟΥ ΤΑ ΤΕΙ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΗ…….. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ. ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΤΗΝ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΤΕΡΕΣ?????? Η ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ (ΤΕΙ -ΑΕΙ)

 • ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (http://www.opengov.gr/cultureathl/?p=5067) με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου που θα επιτρέψει την ίδρυση και λειτουργία Ανώτερων Σχολών Κινηματογραφίας –Τηλεόρασης, διαπιστώνουμε, για μια ακόμα φορά, τον απαράδεκτο εξοβελισμό του σεναρίου από την κινηματογραφική εκπαίδευση.

  Αν και όλοι συμφωνούν ότι μια καλή ταινία προϋποθέτει ένα καλό σενάριο, εντούτοις, στην Ελλάδα του μνημειώδους έργου «Ποιητική» του Αριστοτέλη, η ενίσχυση και ανάπτυξη της τέχνης και τεχνικής της σεναριογραφίας παραμένει μακρινό όραμα.

  Ουδείς από τους υπεύθυνους σύνταξης του εν λόγω θεσμικού πλαισίου φαίνεται να λαμβάνει σοβαρά υπόψη του τη σπουδαιότητα που δίνεται από τις δεσπόζουσες ξένες κινηματογραφικές (και τηλεοπτικές) δυνάμεις στην τόσο απαραίτητη και σημαντική για την ποιότητα του έργου, γνώση και ανάπτυξη του σεναρίου (development) παρόλο που τέτοια προγράμματα εφαρμόζονται ήδη στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες με εντυπωσιακά αποτελέσματα (βλ. Γερμανία, Αγγλία, Δανία, Βέλγιο κ.ά.).

  Ειδικότερα, σε καθαρά εκπαιδευτικό επίπεδο, οι leader κινημ/κές σχολές των ΗΠΑ, (όπως Univesity of Southern California (USC), το UCLA, το ΝYU, το Columbia, το American Film Institute (AFI)ή το Boston University) προσφέρουν πλήρη προγράμματα σπουδών σεναριογραφίας σε επίπεδο Βachelor ή ΜFA. Το ίδιο και οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές σχολές, όπως οι La Fémis, Filmakademie of Baden-Württemberg, IFS Internationale Filmschule Köln, Fondazione Centro Sperimentale di Cinematogrpafia, NTFS, Regent’s, LFS κ.ά. (βλ. http://cineuropa.org/). Η ίδια μεγάλη έμφαση στη σεναριακή ανάπτυξη, ως προϋπόθεση για έναν εξωστρεφή και αποτελεσματικό ευρωπαϊκό κινηματογράφο εμπνεέι και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MEDIA (βλ. Trainining & Networks 2013, European Commission). Τέλος και στα καθ’ ημάς, θετικό παράδειγμα αποτελεί το Τμήμα Kινηματογράφου του ΑΠΘ, με πρόγραμμα που προσφέρει ανεξάρτητη κατεύθυνση Σεναρίου, σε ισότιμη βάση με τις υπόλοιπες 7 κατευθύνσεις (http://www.film.auth.gr/el/spoudes/arxes-tou-programmatos-spoudon )

  Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οιαδήποτε σοβαρή μεταρρυθμιστική πρόταση στο χώρο του κινηματογράφου και πολύ περισσότερο στον τομέα της κινηματογραφικής εκπαίδευσης προκειμένου να έχει αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας οφείλει να λάβει υπόψη της:

  α)την καθοριστική σημασία του σεναρίου στη δημιουργία μιας ταινίας και κατά συνέπεια την αντιμετώπιση του σεναριογράφου ως διακριτού επαγγελματία.

  β)την αναγκαιότητα αλλαγής προσανατολισμού της εγχώριας κινηματογραφίας: από τον σκηνοθετοκεντρικό κινηματογράφο σε έναν κινηματογράφο που βασίζεται στη δημιουργική συνύπαρξη της τριάδας «σεναριογράφος-σκηνοθέτης-παραγωγός».

  γ)το γεγονός όλοι οι καλλιτεχνικοί συντελεστές του ο/α οφείλουν να είναι γνώστες των βασικών σεναριακών & δραματουργικών αρχών, αφού σενάρια θα κληθούν να διαβάσουν, ερμηνεύσουν και υλοποιήσουν στο επαγγελματικό τους μέλλον.

  δ)και βέβαια, τις απαιτήσεις της κοινωνίας και του ευρύτερου κοινού, χάρις στους φόρους του οποίου καθίσταται εφικτή η χρηματοδότηση του μέγιστου μέρους της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής

  Σύμφωνα με τα παραπάνω, παραπάνω προτείνουμε να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Σπουδών, τουλάχιστον τα εξής:

  – Διακριτό Τμήμα Σεναρίου με πλήρες πρόγραμμα σπουδών, όπως ισχύει για τς υπολοιπες κατευθύνσεις, και όχι ενσωμάτωσή του στη σκηνοθετική κατεύθυνση.

  – Διδασκαλία βασικών μαθήματων Σεναρίου όπως *Σεναριακή & Αφηγηματική Δομή και *Βασικές Δραματουργικές Αρχές, σε όλα τα τμήματα/κατευθύνσεις (στην κατηγορία «ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ ΚΟΙΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»)

  – Προσθήκη εργαστηριακών μαθημάτων σεναρίου: *Ανάπτυξη Ιστορίας (story development) και *Συγγραφή Σεναρίου Μυθοπλασίας Μικρού Μήκους, για όλα τα τμήματα/κατευθύνσεις.

