• Σχόλιο του χρήστη 'Ερμής' | 23 Αυγούστου 2020, 13:47

    Ακολουθούν τα σχόλια και οι προτάσεις του ΔΣ του σωματείου μας στο ΑΡΘΡΟ 7 (Γενικές Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες αθλητικών ομοσπονδιών) Τα βασικά σημεία και οι προτεινόμενες διατυπώσεις είναι οι ακόλουθες. Α) είναι αναχρονιστικό μοντέλο και απόλυτα αδιαφανές τα σωματεία να εκπροσωπούνται στις ΓΣ από απλά μέλη τους, είναι αυτονόητο πως οι εκπρόσωποι πρέπει να είναι τακτικά μέλη του ΔΣ, γι αυτό και προτείνουμε την ακόλουθη διατύπωση για την παράγραφο 1. 1. Στη γενική συνέλευση της αθλητικής ομοσπονδίας, ανεξαρτήτως της ύπαρξης και λειτουργίας ή μη υποκείμενων αθλητικών ενώσεων, συμμετέχουν με αντιπροσώπους μόνο τα αθλητικά σωματεία που είναι μέλη της ομοσπονδίας ή των τυχόν υφιστάμενων ενώσεων – μελών της. Κάθε σωματείο – μέλος της ομοσπονδίας ή της τυχόν υφιστάμενης ένωσης εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση με έναν μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά τακτικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και εκπροσωπούν ένα μόνο σωματείο. Κάθε σωματείο – μέλος ομοσπονδίας ή ένωσης διαθέτει μία (1) μόνο ψήφο στη γενική συνέλευση της ομοσπονδίας. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου συμμετέχει και ψηφίζει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της δια πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας. Β) είναι απαραίτητη η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος και να δοθούν τουλάχιστον 25 ημέρες στη ΓΓΑ για επικύρωση του καταλόγου, γι αυτό προτείνουμε την ακόλουθη διατύπωση στην παράγραφο 3. 3. Η πρόσκληση για την γενική συνέλευση δημοσιεύεται σαράντα (40) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας. Εικοσιπέντε (25) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο της αθλητικής ομοσπονδίας καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατάλογο με τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη γενική συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με βάση το τηρούμενο σε αυτή μητρώο μέχρι την ημέρα κατάρτισης του. Το αργότερο δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απαντά εγγράφως περί της επικυρώσεως ή μη του καταλόγου, άλλως θεωρείται ότι ο κατάλογος έχει επικυρωθεί. Σε περίπτωση που ο κατάλογος δεν συμφωνεί με το μητρώο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τότε αυτός αναμορφώνεται. Γ) το χρονοδιάγραμμα που αφορά τις υποψηφιότητες και τις αρχαιρεσίες πρέπει να τροποποιηθεί για να υπάρχει μία σωστή λογική, διαφάνεια, αλλά και για πρακτικούς λόγους, γι αυτό προτείνουμε την ακόλουθη διατύπωση στην πράγραφο 4. 4. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών των οργάνων αθλητικής ομοσπονδίας, διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του, ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, κατόπιν αιτήσεως του σωματείου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη γενική συνέλευση. Οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και τα άλλα όργανα αθλητικής ομοσπονδίας υποβάλλονται τριάντα πέντε (35) ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική προς τούτο συνεδρίαση εγκρίνει τον κατάλογο των υποψηφίων το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και τον αναρτά στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας. Προσφυγές κατά της απόφασης έγκρισης του καταλόγου υποβάλλονται εντός 5 ημερών από την ανακοίνωση του στο ΑΣΕΑΔ, το οποίο υποχρεούται να αποφανθεί επί αυτών εντός 15 ημερών από την κατάθεση τους. Οι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 5 εφαρμόζονται αναλόγως και στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων αθλητικής ομοσπονδίας.