  – Απαραίτητα κρίνονται σε κάθε περίπτωση και τα μαθήματα *Σεναρίου για animation, *Τηλεοπτικού σεναρίου και *Σεναριακής Προσαρμογής /Διασκευής λογοτεχνικού έργου.

  Διδάσκοντες

  Σε ό,τι αφορά τέλος στους διδάσκοντες και τις προϋποθέσεις διδασκαλίας είμαστε της άποψης ότι πέραν των τυπικών προσόντων και της διδακτικής επάρκειας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται δεόντως, η επαγγελματική σταδιοδρομία, τα καλλιτεχνικά επιτεύγματα και η εμπειρία του καθένα στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

  Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος (ΕΣΕ)

 • 30 Ιουλίου 2014, 20:32 | ΙΝΔΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Το κρίσιμο ερώτημα είναι η αναλογία διδασκόντων-διδασκομένων. Είναι μια πολύ κρίσιμη παράμετρος για κινηματογραφικές σπουδές επιπέδου. Η εμπειρία του πανεπιστημιακού τμήματος κινηματογράφου Θεσσαλονίκης έχει δείξει πως είναι απαραίτητο το μοίρασμα των σπουδαστών σε ομάδες, πράγμα που όμως καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο από την μη ύπαρξη ικανού αριθμού διδασκόντων.
  Π.χ. στο μάθημα της σκηνοθεσίας, δεν έχει νόημα η διδασκαλία σε περισσότερους από 10-12 σπουδαστές ταυτόχρονα.

 • 27 Ιουλίου 2014, 12:22 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΕΜΠΟΣ

  1. Νομίζω ότι στο υπο-εξέταση Προεδρικό διάταγμα δεν γίνεται ρητή αναφορά στη βαθμίδα που θα έχουν οι σχολές αυτές.

  Αν και από τον τίτλο του Προεδρικού διατάγματος «Οργάνωση και Λειτουργία Ανωτέρων Σχολών» διαφαίνεται ότι οι ιδιωτικές αυτές σχολές θα εξομοιώνονται με τριτοβάθμιες σε επίπεδο ΤΕΙ και όχι ΑΕΙ, αυτή η αναφορά στη βαθμίδα δεν είναι ξεκάθαρη και νομίζω πρέπει να προστεθεί άρθρο που να ξεκαθαρίζει τη τριτοβάθμια(;) βαθμίδα των σχολών.

  2. Τι θα συμβεί με τις υφιστάμενες ιδιωτικές σχολές π.χ. τη γνωστή και καταξιωμένη Σχολή Σταυράκου; Θα πρέπει να προσαρμοστούν με το νέο Προεδρικό διάταγμα, θα αναγνωριστούν ως ισότιμες και αντίστοιχες των σχολών που θα ιδρυθούν στο πλαίσιο του νέου Προεδρικού διατάγματος ή θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως μεταλυκειακά κέντρα ιδιωτικής εκπαίδευσης, άγνωστου και αδιαβάθμιτου επιπέδου και ουσιαστικά θα «ανταγωνίζονται» υπό δυσμενή όμως όρους τις νέες σχολές που θα ιδρυθούν με το νέο νομικό πλαίσιο; Τι θα συμβεί με τους ήδη απόφοιτους των υφιστάμενων ιδιωτικών σχολών Τηλεόρασης και Κινηματογράφου. Θα θεωρούνται απλώς απόφοιτοι λυκείου, θα υπάρξει κάποια ρύθμιση με την οποία λόγου χάρη θα μπορούν να εγγραφούν στο 2ο ή 3ο έτος των νέων σχολών που θα ιδρυθούν και να αποφοιτήσουν και αυτοί από τις νέες σχολές ή θα αναγκαστούν εξαρχής να παρακολουθήσουν το σύνολο των σπουδών των νέων σχολών που θα ιδρυθούν και ουσιαστικά θα έχουν απωλέσει χρόνο και χρήματα εκ νέου;

  3. Τι θα συμβεί με τη δυνατότητα αποφοίτων των σχολών αυτών να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακά τόσο σε Ελληνικά ΑΕΙ όσο και σε αλλοδαπά. Ποιά θα είναι η αντιστοιχία και ισοτιμία των πτυχίων τους; Ποιά ισοτιμία και αντιστοιχία θα δίνει το ΔΟΑΤΑΠ εάν κάποιος απόφοιτος των σχολών αυτών θέλει να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακά στο εξωτερικό;

 • 27 Ιουλίου 2014, 12:43 | κραββαριτης κωστας

  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου,θα έπρεπε να εισάγονται τουλάχιστον στο 2ο έτος στα αντίστοιχα τμήματα, των οποίων τα προγράμματα σπουδών θα μπορούσαν να θεωρηθούν σαν μία συνέχεια για εξειδίκευση στην Τέχνη του Ήχου και της Εικόνας.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
  ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ
  Ξάνθη

 • 26 Ιουλίου 2014, 16:56 | Ανδρέας

  Σχεδόν όλες οι ειδικότητες- εξαιρούνται οι κινηματογραφιστές- συνδέονται με τις ειδήσεις και εν γένει την ενημέρωση στην τηλεόραση. Η «φιλοσοφία» της ειδησεογραφικής προσέγγισης – η οποία διαφέρει- απουσιάζει από την εκπαιδευτική διαδικασία. Προτείνω να διδάσκει δημοσιογράφος με τηλεοπτική εμπειρία στη σχολή.